Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно упрощения процедуры государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности физических лиц - предпринимателей (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 29.04.2013

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України
щодо спрощення процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 13 - 17, ст. 112 із наступними змінами) такі зміни:

1. Пункт 15.1 статті 15 після слів "податків та зборів згідно з цим Кодексом" доповнити словами ", та/або мали, одержували (передавали) зазначені об'єкти оподаткування або провадили зазначену діяльність (операції) до проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи, яка не має найманих осіб, за її рішенням".

2. Пункт 33.3 статті 33 доповнити абзацом такого змісту:

"Для фізичних осіб - підприємців, які не мають найманих працівників та якими розпочато процедуру припинення підприємницької діяльності за їх рішенням, останнім базовим податковим (звітним) періодом є період часу з наступного дня за днем закінчення попереднього базового податкового (звітного) періоду до дня подання заяви на проведення перевірки у зв'язку із припиненням підприємницької діяльності.".

3. Підпункт 37.3.3 пункту 37.3 статті 37 після слів "цим Кодексом" доповнити словами ", крім випадку проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи, яка не має найманих осіб, за її рішенням;".

4. Абзац другий підпункту 65.10.8 пункту 65.10 статті 65 викласти в такій редакції:

"Державна реєстрація (реєстрація) припинення підприємницької чи незалежної професійної діяльності фізичної особи або внесення до Державного реєстру запису про припинення такої діяльності фізичною особою не припиняє її зобов'язань, що виникли під час провадження підприємницької чи незалежної професійної діяльності, та не змінює строків, порядків виконання податкового обов'язку, в тому числі із сплати податків і зборів, відповідно до поданої податкової звітності за останній звітний (податковий) період, а також не перериває застосування, сплату, стягнення санкцій за їх невиконання, проведення перевірок, погашення податкового боргу.".

5. Підпункт 67.1.2 пункту 67.1 статті 67 доповнити абзацом такого змісту:

"У разі проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності за їх рішенням, зняття з обліку такої особи, як підприємця, здійснюється не раніше проведення перевірки, передбаченої пунктом 79.4 статті 79 цього Кодексу (крім випадків прийняття рішення про не проведення такої перевірки або спливу строку давності її проведення), сплати грошових зобов'язань, визначених за результатами таких перевірок, та за відсутності податкового боргу.".

6. Статтю 79 доповнити пунктом 79.4 такого змісту:

"79.4. Особливості проведення документальної невиїзної перевірки для фізичних осіб - підприємців, які прийняли рішення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

79.4.1. Фізична особа - підприємець, яка прийняла рішення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності, зобов'язана подати документи, необхідні для проведення перевірки діяльності з урахуванням строків давності, встановлених цим Кодексом, а саме:

заяву про проведення перевірки у зв'язку із припиненням підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням;

податкову звітність за останній податковий (звітний) період з податків і зборів, платником яких така фізична особа була під час провадження підприємницької діяльності;

книги обліку доходів і витрат (книги обліку доходів) з податків і зборів, платником яких така фізична особа була під час провадження підприємницької діяльності;

заяви про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість (у разі її наявності), виданих свідоцтв, патентів, ліцензій та повернути оригінали таких документів відповідно до вимог цього Кодексу.

79.4.2. Для підтвердження правильності визначення об'єкта оподаткування згідно із статтею 177 цього Кодексу фізична особа - підприємець подає з урахуванням строків давності, встановлених цим Кодексом, наявні документи, що підтверджують походження товару та витрати, пов'язані з підприємницькою діяльністю такої фізичної особи - підприємця. Такі документи подаються разом з описом, що містить відомості про подані документи. Про подання (неподання) таких документів зазначається у заяві про проведення перевірки.

Якщо фізична особа - підприємець не подає зазначені документи, вважається, що вони відсутні, а походження товару та витрати, пов'язані з підприємницькою діяльністю такої фізичної особи - підприємця, є документально не підтвердженими.

79.4.3. Документи, зазначені в підпунктах 79.4.1 і 79.4.2 цього пункту, приймаються посадовою особою органу доходів і зборів за основним місцем обліку платника податків з урахуванням таких умов.

Приймання податкової звітності здійснюється органом доходів і зборів відповідно до статті 49 цього Кодексу.

Під час прийняття інших документів перевіряється:

наявність та достовірність заповнення всіх обов'язкових реквізитів, підписів у заявах і додатків до таких заяв - документів, що повертаються до органу доходів і зборів разом з такими заявами (свідоцтва, патенти, ліцензії тощо);

відповідність документів, зазначених у підпункті 79.4.2, їх опису (у разі подання);

відповідність книги (книг) обліку доходів і витрат (обліку доходів) та наявність відмітки про її (їх) реєстрацію в органі доходів і зборів за основним місцем обліку фізичної особи - підприємця.

У разі подання фізичною особою - підприємцем повного пакета документів, зазначених у підпунктах 79.4.1 і 79.4.2 цього пункту, та за відсутності підстав для відмови в прийнятті документів за результатами перевірок, передбачених цим підпунктом, орган доходів і зборів зобов'язаний прийняти такі документи за датою їх фактичного отримання органом доході і зборів. Неподання документів, передбачених підпунктом 79.4.2 цього пункту, якщо про це зазначено в заяві на проведення перевірки, не є підставою для відмови в прийнятті інших документів.

79.4.4. У разі приймання органом доходів і зборів від фізичної особи - підприємця документів згідно з підпунктом 79.4.3 цього пункту не пізніше наступного робочого дня після їх отримання таким органом до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців передається повідомлення про їх подання та можливість проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням.

Строк дії зазначених повідомлень становить 10 днів.

79.4.5. Документальна позапланова невиїзна перевірка стосовно підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців, державна реєстрація припинення якої проведена за їх рішенням, може здійснюватися після такої державної реєстрації припинення підприємницької діяльності з урахуванням строків давності, встановлених цим Кодексом. ".

7. У пункті 82.2 статті 82:

в абзаці першому слова "для фізичних осіб - підприємців, які не мають найманих працівників, за наявності умов, визначених в абзацах третьому - восьмому цього пункту, - 3 робочі дні" виключити;

абзаци третій - восьмий замінити абзацом такого змісту:

"Документальна перевірка фізичної особи стосовно її підприємницької діяльності, державна реєстрація припинення якої проведена за її рішенням з урахуванням вимог пункту 79.4 статті 79 цього Кодексу, яка проводиться після такої державної реєстрації припинення підприємницької діяльності, проводиться у строки, встановлені цим підпунктом для суб'єктів малого підприємництва.".

8. Підпункт "б" пункту 176.1 статті 176 після слів "платника податку" доповнити словами ", пов'язані з провадженням підприємницької діяльності".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

у двохмісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова
Верховної Ради України

В. В. РИБАК

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо спрощення процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців"

1. Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо спрощення процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців" розроблено на виконання підпункту 64.2 пункту 64 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року N 128/2013, та доручення Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 N 10728/4/1-13, яким передбачена розробка законодавчих змін до Податкового кодексу України щодо скорочення процедури зняття з податкового обліку фізичної особи - підприємця у разі припинення нею здійснення господарської діяльності за заявницьким принципом.

Проектом Закону передбачається внести зміни до Податкового кодексу України з метою визначення чіткого переліку документів, які подаються до органів доходів і зборів фізичною особою - підприємцем до початку проведення процедури припинення підприємницької діяльності, а також механізму підтвердження отримання органами доходів і зборів таких документів.

2. Цілі державного регулювання

Основною метою проекту Закону є внесення змін до Податкового кодексу з метою комплексного вирішення питання державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Під час розробки законопроекту було розглянуто такі альтернативні способи досягнення цілі:

- залишення існуючої ситуації наданий час без змін, проте, залишення ситуації без змін не дозволить досягти визначені цілі - скорочення процедури зняття з податкового обліку фізичної особи - підприємця у разі припинення нею здійснення господарської діяльності;

- внесення змін до підзаконних нормативно-правових актів, в свою чергу, не дозволить досягти визначені цілі враховуючи, що зазначене питання регулюється на законодавчому рівні.

Отже, запровадження таких альтернативних способів є недоцільним.

4. Механізм, який застосовується для розв'язання проблеми, і відповідні заходи

Проектом Закону пропонується внести зміни до Податкового кодексу України в частині визначення чіткого переліку документів, які подаються до податкових органів фізичною особою - підприємцем до початку проведення процедури припинення підприємницької діяльності, а також визначення особливостей проведення перевірки для фізичних осіб - підприємців, якими розпочато процедуру припинення підприємницької діяльності за її рішенням.

Питання, які пропонується врегулювати у проекті Закону, регулюються Податковим кодексом України.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття проекту Закону дасть змогу полегшити припинення підприємницької діяльності фізичними особами - підприємцями за їх рішенням, покращить рейтинг України у світі та поліпшить інвестиційну привабливість нашої держави.

6. Очікувані результати прийняття акта

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

1. Реалізація єдиної державної політики.
2. Створення сприятливих умов для припинення малого бізнесу в Україні.
3. Задоволення потреб органів державної влади в частині одержання ними відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

Додаткових витрати з державного бюджету не потрібно

Сфера інтересів суб'єктів господарювання

1.Спрощення та здешевлення припинення малого бізнесу в Україні.
2. Скорочення термінів процедури припинення суб'єктів господарювання.
3. Зменшення витрат коштів і часу суб'єктів господарювання, пов'язаних з процедурою припинення.

Витрати суб'єктів господарювання відсутні

Сфера інтересів громадян

Відсутні

Відсутні

7. Строк чинності регуляторного акта

Даний законопроект регуляторного акту не передбачає обмежень строку його дії, що забезпечить постійне державне регулювання у даній сфері.

8. Визначення результативності регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання для відстеження результативності регуляторного акта обрано такі показники:

1) Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів, пов'язаних з дією акта, - не зміниться.

2) Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта, - дія акта поширюється на фізичних осіб - підприємців.

3) Розмір коштів і час, які витрачаються суб'єктами господарювання у зв'язку із виконанням вимог акта, - витрат фізичними особами - підприємцями та органами державної влади не передбачаються.

4) Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта - високий. Зазначений документ, з метою громадського обговорення, оприлюднено на веб-порталі Міністерства доходів і зборів України.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта у разі його прийняття

Базове відстеження результативності зазначеного регуляторного акта буде проводитися після набуття чинності регуляторним актом шляхом аналізу виключно статистичних показників.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта проводиться через рік після набрання чинності регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись один раз на три роки після проведення заходів повторного відстеження регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів, які передбачається встановлювати шляхом аналізу якісних показників дії цього акта, буде розглядатись можливість їх виправлення шляхом внесення відповідних змін.

 

Міністр доходів і зборів України

О. В. Клименко

Опрос