Идет загрузка документа (32 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно защиты прав инвесторов) (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 19.03.2013

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо захисту прав інвесторів)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375):

1) частину першу статті 41 доповнити пунктом 5 такого змісту:

"5) припинення повноважень посадових осіб.";

2) статтю 44 після слів "тримісячного середнього заробітку" доповнити словами "при припиненні трудового договору з підстав, зазначених у пункті 5 частини першої статті 41 - у розмірі не менше шестимісячного середнього заробітку."

3) частину четверту статті 130 викласти в такій редакції:

"На працівників не може бути покладена відповідальність за шкоду, яка відноситься до категорії нормального виробничо-господарського ризику, а також за шкоду, заподіяну працівником, що перебував в стані крайньої необхідності. Відповідальність за неодержані підприємством, установою, організацією доходи може бути покладена лише на працівників, що є посадовими особами.";

4) частину першу статті 132 після слова "працівники" доповнити словами "крім працівників, що є посадовими особами";

5) у пункті 2 частини першої статті 133 після слів "зайвими грошовими виплатами" доповнити словом "працівникам", слова ", випускові недоброякісної продукції, розкраданню, знищенню і зіпсуттю матеріальних, грошових чи культурних цінностей" виключити.

2. У частині четвертій статті 89 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 18 - 22, ст. 144) слова "та установчими документами товариства." виключити.

3. Частину третю статті 99 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 40 - 44, ст. 356) викласти в такій редакції:

"3. Повноваження члена виконавчого органу можуть бути в будь-який час припиненні або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень.".

4. У частині третій статті 51 Закону України "Про акціонерні товариства" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., N 50 - 5,1 ст. 384; 2011 р., N 35, ст. 344) слова "та відповідальність" виключити.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

 

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо захисту прав інвесторів)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо захисту прав інвесторів)" (далі - проект Закону України) розроблено на виконання Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" та Плану заходів щодо підвищення показників України у рейтингу Світового банку та Міжнародної фінансової корпорації "Ведення бізнесу".

Економічна ситуація у Європі і загалом у світі складається таким чином, що без залучення інвестицій будь-якій країні буде важко виходити із кризи та досягти нового, якісного рівня економічного розвитку. Залучення інвестицій у реальний сектор економіки, як це прийнято у розвинених країнах, здійснюється у тому числі через залучення коштів дрібних інвесторів (міноритарних акціонерів). Але жоден інвестор не вкладатиме свої кошти, якщо не буде впевнений у їх захищеності та ефективному використанні, що у свою чергу пов'язано із наданням йому можливостей контролювати та впливати на менеджмент підприємства, де він є акціонером (учасником).

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту Закону України є вдосконалення законодавчих актів, що регулюють питання припинення повноважень та звільнення посадових осіб юридичної особи та посилення їх матеріальної відповідальності.

Нова редакція частини 3 статті 99 Цивільного кодексу України передбачає усунення нечіткості і розбіжностей у тлумаченні стосовно можливості негайного припинення або тимчасового призупинення повноважень виконавчого органу товариства, а також узгодження з Законом "Про акціонерні товариства" (зокрема із п. 10 ч. 2 ст. 52, ч. ч. 2, 3 ст. 61).

Засади цивільно-правової відповідальності, у відповідності із пунктом 22 статті 92 Конституції України, визначаються виключно законами України. Задля реалізації зазначених конституційних положень, а також враховуючи, що відповідальність у вигляді обов'язку відшкодувати завдану шкоду та порядок притягнення до відповідальності імперативно встановлені чинним законодавством, проектом вносяться зміни стосовно відповідальності як членів наглядової ради акціонерного товариства (ч. 3 ст. 51 Закону України "Про акціонерні товариства", при цьому усувається внутрішнє протиріччя із ч. 2 ст. 63 Закону) так і загалом посадових осіб будь-якого господарського товариства (ч. 4 ст. 89 Господарського кодексу України). Запропоновані зміни передбачають, що відповідальність посадових осіб визначається законом і полягає в обов'язку відшкодувати завдану шкоду, що унеможливить уникнення чи зменшення відповідальності посадових осіб через включення відповідних положень до установчих документів, внутрішніх положень чи договорів.

Одним з головних правових бар'єрів на шляху розвитку практики притягнення посадових осіб до майнової відповідальності є розповсюдження на регулювання відносин між посадовими особами та товариством норм Кодексу законів про працю України.

Проектом Закону України пропонується внести до Кодексу відповідні зміни, які дозволять скасувати обмеження щодо обрахування розміру завданої шкоди (ст. 130 КЗпП), забезпечивши можливість включати до неї неодержані доходи та суттєво зменшити випадки застосування до менеджерів обмеження майнової відповідальності посадової особи (ст. ст. 132, 133 КЗпП), зокрема, виключивши з переліку такі поширені випадки зловживань, як "зайві виплати", "розкрадання" та "випуск недоброякісної продукції".

Також пропонується передбачити таку підставу для звільнення, як припинення повноважень посадових осіб (ст. 41 КЗпП), забезпечивши можливість розірвання трудового договору без наведення підстав при припиненні повноважень посадових осіб.

При цьому, в якості компенсації для захисту інтересів посадових осіб, пропонується законодавчо встановити мінімальний розмір вихідної допомоги при розірванні трудового договору у зв'язку із припиненням повноважень посадової особи в розмірі середньої заробітної плати за шість місяців (ст. 44 КЗпП).

Проектом передбачається внесення змін до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Кодексу законів про працю України, Закону України "Про акціонерні товариства". Реалізація положень даного законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до інших законів України.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання основними нормативно-правовими актами є:

Цивільний кодекс України;

Господарський кодекс України;

Кодексу законів про працю України;

Закон України "Про акціонерні товариства".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття Закону України не потребує додаткових матеріальних та інших затрат і збільшення видатків з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону України потребує погодження з Міністерством фінансів, Міністерством юстиції, Міністерством соціальної політики, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

6. Регіональний аспект

Проект Закону України не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць та не має впливу на регіональний розвиток.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону України відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

Громадська антидискримінаційна експертиза не проводиться.

7. Запобігання корупції

Норми проекту Закону України не містять заходів з потенційно високим ступенем корупційних ризиків.

Громадська антидискримінаційна експертиза не проводиться.

8. Громадське обговорення

Відповідно до статті 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" проект Закону України оприлюднено на офіційному сайті Мінекономрозвитку для громадського обговорення.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону України не стосується соціально-трудової сфери та не потребує узгодження з уповноваженими представниками від всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.

10. Оцінка регуляторного впливу

Відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" до проекту Закону України розроблено аналіз регуляторного впливу, який розміщено на офіційному сайті Мінекономрозвитку.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту Закону України "Про внесення до деяких законодавчих актів України (щодо захисту прав інвесторів)" дозволить більш чітко врегулювати питання, щодо процедур припинення повноважень (звільнення) та матеріальної відповідальності посадових осіб юридичної особи. Як наслідок, більш захищеними стануть інтереси як самої юридичної особи, так і її акціонерів (учасників), більш зрозумілими і врегульованими правовідносини у цьому сегменті ринку.

Також завдяки прийняттю законодавчого акту, Україна уже у наступному щорічному рейтинговому дослідженні Світового банку "Ведення бізнесу" зможе посісти вочевидь більш достойне місце.

 

Перший заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України

А. А. Максюта

"___" ____________ 2013 р.

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
у разі впровадження Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо захисту прав інвесторів)"

1. Проблема, яку пропонується розв'язати

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо захисту прав інвесторів)" (далі - проект Закону України) розроблено на виконання пункту 71.2 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12.03.2013 N 128/2013, та Плану заходів щодо підвищення показників України у рейтингу Світового банку та Міжнародної фінансової корпорації "Ведення бізнесу".

Економічна ситуація у Європі і загалом у світі складається таким чином, що без залучення інвестицій будь-якій країні буде важко виходити із кризи та досягти нового, якісного рівня економічного розвитку. Залучення інвестицій у реальний сектор економіки, як це прийнято у розвинених країнах, здійснюється у тому числі через залучення коштів дрібних інвесторів (міноритарних акціонерів). Але жоден інвестор не вкладатиме свої кошти, якщо не буде впевнений у їх захищеності та ефективному використанні, що у свою чергу пов'язано із наданням йому можливостей контролювати та впливати на менеджмент підприємства, де він є акціонером (учасником).

У діяльності господарських товариств нерідко виникають проблеми, пов'язані з відшкодуванням збитків (як прямих, так і неодержаних доходів), завданих посадовими особами товариства, та припиненням повноважень таких осіб (не лише на підставі їх винних дій/бездіяльності, але й без наведення підстав, якщо їх діяльність не задовольняє товариство). Труднощі пов'язані здебільшого з тим, що посадова особа одночасно є суб'єктом трудового права, за яким порядок звільнення посадових осіб та обмеження їх матеріальної відповідальності є тотожними з іншими працівниками.

2. Цілі державного регулювання

Метою проекту Закону України є вдосконалення законодавчих актів, що регулюють питання припинення повноважень та звільнення посадових осіб юридичної особи та посилення їх матеріальної відповідальності.

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Альтернативні способи досягнення цілей регулювання розглядалися виходячи з світового досвіду врегулювання відносин посадових осіб (директорів) з юридичною особою (компанією).

Перший підхід використовується, зокрема, у США, Великій Британії, Ірландії, Австралії, Італії, Греції, Словенії, Угорщині[1] і виходить з того, що ці відносини можуть бути як корпоративними (комерційними), так і трудовими. Він полягає у відсутності законодавчих вимог поширювати норми трудового права на директорів. У такому разі відносини директорів з компанією зазвичай регулюються договором про надання послуг (director's services agreement / contract), який у деяких країнах (Болгарія, Польща, Сербія) має назву договору управління (management contract). Проте, законодавство не забороняє укладати з директорами компанії трудові договори (employment agreement / contract), і на практиці така можливість широко використовується. Договір компанії з директором може поєднувати обидва зазначених договори.

____________
[1] Corporate Governance and Directors' Duties multi-jurisdictional guide. http://www.practicallaw.com/crossborderhandbook1-500-0023

Додаткові вимоги можуть встановлюватися правилами бірж. Так, у США згідно стандартів лістингу Нью-Йоркської фондової біржі та NASDAQ, більшість складу ради директорів мають бути незалежними директорами. Незалежність при цьому розглядається таким чином, що директор не може бути і три останніх роки не був працівником компанії[2].

____________
[2] Duties & Responsibilities of Directors. CMS Legal Services. http://www.cms-dsb.com/Hubbard.FileSystem/files/Publication/9a0302e7-7e8d-4ca0-8130-018a1394fe69/Presentation/
PublicationAttachment/70f09686-f174-4f35-89a5-053f95497d75/CMS_DR %20of %20Directors_low %20res.pdf

Другий підхід виходить з корпоративного (комерційного) характеру відносин директорів з компанією - директори не розглядаються законодавством як суб'єкти трудового права і здійснюють свої повноваження на підставі договору про надання послуг (Німеччина[3], Австрія, Нідерланди (з 2013 р.), Швейцарія, Іспанія тощо) або договору управління (Румунія).

____________
[3] J. Kirchner, P. Kremp, M. Magotsch. Key Aspects of German Employment and Labour Law. - Springer, 2010

При цьому, згідно з обох підходів припинення повноважень директорів може відбутися у будь-який час із виплатою відповідної компенсації. Розмір компенсації при припиненні повноважень директорів зазвичай складає не менше 6 - 12 місячних окладів (у Російській Федерації - не менше 3-місячного заробітку), проте може значно перевищувати ці значення на договірних підставах.

Оцінюючи придатність вищенаведених альтернативних способів регулювання для України, слід враховувати тривалу традицію захисту трудових прав у вітчизняному законодавстві. Тому перший підхід, який надає можливість поширювати норми трудового права на посадових осіб вбачається більш придатним. Проте враховуючи статус посадових осіб юридичної особи, який відрізняється від інших працівників, доцільно врегулювати особливості припинення їх повноважень та звільнення, а також їх матеріальної відповідальності.

4. Механізм, який застосовується для розв'язання проблеми, і відповідні заходи

Нова редакція ч. 3 ст. 99 Цивільного кодексу України передбачає усунення нечіткості і розбіжностей у тлумаченні стосовно можливості негайного припинення або тимчасового призупинення повноважень виконавчого органу товариства, а також узгодження з Законом "Про акціонерні товариства" (зокрема, із п. 10 ч. 2 ст. 52, ч. ч. 2, 3 ст. 61).

Засади цивільно-правової відповідальності, у відповідності із пунктом 22 статті 92 Конституції України, визначаються виключно законами України. Задля реалізації зазначених конституційних положень, а також враховуючи, що відповідальність у вигляді обов'язку відшкодувати завдану шкоду та порядок притягнення до відповідальності імперативно встановлені чинним законодавством, проектом вносяться зміни стосовно відповідальності як членів наглядової ради акціонерного товариства (ч. 3 ст. 51 Закону України "Про акціонерні товариства", при цьому усувається внутрішнє протиріччя із ч. 2 ст. 63 Закону) так і загалом посадових осіб будь-якого господарського товариства (ч. 4 ст. 89 Господарського кодексу України). Запропоновані зміни передбачають, що відповідальність посадових осіб визначається законом і полягає в обов'язку відшкодувати завдану шкоду, що унеможливить уникнення чи зменшення відповідальності посадових осіб через включення відповідних положень до установчих документів, внутрішніх положень чи договорів.

Одним з головних правових бар'єрів на шляху розвитку практики притягнення посадових осіб до майнової відповідальності є розповсюдження на регулювання відносин між посадовими особами та товариством норм Кодексу законів про працю України. Проектом пропонується внести до Кодексу відповідні зміни, які дозволять скасувати обмеження щодо обрахування розміру завданої шкоди (ст. 130 КЗпП), забезпечивши можливість включати до неї неодержані доходи та суттєво зменшити випадки застосування до менеджерів обмеження майнової відповідальності посадової особи (ст. 132, 133 КЗпП), зокрема, виключивши з переліку такі поширені випадки зловживань, як "зайві виплати", "розкрадання" та "випуск недоброякісної продукції". Також пропонується передбачити таку підставу для звільнення, як припинення повноважень посадових осіб (ст. 41 КЗпП), забезпечивши можливість розірвання трудового договору без наведення підстав при припиненні повноважень посадових осіб. При цьому, в якості компенсації для захисту інтересів посадових осіб, пропонується законодавчо встановити мінімальний розмір вихідної допомоги при розірванні трудового договору у зв'язку із припиненням повноважень посадової особи в розмірі середньої заробітної плати за шість місяців (ст. 44 КЗпП).

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття зазначеного законопроекту дозволить більш чітко врегулювати питання, щодо процедур припинення повноважень (звільнення) та матеріальної відповідальності посадових осіб юридичної особи. Як наслідок, більш захищеними стануть інтереси як самої юридичної особи, так і її акціонерів (учасників), більш зрозумілими і врегульованими правовідносини у цьому сегменті ринку.

Також завдяки прийняттю законодавчого акту, Україна уже у наступному щорічному рейтинговому дослідженні Світового банку "Ведення бізнесу" зможе посісти вочевидь більш достойне місце.

6. Очікувані результати прийняття акта

Об'єкт впливу

Витрати

Вигоди

Населення

Відсутні

1. Підвищення рівня захисту прав інвесторів-фізичних осіб шляхом врегулювання припинення повноважень та звільнення посадових осіб юридичної особи та посилення їх матеріальної відповідальності.

Держава

Відсутні

1. Покращення інвестиційного клімату в цілому та сприяння розвиткові фондового ринку зокрема, завдяки посиленню захисту прав інвесторів.
2. Підвищення рейтингу у дослідженні Світового Банку "Ведення бізнесу"

Суб'єкти підприємницької діяльності

1. Витрати на виплату посадовим особам, повноваження яких припиняються, вихідної допомоги у розмірі не менше шестимісячного середнього заробітку

1. Посилення захисту прав інвесторів - суб'єктів підприємницької діяльності шляхом врегулювання припинення повноважень та звільнення посадових осіб юридичної особи та посилення їх матеріальної відповідальності.
2. Підвищення інвестиційної привабливості господарських товариств.

Негативних наслідків не передбачається.

7. Строк дії акта

Строк дії акта - необмежений.

8. Показники результативності акта

Для визначення результативності регуляторного акта пропонується встановити такі показники:

1. Кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія Закону. Станом на 01.01.2013 в ЄДРПОУ зареєстровано 1025857 юридичних осіб, з них 476 тисяч товариств з обмеженою відповідальністю, понад 26,5 тисяч акціонерних товариств.

2. Рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень Закону.

3. Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання, пов'язаними з виконанням вимог Закону.

4. Рейтинг України у дослідженні Світового Банку "Ведення бізнесу".

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюється органами виконавчої влади відповідно до їх компетенції в порядку та строки, визначені статтею 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Для визначення показника результативності використовуються дані дослідження Світового Банку "Ведення бізнесу".

У разі виявлення неурегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних та кількісних показників дії цього акта, ці питання будуть урегульовані шляхом внесення відповідних змін за результатами проведених відстежень результативності.

 

Перший заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України

А. А. Максюта

Опрос