Идет загрузка документа (44 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно обязательной продажи акций акционерами по требованию акционера - владельца 95 и более процентов акций общества) (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 28.02.2013

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо обов'язкового продажу акцій акціонерами на вимогу акціонера - власника 95 і більше відсотків акцій товариства)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Доповнити Закон України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 11, ст. 140) статтею 161 такого змісту:

"Стаття 161. Пріоритет обтяжень, що виникли внаслідок обов'язкового продажу акцій акціонерами на вимогу акціонера - власника 95 і більше відсотків акцій товариства

Публічна безвідклична вимога про придбання акцій особи, яка стала власником 95 і більше відсотків акцій публічного акціонерного товариства, має вищий пріоритет. У разі наявності обтяження акцій товариства, що належать іншим акціонерам, такі обтяження не впливають на право такої особи придбати акції товариства, що належать іншим акціонерам товариства.

У такому разі особа, яка стала власником 95 і більше відсотків акцій публічного акціонерного товариства, вносить у депозит нотаріуса, зазначеного у публічний безвідкличній вимозі про придбання акцій, грошові кошти, що належать акціонерам, акції яких придбаваються. При цьому на такі грошові кошти нотаріусом встановлюється обтяження, ідентичне обтяженню акцій товариства.".

2. Внести до Закону України "Про акціонерні товариства" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., N 50 - 51, ст. 384; 2011 р., N 35, ст. 344) такі зміни:

1) у частині другій статті 8:

у пункті 2 слова "як вартість цінних паперів, визначена відповідно до законодавства про цінні папери та фондовий ринок" замінити словами "як середній біржовий курс таких цінних паперів на відповідній фондовій біржі, розрахований за останні три місяці їх обігу, що передують дню, на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;";

доповнити частину пунктом 3 такого змісту:

"3) для емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на фондових біржах, у разі коли неможливо визначити ринкову вартість цінних паперів за останні три місяці їх обігу, що передують дню, на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів, - як вартість цінних паперів за станом на таку дату, визначену відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.";

доповнити частину абзацом такого змісту:

"У разі коли цінні папери перебувають в обігу на двох і більше фондових біржах та їх середній біржовий курс за останні три місяці обігу, що передують дню, на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів, на різних біржах відрізняється, ринкова вартість цінних паперів розраховується наглядовою радою (якщо створення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства - виконавчим органом товариства) в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.";

2) у статті 65:

абзац перший частини першої викласти у такій редакції:

"1. Особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій товариства або пакета акцій у розмірі більше ніж 75 відсотків простих акцій товариства, протягом 20 днів з дати придбання зобов'язана запропонувати всім акціонерам придбати у них прості акції товариства, крім випадків придбання контрольного пакета акцій або пакета акцій у розмірі більше ніж 75 відсотків простих акцій у процесі приватизації.";

абзац другий частини першої після слів "контрольний пакет акцій товариства" доповнити словами "або пакет акцій у розмірі більше ніж 75 відсотків простих акцій товариства";

пункт перший частини другої після слів "контрольний пакет акцій товариства" доповнити словами "або пакет акцій у розмірі більше ніж 75 відсотків простих акцій товариства";

частину третю після слів "придбала контрольний пакет акцій," доповнити словами "або пакет акцій у розмірі більше ніж 75 відсотків простих акцій";

частину четверту викласти у такій редакції:

"4. Ціна придбання акцій повинна дорівнювати їх ринковій вартості, визначеній відповідно до статті 8 цього Закону, та не може бути нижчою за:

- номінальну вартість акцій;

- найвищу ціну, за якою особа (особи, що діють спільно) придбавала акції цього товариства за період шести місяців, що передують дню направлення товариству публічної безвідкличної пропозиції (оферти) для всіх акціонерів - власників простих акцій товариства про придбання акцій.

Ринкова вартість акцій визначається станом на день, коли особа (особи, що діють спільно) вчинила правочин, в результаті виконання якого вона стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій товариства або пакета акцій у розмірі більше ніж 75 відсотків простих акцій товариства.";

частину п'яту після слів "придбала контрольний пакет акцій," доповнити словами "або пакет акцій у розмірі більше ніж 75 відсотків простих акцій";

частину шосту після слів "власником контрольного пакета акцій" доповнити словами "або пакета акцій у розмірі більше ніж 75 відсотків простих акцій";

доповнити статтю частиною сьомою такого змісту:

"7. Положення цієї статті не поширюються на осіб, які набули пакет акцій у розмірі більше ніж 75 відсотків простих акцій товариства, внаслідок виконання такими особами зобов'язань щодо викупу акцій, які виникли у них як у власника контрольного пакета акцій такого товариства."

2) доповнити Закон статтею 651 такого змісту:

"Стаття 651. Обов'язковий продаж акцій акціонерами на вимогу акціонера - власника 95 і більше відсотків акцій товариства

1. Особа, яка стала власником 95 і більше відсотків акцій публічного акціонерного товариства, має право вимагати у всіх акціонерів продати належні їм акції товариства цій особі. У такому разі усі акціонери публічного акціонерного товариства зобов'язані продати належні їм акції зазначеній у цій частині особі.

Особа, яка стала власником 95 і більше відсотків акцій публічного акціонерного товариства, може скористатися правом, передбаченим абзацом першим цієї частини, після обов'язкового виконання нею зобов'язань, передбачених статтею 65 цього Закону.

2. Особа, яка стала власником 95 і більше відсотків акцій публічного акціонерного товариства, протягом трьох місяців з дати, коли така особа стала власником зазначеної кількості акцій, має право надіслати до товариства повідомлення про свій намір придбати акції та необхідність здійснення оцінки ринкової вартості акцій товариства. Таке повідомлення має бути розміщене товариством на власному веб-сайті та у Загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, а також надіслано до фондової біржі, у біржовому списку якої перебувають акції такого товариства в одноденний термін з дати його надходження до товариства.

3. Наглядова рада публічного акціонерного товариства (або виконавчий орган товариства, якщо створення наглядової ради не передбачено статутом товариства) не пізніше 30 календарних днів з дня отримання товариством повідомлення, передбаченого частиною другою цієї статті, здійснює затвердження ціни обов'язкового продажу акцій.

Ціна обов'язкового продажу акцій дорівнює їх ринковій вартості, визначеній відповідно до статті 8 цього Закону, та не може бути нижчою за:

- номінальну вартість акцій;

- середню ціну акції, визначену від вартості пакета акцій внаслідок придбання якого особа стала власником 95 і більше відсотків акцій публічного акціонерного товариства;

- ціну, визначену відповідно до вимог частини четвертої статті 65 цього Закону, у разі, коли особа набула 95 і більше відсотків акцій товариства внаслідок виконання зобов'язання щодо пропозиції викупу акцій відповідно до статті 65 цього Закону.

Ринкова вартість акцій визначається станом на день, що передує дню надсилання до товариства повідомлення про намір особи, яка стала власником 95 і більше відсотків акцій публічного акціонерного товариства, здійснити придбання акцій товариства.

Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється виключно у грошовій формі.

4. Особа, яка стала власником 95 і більше відсотків акцій публічного акціонерного товариства, у термін не пізніше ніж 10 робочих днів після отримання повідомлення щодо затвердження ринкової вартості акцій товариства, може подати товариству публічну безвідкличну вимогу про придбання акцій у всіх власників акцій товариства. Процедура придбання акцій у разі подання публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій до товариства має здійснитися протягом 90 днів з дати подання до товариства такої вимоги.

Протягом 10 робочих днів після отримання товариством публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій копія такої вимоги надсилається товариством до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Центрального депозитарію цінних паперів.

Після надходження від товариства копії публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій Центральний депозитарій цінних паперів складає перелік акціонерів, які мають здійснити продаж належних їм акцій товариства станом на дату обліку визначену особою, яка стала власником 95 і більше відсотків акцій публічного акціонерного товариства, у публічній безвідкличній вимозі про придбання акцій.

Протягом трьох робочих днів Центральний депозитарій цінних паперів пересилає копію публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій депозитарним установам, у яких відкрито рахунки у цінних паперах акціонерів, які мають здійснити продаж належних їм акцій товариства. Депозитарна установа після отримання копії публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій протягом п'яти робочих днів пересилає її акціонерам, які мають здійснити продаж належних їм акцій товариства. Зазначені дії здійснюються у спосіб, передбачений законодавством про депозитарну систему України.

У разі неможливості депозитарною установою здійснити пересилання копії публічної безвідкличної вимоги акціонерам, які мають здійснити продаж належних їм акцій, внаслідок обставин, що не залежать від неї, депозитарна установа повідомляє про це особу, яка стала власником 95 і більше відсотків акцій публічного акціонерного товариства.

Публічна безвідклична вимога про придбання акцій також надається особою, яка стала власником 95 і більше відсотків акцій публічного акціонерного товариства, до депозитарної установи, у якій відкрито рахунок у цінних паперах цієї особи.

Публічна безвідклична вимога про придбання акцій має бути розміщена товариством на власному веб-сайті та у Загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів протягом двох робочих днів після її отримання товариством.

Публічна безвідклична вимога про придбання акцій повинна містити дані про:

1) особу, яка стала власником 95 і більше відсотків акцій публічного акціонерного товариства, та їх афілійованих осіб - прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій товариства, належних кожній із зазначених осіб;

2) контактні дані особи, яка стала власником 95 і більше відсотків акцій публічного акціонерного товариства;

3) ціну придбання акцій з посиланням на відповідне рішення наглядової ради (або виконавчого органу товариства, якщо створення наглядової ради не передбачено статутом товариства), яким затверджена ринкова вартість акцій товариства;

4) умови оплати акцій, із зазначенням того, що акціонери можуть отримати грошові кошти за викуплені у них акції у нотаріуса зазначеного у пункті п'ятому цієї частини;

5) нотаріуса, у депозит якого будуть внесені грошові кошти за викуплені акції;

6) реквізити емітента акцій, які будуть придбаватися;

7) реквізити депозитарної установи у якій відкрито рахунок у цінних паперах особи, яка стала власником 95 і більше відсотків акцій публічного акціонерного товариства;

8) дату, на яку Центральним депозитарієм цінних паперів буде складатись перелік акціонерів та яка є датою направлення до товариства особою, яка стала власником 95 і більше відсотків акцій такого товариства, публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій.

Публічна безвідклична вимога про придбання акцій підписується особою, яка стала власником 95 і більше відсотків акцій публічного акціонерного товариства.

5. У разі наявності обмеження (обтяження) акцій товариства Центральний депозитарій цінних паперів у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку, строки та формі надає особі, яка стала власником 95 і більше відсотків акцій публічного акціонерного товариств, та товариству таку інформацію:

1) прізвище, ім'я та по батькові (найменування) акціонера, акції якого придбаваються та на які накладено обмеження (обтяження);

2) кількість акцій, які викуповуються та на які накладено обмеження (обтяження);

3) реквізити депозитарної установи, депонентом якої є акціонер, акції якого придбаваються та на які накладено обмеження (обтяження).

Зазначена інформація надається особою, яка стала власником 95 і більше відсотків акцій публічного акціонерного товариств, нотаріусу, у депозит якого будуть внесені грошові кошти за викуплені акції при їх внесенні.

6. З дати отримання від товариства копії публічної безвідкличної вимоги про обов'язковий продаж акцій Центральний депозитарій цінних паперів забезпечує в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, встановлення обмеження на здійснення операцій з усіма акціями товариства, які будуть придбаватись.

Зазначене обмеження знімається Центральним депозитарієм цінних паперів, якщо особа, яка стала власником 95 і більше відсотків акцій публічного акціонерного товариства, протягом 90 календарних днів (крім випадків подовження зазначеного терміну відповідно до вимог цієї статті) не надала документи, що підтверджують оплату акцій, які придбаваються.

7. Протягом п'яти робочих днів після отримання товариством переліку акціонерів, товариство зобов'язане надіслати кожному акціонеру, акції якого придбаваються, завірену товариством копію публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій.

Протягом двох робочих днів після надіслання кожному акціонеру, акції якого придбаваються, завіреної товариством копії публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій, товариство повідомляє про це особу, яка стала власником 95 і більше відсотків акцій публічного акціонерного товариства, із зазначенням кількості акцій, що належать акціонерам і будуть придбаватись такою особою.

У разі якщо на акції товариства, які придбаваються, накладено обмеження (обтяження), копія публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій також надсилається особі, в інтересах якої встановлено обмеження (обтяження), та органу (особі), що встановив (встановила) таке обмеження (обтяження).

8. На вимогу акціонера (акціонерів), акції яких підлягають обов'язковому продажу, може здійснюватися рецензування звіту про оцінку майна (щодо оцінки ринкової вартості акцій товариства) в порядку, визначеному Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" та нормативно-правовими актами з оцінки майна.

Акціонер (акціонери), акції яких підлягають обов'язковому продажу, може за власні кошти замовити здійснення рецензування звіту про оцінку майна.

Перехід прав власності на акції, які підлягають обов'язковому продажу, здійснюється відповідно до процедур, передбачених цією статтею, та на умовах,  визначених у публічній безвідкличній вимозі про придбання акцій.

У разі замовлення акціонером (акціонерами) рецензування звіту про оцінку майна такий акціонер (акціонери) має повідомити про це особу, яка стала власником 95 і більше відсотків акцій публічного акціонерного товариства, акціонерне товариство, Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку та Центральний депозитарій цінних паперів у термін не пізніше ніж протягом 10 робочих днів після отримання від товариства завіреної копії публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій.

Акціонерне товариство після отримання від акціонера (акціонерів), акції якого підлягають обов'язковому продажу, повідомлення про замовлення рецензування звіту про оцінку майна, у одноденний термін повинно надати такому акціонеру (акціонерам) завірену товариством копію звіту про оцінку майна, замовленого товариством та надати можливість ознайомлення з оригіналом такого звіту.

У разі якщо рецензія звіту про оцінку майна є негативною, акціонер (акціонери), акції яких підлягають обов'язковому продажу, має право за власні кошти замовити у суб'єкта оціночної діяльності здійснення оцінки ринкової вартості акцій товариства.

Акціонерне товариство зобов'язане надати необхідні документи суб'єкту оціночної діяльності, послуги якого замовлені акціонером (акціонерами), акції якого підлягають обов'язковому продажу для здійснення оцінки ринкової вартості акцій товариства.

Рецензія звіту про оцінку майна, замовленого товариством та результати додаткової оцінки ринкової вартості акцій товариства на замовлення акціонера (акціонерів), акції якого підлягають обов'язковому продажу, протягом 30 робочих днів, з дати надсилання товариством копії публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій, мають бути надані таким акціонером (акціонерами) особі, яка стала власником 95 і більше відсотків акцій публічного акціонерного товариства, та товариству.

Викуп акцій у акціонера (акціонерів), який замовляв рецензію звіту про оцінку майна, замовленого товариством, та додаткову оцінку ринкової вартості акцій товариства, здійснюється:

- у випадку надання особі, яка стала власником 95 і більше відсотків акцій публічного акціонерного товариства, та товариству рецензії звіту про оцінку майна, замовленого товариством та результатів додаткової оцінки ринкової вартості акцій товариства протягом 30 робочих днів з дати надсилання товариством копії публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій - за ринковою вартістю, визначеною суб'єктом оціночної діяльності на замовлення такого акціонера (акціонерів);

- у випадку ненадання особі, яка стала власником 95 і більше відсотків акцій публічного акціонерного товариства, та товариству рецензії звіту про оцінку майна, замовленого товариством та результатів додаткової оцінки ринкової вартості акцій товариства протягом 30 робочих днів з дати надсилання товариством копії публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій - за ринковою вартістю, визначеною суб'єктом оціночної діяльності на замовлення товариства.

На період здійснення дій, передбачених цією частиною, термін процедури придбання акцій, який має здійснитися протягом 90 днів, призупиняється.

9. Особа, яка стала власником 95 і більше відсотків акцій публічного акціонерного товариства, після закінчення строку передбаченого абзацом четвертим пункту восьмого цієї статті здійснює переказ коштів за акції, що викуповуються (крім коштів за акції, що належать акціонерам, які замовили здійснення рецензування звіту про оцінку майна), у депозит нотаріусу, зазначеному у публічній безвідкличній вимозі про придбання акцій та інформує про це Центральний депозитарій цінних паперів. Перерахування коштів у депозит нотаріусу є належним виконанням особою, яка стала власником 95 і більше відсотків акцій публічного акціонерного товариства, її зобов'язання щодо оплати акцій, що придбаваються.

Центральний депозитарій цінних паперів зобов'язаний протягом одного робочого дня з дати отримання інформації про переказ коштів за акції що викуповуються, надати нотаріусу, зазначеному у публічній безвідкличній вимозі про придбання акцій, перелік осіб у яких буде здійснено викуп із зазначенням кількості акцій, які мають бути викуплені у кожної особи.

Зазначений перелік складається Центральним депозитарієм цінних паперів на підставі переліку акціонерів, які мають здійснити продаж належних їм акцій товариства, складеному відповідно до частини четвертої цієї статті.

10. Протягом трьох робочих днів після отримання інформації про переказ у депозит нотаріусу коштів за акції що викуповуються особою, яка стала власником 95 і більше відсотків акцій публічного акціонерного товариства, Центральним депозитарієм цінних паперів забезпечує, в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, списання прав на відповідні акції з рахунків їх власників (крім акцій, що належать акціонерам, які замовили здійснення рецензування звіту про оцінку майна) на рахунок особи, яка стала власником 95 і більше відсотків акцій публічного акціонерного товариства.

11. Дії, передбачені пунктами 9 та 10 цієї частини, щодо виконання зобов'язань перед акціонерами, які замовити здійснення рецензування звіту про оцінку майна, здійснюються після закінчення строку передбаченого абзацом восьмим пункту восьмого цієї статті.

12. Придбання акцій особою, яка стала власником 95 і більше відсотків акцій публічного акціонерного товариства, та продаж цих акцій акціонерами не потребує участі торговця цінними паперами та отримання ліцензії на здійснення валютних операцій або інших дозволів та узгоджень з боку держави (державних органів).

13. Наявність обмежень (обтяжень) в обігу акцій товариства, у тому числі встановлених за рішенням, вироком, ухвалою, постановою суду, іншого органу державної влади чи його посадової особи, наявність застави акцій, не може бути перешкодою для здійснення обов'язкового продажу таких акцій особі, яка стала власником 95 і більше відсотків акцій публічного акціонерного товариства.

Особа не може бути притягнена до відповідальності за невиконання рішень, вироків, ухвал, постанов суду, іншого органу державної влади чи його посадової особи у разі, якщо вона діяла у відповідності до вимог цієї статті в частині здійснення списання прав на відповідні акції з рахунків їх власників на рахунок особи, яка стала власником 95 і більше відсотків акцій публічного акціонерного товариства.

Публічна безвідклична вимога про придбання акцій особи, яка стала власником 95 і більше відсотків акцій публічного акціонерного товариства, має вищий пріоритет. У разі наявності обмеження (обтяження) акцій товариства, що належать іншим акціонерам, такі обмеження (обтяження) не впливають на право такої особи придбати акції товариства, що належать іншим акціонерам товариства.

На грошові кошти нотаріусом встановлюється обмеження (обтяження), ідентичне обмеженню (обтяженню) акцій товариства, на підставі наступних документів, що надаються особою, яка стала власником 95 і більше відсотків акцій публічного акціонерного товариства:

1) публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій;

2) завірених депозитарною установою документів, про вид обмеження (обтяження), яке накладено на акції, що викуповуються;

3) завірених депозитарною установою документів про прізвище, ім'я та по батькові (найменування) особи, в інтересах якої накладено обмеження (обтяження) на акції, що викуповуються;

4) найменування органу (особи), що встановив (встановила) обмеження (обтяження) на акції, що викуповуються.

Грошові кошти, внесені у депозит нотаріуса, як грошові кошти, що належать акціонеру, акції якого придбаваються особою, що стала власником 95 і більше відсотків акцій публічного акціонерного товариства, та перебувають у заставі, є предметом відповідної застави та його заміна не потребує згоди заставодержателя.

Обмеження (обтяження), накладене нотаріусом на внесені в депозит грошові кошти, скасовується органом (особою), що встановив (встановила) обмеження (обтяження) на акції, що викуповуються, або в результаті звернення стягнення на ці кошти.

Заміна предмета обмеження (обтяження) з акцій на грошові кошти, вчинене відповідно до вимог та в порядку, встановленому цією статтею, є належним виконанням відповідних рішень, вироків, ухвал, постанов суду, іншого органу державної влади чи його посадової особи щодо встановлення такого обмеження (обтяження).

14. Витрати публічного акціонерного товариства пов'язані, з виконанням вимог цієї статті, здійснюється за рахунок особи, яка стала власником 95 і більше відсотків акцій такого товариства.

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2014 року.

2. Особа, яка стала власником 95 і більше відсотків акцій публічного акціонерного товариства до набрання чинності цього закону, протягом трьох місяців з дати набрання чинності цього закону має право надіслати до товариства повідомлення про свій намір придбати акції та необхідність здійснення оцінки ринкової вартості акцій товариства та здійснити інші дії передбачені цим законом.

 

Голова
Верховної Ради України

 

 

* * *

Аналіз регуляторного впливу
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (щодо обов'язкового продажу акцій акціонерами на вимогу акціонера - власника 95 відсотків акцій товариства)

1. Визначення та аналіз проблеми, яку буде розв'язано шляхом державного регулювання

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (щодо обов'язкового продажу акцій акціонерами на вимогу акціонера - власника 95 відсотків акцій товариства) розроблено Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) відповідно до проекту Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство конкурентоспроможна економіка, ефективна держава".

Проблема паритетного врахування інтересів власників великих пакетів акцій і міноритаріїв у законодавстві багатьох країн значною мірою вирішується шляхом застосування прав на обов'язковий викуп акцій - сквіз-аут (squeeze-out). У такому випадку мажоритарні акціонери при досягненні ними певного відсотку акцій (від 90 % до 98 %) набувають права вимагати від решти акціонерів продажу належних їм акцій. При цьому купівля-продаж акцій здійснюються за справедливою ціною.

Слід зазначити, що у випадку придбання акціонером певного пакета акцій (від 90 відсотків) дрібні акціонери повністю виключаються із процесів, які впливають на роботу компанії і прийняття рішень на зборах. Крім того, при зосередженні в руках одного акціонера крупного пакета акцій ліквідність міноритарного пакета може знизитися, і міноритаріям буде складно реалізувати свої акції за вигідною ціною на публічному ринку. Таким чином, процедура сквіз-аута направлена на захист міноритарного акціонера, та якому як компенсацію за вищезазначені втрати пропонується викуп належних йому акцій за справедливою ціною.

Крім того, подібна процедура викупу вже передбачена у статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства", якою визначено, що особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій товариства стала власником контрольного пакета акцій товариства, протягом 20 днів з дати придбання зобов'язана запропонувати всім акціонерам придбати у них прості акції товариства.

При цьому застосування процедури обов'язкового продажу акцій міноритарним акціонером акціонеру - власнику 95 і більше відсотків акцій товариства буде направлена на дотримання паритету у захисті інтересів міноритаріїв і мажоритаріїв, оскільки статтями 68 - 69 Закону України "Про акціонерні товариства" визначена процедура обов'язкового викупу акцій акціонерним товариством на вимогу міноритарних власників акцій.

Також процедура сквіз-аута направлена на унеможливлення рейдерського захвату підприємств. Так, за захистом своїх порушених прав до суду може звернутися будь-який акціонер, навіть власник однієї акції, який буде незадоволений невеликим технічним огріхом у процедурі ухвалення рішень загальними зборами акціонерів, тощо. Потім застосовується рейдерська схема втягування акціонерного товариства у судові спори, які створюють перепони в управлінні підприємством. Запропонований механізм обов'язкового продажу акцій міноритарним акціонером акціонеру - власнику 95 і більше відсотків акцій унеможливлює такі випадки.

Законопроектом пропонується внести в українське законодавство один з інструментів захисту акціонерів - механізм обов'язкового продажу акцій акціонерами на вимогу акціонера - власника 95 відсотків акцій товариства.

2. Визначення цілей державного регулювання

Ціль зазначеного законопроекту полягає у підвищенні ефективності державного регулювання функціонування ринку цінних паперів шляхом:

- удосконалення механізму визначення ринкової вартості емісійних цінних паперів;

- запровадження механізму зобов'язання власника пакета акцій акціонерного товариства у розмірі більше ніж 75 відсотків простих акцій, запропонувати всім акціонерам цього товариства придбати у них прості акції;

- запровадження механізму обов'язкового продажу акцій акціонерами на вимогу акціонера - власника 95 відсотків акцій товариства.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

В якості альтернативи до запропонованого регулювання можливо розглянути так званий "статус-кво", тобто збереження чинного регулювання зазначених питань.

Зазначений спосіб є неприйнятним, оскільки удосконалення механізму визначення ринкової вартості емісійних цінних паперів, запровадження механізму зобов'язання власника пакета акцій акціонерного товариства у розмірі більше ніж 75 відсотків простих акцій, запропонувати всім акціонерам цього товариства придбати у них прості акції, а також запровадження механізму обов'язкового продажу акцій акціонерами на вимогу акціонера - власника 95 відсотків акцій товариства можливо лише шляхом внесення змін до законодавчих актів, які регулюють зазначені питання, а саме до Законів України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень" та "Про акціонерні товариства".

Другий альтернативний спосіб (обраний спосіб) - удосконалення окремих норм Законів України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень" та "Про акціонерні товариства".

Таким чином, обраний спосіб, викладений у проекті Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (щодо обов'язкового продажу акцій акціонерами на вимогу акціонера - власника 95 відсотків акцій товариства), є єдиним способом вирішити вищезазначені проблемні питання.

4. Описання механізму і заходів, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття регуляторного акта

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (щодо обов'язкового продажу акцій акціонерами на вимогу акціонера - власника 95 відсотків акцій товариства) передбачає:

- доповнення Закону України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень" новою статтею 161 - Пріоритет обтяжень, що виникли внаслідок обов'язкового продаж акцій акціонерами на вимогу акціонера - власника 95 і більше відсотків акцій товариства,

- внесення змін до статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства" в частині удосконалення механізму визначення ринкової вартості емісійних цінних паперів;

- внесення змін до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства" в частині запровадження механізму зобов'язання власника пакета акцій акціонерного товариства у розмірі більше ніж 75 відсотків простих акцій запропонувати всім акціонерам цього товариства придбати у них прості акції;

- доповнення Закону України "Про акціонерні товариства" новою статтею 651 - Обов'язковий продаж акцій акціонерами на вимогу акціонера - власника 95 і більше відсотків акцій товариства.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття законопроекту дозволить вирішити наступні питання:

- удосконалити механізм визначення ринкової вартості емісійних цінних паперів;

- запровадити механізм зобов'язання власника пакета акцій акціонерного товариства у розмірі більше ніж 75 відсотків простих акцій запропонувати всім акціонерам цього товариства придбати у них прості акції;

- запровадити механізм обов'язкового продажу акцій акціонерами на вимогу акціонера - власника 95 відсотків акцій товариства.

Прийняття акта сприятиме підвищенню захисту прав та інтересів інвесторів та приведенню національного законодавства до законодавства Європейського Союзу.

Ризику впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта немає.

Реалізація вимог запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових витрат Державного бюджету України.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

Вигоди

Витрати

У сфері держави

Підвищення ефективності державного регулювання в частині захисту прав інвесторів

Витрати із державного та місцевих бюджетів відсутні

У сфері учасників ринку

Запровадження механізму обов'язкового продажу акцій акціонерами на вимогу акціонера - власника 95 відсотків акцій товариства позитивно вплине на корпоративні відносини у такому товаристві, захищає права інвесторів та робить українських емітентів привабливими для інвесторів

Витрати акціонерних товариств у зв'язку із запровадження механізму обов'язкового продажу акцій акціонерами на вимогу акціонера - власника 95 відсотків акцій товариства відсутні

У сфері громадян

Захист прав громадян-інвесторів у зв'язку із запровадження механізму обов'язкового продажу акцій акціонерами на вимогу акціонера - власника 95 відсотків акцій товариства

Можливі витрати громадян-інвесторів у передбачених в законопроекті випадках, у разі замовлення акціонером рецензування звіту про оцінку майна

7. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

Акт набирає чинності з 1 січня 2014 року.

Термін його дії не обмежено.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Основними показниками результативності регуляторного акта є:

• розмір надходжень до державних та місцевих бюджетів фактично не змінюватиметься;

• кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія проекту регуляторного акта - емітенти цінних паперів - акціонерні товариства;

• розмір коштів і час, що витрачатимуться учасниками фондового ринку, пов'язаними з виконанням вимог акта.

Витрати акціонерних товариств у зв'язку із запровадження механізму обов'язкового продажу акцій акціонерами на вимогу акціонера - власника 95 відсотків акцій товариства відсутні.

• рівень поінформованості учасників фондового ринку, з основних положень акта - високий. З цією метою здійснюється підготовка листів роз'яснень, методичних рекомендацій, статей у щоденному офіційному періодичному виданні "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" та на Інтернет сайті НКЦПФР "www.nssmc.gov.ua".

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватись до дати набрання чинності цього акта шляхом збору пропозицій і зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторного акта, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного обстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії цього акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження здійснюється раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження, в тому числі у разі, коли дію акта, прийнятого на визначений строк, було продовжено з метою оцінки ступеня досягнення актом визначених цілей. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюються із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

Відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта проводитиметься Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку протягом усього терміну його дії шляхом:

- аналізу звітів та статистичних даних відповідних структурних підрозділів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

- розгляду пропозицій та зауважень, які надійшли до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Відстеження будуть узагальнюватись та вноситись у якості пропозицій до плану роботи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на відповідний рік.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

Опрос