Идет загрузка документа (56 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам государственных закупок (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 28.01.2013

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про здійснення державних закупівель" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 33, ст. 471, N 35-36, ст. 491, N 46, ст. 548 - із змінами, внесеними законами України від 23 грудня 2010 року N 2856-VI, від 11 січня 2011 року N 2900-VI, від 3 лютого 2011 року N 2995-VI, від 17 березня 2011 року N 3156-VI, від 7 липня 2011 року N 3612-VI, від 8 липня 2011 року N 3681-VI, від 20 березня 2012 року N 4545-VI, від 12 квітня 2012 року N 4648-VI, від 22 травня 2012 року N 4807-VI, від 24 травня 2012 року N 4851-VI, від 5 червня 2012 року N 4881-VI, від 7 червня 2012 року N 4913-VI, від 7 червня 2012 року N 4917-VI, від 21 червня 2012 року N 4996-VI, від 21 червня 2012 року N 4999-VI, від 4 липня 2012 року N 5044-VI, від 6 вересня 2012 N 5203-VI, від 2 жовтня 2012 року N 5406-VI, від 16 жовтня 2012 року N 5463-VI та від 20 листопада 2012 року N 5497-VI) такі зміни:

1) у частині першій статті 1:

у пункті 8 після слів "конкурсних торгів" доповнити словами і знаками " (конкурентної заявки)", після слова "депозит" доповнити словами "та кошти, що надаються учасником закупівель за процедурою електронного реверсивного аукціону в разі, якщо вимога щодо надання забезпечення конкурентної заявки визначена замовником";

пункт 81 виключити;

пункт 15 викласти в такій редакції:

"15) моніторинг закупівель - систематичне спостереження за проведенням замовниками процедур державних закупівель з метою аналізу їх ефективності, дотриманням операторами електронних майданчиків вимог регламенту електронних майданчиків та належного дотримання замовниками й операторами електронних майданчиків законодавства у сфері державних закупівель;";

пункт 29 викласти в такій редакції:

"29) суб'єкт оскарження в органі оскарження (далі - суб'єкт оскарження) - фізична чи юридична особа, яка звернулася до органу оскарження з метою захисту своїх прав та охоронюваних законом інтересів з приводу рішення, дії чи бездіяльності замовника, генерального замовника та/або оператора електронного майданчика, що суперечать законодавству у сфері державних закупівель і внаслідок яких порушено права чи законні інтереси такої особи;";

2) у статті 2:

в абзаці першому частини першої слова, цифри і знаки " (у будівництві - 300 тисяч гривень)" та слова і цифри "крім закупівель за процедурою електронного реверсивного аукціону, умови застосування якої встановлені розділом VIII1 цього Закону, у тому числі на технічне обслуговування, іншу оплатну підтримку на майбутнє об'єкта закупівлі чи виплат, пов'язаних з використанням об'єктів права інтелектуальної власності" виключити;

у частині третій:

- абзац шістнадцятий викласти в такій редакції:

"платні послуги у розмірі, визначеному нормативно-правовими актами, що надаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування або іншими особами, уповноваженими такими органами, та обов'язковість отримання яких установлюється законодавством;";

- абзац тридцять дев'ятий виключити;

- абзаци десятий та дванадцятий пункту 2 частини четвертої виключити;

3) частину першу статті 4 викласти в такій редакції:

"Закупівля здійснюється відповідно до річного плану. Річний план, зміни до нього обов'язково безоплатно оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу протягом п'яти робочих днів з дня затвердження річного плану або змін до нього. Річний план та зміни до нього також розміщуються замовником на власному веб-сайті або за його відсутності на веб-сайті головного розпорядника бюджетних коштів"

4) у статті 8:

пункт 27 частини першої викласти в такій редакції:

"27) здійснення моніторингу операторів електронних майданчиків щодо дотримання ними вимог регламенту електронного майданчика та законодавства у сфері державних закупівель.";

пункт 6 частини другої виключити;

абзаци п'ятий - восьмий частини третьої виключити;

5) у статті 10:

у частині першій після абзацу восьмого доповнити новим абзацом дев'ятим такого змісту:

"оголошення з відомостями про укладену рамкову угоду (у разі проведення закупівлі за рамковими угодами) - після публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель, але не пізніш як через сім днів з дня укладення рамкової угоди;";

в абзаці першому частини другої слова "відомості про рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю" замінити словами "оголошення з відомостями про укладену рамкову угоду";

6) частину другу статті 12 виключити.

У зв'язку з цим частину третю вважати частиною другою;

7) у статті 13:

у частині першій слова і цифри "а рамкові угоди укладаються відповідно до вимог розділу IX цього Закону" виключити;

у пункті другому частини шостої:

- в абзаці другому слова "конкурсних торгів" замінити словами "конкурентного відбору";

- у третьому реченні абзацу п'ятого слова "істотну зміну умов договорів закупівлі та" замінити словами "зміну істотних умов договорів про закупівлі, та зміну";

8) статтю 18 викласти в такій редакції:

"1. Скарга до органу оскарження подається суб'єктом оскарження в письмовій формі, повинна бути підписана особою, яка її подає, та містити таку інформацію:

найменування органу оскарження;

ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження) суб'єкта оскарження, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, у разі наявності;

найменування, місцезнаходження, поштова адреса замовника, генерального замовника та/або оператора електронного майданчика, рішення, дії або бездіяльність якого оскаржуються;

номер оголошення державного офіційного друкованого видання з питань державних закупівель, в якому опубліковано оголошення про проведення процедури;

підстави, через які подається скарга, посилання на порушення процедури закупівлі або прийняті рішення, дії або бездіяльність замовника, генерального замовника та/або оператора електронного майданчика, фактичні обставини, що це можуть підтверджувати, дата, коли суб'єкту оскарження стало відомо про такі рішення, дії або бездіяльність;

вимоги суб'єкта оскарження та їх обґрунтування.

До скарги додаються документи (у разі наявності), що підтверджують порушення процедури закупівлі або неправомірність рішень, дій або бездіяльності замовника, генерального замовника та/або оператора електронного майданчика.

2. Скарга може бути подана тільки особою, право чи законний інтерес якої порушено внаслідок рішення, дії чи бездіяльності замовника, генерального замовника та/або оператора електронного майданчика, які суперечать законодавству у сфері державних закупівель.

Подання скарги до органу оскарження не потребує попереднього звернення до замовника, генерального замовника та/або оператора електронного майданчика з вимогою щодо усунення порушення під час проведення процедури закупівлі.

3. У разі отримання замовником, генеральним замовником та/або оператором електронного майданчика звернення з вимогою щодо усунення порушення під час проведення процедури закупівлі замовник, генеральний замовник та/або оператор електронного майданчика має право на добровільній основі вжити належних заходів, у тому числі з призупиненням процедури закупівлі, для врегулювання питань, зазначених у зверненні. Надсилання звернення замовнику, генеральному замовнику та/або оператору електронного майданчика не позбавляє особу права звернутися зі скаргою до органу оскарження. Замовник, генеральний замовник та/або оператор електронного майданчика повинен повідомити всіх зацікавлених осіб про рішення, прийняті за результатами розгляду звернення. У разі подання скарги щодо тієї ж процедури закупівлі, якої стосується звернення, замовник, генеральний замовник та/або оператор електронного майданчика повідомляє орган оскарження про вжиті за цим зверненням заходи.

Рішення замовника, генерального замовника та/або оператора електронного майданчика, прийняте за результатами розгляду звернення, може бути оскаржене до органу оскарження або протягом 30 днів з дня його прийняття до суду. Цей строк не може бути поновлено.

4. Скарги, крім випадків, передбачених частиною п'ятою цієї статті, подаються до органу оскарження не пізніше 14 днів (у разі здійснення замовником закупівлі за скороченою процедурою, за процедурою запиту цінових пропозицій або застосування процедури закупівлі з підстав, визначених пунктом 3 частини другої статті 39 цього Закону, - не пізніше п'яти днів) з дня, коли суб'єкт оскарження дізнався або повинен був дізнатися про порушення його прав чи законних інтересів прийнятим рішенням, дією чи бездіяльністю замовника, генерального замовника, але до дня укладення договору про закупівлю. Скарги, які стосуються документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації, запиту цінових пропозицій), можуть подаватись у будь-який строк після публікації повідомлення про їх проведення, але не пізніше закінчення строку, встановленого для подання пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних, цінових пропозицій).

Скарги щодо укладених договорів про закупівлю розглядаються в судовому порядку.

5. У разі оскарження проведення та/або результатів процедури електронного реверсивного аукціону скарги на рішення, дії чи бездіяльність замовника та/або оператора електронного майданчика, які суперечать законодавству у сфері державних закупівель, подаються до органу оскарження в будь-який час проведення процедури електронного реверсивного аукціону, але не пізніше 14 днів з дня оприлюднення протоколу про результати проведення торговельної сесії електронного реверсивного аукціону або протоколу про визнання аукціону таким, що не відбувся.

Скарги на рішення, дії чи бездіяльність замовника та/або оператора електронного майданчика відповідно до абзацу першого цієї частини можуть подаватися до дня укладення договору про закупівлю в порядку, передбаченому статтею 3910 цього Закону.

Скарги на рішення, дії чи бездіяльність замовника та/або оператора електронного майданчика, прийняті/вчинені в період з часу початку проведення торговельної сесії електронного реверсивного аукціону до моменту укладення договору про закупівлю за результатами проведення електронного реверсивного аукціону, можуть подаватися до органу оскарження лише претендентами, які відповідно до частини третьої статті 398 цього Закону набули статусу учасників.

Скарги, які стосуються документації електронного реверсивного аукціону, можуть подаватись у будь-який час після розміщення оголошення про проведення закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону та документації електронного реверсивного аукціону на веб-порталі Уповноваженого органу, але не пізніше закінчення строку, встановленого для подання заявок на участь у закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону.

Скарги, що стосуються рішень, дій чи бездіяльності оператора електронного майданчика, пов'язаних з реєстрацією осіб, які бажають взяти участь у закупівлях за процедурою електронного реверсивного аукціону, що провадяться на цьому електронному майданчику, у порядку, встановленому розділом VIII1 цього Закону, подаються не пізніше 14 днів з дня прийняття оскаржуваного рішення, вчинення дій чи бездіяльності оператором електронного майданчика.

Після закінчення строків, зазначених у частині п'ятій цієї статті, оскарження відповідних рішень, дій чи бездіяльності замовника та/або оператора електронного майданчика здійснюється в судовому порядку.

Датою отримання скарги органом оскарження вважається дата її реєстрації органом оскарження.

6. Розгляд скарги органом оскарження починається з дня реєстрації скарги органом оскарження.

Орган оскарження повинен у строк, що не перевищує трьох робочих днів з дня початку розгляду скарги, повідомити суб'єкта оскарження, замовника, генерального замовника, Уповноважений орган, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, редакцію державного офіційного друкованого видання з питань державних закупівель, а у разі застосування процедури електронного реверсивного аукціону також оператора електронного майданчика та юридичну особу, яка здійснює наповнення веб-порталу Уповноваженого органу, про початок процедури розгляду скарги, час і місце розгляду скарги. Суб'єкт оскарження, замовник, генеральний замовник, оператор електронного майданчика мають право взяти участь у розгляді скарги.

За подання скарги до органу оскарження справляється плата, яка зараховується до Державного бюджету України. Розмір плати визначається Кабінетом Міністрів України.

У день подання скарги до органу оскарження суб'єкт оскарження зобов'язаний рекомендованим листом надіслати копію скарги замовнику, генеральному замовнику та/або оператору електронного майданчика, рішення, дія чи бездіяльність якого оскаржуються.

Суб'єкт оскарження зобов'язаний надати органу оскарження документальне підтвердження надіслання ним копії скарги замовнику, генеральному замовнику та/або оператору електронного майданчика, рішення, дія чи бездіяльність якого оскаржуються.

7. Орган оскарження залишає скаргу без розгляду в разі, коли:

суб'єкт оскарження подає скаргу щодо того самого порушення, у тій самій процедурі закупівлі і з тих самих підстав, які вже були предметом розгляду органу оскарження і щодо яких органом оскарження було прийнято відповідне рішення;

скарга не відповідає вимогам частин першої, четвертої та п'ятої цієї статті;

суб'єктом оскарження не внесено плату, передбачену абзацом третім частини шостої цієї статті;

замовник, генеральний замовник та/або оператор електронного майданчика відповідно до цього Закону усунув порушення, зазначені в скарзі, про що було надано документальне підтвердження.

Орган оскарження зобов'язаний поінформувати про залишення скарги без розгляду суб'єкта оскарження, замовника, генерального замовника та/або оператора електронного майданчика не пізніше наступного робочого дня після прийняття такого рішення.

8. Орган оскарження приймає рішення про припинення розгляду скарги в разі, коли:

обставини, зазначені в абзацах другому - п'ятому частини сьомої цієї статті, встановлені органом оскарження після прийняття скарги до розгляду;

суб'єктом оскарження не надано документальне підтвердження надіслання копії скарги замовнику, генеральному замовнику та/або оператору електронного майданчика в день подання скарги до органу оскарження;

замовником, генеральним замовником прийнято рішення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися, про відміну процедури закупівлі в одного учасника, про скасування процедури електронного реверсивного аукціону, крім випадку оскарження будь-якого з цих рішень.

У разі відкликання скарги орган оскарження може прийняти рішення про припинення розгляду скарги.

9. Подання скарги не призупиняє процедуру закупівлі, за винятком випадку, коли орган оскарження приймає рішення про призупинення процедури закупівлі.

Орган оскарження має право за власною ініціативою або за заявою суб'єкта оскарження прийняти рішення про призупинення процедури закупівлі на строк до винесення рішення за скаргою. Упродовж одного робочого дня орган оскарження повідомляє про призупинення процедури закупівлі центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, редакцію державного офіційного друкованого видання з питань державних закупівель, замовника, генерального замовника та суб'єкта оскарження. У разі прийняття рішення про призупинення закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону орган оскарження повідомляє про це також оператора електронного майданчика, на якому відбувається процедура електронного реверсивного аукціону, та юридичну особу, яка здійснює наповнення веб-порталу Уповноваженого органу.

Призупинення процедури закупівлі передбачає зупинення замовником, генеральним замовником та/або оператором електронного майданчика будь-яких дій та прийняття будь-яких рішень щодо закупівлі, у тому числі укладення договору про закупівлю, крім дій, спрямованих на усунення порушень, зазначених у скарзі.

Під час призупинення процедури електронного реверсивного аукціону оператор електронного майданчика зобов'язаний вжити заходів для автоматичного відхилення заявок за допомогою технічного обладнання та програмного забезпечення, що використовуються для роботи електронного майданчика.

У разі усунення замовником, генеральним замовником та/або оператором електронного майданчика порушень, зазначених у скарзі, замовник, генеральний замовник та/або оператор електронного майданчика протягом одного робочого дня з моменту усунення порушення повинен повідомити про це орган оскарження та надати документальне підтвердження. Після усунення порушень та отримання органом оскарження документального підтвердження про це орган оскарження скасовує рішення про призупинення процедури закупівлі.

10. Розгляд скарги зупиняє перебіг строків, установлених абзацами третім та четвертим частини другої статті 31, абзацом четвертим частини п'ятої статті 36, абзацом другим частини третьої статті 39 та статтею 3910 цього Закону.

Перебіг цих строків продовжується з дня, наступного за днем прийняття рішення органом оскарження за результатами розгляду скарги.

У будь-якому разі укладення договору про закупівлю під час процедури оскарження забороняється.

Під час процедури оскарження редакція державного офіційного друкованого видання з питань державних закупівель зобов'язана не приймати до публікації інформацію про закупівлю за призупиненою процедурою закупівлі, яка підлягає публікації згідно з цим Законом, а юридична особа, яка здійснює наповнення веб-порталу Уповноваженого органу, - не розміщувати інформацію, яка підлягає оприлюдненню згідно з цим Законом, за оскаржуваною процедурою закупівлі.

11. За результатами розгляду скарги орган оскарження має право:

прийняти рішення про встановлення або відсутність порушення процедури закупівлі (у тому числі порушення порядку публікації, оприлюднення або неопублікування, неоприлюднення інформації про державні закупівлі, передбаченої цим Законом) та про заходи, що повинні вживатися для їх усунення, зокрема зобов'язати замовника, генерального замовника та/або оператора електронного майданчика повністю або частково скасувати свої рішення, надати необхідні документи, роз'яснення, усунути будь-які дискримінаційні умови (у тому числі ті, що зазначені у технічній специфікації, яка є складовою частиною документації з конкурсних торгів, кваліфікаційної документації, документації електронного реверсивного аукціону), привести документацію конкурсних торгів (кваліфікаційну документацію, запит цінових пропозицій, документацію електронного реверсивного аукціону) у відповідність із вимогами законодавства у разі оскарження рішення, дій чи бездіяльності оператора електронного майданчика, пов'язаних з реєстрацією осіб, які бажають взяти участь у закупівлях за процедурою електронного реверсивного аукціону, - зобов'язати оператора електронного майданчика усунути допущене ним порушення з установленням строків для усунення такого порушення або у разі неможливості виправити допущені порушення відмінити процедуру закупівлі;

у випадках, передбачених законами України, передавати рішення, документи та матеріали щодо здійснення закупівель до правоохоронних, контролюючих та інших органів.

12. Для розгляду скарг орган оскарження має право на всіх стадіях державних закупівель запитувати й отримувати у замовників, генеральних замовників та/або операторів електронних майданчиків, учасників, контролюючих органів, державного офіційного друкованого видання з питань державних закупівель, юридичної особи, яка здійснює наповнення веб-порталу Уповноваженого органу, інших осіб відповідні інформацію, документи та матеріали щодо проведення процедур державних закупівель.

Замовники, генеральні замовники та/або оператори електронних майданчиків, учасники, контролюючі органи, державне офіційне друковане видання з питань державних закупівель, юридична особа, яка здійснює наповнення веб-порталу Уповноваженого органу, інші особи протягом трьох робочих днів з дня отримання відповідного запиту повинні надіслати органу оскарження відповідну інформацію, завірені належним чином копії документів та матеріали.

У разі коли в установлений строк не надано інформацію, документи та матеріали щодо проведення процедур державних закупівель, орган оскарження розглядає скаргу та приймає рішення на її підставі та в межах одержаної за скаргою інформації.

Орган оскарження має право залучати для отримання консультацій та експертних висновків представників державних органів (за погодженням з керівниками державних органів), експертів та спеціалістів, які не можуть бути пов'язаними особами та володіють спеціальними знаннями, необхідними для професійного та неупередженого розгляду скарги. Висновки таких представників державних органів, експертів та спеціалістів оформлюються у письмовій формі та долучаються до матеріалів справи про розгляд скарги.

13. Рішення за результатами розгляду скарг приймаються органом оскарження виключно на його засіданнях.

14. Орган оскарження приймає протягом 30 робочих днів (а у разі оскарження рішень, дій чи бездіяльності замовника та/або оператора електронного майданчика при застосуванні процедури електронного реверсивного аукціону - протягом 15 робочих днів) з дня початку процедури розгляду скарги обґрунтоване рішення, в якому зазначаються:

висновок органу оскарження про наявність або відсутність порушення процедури закупівлі;

висновок органу оскарження про задоволення скарги або про відмову в її задоволенні повністю чи частково;

у разі коли скаргу не задоволено - підстави та обґрунтування прийняття такого рішення;

у разі коли скаргу задоволено повністю або частково - зобов'язання усунення замовником, генеральним замовником та/або оператором електронного майданчика порушення процедури закупівлі та/або відновлення процедури закупівлі з моменту попереднього законного рішення чи правомірної дії замовника, генерального замовника та/або оператора електронного майданчика.

15. Рішення органу оскарження оформляється у письмовій формі і містить таку інформацію:

найменування органу оскарження;

короткий зміст скарги;

мотивувальну частину рішення;

резолютивну частину рішення;

строк оскарження рішення.

16. Засвідчені в установленому порядку копії рішення за результатами розгляду скарги орган оскарження протягом трьох робочих днів з дня його прийняття надсилає суб'єкту оскарження, замовнику, генеральному замовнику, центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів та редакції державного офіційного друкованого видання з питань державних закупівель, а в разі прийняття рішення за результатами розгляду скарги за процедурою електронного реверсивного аукціону також оператору електронного майданчика та юридичній особі, яка здійснює наповнення веб-порталу Уповноваженого органу.

17. Рішення органу оскарження набирають чинності з дня їх прийняття та є обов'язковими для виконання замовниками, генеральними замовниками та/або операторами електронних майданчиків, особами, яких вони стосуються.

Рішення органу оскарження підлягають обов'язковій публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель, а також не пізніше наступного робочого дня після їх прийняття оприлюднюються на веб-порталі Антимонопольного комітету України.

18. Рішення органу оскарження може бути оскаржене суб'єктом оскарження, замовником та/або оператором електронного майданчика до суду протягом місяця з дня, коли особа дізналася про його прийняття.";

9) в абзаці дев'ятому частини другої статті 32 слова "про рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю" замінити словами "про укладену рамкову угоду";

10) у частині другій статті 39:

пункт 6 виключити;

у пункті 8 після слів "пов'язані з головним договором" доповнити словами і цифрами "при цьому загальна вартість договору на додаткові роботи не повинна перевищувати 50 відсотків вартості головного договору";

пункт 9 виключити;

11) частину третю статті 391 виключити;

12) у частині першій статті 393 після слів "реверсивних аукціонів" доповнити словами і знаками " (крім випадків розгляду органом оскарження скарг на рішення, дії чи бездіяльність замовника, пов'язаних з процедурами електронних реверсивних аукціонів)";

13) у статті 394:

абзац третій частини другої виключити;

у частині третій:

- пункт 3 викласти в такій редакції:

"3) порушень вимог регламенту електронного майданчика та/або законодавства у сфері державних закупівель, виявлених за результатами моніторингу, необґрунтованої відмови від організації та проведення електронного реверсивного аукціону.";

- доповнити новими абзацами шостим - восьмим такого змісту:

"У разі виключення оператора електронного майданчика з реєстру операторів електронних майданчиків він зобов'язаний протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення Уповноваженого органу забезпечити повернення учасникам коштів.

Проведення електронних аукціонів на електронному майданчику оператора, якого виключено з реєстру, результати яких на дату прийняття рішення Уповноваженого органу не встановлені, підлягають відміні замовниками.

У разі виключення оператора електронного майданчика з реєстру операторів електронних майданчиків усі документи, відомості, інформація, пов'язані з проведенням державних закупівель за процедурою електронного реверсивного аукціону, підлягають передачі Уповноваженому органу в порядку, передбаченому регламентом електронного майданчика.";

доповнити частиною четвертою такого змісту:

"4. Порядок взаємодії операторів електронних майданчиків та органу оскарження під час розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність замовника, пов'язаних з процедурами електронних реверсивних аукціонів, визначається у регламенті електронного майданчика.";

14) в абзаці першому частини шостої статті 395 після слів "відкриття такій особі рахунка" доповнити словами "в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів";

15) у статті 396:

у частині першій:

- абзац десятий викласти в такій редакції:

"7) розмір, вид, умови надання забезпечення заявки на участь у закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону (якщо замовник вимагає його надати);";

- абзац п'ятнадцятий викласти в такій редакції:

"2) розмір, вид, умови надання забезпечення заявки на участь у закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону та застереження щодо випадків, коли забезпечення не повертається учаснику (якщо замовник вимагає його надати);";

- абзац двадцять другий після слів "договору про закупівлю" доповнити словами і знаками " (якщо замовник вимагає його надати)";

- абзац тридцять перший викласти в такій редакції:

"Розмір забезпечення заявки у грошовому вираженні не може перевищувати 1 відсотка початкової (максимальної) ціни договору в разі закупівлі товарів чи послуг за процедурою електронного реверсивного аукціону.";

- доповнити новими абзацами тридцять другим - сорок першим такого змісту:

"У разі коли заявка подається стосовно частини предмета закупівлі (лота), розмір забезпечення заявки встановлюється замовником, виходячи з очікуваної вартості предмета закупівлі щодо кожної його частини (лота).

У разі коли замовник вимагає надати забезпечення у грошовому вираженні, оператор електронного майданчика забезпечує відкриття рахунку особі, яка бажає взяти участь у закупівлях за процедурою електронного реверсивного аукціону, відповідно до частини шостої статті 395 Закону.

Забезпечення заявки не повертається у разі, якщо учасник, з яким укладається договір відповідно до частини дванадцятої статті 3910 Закону, визнаний таким, що ухилився від укладення договору.

Забезпечення заявки повертається учаснику протягом трьох банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення заявки у разі:

закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, зазначеного в документації електронного реверсивного аукціону;

укладення договору про закупівлю з учасником, який став переможцем електронного реверсивного аукціону;

відкликання заявки до закінчення строку її подання;

повернення заявки претенденту оператором електронного майданчика;

відміни процедури закупівлі та неукладення договору про закупівлю з жодним з учасників, які подали заявки.

Кошти, що надійшли як забезпечення заявки (у разі якщо вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню до відповідного бюджету.";

в останньому абзаці частини шостої слова "крім випадку, зазначеного в частині третій цієї статті" замінити словами і цифрою "крім випадку, зазначеного в пункті 3 цієї частини ";

16) у статті 398:

а) в абзаці другому частини першої слова "предмета аукціону" замінити словами " предмета закупівлі";

б) у частині другій:

підпункт "а" пункту 4 викласти в такій редакції:

"згоду учасника на поставку товару в разі, якщо учасник пропонує для поставки товар, зазначення товарного знака якого міститься в документації електронного реверсивного аукціону, або зазначення товарного знака (його словесне позначення) товару, що пропонується для постачання, і конкретні показники цього товару, що відповідають значенням еквівалентності, встановленим документацією електронного реверсивного аукціону, якщо пропонується для поставки товар, що є еквівалентним товару, зазначеному в документації електронного реверсивного аукціону, за умови, якщо посилання на товарний знак міститься в документації електронного реверсивного аукціону, а також вимоги про необхідність посилання на товарний знак у заявці на участь у процедурі електронного реверсивного аукціону;";

у пункті 5 слово "закупівель" виключити;

у пункті 6:

- букву і знак "а)" виключити;

- після слів "в документації електронного реверсивного аукціону, або" слова і цифру "згоду, передбачену пунктом 5 цієї частини," виключити;

- після слів "встановленим документацією електронного реверсивного аукціону, якщо учасник" слово "закупівель" виключити;

в) у частині третій:

в абзаці першому слово "здійснити" замінити словами "забезпечити здійснення";

в абзаці другому слова "оператор електронного майданчика повертає" замінити словами "заявка автоматично повертається";

у пункті 3 слова "лота за умови" замінити словами і знаками "предмета закупівлі (лота) за умови" та слова "щодо цього лота" замінити словами і знаками "щодо цього предмета закупівлі (лота)";

абзац третій викласти в такій редакції:

" Одночасно з поверненням претенденту надсилається повідомлення у формі електронного документа про підстави повернення заявки. "

абзац дев'ятий викласти в такій редакції:

"Протягом одного робочого дня з дня повернення заявки претенденту оператор електронного майданчика забезпечує припинення блокування коштів на рахунку претендента, здійснене під час отримання цієї заявки.";

17) у статті 399:

частину сьому виключити;

частину дев'яту викласти в такій редакції:

"9. Під час проведення торговельної сесії електронного реверсивного аукціону конкурентна заявка автоматично відхиляється в момент її надходження, якщо вона не відповідає вимогам, передбаченим цією статтею.";

в частині десятій слова "оператором електронного майданчика" виключити;

абзац другий частини п'ятнадцятої викласти в такій редакції:

"Проведення та результати електронного реверсивного аукціону можуть бути оскаржені у порядку, визначеному статтею 18 цього Закону.";

18) у статті 3910:

частини десяту та одинадцяту викласти в такій редакції:

"10. Протягом одного робочого дня з дня отримання від замовника підписаного договору відповідно до частини сьомої або дев'ятої цієї статті, протоколу про результати електронного реверсивного аукціону або рішень комітету з конкурсних торгів щодо заявок учасників оператор електронного майданчика з урахуванням вимог абзацу другого частини одинадцятої цієї статті надсилає підписаний замовником договір учаснику, який визначений переможцем процедури закупівлі.

11. Договір, надісланий оператором електронного майданчика відповідно до частини десятої цієї статті, вважається укладеним з дня його підписання учасником.

З метою забезпечення права на оскарження договір про закупівлю не може бути укладеним раніше ніж через 14 днів з дня розміщення протоколу про результати проведення торговельної сесії електронного реверсивного аукціону.

Протягом дня, наступного за днем укладення договору, оператор електронного майданчика:

припиняє здійснене відповідно до частини третьої статті 398 цього Закону блокування коштів на рахунках учасників, які залишалися заблокованими на момент укладення договору;

оприлюднює на електронному майданчику та веб-порталі Уповноваженого органу звіт про результати закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону.";

абзац перший частини тринадцятої виключити;

абзац другий частини чотирнадцятої виключити;

19) статтю 3911 виключити;

20) у частині першій статті 42 слова і цифри "абзацом першим частини третьої статті 39 та статтею 3910 цього Закону, крім випадку порушення зазначених строків у зв'язку з оскарженням процедури закупівлі" замінити словами і цифрами "абзацом другим частини третьої статті 39 та абзацом другим частини одинадцятої статті 3910 цього Закону, крім випадку, визначеного в частині десятій статті 18 цього Закону".

II. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Внести до Закону України "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності" (Голос України, 2012 р., N 110 - із змінами, внесеними Законом України від 2 жовтня 2012 року N 5406-VI) такі зміни:

в абзаці другому частини третьої статті 2 слова, цифри і знаки " (в будівництві - дорівнює або перевищує 300 тисяч гривень)" виключити.

3. Кабінету Міністрів України протягом 60 днів з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
у разі прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель"

1. Опис проблеми

Прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель" (далі - проект Закону) викликано необхідністю подальшого удосконалення механізму здійснення державних закупівель, зокрема в частині забезпечення розвитку механізму електронних реверсивних аукціонів у системі державних закупівель та врегулювання внутрішніх суперечностей і технічних неточностей, усунення двозначності трактування окремих норм Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон), пов'язаних, також, із набранням чинності останніх змін до нього.

Крім того, відповідно до пункту 2 доручення Президента України від 05.07.2012 N 27737/0/1-12 Мінекономрозвитку доручено розробити та подати на розгляд Верховної Ради України законопроект стосовно подальшого розвитку механізму електронних реверсивних аукціонів у системі державних закупівель.

2. Цілі прийняття запропонованого акта

Прийняття проекту Закону надасть можливість забезпечити подальше удосконалення законодавства у сфері державних закупівель, забезпечить належні умови для здійснення державних закупівель та вирішить проблемні питання, що виникають під час застосування замовниками норм Закону України "Про здійснення державних закупівель".

3. Оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

У ситуації, що склалася на сьогодні у сфері державних закупівель, убачається за можливе визначити два альтернативні способи досягнення встановлених цілей.

1. Залишити існуючу нормативно-правову базу без змін. Однак цей спосіб не є ефективним, з огляду на необхідність забезпечення подальшого розвитку механізму електронних реверсивних аукціонів у системі державних закупівель та усунення внутрішніх суперечностей Закону.

2. Державне регулювання зазначеної сфери шляхом прийняття проекту Закону.

Цей спосіб надасть можливість застосувати норми Закону замовниками під час здійснення закупівель за процедурою електронного реверсивного аукціону, додержання принципів конкуренції серед учасників та недопущення їх дискримінації, забезпечення відкритості та прозорості під час здійснення процедур закупівель, зокрема електронних реверсивних аукціонів, запобігання корупційним діям та зловживанням під час їх реалізації.

4. Опис механізмів і заходів для розв'язання проблеми

Після набрання чинності Законом буде:

- забезпечено надання правових гарантій для реалізації замовниками права вибору процедури електронного реверсивного аукціону шляхом відміни обов'язковості її застосування у випадку закупівлі за державні кошти товарів та послуг, включених до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

- визначено ефективний механізм гарантування збереження коштів, що забезпечують участь фізичних та юридичних осіб у електронних реверсивних аукціонах, шляхом визначення порядку забезпечення заявки учасниками під час реалізації процедури електронного реверсивного аукціону, а також акумулювання коштів, пов'язаних із наданням забезпечення заявок за процедурою електронного реверсивного аукціону та виплатою винагороди оператору електронного майданчика на рахунках Державної казначейської служби України;

- удосконалено механізм забезпечення права на оскарження учасниками електронних реверсивних аукціонів процедур державних закупівель;

- визначено оптимальний механізм розмежування функцій уповноваженого органу з регулювання та координації сфери державних закупівель та із здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю операторів електронних майданчиків з організації та проведення електронних реверсивних аукціонів шляхом відмови від механізму контролю за операторами електронних майданчиків. Так, законопроектом пропонується здійснювати в рамках моніторингу спостереження за дотриманням операторами електронних майданчиків законодавства у сфері державних закупівель та встановити можливість оскарження рішення, дії чи бездіяльності зокрема оператора електронного майданчика, що суперечать законодавству у сфері державних закупівель і внаслідок яких порушено права чи законні інтереси особи;

- вирішено проблемні питання щодо вартісних меж застосування Закону з метою однозначного застосування його норм шляхом виключення положення щодо застосування норм Закону у разі закупівлі товарів у будівництві;

- узгоджено окремі норми Закону, зокрема в частині:

укладання рамкових угод шляхом уточнення необхідності оприлюднення оголошення з відомостями про укладену рамкову угоду та визначення єдиних понять та визначень у тексті Закону;

усунення дублювання та випадкових виключень окремих норм з тексту Закону, а саме пропонується повернути у перелік випадків, на які не поширюється дія Закону, позицію щодо платних послуг у розмірі, визначеному нормативно-правовими актами, що надаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування або іншими особами, уповноваженими такими органами, та обов'язковість отримання яких установлюється законодавством, у зв'язку з тим, що надання зазначених послуг чітко регламентовані спеціальним законодавством;

уточнено та скорочено перелік випадків коли замовник може застосувати процедуру закупівлі в одного учасника, зокрема, з метою приведення у відповідність до стандартів Європейського Союзу пропонується визначити підставою для застосування процедури закупівлі в одного учасника закупівлю товарів, що котируються на товарних біржах.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

Впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

Оцінка можливості впровадження проекту Закону та виконання його вимог суб'єктами господарювання є високою.

Результатом досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта буде вдосконалення нормативно-правової бази у сфері державних закупівель в частині подальшого забезпечення розвитку механізму електронних реверсивних аукціонів у системі державних закупівель, та врегулювання внутрішніх суперечностей і технічних неточностей, усунення двозначності трактування окремих норм Закону, пов'язаних, зокрема, із набранням чинності останніх змін до нього.

Реалізація запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з державного бюджету.

Очікувані наслідки дії запропонованого проекту не можуть завдати шкоди суб'єктам господарювання.

6. Очікувані результати

Упровадження цього регуляторного акта дасть можливість:

удосконалити нормативно-правову базу у сфері державних закупівель;

сприяти здійсненню закупівель товарів і послуг за процедурою електронного реверсивного аукціону, та врегулювання внутрішніх суперечностей і технічних неточностей, усунення двозначності трактування окремих норм Закону, пов'язаних, зокрема, із набранням чинності останніх змін до нього.

Від упровадження регуляторного акта негативних результатів не очікується.

Опис прогнозованих вигод та витрат у разі прийняття регуляторного акта:

Об'єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

забезпечення подальшого розвитку механізму електронних реверсивних аукціонів у системі державних закупівель.

додаткові витрати відсутні

Мінекономрозвитку

сприяння здійсненню закупівель товарів та послуг за процедурою електронного реверсивного аукціону;
усунення внутрішніх суперечностей Закону.

- " -

Суб'єкти господарювання (замовники закупівель - розпорядники державних коштів)

здійснення діяльності в прозорому нормативно-правовому полі, підвищення ефективності здійснення державних закупівель.

- " -

7. Обґрунтування строку чинності акта

Обмежень строку регуляторного акта немає, що надасть можливість розв'язати проблеми та досягти цілей державного регулювання. Термін чинності регуляторного акта - відповідно до законодавства набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

8. Показники результативності акта:

надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних із дією акта, не передбачається;

кількість суб'єктів господарювання, які керуватимуться Законом, - розпорядники державних коштів, учасники закупівель за процедурою електронного реверсивного аукціону, оператори електронних майданчиків;

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта, - виконання положень Закону не передбачає витрат коштів та часу суб'єктами господарювання та/або фізичними особами;

рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта - проект Закону розміщено на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку. Після прийняття Закону Верховною Радою України його буде розміщено на офіційному веб-сайті Верховної Ради України в розділі "Законодавство".

9. Заходи для відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до дня набрання чинності цим регуляторним актом шляхом збирання зауважень та одержання пропозицій до нього, їх аналізу, систематизації.

Повторне відстеження регуляторного акта здійснюватиметься в межах строків, установлених статтею 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", - через рік після набрання чинності актом або більшістю його положень, але не пізніше ніж через два роки. У процесі відстеження буде встановлено кількісне та якісне значення для кожного показника результативності, визначеного під час проведення аналізу впливу регуляторного акта.

Базове та повторне відстеження здійснюватиметься на основі показників і даних, визначених під час проведення аналізу впливу регуляторного акта. Для відстеження результативності проекту акта будуть використані зауваження та пропозиції.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено департаментом державних закупівель та державного замовлення Мінекономрозвитку.

 

Заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України -
керівник апарату

В. П. Павленко

____ __________ 2012 р.

 

Опрос