Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с ратификацией Протокола о стратегической экологической оценке к Конвенции об оценке влияния на окружающую среду в трансграничном контексте (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 10.12.2012

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з ратифікацією Протоколу про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України, 1991, N 41, ст. 546; 1996, N 15, ст. 70; 1998, N 934, ст. 230; 2000, N 5, ст. 34; 2000, N 27, ст. 213; 2000, N 38, ст. 318; 2001, N 48, ст. 252; 2002, N 50, ст. 366; 2003, N 4, ст. 31; 2006, N 22, ст. 199; 2007, N 33, ст. 440; 2009, N 30, ст. 428; 2011, N 13, ст. 112; 2011, N 23, ст. 160; 2011, N 33, ст. 326; 2011, N 34, ст. 343; 2012, N 2 (N 2 - 3), ст. 3):

1) статтю 3 доповнити пунктом такого змісту:

"м) врахування результатів стратегічної екологічної оцінки";

2) частину першу статті 9 доповнити пунктом такого змісту:

"і) участь у процесі проведення стратегічної екологічної оцінки";

3) частину першу статті 16 після слова "дослідження" доповнити словами "стратегічної екологічної оцінки";

4) частину першу статті 17 доповнити пунктом такого змісту:

"і) встановлює порядок проведення стратегічної екологічної оцінки";

5) частину першу статті 18 доповнити пунктом такого змісту:

"і) здійснює проведення стратегічної екологічної оцінки планів та програм, які будуть реалізовуватися на території Автономної Республіки Крим";

6) у статті 20:

частину першу доповнити пунктом такого змісту:

"о) здійснення стратегічної екологічної оцінки";

частину четверту доповнити пунктом такого змісту:

"ї) здійснення стратегічної екологічної оцінки";

7) частину першу статті 21 доповнити пунктом такого змісту:

"ї) брати участь у проведенні стратегічної екологічної оцінки";

8) назву розділу VI викласти в такій редакції: "Розділ VI. Екологічна експертиза та стратегічна екологічна оцінка";

9) доповнити розділ VI статтею 30-1 такого змісту:

"Стаття 30-1. Стратегічна екологічна оцінка

Об'єктами стратегічної екологічної оцінки є проекти планів та програм розвитку галузей і територій, державних цільових програм, реалізація яких пов'язана з використанням природних ресурсів та потенційно може вплинути на стан навколишнього середовища.

Виняток становлять проекти планів і програм, спрямованих на забезпечення оборонної (військової) діяльності, ліквідацію надзвичайних ситуацій, проекти планів та програм в фінансово-бюджетній сфері, а також проекти, які містять відомості, віднесені до державної таємниці.

Стратегічна екологічна оцінка проводиться на основі принципів законності, наукової обґрунтованості, комплексності, незалежності, гласності та довгострокового прогнозування.

Для участі в проведенні стратегічної екологічної оцінки можуть залучатися відповідні органи державної влади та місцевого самоврядування України, представники науково-дослідних, проектно-конструкторських, інших установ та організацій, вищих навчальних закладів, громадськості, експерти міжнародних організацій.

Стратегічна екологічна оцінка здійснюється на безоплатній основі.

Завданнями стратегічної екологічної оцінки є встановлення відповідності об'єктів стратегічної екологічної оцінки вимогам законодавства про охорону навколишнього природного середовища та забезпечення сталого розвитку";

10) частину другу статті 68 доповнити пунктом такого змісту:

"о) порушенні вимог законодавства України при проведенні стратегічної екологічної оцінки".

2. У Законі України "Про екологічну експертизу" (Відомості Верховної Ради України, 1995, N 8, ст. 54; 2000, N 27, ст. 213, 2009, N 30, ст. 428, 2011, N 34, ст. 243):

1) частину першу статті 7 після слів "інших нормативно-правових актів" доповнити словами "(за винятком тих, що підлягають стратегічній екологічній оцінці)";

2) пункт 4 частини першої статті 14 після слів "інших нормативно-правових актів" доповнити словами "(за винятком тих, що підлягають стратегічній екологічній оцінці)".

3. У Законі України "Про державні цільові програми" (Відомості Верховної Ради України, 2004, N 25, ст. 352):

1) частину першу статті 5 доповнити абзацом четвертим такого змісту: "стратегічна екологічна оцінка";

у зв'язку з цим абзаци четвертий - дев'ятий вважати абзацами п'ятим - десятим.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з ратифікацією Протоколу про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті"

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону України

Законопроект розроблено Мінприроди на виконання пункту 14 Плану заходів щодо виконання у 2012 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 березня 2012 р. N 156-р, відповідно до вимог пункту 7 статті 9 Закону України "Про міжнародні договори України".

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою законопроекту є внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з ратифікацією зазначеного Протоколу для забезпечення високого рівня охорони навколишнього природного середовища шляхом планування суспільного розвитку та господарської діяльності із врахуванням пріоритетності факторів впливу на навколишнє середовище, природокористування та забезпечення сталості екосистем у процесі прийняття стратегічних рішень.

Основні завдання стратегічної екологічної оцінки, що мають поетапно вирішуватись у наступні роки:

а) інтеграція екологічних цілей та пріоритетів, що пов'язані із забезпеченням сталого розвитку до розробки планів та програм;

б) інтеграція (узгодження) процедур з проведення СЕО згідно з аналогічними процедурами держав Європейського Союзу на основі відповідних міждержавних угод, міжнародних конвенцій тощо;

в) започаткування реальних процедур впровадження СЕО до програм соціально-економічного розвитку регіонів (адміністративних областей);

г) поширення практики СЕО на місцеві проекти й програми, що можуть ініціюватися групами зацікавлених сторін;

д) удосконалення механізмів реалізації СЕО та контролю її ефективності щодо планів та програм загальнодержавного та міжнародного значення.

Унесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку із ратифікацією Протоколу про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті (далі - Протокол) сприятиме адаптації законодавства України до законодавства ЄС, оскільки Протокол відтворює підхід, прийнятий на рівні ЄС та закріплений у Директиві 2001/42/EC.

3. Правові аспекти

Правовою підставою для розроблення законопроектів є закони України "Про міжнародні договори України" від 29.06.2004, "Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року" від 21.12.2010, Національний план дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011 - 2015 роки, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 N 577-р.

Ратифікація Протоколу потребуватиме внесення змін до законів України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про екологічну експертизу", "Про державні цільові програми", що передбачено законопроектом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку із ратифікацією Протоколу про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті".

Крім того, необхідно розробити низку проектів актів Кабінету Міністрів України в частині створення механізму реалізації СЕО.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття законопроекту не потребує додаткових коштів з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Законопроект необхідно узгодити з:

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством закордонних справ України, Міністерством фінансів України, Міністерством юстиції України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

6. Регіональний аспект

Законопроект стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

Прийняття Закону дозволить забезпечити впровадження СЕО до програм соціально-економічного розвитку регіонів (адміністративних областей) України, що сприятиме високому рівню охорони навколишнього природного середовища, включаючи здоров'я населення.

7. Запобігання корупції

У законопроекті відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку із ратифікацією Протоколу про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті" не потребує проведення антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Законопроект оприлюднено на веб-сайті Мінприроди для громадського обговорення.

9. Позиція соціальних партнерів

Законопроект не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Законопроект вносить зміни до низки законів у зв'язку із ратифікацією Протоколу, що дозволить забезпечити права та інтереси суб'єктів господарювання, громадян та держави у відповідності з принципами державної регуляторної політики та міжнародною практикою, уникнути виникнення конфліктних ситуацій шляхом планування суспільного розвитку та господарської діяльності із врахуванням пріоритетності факторів впливу на навколишнє середовище.

11. Прогноз результатів

Прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку із ратифікацією Протоколу про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті" не призведе до негативних соціально-економічних та інших наслідків.

Прийняття цього Закону сприятиме адаптації законодавства України до законодавства ЄС, оскільки забезпечує відтворення підходу, прийнятого на рівні ЄС та закріпленого у Директиві 2001/42/EC.

 

Міністр

Е. А. Ставицький

Опрос