Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты в связи с ратификацией Протокола N 3 к Европейской рамочной конвенции о трансграничном сотрудничестве между территориальными общинами или властями относительно объединений еврорегионального сотрудничества (ОЕС) (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 04.10.2012

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів у зв'язку з ратифікацією Протоколу N 3 до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями стосовно об'єднань єврорегіонального співробітництва (ОЄС)

Верховна Рада України постановляє:

Внести до Закону України "Про транскордонне співробітництво" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 45, ст. 499) такі зміни:

у статті 1:

після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"об'єднання єврорегіонального співробітництва - організаційно-правова форма транскордонного об'єднання, яке створюється у формі юридичної особи відповідно до законодавства держави, у якій знаходиться його штаб-квартира, з метою заохочення, підтримки та розвитку в інтересах населення транскордонного та міжтериторіального співробітництва між його членами у сферах спільної компетенції.".

У зв'язку з цим абзаци третій - десятий вважати відповідно абзацами четвертим - одинадцятим;

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"суб'єкти транскордонного співробітництва - територіальні громади, їх представницькі органи, місцеві органи виконавчої влади України, юридичні особи, створені державою з конкретною метою задоволення потреб, що становлять загальний інтерес, та які не займаються виробничою або комерційною діяльністю, що взаємодіють з територіальними громадами та відповідними органами влади інших держав у межах своєї компетенції, встановленої законодавством та угодами про транскордонне співробітництво;";

у статті 5:

абзац другий частини другої викласти в такій редакції:

"в межах створеного єврорегіону, об'єднання єврорегіонального співробітництва;";

статтю 7 доповнити новим абзацом такого змісту:

"повідомляють центральні органи виконавчої влади, до компетенції яких належать питання транскордонного співробітництва, стосовно наміру укладання угоди про заснування чи приєднання до об'єднання єврорегіонального співробітництва та отримують погодження на участь у ньому;";

4) частину третю статті 9 після слів "як юридичні особи" доповнити словами

"у порядку, передбаченому законодавством про місцеве самоврядування";

5) статтю 12 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"погоджують можливість участі територіальної громади в об'єднанні єврорегіонального співробітництва або відмовляють у ній з підстав, встановлених законодавством або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.".

У зв'язку з цим абзаци другий - сьомий вважати відповідно абзацами третім - восьмим.

Внести до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170) такі зміни:

статтю 1 доповнити новим абзацом такого змісту:

"об'єднання єврорегіонального співробітництва на місцевому рівні - це добровільне об'єднання органів місцевого самоврядування різних держав, яке створюється у порядку, визначеному законодавством, з метою заохочення, підтримки та розвитку в інтересах місцевої громади транскордонного та міжтериторіального співробітництва між його членами у сферах спільної компетенції.";

2) частину першу статті 15 після слів "інтересів територіальних громад можуть" доповнити словами "ініціювати створення або входити до складу існуючих об'єднань єврорегіонального співробітництва на місцевому рівні";

3) пункт 21 частини першої статті 26 після слів "або вступ до асоціацій" доповнити словами "об'єднань єврорегіонального співробітництва на місцевому рівні".

3. У Законі України "Про ратифікацію Протоколу N 3 до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями стосовно об'єднань єврорегіонального співробітництва (ОЄС)" від 16 травня 2012 року N 4704-VI (Голос України, 2012 р., N 106) абзац другий викласти в такій редакції:

"Ратифікувати Протокол N 3 до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями стосовно об'єднань єврорегіонального співробітництва (ОЄС), учинений у м. Утрехті 16 листопада 2009 року (додається), із заявою такого змісту:

"Сфера застосування Протоколу поширюється на суб'єктів транскордонного співробітництва, визначених законодавством України.".

Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова
Верховної Ради України

 

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів у зв'язку з ратифікацією Протоколу N 3 до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво стосовно об'єднань єврорегіонального співробітництва (ОЄС)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

Проект Закону передбачає внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України у зв'язку з необхідністю запровадження нових форм транскордонного співробітництва, визначених у Протоколі N 3 до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями стосовно об'єднань єврорегіонального співробітництва (ОЄС) (далі - Протокол N 3).

Насамперед, Протокол N 3 спричиняє запровадження у національному законодавстві України низки нових процедур, пов'язаних з такою формою транскордонного співробітництва між державами членами Ради Європи як "Об'єднання єврорегіонального співробітництва" (ОЄС).

Так, Протокол N 3 встановлює, що об'єднання єврорегіонального співробітництва (ОЄС) є транскордонним об'єднанням, яке створюється у формі юридичної особи з метою заохочення, підтримки та розвитку в інтересах населення транскордонного та міжтериторіального співробітництва між його членами у сферах спільної компетенції. Протоколом N 3 також визначається, що членами ОЄС можуть бути як органи місцевого самоврядування, так і місцеві державні адміністрації Сторін, а також юридичні особи у випадках, якщо їх діяльність фінансується і контролюється державою, або якщо вони не займаються виробничою чи комерційною діяльністю.

Водночас, чинне законодавство України, на відміну від законодавств країн-учасників Європейського Союзу, не містить норм, що регулюють питання створення, функціонування та припинення діяльності ОЄС. Разом із тим, ратифікація Протоколу N 3 спричинить запровадження у національному законодавстві низки нових положень.

Ураховуючи викладене, а також той факт, що порядок реєстрації та діяльності, а також організаційно-правова форма ОЄС, як юридичної особи, не визначені національним законодавством України пропонується внести зміни до чинних Законів України "Про транскордонне співробітництво", "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про ратифікацію Протоколу N 3 до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями стосовно об'єднань єврорегіонального співробітництва (ОЄС)".

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою даного законопроекту є запровадження у законодавстві України нової форми транскордонного об'єднання у вигляді об'єднання єврорегіонального співробітництва (ОЄС).

Вказана мета може бути досягнута шляхом внесення низки змін і доповнень до таких Законів України, як: "Про транскордонне співробітництво", "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про ратифікацію Протоколу N 3 до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями стосовно об'єднань єврорегіонального співробітництва (ОЄС)".

Зокрема, внесеними змінами пропонується:

надати визначення об'єднання єврорегіонального співробітництва;

до переліку суб'єктів транскордонного співробітництва додати юридичних осіб, створених з метою задоволення потреб, що становлять загальний інтерес, та які не займаються виробничою або комерційною діяльністю;

встановити правило, за яким суб'єкти транскордонного співробітництва повинні сповіщати центральні органи виконавчої влади, до компетенції яких належать питання транскордонного співробітництва стосовно наміру укладання угоди про заснування чи приєднання до об'єднання територіального співробітництва (угрупування територіального співробітництва) та отримують від нього погодження на участь у ньому;

визначити можливість створення органів транскордонного співробітництва на території України у формі юридичної особи у порядку, передбаченому законодавством про громадські організації;

передбачити нову функцію центральних органів виконавчої влади, до компетенції яких належать питання транскордонного співробітництва, що полягає у погодженні участі територіальної громади в об'єднанні євро регіонального співробітництва або відмові в такій участі з підстав, встановлених законодавством або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України;

визначити в Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні", що об'єднання єврорегіонального співробітництва на місцевому рівні - це добровільне об'єднання органів місцевого самоврядування різних держав, яке створюється у порядку визначеному законодавством з метою заохочення, підтримки та розвитку в інтересах місцевої громади транскордонного та міжтериторіального співробітництва;

унормувати функцію органів місцевого самоврядування по створенню або приєднанню до вже існуючих об'єднань єврорегіонального співробітництва;

до виключних повноважень місцевих рад віднести прийняття рішення про вступ до об'єднань єврорегіонального співробітництва;

передбачити сферу застосування Протоколу N 3 до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями стосовно об'єднань єврорегіонального співробітництва (ОЄС), яку пропонується поширити на суб'єктів транскордонного співробітництва, визначених чинним законодавством України.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють Конституція України, Закон України від 24.06.2004 N 1861-IV "Про транскордонне співробітництво", Закон України від 21.05.97 NN 280/87-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України від 24.04.2004 N 1879-IV "Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про приєднання України до Європейської конвенції про основні принципи транскордонного співробітництва між територіальними общинами або органами влади 1980 року" та про ратифікацію додаткових протоколів до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями", Постанова Верховної Ради України від 14.07.93 N 3384-XII "Про приєднання України до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями", постанова Кабінету Міністрів України від 01.12.2010 N 1088 "Про затвердження Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2011 - 2015 роки".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону потребує погодження з МЗС, Мінрегіоном, Мінфіном, Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування "Асоціації міст України" та Мінюстом.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону не є регуляторним актом.

11. Прогноз результатів

У результаті прийняття проекту Закону буде запроваджено у законодавстві України нову форму транскордонного об'єднання у вигляді об'єднання єврорегіонального співробітництва (ОЄС), а також вирішено питання щодо статусу юридичної особи такого об'єднання, що сприятиме активному розвитку транскордонного співробітництва між адміністративно-територіальними органами України та інших країн, а також дозволить органам місцевого самоврядування використовувати більш широкі можливості для залучення коштів міжнародної технічної допомоги на регіональний розвиток.

 

Перший заступник
Міністра економічного
розвитку і торгівлі України

А. А. Максюта

"___" ___________ 2012 р.

 

Опрос