Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания и функционирования индустриальных парков (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 27.09.2012

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення і функціонування індустріальних парків

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про індустріальні парки" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 59, ст. 2365) такі зміни:

1) доповнити статтею 101 такого змісту:

"Стаття 101. Надання земельних ділянок у межах індустріальних парків

1. Земельні ділянки державної або комунальної власності у межах індустріального парку передаються в установленому законодавством порядку в оренду керуючій компанії на підставі договорів оренди відповідно до рішень органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування.

2. Земельні ділянки приватної власності у межах індустріального парку надаються керуючій компанії у власність на підставі цивільно-правових угод з ініціаторами створення або передаються в оренду на підставі укладеного в установленому порядку договору оренди між ініціатором створення та керуючою компанією.";

2) у статті 11:

у частині восьмій слова "Кошти, одержані від продажу земельних ділянок державної і комунальної власності на території індустріального парку, зараховуються" замінити словами "Орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності на території індустріального парку, зараховується";

3) у статті 14:

частину шосту викласти в такій редакції:

"6. Державна підтримка надається ініціаторам створення, керуючим компаніям та учасникам індустріальних парків, включеним до Реєстру індустріальних парків, відповідно до цього Закону та законодавства України."

4) частину третю статті 18 виключити;

5) у статті 26:

частину першу доповнити пунктом 10 такого змісту:

"10) самостійно або за дорученням учасників одержувати дозволи та погодження в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, у тому числі для здійснення будівництва об'єктів виробничого призначення, інших об'єктів, необхідних для здійснення господарської діяльності у межах індустріального парку, представляти інтереси учасників у відносинах з дозвільними органами, службами, підприємствами, установами та організаціями";

пункт 4 частини другої викласти в такій редакції:

"залучати учасників індустріального парку та укладати з ними необхідні для здійснення ними господарської діяльності у межах індустріального парку договори";

пункт п'ятий частини другої виключити;

6) пункт дев'ятий частини першої статті 27 викласти в такій редакції:

"9) забезпечує надання державної підтримки ініціаторам створення - суб'єктам господарювання, керуючим компанії та учасникам індустріальних парків за рахунок коштів, передбачених Державним бюджетом України на відповідний рік та інших джерел, не заборонених законодавством ";

7) у пункті другому частини першої статті 29 після слів "земельну ділянку" доповнити словами "або права на користування земельною ділянкою";

8) у статті 34:

назву викласти в такій редакції:

"Стаття 34. Державна підтримка створення та функціонування індустріальних парків";

частину третю викласти в такій редакції:

"3. До пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту не залучаються ініціатори створення - суб'єкти господарювання, керуючі компанії та учасники індустріальних парків у разі замовлення ними та/або будівництва об'єктів у межах індустріальних парків.";

частину четверту викласти в такій редакції:

"4. З метою державної підтримки створення та функціонування індустріальних парків керуючим компаніям та ініціаторам створення - суб'єктам господарювання за рахунок коштів, передбачених законом про Державний бюджет України на відповідний рік та інших не заборонених законодавством джерел, надається цільове фінансування та інші види державної підтримки для облаштування індустріальних парків на умовах повернення, платності та строковості відповідно до вимог Бюджетного кодексу України.";

9) статті 35 виключити;

10) статтю 36 викласти в такій редакції:

"Учасникам індустріальних парків надається державна підтримка, передбачена цим Законом та іншими законодавчими актами України."

11) у пункті 3 розділу X "Прикінцеві та перехідні положення":

абзац четвертий після слів "виробляються в Україні" доповнити словами "та їх обсягів ввезення".

2. У частині шостій статті 287 Митного кодексу України (Офіційний вісник України, 2012 р., N 32, ст. 1175) четвертий абзац замінити абзацом такого змісту:

"Переліки та обсяги такого устаткування, обладнання та комплектуючих до них, матеріалів затверджуються центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері інвестиційної діяльності та управління національними проектами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

У разі відчуження менш ніж через п'ять років з дати придбання або у разі нецільового використання керуючою компанією, ініціатором створення, учасником індустріального парку устаткування, обладнання та комплектуючих до них, матеріалів, зазначених у абзацах першому та другому цієї частини, відповідний суб'єкт господарювання зобов'язаний сплатити до бюджету суму ввізного мита, нараховану згідно з митним законодавством України при ввезенні на територію України такого устаткування, обладнання та комплектуючих до них, матеріалів.";

3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення і функціонування індустріальних парків"

1. Проблема, яку пропонується розв'язати

Необхідність внесення змін до деяких законодавчих актів з питань створення і функціонування індустріальних парків полягає в недосконалості регулювання чинним Законом України "Про індустріальні парки" земельних відносин під час облаштування індустріальних парків та реалізації у їх межах проектів, забезпечення правових гарантій прав держави, територіальних громад при наданні ними земельних ділянок для створення і функціонування індустріальних парків; державної підтримки створення та функціонування індустріальних парків, в тому числі шляхом ввезення на митну територію України устаткування, обладнання та комплектуючих до них, матеріалів; визначення статусу керуючих компаній індустріальних парків.

2. Цілі державного регулювання

Законопроект розроблено з метою вдосконалення державного регулювання земельних відносин, державної підтримки і стимулювання створення і функціонування індустріальних парків, а також господарських відносин між керуючими компаніями індустріальних парків та їх учасниками.

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Альтернативні способи досягнення встановлених цілей відсутні.

4. Механізм, який застосовується для розв'язання проблеми, і відповідні заходи

Законопроектом передбачається внесення змін до Закону України "Про індустріальні парки" в частині:

регулювання земельних відносин;

визначення конкурсних засад для вибору керуючої компанії та учасників індустріального парку, а також порядку конкурсного відбору учасників індустріального парку;

уточнення інструментів та механізму державної підтримки створення і функціонування індустріальних парків відповідно до вимог бюджетного законодавства;

уточнення прав і обов'язків керуючої компанії;

вдосконалення механізму ввезення на митну територію України устаткування, обладнання та комплектуючих до них, матеріалів для реалізації інвестиційних проектів створення індустріальних парків та реалізації інвестиційних проектів у межах індустріальних парків.

Крім того, законопроектом пропонується виключити з Закону України "Про індустріальні парки" доручення Кабінету Міністрів України щодо підготовки та подання на розгляд Верховної Ради України пропозицій про внесення змін до змін до законодавчих актів, що випливають із цього Закону, у тому числі змін до Податкового кодексу України щодо встановлення преференцій для забезпечення державою стимулювання створення та функціонування індустріальних парків (частина третя розділу X "Прикінцеві та перехідні положення").

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття законопроекту дозволить удосконалити законодавче регулювання питань створення і функціонування індустріальних парків в Україні, забезпечивши його дієвість та ефективність як інструменту залучення інвестицій у національну економіку для модернізації та розвитку промислового виробництва, що забезпечить збалансованість інтересів суб'єктів господарювання, держави і відповідних територіальних громад.

6. Очікувані результати прийняття акта

Прийняття законопроекту і його реалізація дозволить удосконалити законодавче регулювання питань створення і функціонування індустріальних парків в Україні, забезпечивши його дієвість та ефективність як інструменту залучення інвестицій у національну економіку для модернізації та розвитку промислового виробництва, що забезпечить збалансованість інтересів суб'єктів господарювання, держави і відповідних територіальних громад.

Опис прогнозованих вигод та витрат у разі прийняття регуляторного акта:

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Активізація інвестиційної діяльності

1. Державна підтримка інвестиційних проектів у формах, визначених Законом України "Про інвестиційну діяльність", в обсягах, які визначаються Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік згідно з бюджетними запитами головного розпорядника бюджетних коштів, який формується на підставі включених до державного реєстру інвестиційних проектів і пропозицій, а також з урахуванням кількості зареєстрованих індустріальних парків згідно з Законом України "Про індустріальні парки"

2. Податкове стимулювання шляхом:
звільнення від сплати ввізного мита;
звільнення від сплати пайових внесків керуючими компаніями та учасниками індустріальних парків у разі замовлення ними будівництва об'єктів у межах індустріальних парків.

Оновлення основних фондів і модернізація виробництва

Підвищення ефективності використання вільних земельних ділянок промислового призначення і промислових майданчиків, на яких не здійснюється господарська діяльність

Розвиток промислового виробництва

Інтереси суб'єктів господарювання

Залучення додаткових фінансових ресурсів для розроблення або реалізації проектних (інвестиційних) пропозицій та інвестиційних проектів створення індустріальних парків і проектів у межах індустріальних парків

Додаткові витрати відсутні

Зниження обсягів капітальних, поточних і невиробничих витрат

 

Отримання додаткових фінансових ресурсів за рахунок звільнення від сплати ввізного мита для:
1) облаштування індустріальних парків, у тому числі з використанням новітніх, енергозберігаючих технологій;
2) запровадження новітніх технологій, пов'язаних з господарською діяльністю у межах індустріальних парків;
3) збільшення випуску продукції та зменшення витрат за видами господарської діяльності, передбаченими цим Законом, у межах індустріальних парків;
4) здійснення науково-дослідної діяльності у межах індустріальних парків;
5) повернення кредитів та оплати інших запозичень, використаних на облаштування індустріальних парків та здійснення у їх межах господарської діяльності, а також для сплати відсотків за такими кредитами та запозиченнями.

7. Строк дії акта

Строк дії законопроекту - необмежений.

8. Показники результативності акта

Показниками результативності законопроекту є:

кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта, - суб'єкти господарювання (керуючі компанії та учасники індустріальних парків), які здійснюють господарську діяльність у межах індустріальних парків, що включені до Реєстру індустріальних парків згідно з Законом України "Про індустріальні парки";

кількість суб'єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність у межах індустріальних парків, та інвестиційні проекти та/або пропозиції яких будуть включені до Державного реєстру інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій відповідно до частини другої статті 121 Закону України "Про інвестиційну діяльність";

розмір коштів, що витрачатимуться суб'єктами господарювання для виконання вимог акта, - законопроектом не передбачається включення до Закону України "Про індустріальні парки" процедур чи заходів, що можуть призвести до здійснення ними прямих витрат;

час, що витрачатиметься суб'єктами господарювання для виконання вимог акта, - законопроектом не передбачається включення до Закону України "Про індустріальні парки" процедур чи заходів, що мають вплив на строки виконання вимог цього Закону;

у результаті реалізації законопроекту передбачається збільшення обсягів залучених інвестицій для реалізації проектів у межах індустріальних парків, оновлення інженерно-транспортної інфраструктури в межах індустріальних парків, модернізація промислового виробництва (шляхом впровадження та освоєння нових технологій у сфері промислового виробництва);

кількість ініційованих суб'єктами господарювання проектних (інвестиційних) пропозицій та інвестиційних проектів - збільшиться;

рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень акта - вище середнього, оскільки проект постанови оприлюднено на офіційному сайті Мінекономрозвитку, а в разі його прийняття - на офіційному сайті Верховної Ради України.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта

Мінекономрозвитку буде здійснювати базове та повторне відстеження результативності регуляторного акта у строки, встановлені статтею 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності":

базове відстеження - до набрання актом чинності;

повторне відстеження - через один рік після набрання чинності актом.

Вид даних для відстежень - дослідження статистичних показників, даних Реєстру індустріальних парків і Державного реєстру інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись за показниками результативності регуляторного акта.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань за результатами аналізу якісних та кількісних показників дії цього акта, ці питання будуть урегульовані шляхом внесення відповідних змін.

 

Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

П. О. Порошенко

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення і функціонування індустріальних парків"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення і функціонування індустріальних парків" розроблено на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 06.08.2012 N 31680/1/1-12 до частини першої доручення Президента України від 31.07.2012 N 1-1/2059.

2. Мета та шляхи її досягнення

Проект Закону розроблено з метою вдосконалення законодавчого регулювання питань створення і функціонування індустріальних парків в Україні, зокрема, щодо регулювання земельних відносин під час облаштування індустріальних парків та реалізації у їх межах проектів, посилення правових гарантій прав держави, територіальних громад при наданні ними земельних ділянок для створення і функціонування індустріальних парків; державної підтримки створення та функціонування індустріальних парків, в тому числі шляхом ввезення на митну територію України устаткування, обладнання та комплектуючих до них, матеріалів; визначення статусу керуючих компаній індустріальних парків.

Законопроектом передбачається внесення змін до:

Закону України "Про індустріальні парки" в частині регулювання земельних відносин, узгодження інструментів та механізму державної підтримки створення і функціонування індустріальних парків з відповідними інструментами і механізмами, уточнення статусу керуючої компанії;

Митного кодексу України в частині вдосконалення механізму ввезення на митну територію України устаткування, обладнання та комплектуючих до них, матеріалів для реалізації інвестиційних проектів створення індустріальних парків та реалізації інвестиційних проектів у межах індустріальних парків.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання основними нормативно-правовими актами є Конституція України, Господарський кодекс України, Земельний кодекс України, Податковий кодекс України, Митний кодекс України, закони України "Про інвестиційну діяльність", "Про індустріальні парки".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття Закону не потребує додаткових матеріальних та інших затрат і збільшення видатків з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону потребує погодження з Мінрегіоном, Мінфіном, Мінагрополітики, Мін'юстом, Держпідприємництвом, Держземагентством, Держінвестпроектом, Державною податковою службою і Держмитслужбою.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку окремих адміністративно-територіальних одиниць.

Законопроект передбачає удосконалення правового захисту інтересів адміністративно-територіальних одиниць у частині приведення норм Закону України "Про індустріальні парки" у відповідність до правових засад, визначених земельним законодавством України.

7. Запобігання корупції

Норми проекту Закону не містять заходів, що можуть нести корупційні ризики.

8. Громадське обговорення

Відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" проект Закону буде оприлюднено на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку для громадського обговорення.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери та не потребує узгодження з уповноваженими представниками від всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.

10. Оцінка регуляторного впливу

Відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" до проекту Закону буде розроблено аналіз регуляторного впливу та розміщено його на офіційному сайті Мінекономрозвитку.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту Закону дозволить удосконалити законодавче регулювання питань створення і функціонування індустріальних парків в Україні, визначивши його як ефективний інструмент залучення інвестицій у національну економіку для модернізації та розвитку промислового виробництва, що забезпечить збалансованість інтересів суб'єктів господарювання, держави і відповідних територіальних громад.

 

Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

П. О. Порошенко

Опрос