Идет загрузка документа (37 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования использования возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 31.05.2012

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива у сфері надання житлово-комунальних послуг

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 13 - 17, ст. 112) такі зміни:

1. У Розділі I:

підпункт 9.1.17 пункту 9.1 статті 9 доповнити словами ", і теплову енергію, вироблену устаткуванням, що працює на відновлюваних джерелах енергії або альтернативних видах палива ";

у підпункті 14.1.82 пункту 14.1 статті 14 після слів "постачання теплової енергії" доповнити словами "у тому числі, пов'язані з модернізацією (реконструкцією) виробництва з метою використання у виробничому процесі відновлюваних джерел енергії або альтернативних видів палива у сфері надання житлово-комунальних послуг";

2. Пункт 158.1 статті 158 Розділу III доповнити абзацом сьомим такого змісту:

"реалізація послуг централізованого теплопостачання і гарячого водопостачання підприємствами теплоенергетики в частині теплової енергії, виробленої устаткуванням, що працює на відновлюваних джерелах енергії або альтернативних видах палива за умови реінвестування зазначеної частини прибутку в такі підприємства теплоенергетики. Умови такого господарювання здійснюються в терміни, встановлені п. 158.3 даного Кодексу.

У зв'язку з цим абзаци сьомий - дев'ятий вважати абзацами восьмим - десятим;

3. У Розділі XIV

назву Глави 3 доповнити словами ", та теплової енергії, виробленої устаткуванням, що працює на відновлюваних джерелах енергії або альтернативних видах палива";

у пункті 310.1 статті 310 Глави 3 доповнити словами ", крім теплової енергії виробленої устаткуванням, що працює на відновлюваних джерелах енергії або альтернативних видах палива";

4 Підрозділ 2 Розділу XX доповнити пунктом 21 такого змісту

"21. Тимчасово, протягом п'яти років з моменту отримання першого доходу внаслідок підвищення енергоефективності виробництва, звільняються від сплати податку на додану вартість операції з реалізації послуг централізованого опалення і гарячого водопостачання підприємствами теплоенергетики в частині теплової енергії, виробленої устаткуванням, що працює на відновлюваних джерелах енергії або альтернативних видах палива за умови реінвестування відповідної суми неоподатковуваного доходу в такі підприємства.

Сума неоподатковуваних доходів у загальній сумі доходів підприємства теплоенергетики визначається пропорційно обсягам корисного відпуску теплової енергії на потреби централізованого опалення і гарячого водопостачання, виробленої на традиційних джерелах енергії та видах палива і виробленої на відновлюваних джерелах енергії або альтернативних видах палива за податковий період.

У разі порушення вимог щодо цільового використання неоподатковуваних доходу платник податку зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена із зазначеної операції у момент реалізації зазначених послуг, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку, виходячи із 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день сплати податкового зобов'язання".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з ____________ 2012 року.

2. Кабінету Міністрів України:

у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова
Верховної Ради України

В. М. ЛИТВИН

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива у сфері надання житлово-комунальних послуг"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива у сфері надання житлово-комунальних послуг" (далі - проект Закону) розроблено відповідно до пункту 9 Плану діяльності Мінрегіону з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12.12.2011 N 341.

Відповідно до Закону України "Про альтернативні види палива" альтернативні види палива - тверде, рідке та газове паливо, яке є альтернативою відповідним традиційним видам палива і яке виробляється (видобувається) з нетрадиційних джерел та видів енергетичної сировини.

Основне та допоміжне обладнання підприємств житлово-комунальної сфери вичерпало допустимі терміни експлуатації і суттєво перевищує 20 років. На цих підприємствах експлуатується малоефективне, морально та фізично зношене обладнання, що обумовлює значні витрати палива (на 20 % вищі середнього світового рівня), неприпустимо високі забруднення оточуючого середовища, і в цілому призводить до зниження надійності та якості комунальних послуг.

Україна є енергетично залежною державою, другим після Росії споживачем енергоресурсів в регіоні СНД. В той же час Україна є вагомим нетто-імпортером енергоресурсів серед держав - учасниць СНД.

Українська економіка одна з найбільш енергоємних у світі. На виробництво одиниці ВВП витрачається в 3 - 5 разів більше енергії, ніж в країнах Східної Європи. Це зумовлює зростання навантаження на державний бюджет у зв'язку з необхідністю субсидувати закупівлі "надмірної" кількості енергоресурсів, у тому числі природного газу, збільшення забруднення довкілля і створює проблеми для конкурентоспроможності економіки в майбутньому.

При здійсненні інтенсивної політики енергозбереження, передусім електро- і газозаощадження, зростання обсягів використання атомної енергії, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива Україна має можливість скоротити імпорт природного газу більш ніж на 13 %. Зростання світових цін на енергоресурси стимулює цей процес.

За існуючими оцінками, технічний ресурс відновлюваних джерел енергії, переважаючу долю в якому має потенціал використання енергії сонця і вітру, більш ніж в 4 рази перевищує обсяг споживання усіх паливно-енергетичних ресурсів.

Прийняття даного законопроекту обумовлено необхідністю вжиття оперативних заходів, спрямованих на державне економічне стимулювання використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива у сфері надання житлово-комунальних послуг.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання використання альтернативних джерел енергії та видів палива у сфері житлово-комунальних послуг" розроблено з метою:

часткового звільнення від оподаткування підприємств теплоенергетики, що надають послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання, з метою створення дієвого механізму фінансування технічного переоснащення для запровадження виробництва теплової енергії з використанням відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;

запровадження інтенсивної політики енергоефективності підприємств теплоенергетики шляхом введення енергозберігаючих технологій та залучення до паливно-енергетичного балансу додаткових паливно-енергетичних ресурсів;

раціонального використання і зниження темпів зростання споживання наявних ресурсів видобувного палива в умовах неминучого виснаження його запасів;

збереження здоров'я і життєвого рівня населення шляхом уповільнення темпів зростання забруднення довкілля в умовах використання видобувного палива.

запровадження модернізації об'єктів у сфері поводження з відходами.

Для забезпечення основних заходів стимулювання застосування відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива в теплоенергетиці необхідно створити відповідну державну підтримку та гарантії.

Законопроектом пропонується змінити редакцію пункту 9.1.17 статті 9 Розділу I, назви глави 3 розділу XIV ПК України та пункту 310.1. Запропонована норма звільняє підприємства теплоенергетики від сплати збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на теплову енергію, вироблену на відновлюваних джерелах енергії та альтернативних видах палива.

ПК України встановлена можливість надання пільги шляхом звільнення від сплати податку на прибуток.

Відповідно до пункту 154.9 статті 154 ПК України звільняється від оподаткування прибуток суб'єктів господарювання водо-, теплопостачання і водовідведення в межах витрат, передбачених інвестиційними програмами, узгодженими органом місцевого самоврядування (в межах його компетенції) і схваленими державним органом, який здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг (для суб'єктів, регулювання діяльності яких здійснює така комісія), на капітальні інвестиції в будівництво (реконструкцію, модернізацію) об'єктів водо-, теплопостачання і водовідведення, і сум, спрямованих на повернення кредитів, які використані для фінансування відмічених цілей.

Пунктом 14.1.81 ПК України встановлено визначення інвестицій як господарських операцій, які передбачають придбання основних засобів, нематеріальних активів, корпоративних прав і цінних паперів в обмін на кошти або майно.

Відповідно до ПК України інвестиційна складова - це кошти, передбачені в тарифі на виробництво, передачу та постачання електричної енергії, виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, а також транспортування, зберігання і постачання природного газу ліцензіата як частина прибутку, який залишається у розпорядженні суб'єкта господарювання для цільового фінансування видатків, пов'язаних з відновленням, реконструкцією, модернізацією основних фондів (у тому числі заходів з підвищення безпеки і дотримання екологічних норм) та будівництвом нових об'єктів підприємств паливно-енергетичного комплексу, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Цим законопроектом пропонується віднесення до інвестиційної складової також коштів, пов'язаних з модернізацією (реконструкцією) виробництва з метою використання у виробничому процесі відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива у сфері надання житлово-комунальних послуг.

У якості заходів державного економічного стимулювання використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива у сфері житлово-комунального господарства законопроектом пропонується внести до ПК України, зокрема до пункту 158.1 статті 158 доповнення в частині звільнення від оподаткування 80 відсотків прибутку підприємств, отриманого від продажу на митній території України товарів власного виробництва, а саме реалізації послуг з централізованого опалення і гарячого водопостачання підприємствами теплоенергетики в частині теплоенергії, виробленої устаткуванням, що працює на відновлюваних джерелах енергії або альтернативних видах палива за умови реінвестування зазначеної частини прибутку в такі підприємства теплоенергетики. Умови такого господарювання здійснюються у терміни, встановлені п. 158.3 даного Кодексу, тобто часткове звільнення від оподаткування прибутку за умови здійснення капітальних або фінансових інвестицій за рахунок прибутку, отриманого від інвестиційних операцій.

Даним законопроектом для встановлення стимулюючого фактору з метою використання відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива пропонується підприємства теплоенергетики звільнити від сплати податку на додану вартість операції з реалізації послуг централізованого опалення і гарячого водопостачання підприємствами теплоенергетики в частині теплової енергії, виробленої устаткуванням, що працює на відновлюваних джерелах енергії або альтернативних видах палива за умови реінвестування відповідної суми неоподатковуваного доходу в такі підприємства. Запропонована норма вводиться тимчасово, протягом п'яти років з моменту отримання першого доходу внаслідок підвищення енергоефективності виробництва.

Залишок сум, які підпадають під пільгове оподаткування в результаті реалізації послуг теплопостачання і гарячого водопостачання підприємствами теплоенергетики в частині теплоенергії виробленої устаткуванням, що працює на відновлюваних джерелах енергії або альтернативних видах палива, повністю залишаються в розпорядженні підприємства теплоенергетики та використовуються виключно на впровадження енергозберігаючих заходів шляхом поліпшення, модернізації, придбання нових та/або самостійного виготовлення основних фондів виробничого призначення відповідно до річної програми використання таких коштів затвердженої органом місцевого самоврядування.

3. Правові аспекти

У сфері правового регулювання, якої стосується проект Закону України, діють:

Податковий кодекс України від 02.12.2010 N 2755-VI;

Закон України від 16.10.97 N 575/97-ВР "Про електроенергетику";

Закон України від 02.06.2005 N 2633-IV "Про теплопостачання";

Закон України від 14.01.2000 N 1391-XIV "Про альтернативні види палива".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Запровадження Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива у сфері надання житлово-комунальних послуг" не потребує виділення додаткових коштів із державного бюджету.

Проте можливе відповідне коригування доходної та видаткової частини бюджетів, окремих державних бюджетних субвенцій місцевим бюджетам на виконання бюджетних програм з модернізації систем централізованого теплопостачання та гарячого водопостачання, на заходи з енергозбереження, фінансування інвестиційних проектів, що включені до місцевих та регіональних програм, спрямованих на соціально-економічний розвиток тощо.

Прийняття законопроекту дозволить стимулювати підприємства теплоенергетики до здійснення заходів щодо модернізації систем централізованого теплопостачання і гарячого водопостачання в зв'язку з використанням теплоенергії, виробленої при застосуванні відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.

Відповідно Державної програми енергозбереження, прийнятої в 1997 році, до 2010 року загальна потужність вітроелектростанцій повинна була скласти 2000 МВт, малих і мікро-ГЕС - 590 МВт, сонячних батарей - 96,5 МВт. Потужність невеликих ТЕЦ на біомасі планувалося довести до 410 МВт, а виробництво біогазу - до 5 млрд. м3 в рік. За даними компанії Fuel Alternative, до кінця 2009 року потужності вітроенергетики склали всього 181,5 МВт (9 % плану), виробництво біогазу дорівнювало 4,8 млн. кубометрів (менше 1 % від запланованого). Сумарно тільки близько 1 % усієї енергії в Україні в 2009 році було вироблено за допомогою відновлюваних джерел.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону України потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством юстиції, Міністерством фінансів, Міністерством енергетики та вугільної промисловості, Антимонопольним комітетом, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, Державною податковою службою, Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження.

6. Регіональний аспект

Законопроект не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

Проект закону не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних діянь.

8. Громадське обговорення

Проект закону розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

9. Позиція соціальних партнерів

Нормативно-правовий акт не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект є регуляторним актом.

Обґрунтування необхідності державного регулювання шляхом прийняття регуляторного акта.

Проект акта передбачає зменшення податкового навантаження та встановлення прозорих механізмів оподаткування податком на прибуток та податком на додану вартість діяльності підприємств теплоенергетики в частині вироблення теплової енергії при застосуванні відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива для надання послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання і продажу теплової енергії

Аналіз впливу, який справлятиме регуляторний акт на ринкове середовище забезпечення прав та інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави.

Очікувані результати прийняття цього регуляторного акта визначалися із застосуванням методу аналізу вигод та витрат у простій формі щодо:

держави;

ринкового середовища, суб'єктів господарювання, діяльність яких пов'язана зі сферою надання житлово-комунальних послуг;

громадян.

Об'єкт впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Створення законодавчих основ для накопичення коштів з подальшим їх використанням для розвитку та переоснащення підприємств житлово-комунального господарства в частині енергозбереження, впровадження інтенсивної політики енергозбереження

Додаткові витрати відсутні, проте можливе коригування надходжень до державного бюджету податку на прибуток та податку на додану вартість у розмірі приблизно 97,8 млн. грн. в рік

Інтереси органів місцевого самоврядування

Запровадження програм щодо енергозбереження, на підприємствах житлово-комунального господарства

Додаткові витрати відсутні

Інтереси суб'єктів господарювання

Запровадження енергозберігаючих технологій та новітнього обладнання на підприємствах теплоенергетики з метою підвищення енергофективності. Забезпечення надання якісних житлово-комунальних послуг

Додаткові витрати відсутні

Інтереси юридичних осіб та громадян

Своєчасне та якісне отримання житлово-комунальних послуг

Додаткові витрати відсутні

11. Прогноз результатів

Прийняття Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива у сфері надання житлово-комунальних послуг" надасть можливість без підвищення тарифів на комунальні послуги запровадити дієвий механізм фінансування технічного переоснащення, модернізації, впровадження енергозберігаючих технологій на підприємствах житлово-комунального господарства та акумулювати кошти для:

впровадження енергозберігаючих заходів шляхом поліпшення, модернізації, придбання нових та/або самостійного виготовлення основних фондів виробничого призначення, що призведе до зменшення соціальної напруги та покращить якість і зменшить вартість комунальних послуг.

Прийняття запропонованих законопроектом норм створить умови для стимулювання підприємств теплоенергетики до виробництва теплової енергії на устаткуванні, що працює на відновлюваних джерелах енергії та альтернативних видах палива.

 

Міністр регіонального
розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства

А. М. Близнюк

"___" ____________ 2012

 

 

* * *

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державного економічного стимулювання використання відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива у сфері надання житлово-комунальних послуг"

Зміст положення (норми)
чинного законодавства

Зміст відповідного положення
(норми) проекту акта

Податковий кодекс України

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 9. Загальнодержавні податки та збори

9.1.17. збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками;

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 9. Загальнодержавні податки та збори

9.1.17. збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну енергію та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками і теплову енергію, виробленої устаткуванням, що працює на відновлювальних джерелах енергії або альтернативних видах палива;

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 14. Визначення понять

14.1.82. інвестиційна складова - кошти, передбачені в тарифі на виробництво, передачу та постачання електричної енергії, виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, а також транспортування, зберігання та постачання природного газу як частина прибутку, що залишається в розпорядженні суб'єкта господарювання для цільового фінансування видатків, пов'язаних із відновленням, реконструкцією, модернізацією основних фондів (у тому числі заходів з підвищення безпеки та дотримання екологічних норм) та будівництвом нових об'єктів підприємств паливно-енергетичного комплексу, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України;

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 14. Визначення понять

14.1.82. інвестиційна складова - кошти, передбачені в тарифі на виробництво, передачу та постачання електричної енергії, виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, у тому числі, пов'язані з модернізацією (реконструкцією) виробництва з метою використання у виробничому процесі відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива у сфері надання житлово-комунальних послуг, а також транспортування, зберігання та постачання природного газу ліцензіата як частина прибутку, що залишається в розпорядженні суб'єкта господарювання для цільового фінансування видатків, пов'язаних із відновленням, реконструкцією, модернізацією основних фондів (у тому числі заходів з підвищення безпеки та дотримання екологічних норм) та будівництвом нових об'єктів підприємств паливно-енергетичного комплексу, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України;

Розділ III. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

Стаття 158. Особливості оподаткування прибутку підприємств, отриманого у зв'язку із впровадженням енергоефективних технологій

158.1. Звільняється від оподаткування 80 відсотків прибутку підприємств, отриманого від продажу на митній території України товарів власного виробництва за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України:

устаткування, що працює на відновлюваних джерелах енергії;

матеріали, сировина, устаткування та комплектуючі, які будуть використовуватись у виробництві енергії з відновлюваних джерел енергії;

енергоефективне обладнання і матеріали, вироби, експлуатація яких забезпечує економію та раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів;

засоби вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних ресурсів;

устаткування для виробництва альтернативних видів палива.

відсутній

Розділ III. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

Стаття 158. Особливості оподаткування прибутку підприємств, отриманого у зв'язку із впровадженням енергоефективних технологій

158.1. Звільняється від оподаткування 80 відсотків прибутку підприємств, отриманого від продажу на митній території України товарів власного виробництва за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України:

устаткування, що працює на відновлюваних джерелах енергії;

матеріали, сировина, устаткування та комплектуючі, які будуть використовуватись у виробництві енергії з відновлюваних джерел енергії;

енергоефективне обладнання і матеріали, вироби, експлуатація яких забезпечує економію та раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів;

засоби вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних ресурсів;

устаткування для виробництва альтернативних видів палива;

реалізація послуг з централізованого теплопостачання і гарячого водопостачання підприємствами теплоенергетики в частині теплоенергії, виробленої устаткуванням, що працює на відновлювальних джерелах енергії або альтернативних видах палива за умови реінвестування зазначеної частини прибутку в такі підприємства теплоенергетики. Умови такого господарювання здійснюються в терміни, встановлені п. 158.3 даного Кодексу.

Платник повинен забезпечити окремий облік прибутку або збитку, отриманого від продажу на митній території України товарів, зазначених в абзаці першому цього пункту.

Суми коштів, вивільнених у зв'язку з наданням податкової пільги, спрямовуються платником податку на збільшення обсягів виробництва в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

У разі порушення цільового використання коштів платник податку зобов'язаний визначити прибуток, не оподаткований у зв'язку з наданням податкової пільги, та оподаткувати його в поточному періоді, а також сплатити за відповідний період пеню в розмірах, визначених цим Кодексом.

Платник повинен забезпечити окремий облік прибутку або збитку, отриманого від продажу на митній території України товарів, зазначених в абзаці першому цього пункту.

Суми коштів, вивільнених у зв'язку з наданням податкової пільги, спрямовуються платником податку на збільшення обсягів виробництва в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

У разі порушення цільового використання коштів платник податку зобов'язаний визначити прибуток, не оподаткований у зв'язку з наданням податкової пільги, та оподаткувати його в поточному періоді, а також сплатити за відповідний період пеню в розмірах, визначених цим Кодексом.

РОЗДІЛ XIV. СПЕЦІАЛЬНІ ПОДАТКОВІ РЕЖИМИ

ГЛАВА 3. ЗБІР У ВИГЛЯДІ ЦІЛЬОВОЇ НАДБАВКИ ДО ДІЮЧОГО ТАРИФУ НА ЕЛЕКТРИЧНУ І ТЕПЛОВУ ЕНЕРГІЮ КРІМ ЕКТРОЕНЕРГІЇ, ВИРОБЛЕНОЇ КВАЛІФІКОВАНИМИ КОГЕНЕРАЦІЙНИМИ УСТАНОВКАМИ

Стаття 310. Платники збору

310.1. Платниками збору є оптовий постачальник електричної енергії та виробники електричної енергії, які мають ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії і продають її поза оптовим ринком електричної енергії, та теплової енергії (далі - юридичні особи).

РОЗДІЛ XIV. СПЕЦІАЛЬНІ ПОДАТКОВІ РЕЖИМИ

ГЛАВА 3. ЗБІР У ВИГЛЯДІ ЦІЛЬОВОЇ НАДБАВКИ ДО ДІЮЧОГО ТАРИФУ НА ЕЛЕКТРИЧНУ І ТЕПЛОВУ ЕНЕРГІЮ, КРІМ ЕКТРОЕНЕРГІЇ, ВИРОБЛЕНОЇ КВАЛІФІКОВАНИМИ КОГЕНЕРАЦІЙНИМИ УСТАНОВКАМИ ТА ТЕПЛОВУ ЕНЕРГІЮ, ВИРОБЛЕНОЇ УСТАТКУВАННЯМ, ЩО ПРАЦЮЄ НА ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛАХ ЕНЕРГІЇ АБО АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВИДАХ ПАЛИВА

Стаття 310. Платники збору

310.1. Платниками збору є оптовий постачальник електричної енергії та виробники електричної енергії, які мають ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії і продають її поза оптовим ринком електричної енергії, та теплової енергії (далі - юридичні особи) крім теплової енергії, виробленої устаткуванням, що працює на відновлюваних джерелах енергії або альтернативних видах палива.

РОЗДІЛ XX. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

Підрозділ 2. Особливості справляння податку на додану вартість

2) податкова накладна покупцю надається в порядку, встановленому розділом V Кодексу;

відсутній

РОЗДІЛ XX. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

Підрозділ 2. Особливості справляння податку на додану вартість

2) податкова накладна покупцю надається в порядку, встановленому розділом V Кодексу;

21) тимчасово, протягом п'яти років з моменту отримання першого доходу внаслідок підвищення енергоефективності виробництва, звільняються від сплати податку на додану вартість операції з реалізації послуг з централізованого опалення і гарячого водопостачання підприємствами теплоенергетики в частині теплової енергії, виробленої устаткуванням, що працює на відновлюваних джерелах енергії або альтернативних видах палива за умови реінвестування відповідної суми неоподатковуваного доходу в такі підприємства. Сума неоподатковуваних доходу у загальній сумі доходів підприємства теплоенергетики визначається пропорційно обсягам корисного відпуску теплової енергії на потреби централізованого опалення і гарячого водопостачання, виробленої на традиційних джерелах енергії та видах палива і виробленої на відновлюваних джерелах енергії або альтернативних видах палива за податковий період.

У разі порушення вимог щодо цільового використання неоподатковуваного доходу платник податку зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена із зазначеної операції у момент реалізації зазначених послуг, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку, виходячи із 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день сплати податкового зобов'язання.

 

Директор Департамента
економіки систем життєзабезпечення

С. М. Старцева

Опрос