Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам регулирования градостроительной деятельности

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 01.03.2012

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань регулювання містобудівної діяльності

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до законодавчих актів України такі зміни:

1. У Законі України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 34, ст. 343):

1) пункт 4 частини першої статті 1 виключити;

2) частину другу статті 8 виключити;

3) у статті 22:

а) частину третю доповнити пунктом 4 такого змісту:

"4) відомостей про зареєстровані декларації про виконання підготовчих робіт, отримані повідомлення про початок виконання будівельних робіт та видані дозволи на виконання підготовчих та будівельних робіт.";

б) частину шосту після слів "та загальнодоступною" доповнити словами "і розміщується у мережі Інтернет";

4) у статті 26:

а) у частині четвертій слова "її власником або користувачем" виключити;

б) у частині п'ятій:

в абзаці першому слова "власниками або користувачами земельних ділянок" виключити;

в абзаці другого слова "замовником або проектувальником" виключити;

доповнити частину новим абзацом такого змісту:

"Документи (документація), необхідні для проектування та будівництва об'єктів на земельній ділянці, не пов'язані з особами власника, суб'єктів, які вправі використовувати земельну ділянку для забудови, або виконавців робіт. Всі бажаючі мають право отримати копії таких документів (документації) щодо земельної ділянки з відшкодуванням витрат на їх виготовлення в розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України."

5) у статті 29:

а) частину першу виключити;

б) у абзаці третьому частини третьої слово "замовника" замінити словами "власника земельної ділянки та суб'єктів, які вправі використовувати земельну ділянку для забудови";

в) частину десяту викласти у такій редакції:

"10. Вихідні дані є чинними до завершення будівництва об'єкта незалежно від зміни осіб власників, суб'єктів, які вправі використовувати земельну ділянку для забудови, виконавців робіт тощо. Зміни до вихідних даних вносяться тільки за згодою або за ініціативою власника земельної ділянки та суб'єктів, які вправі використовувати земельну ділянку для забудови.";

6) у статті 30:

а) у частині другій слова "Фізична чи юридична", "що перебуває в її власності або користуванні" виключити;

б) частину сьому викласти у такій редакції:

"7. Технічні умови є чинними до завершення будівництва об'єкта незалежно від зміни осіб власників, суб'єктів, які вправі використовувати земельну ділянку для забудови, виконавців робіт тощо. Зміни до технічних умов вносяться тільки за згодою або за ініціативою власника земельної ділянки та суб'єктів, які вправі використовувати земельну ділянку для забудови.";

7) у статті 34:

а) у пункті 3 частини першої слово "замовнику" виключити, після слів "будівельних робіт" доповнити пункт словами "на земельній ділянці";

б) частину четверту виключити;

8) у статті 35:

а) частину першу перед словами "Підготовчі роботи" доповнити словами "Після набуття права на земельну ділянку замовник може виконувати підготовчі роботи";

б) у частині другій слова "замовник здійснює" замінити словами "можуть виконуватися";

в) в абзаці другому частини четвертої слова "замовником та генеральним підрядником чи підрядником" виключити;

г) частини восьму - десяту виключити;

9) у статті 36:

а) у частині першій слова "Право на виконання підготовчих робіт" замінити словами "Підготовчі роботи", слова "будівельних робіт на об'єктах" замінити словами "будівельні роботи на об'єктах", слова "надається замовнику та генеральному підряднику чи підряднику (у разі якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників)" замінити словами "можуть виконуватися";

б) у абзаці третьому частини другої слова "замовником та генеральним підрядником чи підрядником (у разі якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників)" виключити;

в) частини шосту - восьму виключити;

10) у статті 37:

а) у частині першій:

в абзаці першому слова "Право на виконання підготовчих робіт" замінити словами "Підготовчі роботи", слова "будівельних робіт на об'єктах" замінити словами "будівельні роботи на об'єктах", слова "надається замовнику та генеральному підряднику чи підряднику (у разі якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників)" замінити словами "можуть виконуватися";

в абзаці другому слова "замовником та генеральним підрядником чи підрядником (у разі якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників)" виключити;

б) у частині третій слово "переоформлення" виключити;

в) частину шосту викласти у такій редакції:

"6. Дозвіл на виконання будівельних робіт може бути анульовано відповідною інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у разі виявлення після видачі дозволу обставин, що є підставою для відмови у його видачі.

Дозвіл на виконання будівельних робіт може бути призупинено відповідною інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у разі перешкоджання проведенню перевірки посадовими особами інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю на термін до усунення порушення.";

г) частину сьому виключити;

ґ) частину восьму виключити;

д) у частині дев'ятій слова "або його переоформлення" виключити.

2. У статті 1 Закону України "Про архітектурну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999, N 31, ст. 246) абзац одинадцятий виключити.

3. Підпункт 9 пункту "а" частини першої статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997, N 24, ст. 170; 2008, N 48, ст. 358) виключити.

4. Абзац четвертий частини першої статті 14 Закону України "Про основи містобудування" (Відомості Верховної Ради України, 1992, N 52, ст. 683; 2008, N 48, ст. 358; 2011, N 34, ст. 343) виключити.

5. Частину третю статті 48 Закону України "Про охорону земель" (Відомості Верховної Ради України, 2003, N 39, ст. 349) виключити.

II. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань регулювання містобудівної діяльності"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Деякі положення чинного законодавства, насамперед, Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", вимагають оформлення дозвільної документації на конкретну особу. Внаслідок цього у разі відчуження земельної ділянки або надання права її забудови іншій особі, окрім власника (наприклад, при суперфіції) або при зміні підрядника, генерального підрядника виникає необхідність переоформлення дозвільної документації. Це істотно ускладнює оборот земельних ділянок, є істотною перешкодою для будівництва та, як наслідок, для залучення інвестицій у вітчизняну економіку.

Як видається, об'єктивна необхідність у такому регулюванні відсутня, оскільки принципова можливість будівництва на земельній ділянці не повинна залежати від особи, яка здійснює будівництво або є власником земельної ділянки. Що ж стосується можливості здійснення власне будівельної діяльності, контроль за провадженням певними суб'єктами такої діяльності досягається за допомогою іншого існуючого механізму - ліцензування.

Таким чином, є нагальна необхідність законодавчо встановити режим, за якого дозвільна документація при будівництві оформлюється не на певну особу, а на певну земельну ділянку.

2. Мета та шляхи її досягнення

Метою законопроекту є зняття невиправданих перешкод для здійснення будівництва у випадках, коли змінюється особа, яка згідно із цивільним законодавством має право на забудову земельної ділянки (власник або користувач земельної ділянки), або ж особа виконавця певних будівельних робіт (підрядника, генерального підрядника).

Шляхом досягнення мети є створення механізму оформлення дозвільної документації у будівництві не на конкретну особу, а на певну земельну ділянку.

Проектом передбачено загальне правило, за яким "документи (документація), необхідні для проектування та будівництва об'єктів на земельній ділянці, не пов'язані з особами власника, суб'єктів, які вправі використовувати земельну ділянку для забудови, або виконавців робіт". Це правило пропонується закріпити у ч. 5 ст. 26 Закону України (далі - ЗУ) "Про регулювання містобудівної діяльності", доповнивши її новим абзацом.

Скасовуючи необхідність доведення особою, що звертається за отриманням документів, наявності прав на земельну ділянку, слід виходити із того, що власник або користувач земельної ділянки, що мають право її забудови згідно із чинним законодавством, у будь-якому випадку отримують право власності на збудоване майно або право вимагати його знесення (ст. 376 Цивільного кодексу України). При цьому вони можуть і навіть зобов'язані не допускати фактичного використання третіми особами своїх земельних ділянок без належних правових підстав, у т. ч. для будівництва.

Єдиний виняток із "безособовості" документації, необхідної для будівництва - завдання на проектування. Природно, що таке завдання повинно визначатися власником та суб'єктом, що має право використовувати земельну ділянку для забудови. Відповідно, лише за згодою такого суб'єкта мають змінюватися вихідні дані, які включають завдання на проектування (ч. ч. 3 та 10 ст. 29 ЗУ "Про регулювання містобудівної діяльності"), та технічні умови (ч. 7 ст. 30 Закону). При цьому самі вихідні дані та технічні умови мають видаватись на земельну ділянку і не зв'язуватись з особою власника, хоча зміни до вихідних даних та технічних умов мають вноситись за згодою тих осіб, які на момент внесення змін є власником та суб'єктом, що має право використовувати земельну ділянку для забудови.

Крім того, пропонується вилучити або змінити всі існуючі в чинному законодавстві норми, які прямо чи опосередковано передбачають видачу дозвільних документів, необхідних для будівництва, конкретній особі:

- у ст. 1 ЗУ "Про регулювання містобудівної діяльності" вилучається поняття "замовник". Аналогічні зміни вносяться до ст. 1 Закону України "Про архітектурну діяльність". Оскільки визначення терміну "замовник" в зазначених законах різнилися, тим самим знімається існуюча колізія.

- у ст. 8 Закону "Про регулювання містобудівної діяльності" вилучається вказівка на те, що забудова земельної ділянки здійснюється її "власником чи користувачем". Дана норма може бути витлумачена як така, що вимагає перевірки при видачі дозвільних документів на будівництва наявності статусу "власника чи користувача". Аналогічне положення з тих же мотивів пропонується виключити із ст. 48 Закону України "Про охорону земель".

- із ч. 1 ст. 29 Закону "Про регулювання містобудівної діяльності" вилучена вказівка на необхідність подання до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради заяви про намір щодо забудови земельної ділянки. Призначення такого повідомлення, як і наслідки його неподання, чинним законодавством не визначені;

- у ч. 2 ст. 30 Закону вилучена вказівка на "фізичну чи юридичну особу", що має право отримувати технічні умови. Така вказівка перешкоджає оформленню документації державою чи територіальною громадою (замість чого зараз при будівництві державних чи комунальних об'єктів використовується практика оформлення документації на різні державні органи або підприємства, що юридично невірно).

- у ч. 1 ст. 34 Закону вилучені вказівки на особу ("замовника"), якій видається дозвіл на виконання будівельних робіт. У зв'язку зі скасуванням цього загального правила вилучено і ч. 4 статті, яка встановлювала виняток із нього.

- у ч. ч. 1, 2, 4 ст. 35 Закону виключено вказівку на можливість виконання підготовчих робіт лише після виникнення права на земельну ділянку. У ч. ч. 8 - 10 статті вилучено вимоги інформувати інспекції державного архітектурно-будівельного контролю про зміни замовника чи підрядників.

- у ст. 36 Закону вилучено вказівку на особу, яка має право виконувати будівельні роботи, у ч. ч. 6 - 8 вилучено вимоги щодо обов'язку подавати декларацію про зміну замовника або підрядника, а також обов'язок інформувати про початок робіт виконавчий комітет місцевої ради або місцеву державну адміністрацію про початок виконання будівельних робіт. Функції такого повідомлення та наслідки його неподання законодавство не визначає, воно є зайвою бюрократичною вимогою.

- у ч. 1 ст. 37 Закону вилучено вказівки на осіб, яким надається право на виконання підготовчих робіт та дозвіл на виконання будівельних робіт. У ч. 3 пропонується вилучити вказівку на "переоформлення" дозволу. У ч. 6 вилучено положення, які пов'язували анулювання дозволу із суб'єктивними причинами (подання заяви про анулювання або припинення юридичної особи - замовника). У ч. 7 вилучається вказівка на необхідність переоформлення дозволу у разі зміни замовника або підрядників. У ч. 8 вилучається обов'язок інформувати про початок будівельних робіт виконавчі органи місцевих рад або місцеві державні адміністрації, наслідки невиконання якого чинним законодавством не передбачені, воно є зайвою бюрократичною вимогою.

Оскільки закон передбачає можливість видачі дозвільної документації на будівництво не конкретній особі, а щодо земельної ділянки чи об'єкта будівництва, створюється механізм, за допомогою якого власник земельної ділянки та будь-яка зацікавлена особа зможуть довідатися про видані документи щодо земельної ділянки - відповідні відомості пропонується включати до містобудівного кадастру (новий п. 4 ч. 3 ст. 22 ЗУ "Про регулювання містобудівної діяльності"). Додатково передбачено, що ця інформація, як і інша інформація, що міститься у містобудівному кадастрі, розміщується у мережі Інтернет (зміни до ч. 6 ст. 22 Закону). Зацікавленим особам надається право отримати копії відповідних документів за плату (зміни до ч. 5 ст. 26 Закону).

Із ст. 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та ст. 14 Закону України "Про основи містобудування" виключаються вказівки на видачу містобудівних умов і обмежень виконавчими органами місцевих рад. Тим самим вказані законодавчі акти приводяться у відповідність до ст. 29 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", за якою дане повноваження надане "відповідним спеціально уповноваженим органам містобудування та архітектури".

3. Правові аспекти

Відносини у сфері отримання дозвільної документації на будівництво врегульовані Законами України "Про регулювання містобудівної діяльності", "Про архітектурну діяльність", "Про основи містобудування", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про охорону земель". Проект закону передбачає внесення змін до цих актів.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не потребує додаткових матеріальних та інших витрат. Водночас, законопроект у разі його ухвалення дозволить істотно збільшити надходження до бюджетів внаслідок збільшення обсягу інвестицій, що вносяться у будівельну галузь.

5. Позиція заінтересованих органів

Законопроект потребує погодження з заінтересованими центральними органами виконавчої влади - Мінекономрозвитку, Мінфіном, Мінрегіоном, Мін'юстом.

6. Регіональний аспект

Законопроект не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць, не вирішує концептуальні проблеми розвитку регіонів, а тому, не потребує погодження з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

7. Запобігання корупції

У законопроекті відсутні правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Законопроект буде оприлюднено на офіційному веб-сайті Міністерства для громадського обговорення.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Прогноз результатів

Прийняття акта сприятиме розвитку будівельної галузі, що, в свою чергу, матиме позитивні соціально-економічні та інші наслідки у вигляді створення нових робочих місць, зростання доходів бюджетів різних рівнів, досягнення різних суспільно-корисних цілей у конкретних випадках будівництва (розвиток інфраструктури, покращення якості життя через більш якісне і різноманітне надання послуг для населення тощо).

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр

С. Л. Тігіпко

Опрос