Идет загрузка документа (69 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О государственной налоговой службе в Украине" (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 29.11.2011

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про державну податкову службу в Україні"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Закон України "Про державну податкову службу в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 15, ст. 84 із наступними змінами) викласти у такій редакції:

"ЗАКОН УКРАЇНИ

Про державну податкову службу в Україні

Цей Закон визначає статус державної податкової служби в Україні, її функції та правові основи діяльності.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Система органів державної податкової служби

До системи органів державної податкової служби належать: центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію єдиної державної податкової політики, а також державної політики у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та його територіальні органи (далі - органи державної податкової служби).

У складі органів державної податкової служби знаходяться відповідні спеціальні підрозділи по боротьбі з податковими правопорушеннями (далі - податкова міліція).

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію єдиної державної податкової політики, а також державної політики у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів входить до системи органів виконавчої влади України (далі - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної податкової політики).

До територіальних органів державної податкової служби належать державні податкові служби в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, округах (на два і більше регіони), а також державні податкові інспекції у районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні, об'єднані та спеціалізовані державні податкові інспекції та в їх складі відповідні підрозділи податкової міліції.

Структура центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної податкової політики та його територіальних органів затверджується відповідно до законодавства.

Стаття 2. Завдання органів державної податкової служби

Завданнями органів державної податкової служби є:

реалізація державної податкової політики та політики у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

внесення пропозицій щодо формування державної податкової політики та державної політики у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів у встановленому законом порядку;

здійснення контролю за додержанням податкового законодавства та іншого законодавства у випадках, коли здійснення такого контролю покладено на органи державної податкової служби, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів та інших платежів, установлених законодавством (далі - податки, інші платежі);

запобігання злочинам та іншим правопорушенням, віднесеним законом до компетенції податкової міліції, їх виявлення, розкриття, припинення та розслідування;

здійснення інших завдань, визначених законами України та покладених на них Президентом України.

Стаття 3. Законодавство, яким керуються органи державної податкової служби

Органи державної податкової служби України у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами органів державної влади, а також рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування з питань оподаткування, виданими у межах їх повноважень.

Стаття 4. Підпорядкованість органів державної податкової служби та їх взаємодія з іншими органами

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної податкової політики є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через відповідного міністра згідно із законодавством.

Підпорядкованість територіальних органів, а також департаментів (управлінь) із статусом юридичної особи публічного права центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, визначається цим органом.

Органи державної податкової служби України координують свою діяльність з фінансовими органами, органами державної казначейської служби України, органами служби безпеки, внутрішніх справ, прокуратури, статистики, Державної фінансової інспекції України та митними органами, іншими контролюючими органами, а також з податковими службами інших держав.

Стаття 5. Фінансування органів державної податкової служби

Фінансове забезпечення органів державної податкової служби здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

Стаття 6. Призначення керівників органів державної податкової служби

Керівник центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної податкової політики та його заступники призначаються на посади та звільняються з посад в порядку, встановленому Конституцією та законами України.

Керівники територіальних органів та їх заступники призначаються на посаду та звільняються з посади керівником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної податкової політики в порядку встановленому законодавством.

Стаття 7. Статус органів державної податкової служби

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної податкової політики та його територіальні органи є юридичними особами публічного права, мають самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України, кодом ЄДРПОУ та своїм найменуванням, інші печатки і штампи, символіку, власні бланки, реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби України.

Стаття 8. Функції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної податкової політики

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної податкової політики здійснює такі функції:

1) виконує безпосередньо, а також організовує роботу органів державної податкової служби, пов'язану із:

здійсненням контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податків, інших платежів, контролю за валютними операціями, за дотриманням порядку здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, патентів, свідоцтв, у тому числі документів про державну реєстрацію, виробництва та обігу підакцизних товарів, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами);

здійсненням контролю за додержанням виконавчими комітетами сільських і селищних рад порядку прийняття і обліку податків, інших платежів від платників податків, своєчасністю і повнотою перерахування цих сум до бюджету;

здійсненням контролю за правомірністю бюджетного відшкодування податку на додану вартість;

реєстрацією та веденням обліку платників податків, обліком об'єктів оподаткування та об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням; проведенням диференціації платників податків;

формуванням та веденням Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб та інших реєстрів, ведення яких покладено законодавством на органи державної податкової служби;

веденням обліку податків та інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи державної податкової служби, та складання звітності щодо стану розрахунків платників з бюджетом;

ліцензуванням діяльності суб'єктів господарювання з виробництва спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, оптової торгівлі спиртом, оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами;

здійсненням розподілу спирту між суб'єктами господарювання - резидентами України в установленому порядку з оформленням нарядів на одержання спирту та здійснення контролю за його цільовим використанням;

здійсненням контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та забезпеченням міжгалузевої координації у цій сфері;

здійсненням контролю у сфері виробництва, обігу та реалізації підакцизних товарів;

здійсненням контролю за цільовим використанням підакцизних товарів (продукції), які не підлягають оподаткуванню, або звільняються від оподаткування, або оподатковуються за нульовою ставкою акцизного податку;

прийняттям декларацій про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукції), встановлені виробником або імпортером та узагальнення відомостей таких декларацій для здійснення організації роботи та контролю за повнотою обчислення та сплати акцизного податку;

проведенням роботи із запобігання і боротьби з незаконним виробництвом і обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

організацією роботи та здійсненням контролю за погашенням податкового боргу з податків, зборів та інших платежів платників податків, у тому числі майно яких перебуває в податковій заставі;

здійсненням контролю за виявленням, обліком, зберіганням, оцінкою, розпорядженням безхазяйним майном та майном, що переходить у власність держави;

організацією роботи та здійсненням контролю за забезпеченням стягнення заборгованості суб'єктів господарювання за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, позиками;

організацією роботи та здійсненням контролю за відстроченням, розстроченням та реструктуризацією грошових зобов'язань та/або податкового боргу, а також списанням безнадійного податкового боргу;

організацією роботи та здійсненням контролю за застосуванням арешту майна платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку;

організацією роботи із застосування до платників податків процедур банкрутства;

2) організовує роботу, пов'язану із замовленням марок акцизного податку, їх зберіганням, продажем, відбором зразків з метою проведення експертизи щодо їх автентичності та здійсненням контролю за наявністю цих марок на пляшках (упаковках) з алкогольними напоями і на пачках (упаковках) тютюнових виробів під час їх транспортування, зберігання і реалізації;

3) організовує роботу із здійснення контролю за дотриманням суб'єктами господарювання, які провадять роздрібну торгівлю тютюновими виробами, максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких виробів;

4) організовує роботу із здійснення контролю за дотриманням суб'єктами господарювання, які провадять оптову або роздрібну торгівлю алкогольними напоями, встановлених мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін на такі напої;

5) розробляє та вносить члену Кабінету Міністрів України, через якого спрямовується і координується діяльність центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної податкової політики проекти нормативно-правових актів останнього, що належать до сфери діяльності центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної податкової політики;

6) розробляє форми податкових розрахунків, звітів, декларацій та інших документів і забезпечує їх затвердження в установленому порядку;

7) розробляє пропозиції до проектів міжнародних договорів з питань оподаткування та забезпечує їх виконання;

8) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє проекти законів України, проекти актів Президента України, Кабінету Міністрів України та подає їх в установленому порядку члену Кабінету Міністрів України, через якого спрямовується і координується діяльність центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної податкової політики;

9) готує та подає на розгляд члену Кабінету Міністрів України, через якого спрямовується і координується діяльність центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної податкової політики пропозиції до стратегічних, програмно-планових документів у відповідній сфері та забезпечує їх реалізацію;

10) сприяє розвитку соціального діалогу, проводить консультації з інститутами громадянського суспільства, всеукраїнськими об'єднаннями профспілок і всеукраїнськими об'єднаннями роботодавців щодо проектів законів, інших нормативно-правових актів з питань розроблення та реалізації державної політики у сфері трудових відносин, оплати праці, охорони праці, соціального захисту;

11) прогнозує, аналізує надходження податків, інших платежів, джерела податкових надходжень, вивчає вплив макроекономічних показників і податкового законодавства на надходження податків, інших платежів, розробляє пропозиції щодо їх збільшення та зменшення втрат бюджету;

12) організовує інформаційно-аналітичне забезпечення процесів адміністрування та їх автоматизацію;

13) надає органам державної податкової служби методичну і практичну допомогу в організації роботи, проводить перевірку її стану;

14) надає податкові консультації, роз'яснює у межах компетенції з використанням різних форм та методів роботи порядок застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань оподаткування та веде роз'яснювальну роботу серед платників податків;

15) організовує прийом громадян, забезпечує розгляд звернень громадян, запитів та звернень народних депутатів України;

16) здійснює співпрацю з інститутами громадянського суспільства, забезпечує участь громадськості у реалізації державної політики у відповідній сфері;

17) забезпечує інформування громадськості про реалізацію державної політики у відповідній сфері;

18) надає інформаційно-довідкові послуги платникам податків з питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на органи державної податкової служби;

19) формує державне замовлення на підготовку фахівців у відповідній сфері;

20) інформує Президента України та Кабінет Міністрів України про основні показники сплати податків, інших платежів до державного бюджету;

21) подає Міністерству фінансів України та центральному органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів відповідні звіти та інформацію;

22) координує діяльність органів державної податкової служби та організовує їх взаємодію з фінансовими органами, органами державної казначейської служби, органами служби безпеки, внутрішніх справ, прокуратури, статистики, державної митної служби та Державної фінансової інспекції України, іншими органами, та органами місцевого самоврядування;

23) забезпечує міжнародне співробітництво та реалізацію зовнішньої політики у межах своїх повноважень;

24) налагоджує зв'язки з податковими службами іноземних держав і міжнародними податковими організаціями, вивчає досвід організації діяльності податкових служб цих держав і розробляє пропозиції з його практичного використання в діяльності органів державної податкової служби;

25) організовує роботу, здійснює контроль та забезпечує надання допомоги у стягненні податкового боргу в міжнародних правовідносинах за запитами компетентних органів іноземних держав;

26) забезпечує доступ іншим державним органам до інформації з баз даних центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику згідно з законом та обмін податковою інформацією з компетентними органами іноземних держав;

27) здійснює через центральний апарат перегляд рішень територіальних органів під час проведення процедури адміністративного оскарження;

28) забезпечує законність діяльності органів державної податкової служби та звертається до суду у випадках, передбачених законодавством;

29) в межах своїх повноважень складає протоколи про адміністративні правопорушення та здійснює провадження у справах про адміністративні правопорушення;

30) проводить перевірки платників податків в порядку встановленому законодавством (крім Національного Банку України) за результатами яких складає акти (довідки);

31) забезпечує охорону державної таємниці та захист інформації в органах державної податкової служби;

32) приймає і реєструє заяви, повідомлення та іншу інформацію про злочини і правопорушення, віднесені до компетенції податкової міліції, здійснює в установленому порядку їх перевірку і приймає щодо них передбачені законом рішення;

33) провадить відповідно до закону оперативно-розшукову діяльність, здійснює провадження за протокольною формою досудової підготовки матеріалів, а також проводить дізнання та досудове слідство в межах компетенції, вживає заходів щодо відшкодування завданих державі збитків;

34) проводить розшук платників податків, які ухиляються від сплати податків, інших платежів, встановлення місцезнаходження платника податків;

35) виявляє причини і умови, що сприяли вчиненню злочинів та інших правопорушень у сфері оподаткування, вживає заходів щодо їх усунення;

36) вживає заходів щодо виявлення і розслідування злочинів, пов'язаних з відмиванням, легалізацією, розкраданням коштів та іншими незаконними фінансовими операціями;

37) у разі виявлення фактів, що свідчать про організовану злочинну діяльність, або дій, що створюють умови для такої діяльності, направляє матеріали з цих питань відповідним спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю;

38) вживає заходів щодо виявлення, аналізу та перевірки на предмет відповідності законодавству фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму;

39) передає відповідним правоохоронним органам матеріали за фактами правопорушень, за які передбачено кримінальну відповідальність, якщо їх розслідування не належить до компетенції податкової міліції;

40) забезпечує безпеку діяльності органів державної податкової служби і їх працівників, а також захист працівників від протиправних посягань, пов'язаних з виконанням ними службових обов'язків;

41) здійснює в межах повноважень заходи щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням в апараті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної податкової політики, органах державної податкової служби, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

42) забезпечує надання пропозицій щодо прогнозного планування видатків на матеріально-технічне забезпечення діяльності центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної податкової політики члену Кабінету Міністрів України, через якого спрямовується і координується діяльність цього органу;

43) здійснює відповідно до законодавства функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

44) здійснює внутрішній контроль та аудит за станом додержання вимог чинного законодавства, виконання службових, посадових обов'язків в органах державної податкової служби, на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери його управління;

45) забезпечує наукову, науково-технічну, інформаційну, видавничу діяльність, сприяє створенню і впровадженню сучасних інформаційних технологій та комп'ютерних мереж у відповідній сфері;

46) здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

Стаття 9. Функції територіальних органів державної податкової служби

Державні податкові служби в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, округах (на два і більше регіони), а також державні податкові інспекції у районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні, об'єднані та спеціалізовані державні податкові інспекції (далі - державні податкові інспекції) виконують такі функції:

1) здійснюють:

контроль за своєчасністю подання передбаченої законом звітності (декларацій, розрахунків тощо), своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податків, інших платежів, контроль за сплатою яких покладено на органи державної податкової служби, контролю за встановленими законом строками здійснення розрахунків у іноземній валюті, за додержанням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), а також за наявністю ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, торгових патентів, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами);

контроль за додержанням виконавчими комітетами сільських і селищних рад порядку прийняття і обліку податків, інших платежів від платників податків, своєчасністю і повнотою перерахування цих сум до бюджету;

контроль за правомірністю нарахування сум бюджетного відшкодування з податку на додану вартість;

формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб та інших реєстрів, ведення яких покладено законодавством на органи державної податкової служби;

ведення обліку платників податків, обліку об'єктів оподаткування та об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням, проведення диференціації платників податків;

контроль за веденням обліку податків, інших платежів контроль за справлянням яких покладено на органи державної податкової служби та складанням звітності щодо стану розрахунків платників із бюджетом;

контроль за ліцензуванням діяльності суб'єктів господарювання з виробництва спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, оптової торгівлі спиртом, оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами;

контроль за здійсненням розподілу спирту між суб'єктами господарювання - резидентами України в установленому порядку з оформленням нарядів на одержання спирту та здійснення контролю за його цільовим використанням;

контроль за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів і інших підакцизних товарів та забезпечення міжгалузевої координації у цій сфері;

контроль у сфері виробництва, обігу та реалізації підакцизних товарів;

контроль за цільовим використанням підакцизних товарів (продукції), які не підлягають оподаткуванню, або звільняються від оподаткування, або оподатковуються за нульовою ставкою акцизного податку;

контроль за повнотою обчислення та сплати акцизного податку відповідно до даних декларацій про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію), встановлені виробником або імпортером;

проведення роботи із запобігання і боротьби з незаконним виробництвом і обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

контроль за погашенням податкового боргу з податків, зборів та інших платежів платників податків, у тому числі майно яких перебуває в податковій заставі;

контроль за обліком, зберіганням, оцінкою, розпорядженням безхазяйним майном та майном, що переходить у власність держави;

контроль за забезпеченням стягнення заборгованості суб'єктів господарювання за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, позиками;

контроль за відстроченням, розстроченням та реструктуризацією грошових зобов'язань та/або податкового боргу, а також списанням безнадійного податкового боргу;

контроль за застосуванням арешту майна платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку;

контроль за застосуванням до платників податків процедур банкрутства;

2) організовують роботу, пов'язану із зберіганням, продажем марок акцизного податку, відбором зразків з метою проведення експертизи щодо їх автентичності та контролю за наявністю цих марок на пляшках (упаковках) з алкогольними напоями і на пачках (упаковках) тютюнових виробів під час їх транспортування, зберігання і реалізації;

3) здійснюють контроль за дотриманням суб'єктами господарювання, які провадять роздрібну торгівлю тютюновими виробами, максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких виробів;

4) здійснюють контроль за дотриманням суб'єктами господарювання, які провадять оптову або роздрібну торгівлю алкогольними напоями, встановлених мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін на такі напої;

5) ведуть облік векселів, що видаються суб'єктами підприємницької діяльності при здійсненні операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах та щомісяця подають інформацію про це місцевим органам державної статистики; здійснюють контроль за погашенням векселів; видають суб'єктам господарювання дозволи на відстрочення оплати (погашення) векселів із зазначених операцій;

6) здійснюють реєстрацію платників податків у визначеному законодавством порядку;

7) здійснюють облік об'єктів оподаткування та об'єктів, пов'язаних з ним;

8) ведуть облік податків та інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи державної податкової служби, та складають звітність щодо стану розрахунків платників з бюджетом;

9) проводять роботу з виявлення, обліку, зберігання, оцінки та розпорядження безхазяйним майном та майном, що переходить у власність держави;

10) прогнозують, аналізують надходження податків, інших платежів, джерела податкових надходжень, розробляють пропозиції щодо їх збільшення та зменшення втрат бюджету;

11) організовують інформаційно-аналітичне забезпечення процесів адміністрування та їх автоматизацію;

12) надають підпорядкованим державним податковим інспекціям методичну і практичну допомогу в організації роботи, проводять перевірку її стану;

13) надають податкові консультації, роз'яснюють у межах компетенції з використанням різних форм та методів роботи порядок застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань оподаткування;

14) організовують прийом громадян, забезпечують розгляд звернень громадян, запитів та звернень народних депутатів України;

15) розглядають звернення громадян, підприємств, установ і організацій з питань оподаткування та в межах повноважень з питань валютного контролю, а також скарги на дії посадових осіб державних податкових інспекцій у порядку, встановленому законом;

16) здійснюють співпрацю з інститутами громадянського суспільства, забезпечують участь громадськості у реалізації державної політики у відповідній сфері;

17) забезпечують інформування громадськості про реалізацію державної політики у відповідній сфері;

18) приймають участь у розгляді документів іноземних держав про стягнення податкового боргу в міжнародних правовідносинах та надає завдання підпорядкованим територіальним органам державної податкової служби щодо їх виконання;

19) подають місцевим фінансовим органам відповідні звіти та інформацію;

20) координують свою діяльність, діяльність підпорядкованих державних податкових інспекцій та організовують взаємодіють з фінансовими органами, органами державної казначейської служби, органами служби безпеки, внутрішніх справ, прокуратури, статистики, державної митної служби та Державної фінансової інспекції України, іншими органами, та органами місцевого самоврядування;

21) здійснюють перегляд рішень підпорядкованих державних податкових інспекцій під час проведення процедури адміністративного оскарження;

22) подають до судів позови до підприємств, установ, організацій та громадян про визнання угод недійсними і стягнення в доход держави коштів, одержаних ними за такими угодами, а в інших випадках - коштів, одержаних без установлених законом підстав, а також про стягнення заборгованості перед бюджетом і державними цільовими фондами за рахунок їх майна, забезпечують законність у діяльності органів державної податкової служби та звертаються до суду у випадках, передбачених законодавством;

23) забезпечують визначення у встановлених законом випадках сум податкових та грошових зобов'язань платників податків, застосування та своєчасне стягнення сум штрафних (фінансових) санкцій (штрафів), передбачених Податковим кодексом України та іншими законодавчими актами України, за порушення податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби;

24) в межах своїх повноважень розглядають справи про адміністративні правопорушення, складають протоколи про адміністративні правопорушення та накладають адміністративні стягнення;

25) проводить перевірки платників податків в порядку встановленому законодавством (крім установ Національного Банку України) за результатами яких складає акти (довідки);

26) забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики щодо захисту інформації з обмеженим доступом, державної таємниці, контроль за її збереженням в регіональній державній податковій службі та підпорядкованих державних податкових інспекціях;

27) приймають і реєструють заяви, повідомлення та іншу інформацію про злочини і правопорушення, віднесені до компетенції податкової міліції, здійснюють в установленому порядку їх перевірку і приймають щодо них передбачені законом рішення;

28) провадять відповідно до закону оперативно-розшукову діяльність, здійснюють провадження за протокольною формою досудової підготовки матеріалів, а також проводять дізнання та досудове слідство в межах компетенції, вживають заходів щодо відшкодування завданих державі збитків;

29) проводять розшук платників податків, які ухиляються від сплати податків, інших платежів, встановлюють місцезнаходження платників податків;

30) за дорученням правоохоронних органів проводять перевірки у порядку встановленому законом;

31) виявляють причини і умови, що сприяли вчиненню злочинів та інших правопорушень у сфері оподаткування, вживають заходів щодо їх усунення;

32) вживають заходів щодо виявлення і розслідування злочинів, пов'язаних з відмиванням, легалізацією, розкраданням коштів та іншими незаконними фінансовими операціями;

33) вживають заходів щодо виявлення, аналізу та перевірки на предмет відповідності законодавству фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму;

34) у разі виявлення фактів, що свідчать про організовану злочинну діяльність, або дій, що створюють умови для такої діяльності, направляють матеріали з цих питань відповідним спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю;

35) передають відповідним правоохоронним органам матеріали за фактами правопорушень, за які передбачено кримінальну відповідальність, якщо їх розслідування не належить до компетенції податкової міліції;

36) забезпечують безпеку діяльності органів державної податкової служби і їх працівників, а також захист працівників від протиправних посягань, пов'язаних з виконанням ними службових обов'язків;

37) здійснюють у межах повноважень заходи щодо запобігання, виявлення і припинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов'язаних з корупцією, а також в усуненні наслідків, завданих ними;

38) організовують планово-фінансову роботу у державних податкових службах області та підпорядкованих державних податкових інспекціях, здійснюють контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів;

39) здійснюють внутрішній контроль та аудит за станом додержання вимог чинного законодавства та виконання службових, посадових обов'язків в органах державної податкової служби;

40) управляють об'єктами державної власності в межах, визначених законодавством;

41). узагальнюють практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції органів державної податкової служби, готують та вносять в установленому порядку пропозиції щодо його вдосконалення;

42) надають адміністративні послуги;

43) здійснюють інші функції, необхідні для виконання покладених на них завдань.

Державні податкові інспекції не виконують функції, передбачені пунктом 1 у частині контролю за веденням обліку податків, інших платежів та складанням звітності, пунктом 2 у частині зберігання, продажу марок акцизного податку та пунктами 12, 21, 39 частини першої цієї статті.

Функції територіальних органів державної податкової служби за рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної податкової політики можуть виконувати його департаменти (управління) із статусом юридичної особи публічного права.

Перелік функцій, які виконуються територіальними органами державної податкової служби та департаментами (управліннями, відділами) із статусом юридичної особи, визначається у їх положеннях

Стаття 10. Скасування рішень органів державної податкової служби

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної податкової політики має право скасовувати рішення інших органів державної податкової служби, а державні податкові служби в Автономній Республіці Крим, областях, округах, містах Києві та Севастополі, - рішення нижчестоящих державних податкових інспекцій у разі їх невідповідності актам законодавства. Цей порядок не застосовується щодо рішень податкової міліції.

Стаття 11. Оскарження рішень і дій органів державної податкової служби та їх посадових осіб

Рішення, дії або бездіяльність органів державної податкової служби та їх посадових осіб можуть бути оскаржені у встановленому законом порядку.

Стаття 12. Посадові особи органів державної податкової служби

Посадовою особою органу державної податкової служби може бути особа, яка має освіту за фахом та відповідає кваліфікаційним вимогам, установленим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної податкової політики.

У разі прийняття на роботу посадовій особі може бути встановлено випробування терміном до шести місяців.

На роботу до органів державної податкової служби не можуть бути прийняті особи, яких було засуджено за вчинення корисливих злочинів.

Служба в податкових органах України є державною службою, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров'я, освітнім рівнем та віком громадян України, пов'язаній із підготовкою пропозицій щодо формування єдиної податкової політики, а також політики щодо дотримання законодавства, контроль за яким покладено на органи державної податкової служби, забезпечення її реалізації та створенням сприятливих умов для розвитку законної діяльності у сфері дотримання податкового законодавства.

Посадові особи органів державної податкової служби здійснюють організаційно-розпорядчі та консультативно-дорадчі функції, визначені законодавством України. Час перебування на посадах, на яких присвоюються спеціальні звання зараховується до стажу державної служби.

Посадові особи органів державної податкової служби України, вперше прийняті на службу до податкових органів, приймають Присягу державного службовця, якщо раніше вони не приймали такої присяги.

Правовий статус посадових осіб органів державної податкової служби, їх права та обов'язки визначаються Конституцією України, цим Законом, а в частині, що не регулюється ним, - Законом України "Про державну службу".

Посадові особи органів державної податкової служби не мають права займатися підприємницькою діяльністю, а також працювати за сумісництвом на підприємствах, в установах і організаціях (крім наукової та викладацької діяльності).

Посадові особи органів державної податкової служби підлягають атестації, порядок якої визначається Кабінетом Міністрів України.

Посадовим особам органів державної податкової служби присвоюються спеціальні звання:

головний державний радник податкової служби,

державний радник податкової служби I рангу,

державний радник податкової служби II рангу,

державний радник податкової служби III рангу,

радник податкової служби I рангу,

радник податкової служби II рангу,

радник податкової служби III рангу,

інспектор податкової служби I рангу,

інспектор податкової служби II рангу,

інспектор податкової служби III рангу.

Положення про спеціальні звання та порядок їх присвоєння, співвідношення з рангами державних службовців, розмір надбавок за звання, затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Спеціальні звання податкової служби присвоюються довічно. Позбавлення спеціальних звань здійснюється виключно за вироком суду у випадках, визначених передбачених Кримінальним кодексом України.

Посадовим особам і працівникам органів державної податкової служби видається службове посвідчення, зразок якого затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної податкової політики.

Покладення на посадових осіб органів державної податкової служби обов'язків, не передбачених цим Законом та іншими актами законодавства України, забороняється.

Стаття 13. Пенсійне забезпечення посадових осіб

Пенсійне забезпечення посадових осіб державної податкової служби України здійснюється відповідно до умов і порядку, встановлених Законом України "Про державну службу". Час служби зазначених осіб в органах державної податкової служби зараховується до стажу державної служби, необхідного для призначення пенсії державного службовця, незалежно від останнього місця роботи (служби) особи, яка звертається за призначенням такої пенсії, та часу виходу її на пенсію.

Стаття 14. Захист особистих і майнових прав посадових осіб органів державної податкової служби

Держава гарантує захист життя, здоров'я, честі, гідності та майна посадових осіб органів державної податкової служби та членів їх сімей від злочинних посягань та інших протиправних дій.

Образа посадової особи органу державної податкової служби, погроза вбивством, насильством, знищенням майна та насильницькі дії щодо посадової особи органу державної податкової служби, а також умисне знищення чи пошкодження її майна та інші протиправні дії тягнуть за собою встановлену законом відповідальність.

Стаття 15. Відшкодування державою шкоди, завданої посадовій особі органу державної податкової служби

Працівники органів державної податкової служби України підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, в порядку встановленому законом.

У разі загибелі посадової особи органу державної податкової служби у зв'язку з виконанням службових обов'язків сім'ї загиблого або його утриманцям виплачується одноразова допомога у розмірі десятирічної заробітної плати загиблого за його останньою посадою, яку він займав, за рахунок коштів державного бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб.

У разі заподіяння посадовій особі органу державної податкової служби тяжких тілесних ушкоджень під час виконання нею службових обов'язків, що перешкоджають надалі займатися професійною діяльністю, їй виплачується одноразова допомога у розмірі п'ятирічної заробітної плати за її останньою посадою, за рахунок коштів державного бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб.

У разі заподіяння посадовій особі органу державної податкової служби менш тяжких тілесних ушкоджень під час виконання нею службових обов'язків їй виплачується одноразова допомога в розмірі однорічної заробітної плати за її останньою посадою за рахунок коштів державного бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб.

Рішення про виплату одноразової допомоги приймається начальником органу державної податкової служби за місцем роботи потерпілого на підставі обвинувального вироку суду або постанови слідчих органів чи прокурора про закриття кримінальної справи за нереабілітуючими підставами або про припинення попереднього слідства.

Шкода, завдана майну посадової особи органу державної податкової служби або членів її сім'ї у зв'язку з виконанням нею своїх обов'язків, відшкодовується в повному обсязі за рахунок коштів державного бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб.

Відшкодування шкоди, завданої майну посадової особи органу державної податкової служби або членів її сім'ї, провадиться на підставі рішення або вироку суду.

Для обліку фактичних витрат, пов'язаних з виплатою сум одноразової допомоги та відшкодуванням шкоди, завданої майну посадової особи органу державної податкової служби або членів її сім'ї, для органів державної податкової служби в установах банків відкриваються спеціальні рахунки.

Стаття 16. Оплата праці, житлове та медичне забезпечення посадових осіб державних податкових органів України

Держава забезпечує достатній рівень оплати праці посадових осіб органів державної податкової служби України з метою створення матеріальних умов для незалежного і сумлінного виконання ними службових обов'язків.

Заробітна плата посадових осіб органів державної податкової служби складається з посадових окладів, премій, доплати за ранги, надбавки (винагороди) за вислугу років на державній службі та інших надбавок.

Посадові особи органів державної податкової служби, які потребують поліпшення житлових умов, забезпечуються житлом у встановленому законодавством порядку із державного фонду.

Посадовим особам органів державної податкової служби України надається службове житло в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Посадовим особам органів державної податкової служби України, які переводяться на роботу в іншу місцевість, а також випускникам вищих навчальних закладів, які одержали направлення на роботу до податкових органів, розташованих в іншій місцевості, службове житло надається невідкладно.

У разі неможливості забезпечення посадової особи органів державної податкової служби України житлом з державного фонду або надання їй службового житла відповідний орган державної податкової служби орендує житло для забезпечення ним посадової особи або, за бажанням цієї особи, виплачує їй грошову компенсацію за найом (піднайом) жилого приміщення. Порядок виплати посадовим особам органів державної податкової служби України грошової компенсації за найом (піднайом) жилих приміщень визначається Кабінетом Міністрів України.

Посадові особи органів державної податкової служби України та члени їх сімей, які проживають разом з ними, користуються правом на безоплатне медичне обслуговування у державних та комунальних закладах охорони здоров'я. Таке право зберігається за посадовими особами органів державної податкової служби України після звільнення з податкових органів, у зв'язку з виходом на пенсію або у відставку.

Стаття 17. Податкова міліція та її завдання

Податкова міліція складається із спеціальних підрозділів по боротьбі з податковими правопорушеннями, що діють у складі відповідних органів державної податкової служби, і здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, виконує оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну та охоронну функції.

Завданнями податкової міліції є:

запобігання злочинам та іншим правопорушенням у сфері оподаткування, їх розкриття, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення;

розшук платників, які ухиляються від сплати податків, інших платежів;

запобігання корупції в органах державної податкової служби та виявлення її фактів;

забезпечення безпеки діяльності працівників органів державної податкової служби, захисту їх від протиправних посягань, пов'язаних з виконанням службових обов'язків.

Стаття 18. Структура податкової міліції

До складу податкової міліції належать:

Головні управління (управління, відділи), Головне слідче управління, Управління внутрішньої безпеки центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної податкової політики та підпорядковані йому регіональні підрозділи внутрішньої безпеки при державних податкових службах в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, управління (відділи) (з місцем дислокації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі) головних управлінь, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної податкової політики;

управління (відділи) податкової міліції, слідчі підрозділи податкової міліції відповідних державних податкових служб в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;

підрозділи податкової міліції, слідчі підрозділи (групи) податкової міліції відповідних державних податкових інспекцій в районах, містах, районах у містах, міжрайонних, спеціалізованих та об'єднаних державних податкових інспекцій.

У складі податкової міліції діє спеціальний структурний підрозділ, який проводить роботу по боротьбі з незаконним обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Податкову міліцію очолює Перший заступник керівника центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної податкової політики - начальник податкової міліції.

Податкову міліцію у державних податкових службах в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі очолюють перші заступники керівників відповідних державних податкових служб - начальники управлінь податкової міліції.

Стаття 19. Повноваження податкової міліції

Податкова міліція відповідно до покладених на неї завдань:

1) приймає і реєструє заяви, повідомлення та іншу інформацію про злочини і правопорушення, віднесені до її компетенції, здійснює в установленому порядку їх перевірку і приймає щодо них передбачені законом рішення;

2) здійснює відповідно до закону оперативно-розшукову діяльність, досудову підготовку матеріалів за протокольною формою, а також проводить дізнання та досудове (попереднє) слідство в межах своєї компетенції, вживає заходів до відшкодування заподіяних державі збитків;

3) виявляє причини і умови, що сприяли вчиненню злочинів та інших правопорушень у сфері оподаткування, вживає заходів до їх усунення;

4) забезпечує безпеку діяльності органів державної податкової служби та їх працівників, а також захист працівників від протиправних посягань, пов'язаних з виконанням ними службових обов'язків;

5) запобігає, виявляє, припиняє корупційні діяння або інші правопорушення, пов'язані з корупцією, працівників органів державної податкової служби;

6) складає протокол про вчинення корупційного діяння або іншого правопорушення, пов'язаного з корупцією, відповідно до закону;

7) збирає, аналізує, узагальнює інформацію щодо порушень податкового законодавства, прогнозує тенденції розвитку негативних процесів кримінального характеру, пов'язаних з оподаткуванням.

Особа начальницького складу податкової міліції незалежно від займаної нею посади, місцезнаходження і часу в разі звернення до неї громадян або посадових осіб із заявою чи повідомленням про загрозу особистій чи громадській безпеці або в разі безпосереднього виявлення такої загрози повинна вжити заходів щодо запобігання правопорушенню і його припинення, рятування людей, подання допомоги особам, які її потребують, встановлення і затримання осіб, які вчинили правопорушення, охорони місця події і повідомити про це в найближчий орган внутрішніх справ.

Стаття 20. Права податкової міліції

Посадовим особам податкової міліції для виконання покладених на них обов'язків надаються права, передбачені підпунктами 20.1.2, 20.1.4, 20.1.30 пункту 20.1 статті 20 розділу I Податкового кодексу України, а також пунктами 1 - 4, абзацами другим, третім, шостим пункту 5, пунктами 6 - 12, 14, підпунктами "а" і "б" пункту 15 (з урахуванням положень цього Закону, інших законів з питань оподаткування), пунктом 16 із дотриманням правил проведення податкових перевірок, встановлених законодавством, пунктами 17, 19, 23, 24, 25, 27, 28, 30 статті 11, статтями 12 - 151 Закону України "Про міліцію".

На податкову міліцію поширюються вимоги, встановлені статтями 3 і 5 Закону України "Про міліцію".

Стаття 21. Прийняття на службу до податкової міліції

На службу до податкової міліції приймаються на контрактній основі громадяни України, які мають відповідну освіту, здатні за своїми особистими, діловими, моральними якостями та станом здоров'я виконувати обов'язки, покладені на податкову міліцію.

Громадяни України, які вперше зараховуються на службу до податкової міліції на посади начальницького складу, складають присягу такого змісту:

"Я, (прізвище, ім'я, по батькові), вступаючи на службу до податкової міліції, присягаю на вірність Українському народові. Присягаю додержуватися Конституції і законів України, захищати права людини і громадянина, сумлінно виконувати свої обов'язки. Присягаю бути чесним і мужнім, пильно стояти на сторожі економічних інтересів Вітчизни, суворо зберігати державну та службову таємницю. Якщо я порушу присягу, готовий нести відповідальність, встановлену законодавством України".

Особа начальницького складу податкової міліції підписує текст присяги, який зберігається в його особовій справі.

Стаття 22. Служба в податковій міліції

Особи рядового і начальницького складу податкової міліції проходять службу у порядку, встановленому законодавством для осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ.

Особи, прийняті на службу до податкової міліції, в тому числі слухачі й курсанти навчальних закладів за спеціальностями з підготовки кадрів податкової міліції, які перебувають на військовому обліку військовозобов'язаних, на час служби знімаються з нього і перебувають у кадрах податкової міліції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної податкової політики.

Особи, які закінчили вищі навчальні заклади центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної податкової політики і яким присвоєно спеціальне звання начальницького складу податкової міліції, звільняються від призову на строкову військову службу.

Особам, яких прийнято на службу до податкової міліції на посади рядового і начальницького складу, присвоюються такі спеціальні звання:

Вищий начальницький склад:

генерал-полковник податкової міліції,

генерал-лейтенант податкової міліції,

генерал-майор податкової міліції.

Старший начальницький склад:

полковник податкової міліції,

підполковник податкової міліції,

майор податкової міліції.

Середній начальницький склад:

капітан податкової міліції,

старший лейтенант податкової міліції,

лейтенант податкової міліції.

Молодший начальницький склад:

старший прапорщик податкової міліції,

прапорщик податкової міліції,

старший сержант податкової міліції,

сержант податкової міліції,

молодший сержант податкової міліції.

Рядовий склад:

рядовий податкової міліції.

Порядок присвоєння спеціальних звань рядового і молодшого начальницького складу податкової міліції визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної податкової політики. Спеціальні звання рядового складу присвоюються слухачам і курсантам навчальних закладів за спеціальностями з підготовки кадрів податкової міліції.

Спеціальні звання старшого і середнього начальницького складу податкової міліції присвоюються в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Спеціальні звання вищого начальницького складу податкової міліції відповідно до Конституції України присвоює Президент України за поданням керівника центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної податкової політики.

Особи рядового і начальницького складу податкової міліції мають формений одяг та знаки розрізнення і забезпечуються ними безкоштовно.

Опис і зразки форменого одягу, знаків розрізнення рядового і начальницького складу податкової міліції затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 23. Відповідальність посадових і службових осіб податкової міліції

Посадова чи службова особа податкової міліції у межах повноважень, наданих цим Законом та іншими законами, самостійно приймає рішення і несе за свої протиправні дії або бездіяльність дисциплінарну відповідальність згідно із Дисциплінарним статутом органів внутрішніх справ або іншу, передбачену законодавством, відповідальність.

При порушенні посадовою чи службовою особою податкової міліції прав і законних інтересів громадянина відповідний орган державної податкової служби зобов'язаний вжити заходів до поновлення цих прав, відшкодування завданих матеріальних збитків, на вимогу громадянина публічно вибачитися.

Посадова чи службова особа податкової міліції, яка виконує свої обов'язки відповідно до наданих законодавством повноважень та у межах закону, не несе відповідальності за завдані збитки. Такі збитки компенсуються за рахунок держави.

Посадова чи службова особа податкової міліції, яка порушила вимоги закону або неналежно виконує свої обов'язки, несе відповідальність у встановленому порядку.

Дії або рішення податкової міліції, її посадових та службових осіб можуть бути оскаржені у встановленому законом порядку до суду чи прокуратури.

Стаття 24. Правовий і соціальний захист осіб рядового і начальницького складу податкової міліції

Держава гарантує правовий і соціальний захист осіб рядового і начальницького складу податкової міліції та членів їх сімей. На них поширюються гарантії соціального і правового захисту, передбачені статтями 20 - 23 Закону України "Про міліцію" та Законом України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист".

Стаття 25. Матеріальне і соціально-побутове забезпечення осіб рядового і начальницького складу податкової міліції

Форми і розміри матеріального забезпечення осіб рядового і начальницького складу податкової міліції, включаючи грошове забезпечення, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Пенсійне забезпечення осіб начальницького складу податкової міліції та оподаткування їх доходів здійснюються в порядку, встановленому законодавством для осіб начальницького складу органів внутрішніх справ.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

2. Внести до Податкового кодексу України (Офіційний вісник України, 2010 р., N 92 (частина 1), ст. 3248) такі зміни:

1). У статті 55:

абзац другий пункту 55.1 виключити;

пункт 55.2 статті 55 викласти в такій редакції:

"55.2. Контролюючими органами вищого рівня є:

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної податкової політики є контролюючим органом вищого рівня для територіальних органів державної податкової служби, які йому підпорядковуються.

Державні податкові служби в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, округах є контролюючими органами вищого рівня для державних податкових інспекцій, які їм підпорядковуються;

спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі митної справи - для інших митних органів";

2) абзаци другий та третій пункту 56.3 статті 56 викласти у такій редакції:

"Скарги на рішення державних податкових інспекцій подаються до державних податкових служб в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, округах.

Скарги на рішення державних податкових служб в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, округах подаються до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної податкової політики";

3) у тексті слова "Державна податкова адміністрація України" у всіх відмінках замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної податкової політики" у відповідному відмінку, крім розділу XX "Перехідні положення";

4) у тексті слова "Державне казначейство України" у всіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів" у відповідному відмінку".

 

Голова Верховної Ради
України

В. ЛИТВИН

Опрос