Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение о создании зоны свободной торговли от 15 апреля 1994 года

Страны - участницы
Протокол от 02.04.1999
Утратил силу

ПРОТОКОЛ
про внесення змін та доповнень до Угоди про створення зони вільної торгівлі від 15 квітня 1994 року

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 02.04.99 р.
ДАТА РАТИФІКАЦІЇ: 06.10.99 р.
ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ: 24.11.99 р. 
ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 15.12.99 р. 

Протокол втратив чинність
(згідно з Договором від 18 жовтня 2011 року)

Додатково див. Довідку
 станом на 1 вересня 2004 року
,
 Відомість
 станом на 15 січня 2008 року

Держави - учасниці Угоди про створення зони вільної торгівлі від 15 квітня 1994 року (далі - Угода)

з метою розвитку і поглиблення положень Угоди, прискорення процесів формування зони вільної торгівлі

погодилися про внесення до Угоди таких змін та доповнень:

1. В абзаці першому пункту 1 статті 1 після слів "у вирішенні конкретних завдань" слова "першого етапу створення Економічного союзу" замінити словами "створення зони вільної торгівлі".

2. Абзац другий пункту 1 статті 1 викласти у такій редакції:

"скасування мита, а також податків і зборів, які мають з ними еквівалентну дію, і кількісних обмежень;".

3. Абзаци п'ятий і шостий пункту 1 статті 1 об'єднати і викласти у такій редакції:

"співробітництво в проведенні торгово-економічної політики для досягнення цілей цієї Угоди в галузі промисловості, сільського господарства, транспорту, фінансів, інвестицій, соціальної сфери, а також у розвитку добросовісної конкуренції тощо;".

4. Пункт 2 статті 1 викласти у такій редакції:

"2. Ця Угода застосовується на митних територіях Договірних Сторін, як вони визначені їхнім національним законодавством".

5. Абзац перший пункту 3 статті 1 після слів "Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 року" доповнити словами "та угод ГАТТ/СОТ". 

6. Доповнити Угоду новою статтею 1а такого змісту:

"Стаття 1а
Орган, який координує дії Договірних Сторін з виконання положень Угоди

Нагляд за ходом виконання цієї Угоди Договірними Сторонами, розроблення пропозицій з розвитку їхнього торгово-економічного співробітництва, узгодження і координацію економічної політики для досягнення мети цієї Угоди здійснює Міждержавний економічний Комітет Економічного союзу (далі - Комітет)".

7. Статтю 2 вилучити.

8. Назву статті 3 змінити на таку:

"Мито, а також податки і збори, які мають з ним еквівалентну дію, та кількісні обмеження"

9. Пункт 1 статті 3 викласти у такій редакції:

"1. Договірні Сторони не застосовують мито, а також податки і збори, які мають з ним еквівалентну дію, а також кількісні обмеження на ввіз і (або) вивіз товарів, що походять з митної території однієї з Договірних Сторін і призначені для митних територій інших Договірних Сторін".

10. Пункт 2 статті 3 викласти у такій редакції:

"2. У торгівлі між Договірними Сторонами з моменту набуття для них чинності цим Протоколом не будуть вводитися нові, на додаток до раніше зафіксованих у двосторонніх угодах, кількісні й тарифні обмеження імпорту та (або) експорту і заходи, що мають еквівалентну дію.

Вилучення із торговельного режиму, передбаченого пунктом 1 цієї статті, застосовуються на основі двосторонніх документів, у яких Договірні Сторони у 12-місячний термін з дати набуття чинності цим Протоколом узгодять їхнє поетапне скасування і повідомлять про це Комітет і депозитарія цієї Угоди".

11. Пункт 3 статті 3 викласти у такій редакції:

"3. Під кількісними обмеженнями та іншими адміністративними заходами для цілей цієї Угоди маються на увазі будь-які заходи, застосування яких створює матеріальну перешкоду або обмеження для імпорту товару, що походить із території однієї Договірної Сторони, на територію іншої Договірної Сторони або експорту товару, що походить із території однієї Договірної Сторони, на територію іншої Договірної Сторони, включаючи квотування, ліцензування, контроль за цінами або іншими умовами поставки, інші особливі вимоги до експорту або імпорту, які прямо або побічно обмежують права експортера або імпортера у порівнянні з правами продавця або покупця аналогічного товару, який перебуває на території країни його походження і здійснює закупівлю або продаж на цій території. Положення цієї статті застосовуються без шкоди для будь-якої з Договірних Сторін і ніяким чином не впливають на право застосування нею заходів, передбачених статтями 13 і 13а цієї Угоди, а також заходів, які застосовуються будь-якою з Договірних Сторін з метою виконання нею зобов'язань за іншою міжнародною угодою".

12. Статтю 4 викласти у такій редакції:

"1. Кожна з Договірних Сторін надає товарам, які походять з митної території будь-якої іншої Договірної Сторони та імпортуються на її територію, режим не гірший ніж той, що застосовується до національних товарів або товарів будь-якої третьої країни в тому, що стосується технічних вимог і вимог до якості.

2. Положення пункту 1 цієї статті застосовуються без шкоди для заходів, яких будь-яка з Договірних Сторін може вживати з метою виконання угод про взаємне визнання результатів випробувань, сертифікатів якості та інших подібних угод, а також у випадках загрози або можливості загрози життю і здоров'ю людей, тварин і рослин.

3. Договірні Сторони співробітничають й обмінюються інформацією в галузі стандартизації, метрології і сертифікації з метою усунення технічних бар'єрів та інших спеціальних вимог (обмежень) у торгівлі".

13. Пункт 2 статті 5 після слова "інформуватимуть" доповнити словом "Комітет".

14. Пункт 4 статті 5 після слова "фумігації" доповнити словами "та іншим процедурам, пов'язаним із ввозом і вивозом.".

15. У другому реченні пункту 1 статті 7 після слів "Договірні Сторони" вилучити слова "при необхідності".

16. Пункт 1 статті 8 доповнити абзацом такого змісту:

"Цим товарам надається режим не менш сприятливий, ніж режим, який надається аналогічним вітчизняним товарам у тому, що стосується усіх законів, правил і вимог, які зачіпають їхній продаж на внутрішньому ринку, пропозицію про продаж, купівлю, транспортування, розподіл або використання".

17. Доповнити Угоду новою статтею 8а такого змісту:

"Стаття 8а
Порядок застосування побічних податків

1. Договірні Сторони у взаємній торгівлі не обкладають побічними податками (ПДВ, акцизами) товари (роботи, послуги), які експортуються з митної території однієї з Договірних Сторін на митну територію іншої Договірної Сторони.

2. Положення, передбачене пунктом 1 цієї статті, означає обкладення ПДВ за нульовою ставкою, а також звільнення від акцизів товарів, які експортуються. У державах - учасницях цієї Угоди, в яких не передбачено національним законодавством обкладення ПДВ за нульовою ставкою, застосовується звільнення від ПДВ товарів (робіт, послуг).

3. Порядок застосування побічних податків, передбачених цією статтею, вводиться в дію відповідно до національного законодавства Договірних Сторін з 1 січня 2000 року".

18. Статтю 9 доповнити пунктами:

"2. Договірні Сторони забезпечують прозорість заходів, пов'язаних з наданням субсидій, шляхом обміну інформацією на прохання будь-якої з Договірних Сторін.

3. Комітет здійснює нагляд за ситуацією, пов'язаною із застосуванням субсидій, які відрізняються від державного сприяння експорту, і розробляє правила, що регламентують їхнє застосування, керуючись міжнародною практикою.

4. Якщо будь-яка з Договірних Сторін вважає, що практика застосування субсидій несумісна з пунктом 1 цієї статті, вона може застосовувати відповідні заходи згідно з умовами і процедурою, викладеними у статті 13а цієї Угоди".

19. Пункт 3 статті 10 вважати пунктом 4 і викласти у такій редакції:

"4. Умови транзиту, включаючи тарифи на перевезення будь-якими видами транспорту і надання послуг, визначаються окремою угодою".

20. Статтю 10 доповнити пунктом 3 такого змісту:

"3. Транзит через територію кожної Договірної Сторони здійснюється на основі принципу свободи транзиту шляхами, найбільш придатними для міжнародних транзитних перевезень, для транзитних перевезень на території або з територій інших Договірних Сторін без будь-якої різниці або дискримінації, яка залежить від прапора судна, місця походження, відправлення, заходу, виходу або призначення чи від будь-яких обставин, що стосуються власності на товар, судна або інші транспортні засоби".

21. Статтю 11 викласти у такій редакції:

"Реекспорт товарів, які поставляються в рамках цієї Угоди, регламентується Угодою про реекспорт товарів і порядок видачі дозволів на реекспорт від 15 квітня 1994 року між державами - учасницями Співдружності Незалежних Держав".

22. У пункті 1 статті 13 після слів "учасником яких вона" слова "є або має намір стати, якщо ці заходи стосуються:" замінити словами "є або має намір стати, якщо ці заходи не застосовуються довільно або дискримінаційним чином і стосуються:" і далі - по тексту.

23. Доповнити Угоду новою статтею 13а такого змісту:

"Стаття 13а
Спеціальні торговельні заходи

1. Ніщо в цій Угоді не перешкоджає будь-якій Договірній Стороні після проведення відповідного розслідування застосовувати спеціальні торговельні заходи щодо імпортеру товарів, які походять з територій інших Договірних Сторін, у разі, якщо цей імпорт здійснюється в такій кількості і за таких умов, які завдають збитків Договірній Стороні або створюють неминучу загрозу збитків, а також у зв'язку з демпінговим або субсидованим імпортом, який завдає збитків Договірній Стороні або створює неминучу загрозу збитків.

2. Спеціальні торговельні заходи можуть бути запроваджені в формі кількісних обмежень імпорту або в формі спеціального імпортного мита, антидемпінгового і компенсаційного мита на термін, необхідний для усунення збитків або загрози збитків відповідно до положень цієї статті та (або) національного законодавства Договірної Сторони.

2.1. Спеціальний торговельний захід може бути запроваджений лише після проведення консультацій між заінтересованими Договірними Сторонами. Договірна Сторона, яка має намір застосувати надзвичайний захід, зобов'язана завчасно, але не пізніше ніж за 30 днів до запланованого запровадження заходу, поінформувати про це заінтересовані Договірні Сторони і запропонувати проведення консультацій. Пропозиція щодо проведення консультацій направляється у письмовій формі, до неї додаються матеріали, які підтверджують наявність факту збитків від імпорту або неминучої загрози таких збитків.

Під збитками для цілей цієї Угоди маються на увазі вагомі збитки галузі економіки, загроза вагомих збитків галузі або серйозна перешкода для створення або розвитку такої галузі.

2.2. Підтвердження факту збитків має грунтуватися на наявних реальних даних і включати об'єктивний аналіз як обсягу імпорту та його впливу на ціни ринку аналогічного або безпосередньо конкуруючого товару, так і наслідків такого імпорту для виробників галузі зачепленої Договірної Сторони.

2.3. Обсяг імпорту розглядається з точки зору його значного зростання в абсолютних і відносних значеннях стосовно рівня виробництва і споживання конкуруючого товару на території зачепленої Договірної Сторони.

2.4. Вплив імпорту на ціни ринку визначається шляхом виявлення факту істотної різниці між цінами імпорту і цінами на аналогічні конкуруючі товари вітчизняного виробництва або факту іншого істотного впливу імпорту на ці ціни, який призводить або може призвести до їх зниження чи перешкоджає або буде перешкоджати підвищенню таких цін, яке мало б місце в разі відсутності імпорту.

2.5. Докази впливу імпорту на галузь економіки повинні грунтуватися на оцінці всіх значущих економічних факторів, які впливають на стан галузі, враховуючи, зокрема, наявне або можливе у найближчому майбутньому зниження продажу, прибутку й обсягу виробництва, частки на ринку, продуктивності, окупності капіталовкладень, використання виробничих потужностей, факторів, які впливають на внутрішні ціни, фактичного і потенційного впливу на доходи, запаси на складах, зайнятість, заробітну плату, темпи зростання, можливість нарощування сукупного статутного капіталу підприємств галузі або збільшення їхніх капіталовкладень.

2.6. Доказ збитку або загрози збитку для галузі економіки має грунтуватися також на вивченні факторів (інших, ніж імпорт), які негативно впливають на стан галузі, в тому числі на обсяг і рівень цін імпорту, що здійснюється на нормальних умовах, зміну попиту, зміну споживання, наслідки обмежень у торговій практиці і конкуренції між іноземними та вітчизняними виробниками, технологічні нововведення, експортні й виробничі показники галузі економіки. Збитки, що їх завдали такі фактори, не повинні відноситися на рахунок імпорту, до якого може бути вжито надзвичайних заходів.

2.7. Встановлення загрози збитків галузі економіки грунтується виключно на фактах. При цьому повинні бути розглянуті такі факти:

динаміка зростання імпорту, яка свідчить про реальну можливість продовження значного зростання імпорту;

наявність вільних виробничих потужностей або неминуче очевидне нарощення виробничих потужностей експортера, яке свідчить про реальну можливість значного збільшення імпорту на територію зачепленої Договірної Сторони з урахуванням потенційної ємності інших ринків збуту;

такий рівень цін імпорту, який істотно впливає на ціни вітчизняних виробників і може призвести до подальшого зростання попиту на товари імпорту;

обсяг запасів конкуруючого товару.

2.8. Жоден із факторів або фактів, перелічених у цій статті, сам по собі не повинен бути обов'язковою підставою для висновку про наявність збитків або загрозу збитків. Висновок про наявність або відсутність збитків чи загрози збитків приймається на основі вивчення сукупності всіх факторів або фактів. В окремих випадках, коли збитки або загроза збитків спричинені лише різким зростанням імпорту або, в разі відсутності такого зростання, тим фактом, що імпорт здійснюється за цінами або на умовах, які завдають збитків галузі економіки, спеціальний торговельний захід може бути вжитий за наявності причинно-наслідкового зв'язку між збитками або загрозою збитків галузі економіки і стрімким зростанням імпорту чи здійсненням імпорту на особливих умовах.

3. У процесі консультацій Договірні Сторони прагнутимуть знайти взаємоприйнятне розв'язання проблеми.

4. У разі коли таке рішення не буде знайдено, Договірна Сторона, яка запропонувала проведення консультацій, буде мати право на вжиття спеціальних торговельних заходів.

5. У разі особливої терміновості спеціальні торговельні заходи може бути вжито до проведення консультацій за умови, що проведення таких консультацій буде негайно організовано.

6. Ніщо в цій статті не завдає збитків або ніяк не впливає на вжиття будь-якою Договірною Стороною спеціальних, антидемпінгових або компенсаційних заходів відповідно до загальновизнаних міжнародних правил і (або) національного законодавства Договірної Сторони.

Стосовно розслідувань, які передують запровадженню спеціальних антидемпінгових і компенсаційних заходів, кожна Договірна Сторона погоджується вивчати подання іншої Договірної Сторони та інформувати заінтересовані Договірні Сторони про суттєві факти і міркування, на основі яких будуть прийматися остаточні рішення.

До прийняття рішення про запровадження спеціальних, антидемпінгових або компенсаційних заходів Договірні Сторони будуть робити все можливе для конструктивного розв'язання проблеми.

7. Ніщо в цій Угоді не перешкоджає Договірним Сторонам обмежувати експорт суттєво важливих конкуруючих товарів у разі критичної недостачі їх на внутрішньому ринку".

24. Статтю 14 вилучити.

25. Статтю 15 вилучити.

26. Доповнити пункт 1 статті 17 після слів "Договірні Сторони" словами "створять умови для лібералізації національних ринків послуг і", далі - по тексту.

27. Доповнити Угоду новою статтею 17а такого змісту:

"Стаття 17а
Конкуренція у підприємницькій діяльності

1. Перелічене нижче не сумісне з належним виконанням цієї Угоди у тій мірі, в якій це може впливати на торгівлю в зоні вільної торгівлі:

усі угоди між підприємствами, асоціаціями підприємств, погоджувальна практика яких має на меті або є наслідком усунення, відвернення, обмеження або перекручення суті конкуренції;

незаконне використання одним або кількома підприємствами домінуючого становища на території зони вільної торгівлі в цілому або на значній її частині".

28. Доповнити Угоду новою статтею 17б такого змісту:

"Стаття 17б
Державні закупки

Договірні Сторони створять умови для лібералізації національних ринків державних закупок на засадах недискримінації та взаємності".

29. Статтю 18 виключити.

30. Статтю 19 викласти у такій редакції:

"1. Сторони вживатимуть всіх необхідних заходів для виконання своїх зобов'язань за цією Угодою.

2. Без шкоди для положень статті 13а цієї Угоди в разі, коли одна з Договірних Сторін вважатиме, що інша Договірна Сторона не виконує своїх зобов'язань за цією Угодою, і в разі, коли таке невиконання зобов'язань завдає або загрожує завдати збитків економічним інтересам першої Договірної Сторони, вона може зробити запит до такої іншої Договірної Сторони про консультації, які необхідно провести у двомісячний термін з дати письмового звернення з метою пошуку рішення, прийнятного для обох Договірних Сторін. Копія відповідного запиту надсилається всім іншим Договірним Сторонам цієї Угоди, і будь-яка з них у разі, коли вона вважатиме, що обставини, зазначені у першому реченні цього пункту, зачіпають її інтереси, може взяти участь у консультаціях.

До письмового запиту додається вся інформація, що стосується суті проблеми.

3. У разі коли в ході консультацій, згаданих у пункті 2 цієї статті, Договірні Сторони не знайдуть взаємоприйнятного розв'язання проблеми, Договірна Сторона, яка звернулася з проханням про консультації, має право розв'язувати спори, які стосуються прав і обов'язків Договірних Сторін, у рамках спеціальної погоджувальної процедури, рекомендованої Комітетом протягом 30 днів з дати отримання ним звернення (шляхом створення робочих груп для вивчення матеріалів спору і вироблення рекомендацій).

4. У разі коли в ході консультацій, згаданих у пункті 2 цієї статті, спеціальної процедури, наведеної в пункті 3 цієї статті, Договірні Сторони не знайдуть взаємоприйнятного розв'язання проблеми, Договірна Сторона, яка звернулася з проханням про консультації, має право відмовитися від виконання своїх зобов'язань за цією Угодою стосовно приблизно еквівалентного обсягу торгівлі або вжити інших заходів, які вона вважає необхідними для запобігання збиткам у національній економіці. При виборі таких заходів перевага повинна надаватися тим з них, які найменшою мірою порушують дію цієї Угоди. Застосування таких заходів має бути негайно зупинене, як тільки будуть скасовані рішення іншої Договірної Сторони, внаслідок яких вони були запроваджені.

5. Положення цієї статті ніяким чином не перешкоджають Договірним Сторонам розв'язувати спори, що виникають між ними, в рамках процедур, передбачених міжнародним правом".

31. Пункт 1 статті 20 доповнити другим абзацом такого змісту:

"Це положення ніяким чином не зачіпає право Договірних Сторін самостійно визначати режим зовнішньоекономічних відносин з державами, які не беруть участі в цій Угоді".

32. Пункт 2 статті 20 викласти в такій редакції:

"2. Положення цієї Угоди не зачіпають прав і переваг Договірних Сторін, які надаються Договірним Сторонам у рамках економічних об'єднань, прикордонної торгівлі, преференцій країнам, які розвиваються, вільним економічним або митним зонам, що регулюються внутрішнім законодавством або на основі міжнародних угод.".

33. Пункт 3 статті 20 виключити.

34. Статтю 21 виключити.

35. Пункт 1 статті 24 викласти в такій редакції:

"1. Ця Угода відкрита для приєднання будь-якої держави, яка визнає положення Угоди, що діють на момент приєднання, і висловлює готовність виконувати їх у повному обсязі".

36. Пункт 2 статті 25 викласти в такій редакції:

"2. У разі порушення будь-якою з Договірних Сторін положень цієї Угоди, яке завдає значної шкоди досягненню її цілей, інші Договірні Сторони можуть вживати надзвичайних заходів шляхом зупинення дії Угоди або окремих положень Угоди стосовно Договірної Сторони".

Цей Протокол набуває чинності з дня здачі на зберігання депозитарію третього повідомлення про виконання Договірними Сторонами, які його підписали, всіх необхідних внутрішньодержавних процедур.

Для Договірних Сторін, які виконали необхідні внутрішньодержавні процедури пізніше, цей Протокол набуває чинності з дня здачі відповідних документів депозитарію.

Вчинено в м. Москві 2 квітня 1999 року в одному дійсному примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається у Виконавчому Секретаріаті Співдружності Незалежних Держав, який надішле кожній державі, яка підписала цей Протокол, його завірену копію.

 

За Азербайджанську Республіку
(з застереженням)
 

За Республіку Молдова 

За Російську Федерацію 

За Республіку Білорусь 

За Республіку Таджикистан 

За Республіку Вірменія   

За Грузію
(з врахуванням зауважень)
 

За Туркменістан
(без підпису)
 

За Республіку Казахстан 

За Республіку Узбекистан 

За Киргизьку Республіку 

За Україну
(з врахуванням зауваження)
 

 

Особлива думка України
щодо пункту 1 порядку денного засідання Ради глав урядів держав - учасниць СНД "Про проект Протоколу про внесення змін і доповнень до Угоди про створення зони вільної торгівлі від 15 квітня 1994 року"

1 квітня 1999 року

Вважаємо за необхідне замінити редакцію другого абзацу п. 2 ст. 3 проекту Протоколу абзацом у такій редакції: "Вилучення з торгового режиму, передбаченого пунктом 1 цієї статті, тимчасово застосовуються на основі документів, у яких Договірні Сторони протягом 1999 року узгодять їхню поетапну відміну до закінчення 2001 року".

 

Глава делегації України
Прем'єр-міністр України
 

 
В. П. Пустовойтенко
 

 

Застереження Азербайджанської Республіки
до Протоколу про внесення змін і доповнень до Угоди про створення зони вільної торгівлі від 15 квітня 1994 року

1. Азербайджанська Республіка заявляє, що жодне з прав, обов'язків і положень, викладених в Угоді про створення зони вільної торгівлі від 15 квітня 1994 року та Протоколі про внесення змін і доповнень до зазначеної вище Угоди, не застосовуватиметься Азербайджанською Республікою щодо Республіки Вірменія.

2. Азербайджанська Республіка залишає за собою право в будь-який час змінити або вилучити положення пункту 1 цього Застереження, при цьому інші сторони повідомлятимуться в письмовій формі про будь-які такі зміни або вилучення.

 

Президент
Азербайджанської Республіки
 

 
Гейдар Алієв 

 

Особлива думка Грузії
до проекту Протоколу про внесення змін і доповнень до Угоди про створення зони вільної торгівлі від 15 квітня 1994 року

Грузія в цілому схвалює поданий проект Протоколу про внесення змін і доповнень до Угоди про створення зони вільної торгівлі від 15 квітня 1994 року, але, разом з тим, підтверджує "Особливу думку", висловлену Державним Міністром Грузії на засіданні Ради Глав Урядів 1 квітня 1999 року.

 

  

Е. Шеварднадзе 

 

Особлива думка Грузії
до проекту Протоколу про внесення змін і доповнень до Угоди про створення зони вільної торгівлі від 15 квітня 1994 року

Грузія в цілому підтримує проект Протоколу про внесення змін і доповнень до Угоди про створення зони вільної торгівлі від 15 квітня 1994 року.

Разом з тим, вважаємо за необхідне другий абзац пункту 2 статті 3 викласти в наступній редакції: "Вилучення з торгового режиму, передбаченого пунктом 1 цієї статті, застосовуються на підставі двосторонніх документів, в яких Договірні Сторони узгоджують їх відміну..." і далі за текстом, а також з першого абзацу пункту 1 статті 20 Угоди вилучити з тексту заключну фразу "...за умови, якщо ці зобов'язання не суперечать положенням і цілям цієї Угоди".

 

  

В. Лордкіпанідзе 

Опрос