Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол о сотрудничестве между Национальным агентством морских исследований и технологий при Кабинете Министров Украины и военно-морским флотом Турецкой Республики в области навигации, гидрографии и океанографии

Страны - участницы
Протокол, Двустороннее соглашение (не СНГ) от 23.06.1997

ПРОТОКОЛ
про співробітництво між Національним агентством морських досліджень і технологій при Кабінеті Міністрів України і військово-морським флотом Турецької Республіки в галузі навігації, гідрографії та океанографії

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 23.06.97
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ: 06.03.98

Національне агентство морських досліджень і технологій при Кабінеті Міністрів України та Військово-Морський Флот Туреччини (надалі - Сторони),

беручи до уваги положення статті 4 "Угоди між Урядом України та Урядом Турецької Республіки про співробітництво в галузях військової підготовки, технологій і науки", підписаної 27 липня 1994 року (надалі - Угода),

беручи до уваги важливість початку і покращення спільних наукових досліджень у галузі навігації, гідрографії і океанографії, а також підтримки співробітництва і стабільності в Чорному морі

домовились про таке:

Стаття I
МЕТА

Метою цього Протоколу є розвиток співробітництва в галузі збору, оцінки і обробки даних, взаємного обміну даними та інформацією, головним чином у районі Чорного моря, у галузі навігації, гідрографії і океанографії між Національним агентством морських досліджень і технологій при Кабінеті Міністрів України (НАМДіТ) і Департаментом навігації, гідрографії та океанографії Військово-Морського Флоту Турецької Республіки (ДНГО).

Стаття II
ЗМІСТ

Цей Протокол охоплює взаємний обмін інформацією щодо збору, обробки і оцінки даних, картами, копіями й іншими виданнями, що відносяться до них, у друкованому або цифровому вигляді.

Стаття III
ВИЗНАЧЕННЯ

1. Термін "Гідрографія" означає: наукова галузь, що займається вимірами і дослідженням усіх базових елементів у морях, річках, інших водоймах, а також у оточуючій береговій лінії, які повинні бути відомі морякам для навігаційної безпеки, а також представляє цю інформацію у доступній і зручній у користуванні формі.

2. Термін "Океанографія" означає: наукова галузь, яка досліджує фізичні, хімічні, геологічні і біологічні властивості моря, геологічні, фізичні і метеорологічні властивості повітря і ґрунту, які контактують з водами моря, а також ефекти їхньої взаємодії.

3. Термін "Навігація" означає: переміщення морських суден з одного місця в інше і застережні заходи, які повинні бути вжиті з метою безпеки цього переміщення.

4. Термін "Картографія" означає: збір усієї необхідної інформації для безпеки мореплавства разом з даними, отриманими у гідрографічних дослідженнях, і представлення її у вигляді карт, які відповідають визначеним стандартам.

5. Термін "Геодезія" означає: дослідження щодо визначення розміру і форми земної кулі, координат точок, напрямків і довжини ліній, а також гравітаційних змін.

6. Термін "Геофізика" означає: вимірювання фізичних властивостей Землі таких, як гравітація, магнетизм, температура і електропровідність.

7. Термін "Інші урядові заклади" означає: урядові заклади, які не є прямими сторонами цього Протоколу.

8. Термін "Інші заклади і організації" означає: неурядові заклади і організації.

9. Термін "Заклади, які одержують" означає: організації, які одержують всі дані й інформацію для використання в рамках цього Протоколу.

Стаття IV
ВЗАЄМНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

1. За взаємною згодою будуть підготовлені програми спільного виробництва гідрографічної продукції, даних й іншої пов'язаної з ними інформації відповідно до потреб обох Сторін, причому Стороні, яка має в цьому потребу, надається технічна підтримка.

2. Проводитиметься обмін технічною і методологічною інформацією, яка забезпечує стандартизацію по збору, обробці і оцінці даних для виробництва гідрографічної продукції. Цей обмін проводиться з метою сприяння спільним дослідженням Сторін і розвитку міжнародної стандартизації.

3. Сторони надають одна одній технологічну інформацію, забезпечують обмін і технічну підтримку у галузі картографії, геодезії і геофізики, а також у виробничих процесах і обладнанні.

4. Сторони співпрацюють і проводять спільні дослідження у галузі збору, обробки і управління базами океанографічних, гідрографічних і навігаційних даних, а також у розробці продукції яка б відповідала експлуатаційним вимогам.

5. Спільні океанографічні, геофізичні і гідрографічні дослідження проводяться взаємоузгодженими Сторонами методами.

6. Інформація, яка буде надаватися іншим урядовим закладам або іншим закладам і організаціям у рамках цього протоколу, і яка використовується лише організацією, що одержує, повинна надаватися згідно з правилами розповсюдження.

7. Продукція, якою Сторони обмінюються, і яка перевидається, використовується Сторонами відповідно до цілей цього Протоколу. Сторони вживають всіх необхідних застережних заходів згідно з їхнім національним законодавством для запобігання такому використанню продукції іншої Сторони, яке суперечить меті цього Протоколу.

8. Якщо перевидані гідрографічні матеріали, які має одна з Сторін, дістають пошкодження і стають непридатними для використання, тоді з метою задоволення її національних потреб інша Сторона надає їй нові копії цих матеріалів у рамках обміну даними. Кількість гідрографічних матеріалів, що надаються, а також тривалість такої підтримки спільно визначається Сторонами у кожному конкретному випадку.

9. Друкована продукція, одержана в результаті обміну або спільно створена відповідно до цього Протоколу, може бути переведена в цифровий формат будь-якою Стороною без письмової згоди іншої Сторони. Це полегшить переведення всієї продукції у цифровий формат.

10. Стосовно продукції, яка була одержана у результаті обміну або спільного виробництва в рамках цього Протоколу, Сторони погодились вжити всіх необхідних заходів щодо фінансування.

Стаття V
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Метою Сторін є проведення всіх робіт, що мають відношення до цього Протоколу, на несекретному рівні. Інформація, продукція і матеріали, одержані шляхом обміну відповідно до цього Протоколу, також повинні бути несекретними. У рамках цього Протоколу не створюється секретна інформація і не здійснюється обмін такою інформацією.

2. У майбутньому в разі необхідності одержання, виробництва секретної інформації, а також обміну нею між Сторонами, Сторони готують і спільно узгоджують додаток з питань безпеки.

3. Обидві Сторони можуть забезпечувати одна одну необхідним обладнанням з метою виконання цього Протоколу. Будь-яке обладнання, яке орендується або передається, використовується тільки для цілей цього Протоколу і відповідно до умов окремого протоколу про оренду.

4. Сторони виконують усі свої дії, передбачені цим Протоколом, згідно з їхніми національними законами і відповідальністю, використовуючи свої фінансові кошти, виділені на ці цілі.

5. Умови "Угоди" застосовуються щодо питань, які виникають під час виконання цього Протоколу, а також щодо питань, які не охоплюються цим Протоколом.

6. Сторони продовжують дотримуватись всіх інших обмежень стосовно права використання, копіювання, торгового знаку, випуску щодо всіх гідрографічних матеріалів або даних, наданих однією із Сторін іншій навіть після закінчення терміну дії цього Протоколу. Кожна Сторона несе відповідальність за будь-які збитки, що можуть виникнути в результаті припинення дії цього Протоколу.

Стаття VI
ТЕРМІН ДІЇ

1. Цей Протокол дійсний протягом 4 (чотирьох) років. Якщо одна із Сторін завчасно за 60 (шістдесят) днів не сповістить другу Сторону про свій намір припинити дію цього Протоколу, він продовжує діяти протягом наступних однорічних періодів за взаємною згодою Сторін.

2. Протокол втрачає силу автоматично у випадку анулювання Угоди.

Стаття VII
ЗМІНИ І ПЕРЕГЛЯД

Кожна Сторона у разі необхідності має право письмовим повідомленням запропонувати поправки до цього Протоколу. У такому випадку переговори починаються протягом 30 (тридцяти) днів, починаючи з дати письмового повідомлення. Якщо протягом 30 (тридцяти) днів від початку переговорів немає жодних результатів, обидві Сторони мають можливість розірвати Протокол попередньо письмово повідомивши за 30 (тридцять) днів.

Стаття VIII
ЗАТВЕРДЖЕННЯ І НАБУТТЯ ЧИННОСТІ

Цей Протокол набуває чинності з дати, з якої кожна Сторона сповіщає іншу Сторону через дипломатичні канали про виконання процедур, необхідних для вступу Протоколу в силу відповідно до національного законодавства Сторін.

Стаття IX
ТЕКСТ І ПІДПИС

Цей Протокол підписується у трьох оригінальних копіях англійською, українською і турецькою мовами, тексти яких є автентичними. У випадку розходження у тлумаченні текстів, англійському тексту надається перевага.

 

За Національне агентство морських досліджень
і технологій при Кабінеті Міністрів України

За військово-морський флот
Турецької Республіки

(підпис)

(підпис)

Олександр Щипцов
професор
Генеральний директор

Хусейн Юче
Інженер капітан, професор
Керівник ДНГО

Опрос