Идет загрузка документа (45 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение о принятии единых условий периодических технических осмотров колесных транспортных средств и о взаимном признании таких осмотров

Страны - участницы
Многостороннее соглашение (не СНГ) от 13.11.1997

УГОДА
про прийняття єдиних умов періодичних технічних оглядів колісних транспортних засобів і про взаємне визнання таких оглядів

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 13.11.97 р.
ДАТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНОЮ: 28.02.2006 р.
ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ: 18.03.2007 р.

Офіційний переклад.

ПРЕАМБУЛА

ДОГОВІРНІ СТОРОНИ,

ВИЗНАЮЧИ збільшення обсягу дорожнього руху та зумовлене цим зростання небезпеки й негативних наслідків, внаслідок чого перед усіма Договірними сторонами постають проблеми безпеки й екологічні проблеми аналогічного характеру і важливості;

БАЖАЮЧИ досягти більшої однаковості в правилах, що регулюють дорожній рух у Європі, та забезпечити більш високий рівень безпеки й захисту довкілля;

БАЖАЮЧИ встановити з цією метою однакові умови періодичних технічних оглядів колісних транспортних засобів, яким мають відповідати ці транспортні засоби, для того щоб одержати сертифікат у своїх країнах;

БЕРУЧИ ДО УВАГИ те, що час, необхідний для проведення таких періодичних технічних оглядів окремих транспортних засобів, і пов'язані з цим витрати є тими чинниками, які можуть позначитися на умовах конкуренції між автотранспортними операторами на територіях Договірних сторін; беручи до уваги те, що наявні нині системи технічного контролю на різних територіях відрізняються;

БЕРУЧИ ДО УВАГИ те, що внаслідок цього необхідно настільки, наскільки це можливо, узгодити періодичність проведення технічного контролю і елементи, що підлягають обов'язковому технічному контролю;

БЕРУЧИ ДО УВАГИ те, що в ході визначення термінів запровадження заходів, зазначених у цій Угоді, необхідно враховувати час, потрібний для створення або розширення сфери дії адміністративних і технічних умов, необхідних для здійснення технічного контролю;

ДОМОВИЛИСЯ про таке:

Стаття 1

Договірні сторони приймають Правила щодо періодичних технічних оглядів колісних транспортних засобів, зареєстрованих або допущених до експлуатації на їхній території, і на взаємній основі визнають огляди, які проводяться відповідно до цих Правил. Ці Правила приймаються у рамках Адміністративного комітету, до складу якого входять всі Договірні сторони, згідно з Правилами процедури, викладеними в доповненні 1, та на підставі нижченаведених пунктів і статей.

Для цілей цієї Угоди

термін "колісні транспортні засоби" включає будь-які механічні транспортні засоби та їхні причепи;

термін "технічний огляд" включає огляд будь-яких предметів обладнання частин, які використовуються на колісних транспортних засобах і характеристики яких впливають на безпеку дорожнього руху, охорону довкілля й економію енергії; термін "правила для періодичних технічних оглядів колісних транспортних засобів" включає положення для доведення існування періодичної адміністративної однакової процедури, за допомогою якої компетентні органи Договірної сторони після проведення необхідних перевірок заявляють, що колісний транспортний засіб відповідає приписам цих Правил. Доказом може слугувати сертифікат технічного огляду, зразок якого наведено в доповненні 2 до цієї Угоди.

Стаття 2

1. Після прийняття будь-якого Правила відповідно до процедури, зазначеної в доповненні 1, Адміністративний комітет передає його Генеральному секретареві Організації Об'єднаних Націй (далі - "Генеральний секретар"). Після цього Генеральний секретар, по можливості, у найкоротший термін повідомляє про це Правило Договірним сторонам.

Правило вважається прийнятим, якщо протягом шести місяців з моменту повідомлення Генеральним секретарем більше ніж одна третина Договірних сторін, що є такими на момент повідомлення, не проінформують Генерального секретаря про свою незгоду з цим Правилом.

Правило охоплює такі аспекти:

a) категорії відповідних колісних транспортних засобів і періодичність їхнього огляду;

b) предмети обладнання та/або складові, що підлягають огляду;

c) методи випробувань, за допомогою яких підтверджують відповідність вимогам щодо експлуатаційних характеристик;

d) умови надання сертифіката огляду та його взаємного визнання;

e) дата (дати) набуття чинності цим Правилом.

За необхідності, Правило може включати посилання на центри технічного контролю, які уповноважені компетентними органами і в яких можуть здійснюватися огляди колісних транспортних засобів.

2. Після прийняття Правила Генеральний секретар повідомляє про це, по можливості, у найкоротший термін, всі Договірні сторони, зазначаючи, які з Договірних сторін висловили свою незгоду й стосовно яких із них це Правило не набуває чинності.

3. Прийняте Правило набуває чинності із зазначеної (зазначених) у ньому дати (дат) як Правило, що додається до цієї Угоди, для всіх Договірних сторін, яки не надіслали повідомлення про свою незгоду.

4. У момент передання на зберігання документа про приєднання будь-яка нова Договірна сторона може заявити, що вона не застосовуватиме деякі з Правил, які додаються до цієї Угоди на той момент, або що вона не застосовуватиме жодного з них. Якщо на той час стосовно проекту будь-якого Правила проводиться процедура, передбачена в пунктах 1, 2 і 3 цієї статті, Генеральний секретар передає проект такого правила новій Договірній стороні, і проект набуває чинності як Правило для нової Договірної сторони тільки за умов, зазначених у пункті 3 цієї статті, причому відведений для цього час відраховується від дати передання проекту цій Стороні. Генеральний секретар сповіщає всі Договірні сторони про дату набуття чинності цим Правилом. Він також доводить до їхнього відома всі заяви щодо незастосування певних Правил, котрі будь-яка Договірна сторона може зробити відповідно до положень цього пункту.

5. Будь-яка Договірна сторона, що застосовує певне Правило, може в будь-який момент повідомити Генеральному секретареві про намір її адміністрації через рік з моменту повідомлення припинити його застосування. Генеральний секретар передає таке повідомлення іншим Договірним сторонам.

6. Будь-яка Договірна сторона, що не застосовує певне Правило, може в будь-який момент повідомити Генеральному секретареві про свій намір застосувати його надалі, і зазначене Правило набуває чинності для цієї Сторони на шістдесятий день після такого повідомлення. Генеральний секретар повідомляє всім Договірним сторонам про кожний випадок набуття Правилом чинності для нової Договірної сторони відповідно до положень цього пункту.

7. Надалі Договірні сторони, стосовно яких діє певне Правило, іменуватимуть "Договірними сторонами, що застосовують Правило".

8. Правила, додані до цієї Угоди як доповнення до цієї Угоди, є її невід'ємною частиною.

Стаття 3

Зміни до Правил, доданих до цієї Угоди, можуть вноситися відповідно до такої процедури:

1. Зміни до Правил приймаються Адміністративним комітетом, як це передбачено в статтях 1 і 2, згідно з процедурою, зазначеною в доповненні 1. Після прийняття зміни до Правила Адміністративний комітет надсилає її Генеральному секретареві. Після цього Генеральний секретар, по можливості, у найкоротший термін, повідомляє про зазначену зміну Договірним сторонам, які застосовують це Правило.

2. Зміна до Правила вважається прийнятою, якщо протягом шести місяців з моменту повідомлення Генеральним секретарем більше ніж одна третина Договірних сторін, що застосовували це Правило на момент повідомлення, не проінформує Генерального секретаря про свою незгоду з цією зміною. Якщо після закінчення цього періоду часу Генеральний секретар не одержить заяв щодо незгоди від більш ніж однієї третини Договірних сторін, що застосовують Правило, Генеральний секретар, по можливості, у найкоротший термін, повідомляє про те, що зміна вважається прийнятою й обов'язковою для тих Договірних сторін, що застосовують Правило, які не заявили про свою незгоду з нею. Якщо до Правила вноситься зміна і принаймні одна п'ята Договірних сторін, що застосовують Правило без внесеної зміни, згодом заявляють, що вони мають намір і надалі застосовувати Правило без внесеної зміни, то Правило без внесеної зміни буде розглядатися як альтернатива Правилу з внесеною зміною, і буде офіційно включено до Правила як таке, причому воно набуває чинності з моменту прийняття цієї зміни або набуття нею чинності. У такому разі Договірні сторони, що застосовують Правило, мають зобов'язання, аналогічні тим, які викладено в пункті 1.

3. Якщо яка-небудь нова Договірна сторона приєднується до цієї Угоди в період між надісланням повідомлення від Генерального секретаря щодо зміни до Правила і набуття нею чинності, то таке Правило набуває чинності для цієї Договірної сторони тільки через два місяці після офіційного прийняття нею цієї зміни або через два місяці після закінчення шестимісячного періоду з моменту повідомлення цієї Сторони Генеральним секретарем про запропоновану зміну.

Стаття 4

1. Договірними сторонами цієї Угоди можуть стати країни - члени Європейської економічної комісії, країни, допущені до участі в роботі Комісії з консультативним статусом відповідно до пункту 8 Положення про сферу відання Комісії, і регіональні організації економічної інтеграції, створені країнами - членами Європейської економічної комісії, яким їхні держави-члени передали повноваження з питань, охоплюваних цією Угодою, зокрема, повноваження приймати рішення, що є обов'язковими для їхніх держав-членів.

З метою визначення кількості голосів, зазначеної в пункті 1 статті 2 і в пункті 2 статті 3, регіональні організації економічної інтеграції беруть участь у голосуванні, маючи кількість голосів за кількістю своїх держав-членів, котрі є членами Європейської економічної комісії.

2. Договірними сторонами цієї Угоди можуть стати країни-члени Організації Об'єднаних Націй, які можуть брати участь у деяких видах діяльності Європейської економічної комісії відповідно до пункту 11 Положення про сферу відання Комісії, і регіональні організації економічної інтеграції цих країн, яким їхні держави-члени передали повноваження з питань, охоплюваних цією Угодою, зокрема, повноваження приймати рішення, що є обов'язковими для їхніх держав-членів.

З метою визначення кількості голосів, зазначеної в пункті 1 статті 2 і в пункті 2 статті 3, регіональні організації економічної інтеграції беруть участь у голосуванні, маючи кількість голосів за кількістю своїх держав-членів, котрі є членами Організації Об'єднаних Націй.

3. Країни, зазначені в пунктах 1 і 2 цієї статті, можуть стати Договірними сторонами Угоди:

a) шляхом її підписання без застереження щодо ратифікації;

b) шляхом її ратифікації після підписання із застереженням щодо ратифікації;

c) шляхом приєднання до неї.

4. Ратифікацію або приєднання здійснюють шляхом передання на зберігання Генеральному секретареві Організації Об'єднаних Націй відповідного документа.

5. Угоду відкрито для підписання з 12 листопада 1997 року до 30 червня 1998 року включно. Після цього її буде відкрито для приєднання.

Стаття 5

1. Ця Угода набуває чинності на шістдесятий день після того, як п'ять країн, зазначених у пункті 1 статті 4 цієї Угоди, підпишуть її без застереження щодо ратифікації або передадуть на зберігання свої документи про ратифікацію чи приєднання.

2. Для будь-якої країни, що ратифікує Угоду або приєднується до неї після набуття нею чинності, ця Угода набуває чинності на шістдесятий день після того, як зазначена країна передасть на зберігання документ про ратифікацію чи приєднання.

Стаття 6

1. Будь-яка Договірна сторона може денонсувати цю Угоду, шляхом надсилання Генеральному секретареві Організації Об'єднаних Націй відповідного повідомлення.

2. Денонсація набуває чинності через дванадцять місяців з дати одержання Генеральним секретарем такого повідомлення.

Стаття 7

1. Будь-яка країна може в момент підписання цієї Угоди без застереження щодо ратифікації або в момент передання на зберігання свого документа про ратифікацію чи приєднання або в будь-який подальший момент оголосити, шляхом надсилання повідомлення Генеральному секретареві Організації Об'єднаних Націй, про те, що дія цієї Угоди поширюється на всі або будь-які території, за зовнішні відносини яких вона відповідальна. Угоду застосовують на території або територіях, зазначених у повідомленні, починаючи з шістдесятого дня з моменту його одержання Генеральним секретарем або, якщо на цей день Угода ще не набула чинності, з моменту набуття нею чинності.

2. Будь-яка країна, що зробила відповідно до пункту 1 цієї статті заяву щодо поширення дії даної Угоди на будь-яку територію, за зовнішні відносини котрої вона відповідальна, може денонсувати Угоду окремо відносно такої території відповідно до положень статті 6.

Стаття 8

1. Будь-який спір між двома або більше Договірними сторонами щодо тлумачення або застосування цієї Угоди повинен, якщо можливо, вирішуватися шляхом переговорів між ними.

2. Будь-який спір, який не буде врегульовано шляхом переговорів, направляється, на вимогу однієї з Договірних сторін, що беруть участь у спорі, на арбітражний розгляд і відповідно передається на розгляд одному або кільком арбітрам, обраним за спільною згодою Сторін спору. Якщо протягом трьох місяців з дати надходження вимоги відносно проведення арбітражного розгляду Сторони спору не можуть дійти згоди щодо вибору арбітра або арбітрів, будь-яка з цих Сторін може звернутися до Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй із проханням призначити єдиного арбітра, якому передають на розгляд цей спір.

3. Рішення арбітра або арбітрів, призначених відповідно до положень пункту 2 цієї статті, має обов'язкову силу для Договірних сторін, що беруть участь в спорі.

Стаття 9

1. Кожна Договірна сторона може під час підписання, ратифікації цієї Угоди або приєднання до неї заявити, що вона не вважає себе зобов'язаною статтею 8 Угоди. Інші Договірні сторони не зобов'язані статтею 8 відносно будь-якої Договірної сторони, яка зробила таке застереження.

2. Будь-яка Договірна сторона, що зробила застереження відповідно до пункту 1 цієї статті, може в будь-який момент відкликати таке застереження шляхом надсилання відповідного повідомлення Генеральному секретареві Організації Об'єднаних Націй.

3. Жодні інші застереження щодо цієї Угоди або щодо Правил, доданих до неї, не допускаються; однак будь-яка Договірна сторона може згідно з положеннями статті 1 заявити, що вона не має наміру застосовувати деякі Правила або що вона не має наміру застосовувати жодного з них.

Стаття 10

Зміни до тексту самої Угоди і додатків до неї можуть вноситися згідно з такою процедурою:

1. Будь-яка Договірна сторона може запропонувати одну або більше змін до цієї Угоди і додатків до неї. Текст будь-якої запропонованої зміни до Угоди і додатків до неї надсилається Генеральному секретареві, який передає його всім Договірним сторонам й інформує всі інші країни, зазначені в пункті 1 статті 4 цієї Угоди.

2. Будь-яка запропонована зміна, передана відповідно до пункту 1 цієї статті, вважається прийнятою, якщо протягом шести місяців з дати передання Генеральним секретарем запропонованої зміни жодна з Договірних сторін не висловить заперечень.

3. Генеральний секретар, по можливості, у найкоротший термін, повідомляє всі Договірні сторони про те, чи було висловлено заперечення щодо запропонованої зміни. Якщо щодо запропонованої зміни висловлено заперечення, її вважають не прийнятою і такою, що не має жодної сили. За відсутності заперечень зміна набуває чинності для всіх Договірних сторін через три місяці після закінчення шестимісячного періоду, передбаченого в пункті 2 цієї статті.

Стаття 11

Крім повідомлень, згаданих у статтях 2, 3 і 5 цієї Угоди, Генеральний секретар повідомляє Договірні сторони:

a) про підписання, ратифікацію і приєднання відповідно до статті 4;

b) про дати набуття чинності цією Угодою відповідно до статті 5;

c) про денонсації відповідно до статті 6;

d) про повідомлення, отримані відповідно до статті 7;

e) про заяви й повідомлення, отримані відповідно до пунктів 1 і 2 статті 9;

f) про набуття чинності будь-якою зміною відповідно до пунктів 1 і 2 статті 3;

g) про набуття чинності будь-якою зміною відповідно до пункту 3 статті 10.

Стаття 12

Органи або установи, які призначені Договірною стороною і підпорядковуються їй безпосередньо, можуть проводити періодичні технічні огляди відповідно до цієї Угоди від імені іншої Договірної сторони.

Стаття 13

Після 30 червня 1998 року оригінал цієї Угоди здається на зберігання Генеральному секретареві Організації Об'єднаних Націй, який передає належним чином засвідчені копії кожній із країн, зазначених у пунктах 1 і 2 статті 4 цієї Угоди.

НА ЗАСВІДЧЕННЯ ЧОГО нижчепідписані, належним чином на те уповноважені представники, підписали цю Угоду.

ВЧИНЕНО у Відні 13 листопада 1997 року в одному примірнику, англійською, російською і французькою мовами, причому всі три тексти є рівно автентичними.

 

СКЛАД І ПРАВИЛА ПРОЦЕДУРИ АДМІНІСТРАТИВНОГО КОМІТЕТУ

Стаття 1

До складу Адміністративного комітету входять всі Договірні сторони Угоди.

Стаття 2

Виконавчий секретар Європейської економічної комісії Організації Об'єднаних Націй забезпечує секретарське обслуговування Комітету.

Стаття 3

Щорічно на своїй першій сесії Комітет обирає Голову й заступника Голови.

Стаття 4

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй скликає Комітет під егідою Європейської економічної комісії щоразу, коли необхідно прийняти нові Правила або зміну до Правил.

Стаття 5

Запропоновані нові Правила виносяться на голосування. Кожна країна - Договірна сторона Угоди - має один голос. Для прийняття рішень вимагається кворум у складі не менше половини Договірних сторін. Для цілей визначення кворуму регіональні організації економічної інтеграції, які є Договірними сторонами Угоди, беруть участь у голосуванні, маючи кількість голосів за кількістю своїх держав-членів. Представник регіональної організації економічної інтеграції може подавати голоси за суверенні держави, що входять до складу цієї організації. Проект нових Правил приймається більшістю у дві третини голосів тих членів, які присутні і беруть участь у голосуванні.

Стаття 6

Запропоновані зміни до Правил виносяться на голосування. Кожна країна - Договірна сторона Угоди, що застосовує відповідне Правило, - має один голос. Для прийняття рішення вимагається кворум у складі не менше половини Договірних Сторін, що застосовують відповідні Правила. Для цілей визначення кворуму регіональні організації економічної інтеграції, які є Договірними сторонами Угоди, беруть участь у голосуванні, маючи кількість голосів за кількістю своїх держав-членів. Представник регіональної організації економічної інтеграції може подавати голоси за ті суверенні держави, що входять до складу цієї організації, які застосовують відповідні Правила. Проект змін до Правил приймається більшістю у дві третини голосів тих членів, які присутні і беруть участь у голосуванні.

 

МІЖНАРОДНИЙ СЕРТИФІКАТ ТЕХНІЧНОГО ОГЛЯДУ

1. Уповноважені центри технічного огляду відповідають за проведення контрольних оглядів, видачу свідоцтва про відповідність вимогам щодо огляду, що містяться у відповідному (відповідних) Правилі (Правилах), яке (які) додано до Віденської угоди 1997 року, і зазначення останньої дати наступного огляду в позиції N 12.5 Міжнародного сертифіката технічного огляду, зразок якого наведено нижче.

2. Міжнародний сертифікат технічного огляду містить зазначену нижче інформацію. Він може являти собою буклет форматом А6 (148 х 105 мм) з обкладинкою зеленого кольору і білими внутрішніми сторінками або аркуш паперу зеленого чи білого кольору форматом А4 (210 х 197 мм), складений до формату А6 таким чином, щоб розділ, який містить розпізнавальний знак держави або Організації Об'єднаних Націй, знаходився із лицьового боку складеного Сертифіката.

3. Пункти сертифіката й текст, який міститься у них, друкуються національною мовою Договірної сторони, що видає Сертифікат, зберігаючи нумерацію позицій.

4. Як альтернативу можна використовувати протоколи періодичних оглядів, які застосовуються Договірними сторонами Угоди. Їхній зразок передають Генеральному секретареві Організації Об'єднаних Націй для інформування Договірних сторін.

5. Заповнення від руки, за допомогою друкарської машинки або комп'ютера позицій у Міжнародному сертифікаті технічного огляду здійснюється латинськими буквами тільки компетентними органами.

ЗМІСТ МІЖНАРОДНОГО СЕРТИФІКАТА ТЕХНІЧНОГО ОГЛЯДУ

 

 

Місце для
розпізнавального
знака держави
або ООН 


................................................................................................................................................................
(Адміністративний орган, відповідальний за проведення технічного огляду)

 

..............................................................................................................................................................1/

CERTIFICAT INTERNATIONAL DE CONTROLE TECHNIQUE2/

 

1/ Найменування "МІЖНАРОДНИЙ СЕРТИФІКАТ ТЕХНІЧНОГО ОГЛЯДУ" національною мовою.

2/ Найменування французькою мовою.

МІЖНАРОДНИЙ СЕРТИФІКАТ ТЕХНІЧНОГО ОГЛЯДУ

1. Номерний знак (реєстраційний) N ...........................................................................................................

2. Ідентифікаційний номер автотранспортного засобу ..............................................................................

3. Перша реєстрація після виготовлення (держава, компетентний орган) ..............................................
.......................................................................................................................................................................1/

4. Дата першої реєстрації після виготовлення ............................................................................................

5. Дата проведення технічного огляду ........................................................................................................

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

6. Цей сертифікат видано на автотранспортний засіб, зазначений у позиціях N 1 і 2, який відповідає на дату, зазначену в позиції N 5, Правилу (Правилам), яке (які) додано до Угоди 1997 року про прийняття єдиних умов періодичних технічних оглядів колісних транспортних засобів і про взаємне визнання таких оглядів.

7. Наступний технічний огляд автотранспортного засобу проводиться згідно з Правилом (Правилами), зазначеним (зазначеними) у позиції N 6, не пізніше ніж:

Дата: (місяць/рік) .............................................................................................................................................

8. Видав ...........................................................................................................................................................

9. У (місце)  ......................................................................................................................................................

10. Дата ...........................................................................................................................................................

11. Підпис .......................................................................................................................................................

2/ 

1/ Компетентний орган і держава, в якій автотранспортний засіб було вперше зареєстровано після виготовлення, якщо така інформація є.

2/ Печатка або штамп компетентного органу, що видає сертифікат.

12. Наступний періодичний технічний огляд
(Чергові періодичні технічні огляди)
1/ 

12.1 Здійснений у (центр технічного огляду) .............................................................................................2/

12.2                      (печатка)

12.3 Дата ........................................................................................................................................................

12.4 Підпис ....................................................................................................................................................

12.5 Наступний огляд не пізніше ніж (місяць/рік) ......................................................................................

 
 
 

 
 
 

 
 
 

1/ Пункти 12.1 - 12.5 повторюються кілька разів, якщо Сертифікат передбачено використовувати для наступних щорічних періодичних технічних оглядів.

2/ Найменування, адреса, держава центру технічного огляду, уповноваженого компетентним органом.

 

Офіційний переклад.

УГОДА
ПРО ПРИЙНЯТТЯ ЄДИНИХ УМОВ ПЕРІОДИЧНИХ ТЕХНІЧНИХ ОГЛЯДІВ КОЛІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І ПРО ВЗАЄМНЕ ВИЗНАННЯ ТАКИХ ОГЛЯДІВ

вчинено у Відні 13 листопада 2001 року
_________________________________________________

Доповнення 1: Припис N 1
Дата набуття чинності: 4 грудня 2001 року

ЄДИНІ ПРИПИСИ ЩОДО ПЕРІОДИЧНИХ ОГЛЯДІВ КОЛІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ СТОСОВНО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

_________________________________________________

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ 

 

Припис N 1

ЄДИНІ ПРИПИСИ ЩОДО ПЕРІОДИЧНИХ ОГЛЯДІВ КОЛІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ СТОСОВНО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

ЗМІСТ

   ПРИПИС 

Стор. 

1. 

Галузь застосування

3

2.

Визначення 

3 - 4

3.

Періодичність технічних оглядів 

4

4.

Технічний огляд 

4

5.

Вимоги, які висуваються до огляду 

5

6.

Назви й адреси 

5

   Додаток - Мінімальні вимоги, які висуваються до огляду 

 

* * *

1 ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Для цілей статті 1 Угоди про прийняття єдиних умов періодичних технічних оглядів колісних транспортних засобів і про взаємне визнання таких оглядів позиції, що підлягають огляду, стосуються дотримання екологічних вимог;

1.2 Колісні транспортні засоби, які використовуються у міжнародному сполученні, повинні відповідати викладеним нижче вимогам;

1.3 Договірні сторони можуть прийняти рішення поширити вимогу пункту 1.2 вище також на транспортні засоби, які використовуються для внутрішніх перевезень.

2 ВИЗНАЧЕННЯ

Для цілей цього Припису

2.1 під "Угодою" розуміють Віденську угоду 1997 року про прийняття єдиних умов періодичних технічних оглядів колісних транспортних засобів і про взаємне визнання таких оглядів;

2.2 під "міжнародним сертифікатом технічного огляду" розуміють сертифікат про першу реєстрацію після виготовлення і про періодичні технічні огляди колісних транспортних засобів відповідно до положень статті 1 і доповнення 2 до цієї Угоди;

2.3 під "періодичним технічним оглядом" розуміють періодичну адміністративну єдину процедуру, за допомогою якої уповноважені центри технічного огляду, відповідальні за проведення відповідних випробувань, заявляють після проведення потрібних перевірок, що представлений колісний транспортний засіб відповідає вимогам цього Припису;

2.4 під "колісним транспортним засобом" розуміють зазначені у Зведеній резолюції (CP.3) механічні транспортні засоби категорій M2, M3, N2 і N3 (документ TRANS/WP.29/78/Amend.2), що використовуються в міжнародному сполученні, дозволена максимальна маса яких перевищує 3500 кг, за винятком транспортних засобів, які використовуються для перевезення пасажирів і які мають, окрім сидіння водія, не більше ніж вісім місць для сидіння;

2.5 під "перевіркою" розуміють доведення відповідності приписам, викладеним у додатку до цього Припису, здійснене за допомогою випробувань і перевірок, проведених з використанням наявних нині методів і обладнання, причому без демонтажу чи зняття будь-якої частини транспортного засобу;

2.6 під "Женевською угодою 1958 року" розуміють Угоду про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, які видаються на основі цих приписів, вчинену 20 березня 1958 року в Женеві і яка містить зміни, що набули чинності 16 жовтня 1995 року;

2.7 Під "Правилами ЄЕК" розуміють Правила, додані до Женевської угоди 1958 року.

3 ПЕРІОДИЧНІСТЬ ТЕХНІЧНИХ ОГЛЯДІВ

Категорії транспортних засобів 

Допустима періодичність оглядів 

Механічні транспортні засоби, які використовують для перевезення пасажирів:
M2 масою понад 3500 кг і
M3
Вантажні транспортні засоби:
N2 і
N3 

Через один рік після першої реєстрації і далі щорічно 

4. ТЕХНІЧНИЙ ОГЛЯД

Транспортні засоби, до яких застосовують ці положення, підлягають періодичному технічному огляду відповідно до наведеного нижче додатка.

Після перевірки відповідність принаймні положенням цього додатка підтверджується міжнародним сертифікатом технічного огляду.

5. ВИМОГИ, ЯКІ ВИСУВАЮТЬСЯ ДО ОГЛЯДУ

Огляд охоплює:

5.1 розпізнавальні знаки транспортного засобу;

5.2 викиди відпрацьованих газів;

5.3 шум;

5.4 інші позиції, що стосуються дотримання екологічних вимог і перелічені в пункті 5 нижченаведеного додатка.

6. НАЗВИ Й АДРЕСИ

Договірні сторони Угоди, які застосовують цей Припис, повідомляють до Секретаріату Організації Об'єднаних Націй основні дані про адміністративні органи, що здійснюють контроль над технічним оглядом і що видають міжнародні сертифікати технічного огляду.

 

МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ, ЯКІ ВИСУВАЮТЬСЯ ДО ОГЛЯДУ

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Огляд охоплює принаймні наведені нижче позиції.

2. РОЗПІЗНАВАЛЬНІ ЗНАКИ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

ПОЗИЦІЇ 

ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ДЛЯ ВІДМОВИ 

Номерні знаки 

- номерний (номерні) знак(и) відсутній (відсутні) чи закріплений(і) настільки ненадійно, що він (вони) може (можуть) відпасти
- напис відсутній
- нерозбірливий(і) 

Ідентифікаційний (серійний) номер транспортного засобу 

- відсутній чи неможливо знайти
- неповний, нерозбірливий 

3. ЕКОЛОГІЧНІ НЕГАТИВНІ ЧИННИКИ

3.1 Викиди відпрацьованих газів

3.1.1 Транспортні засоби, обладнані двигунами з примусовим запалюванням:

ВИКИДИ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ГАЗІВ 

ПОЗИЦІЇ 

ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ДЛЯ ВІДМОВИ 

Система випуску, у тому числі система обробки випускних газів, у відповідних випадках 

- пропускає гази, має надмірну корозію
- відсутня
- недоукомплектована
- пошкоджена 

Вміст CO в режимі холостого ходу 

Викиди забруднюючих речовин не зменшуються сучасними технічними засобами 

- перевищує граничне значення, яке установив завод-виробник для зазначеного числа обертів холостого ходу, чи, якщо таке значення не установлено або Договірна сторона вирішила не застосовувати контрольну величину:
- перевищує 4,5 % за об'ємом1 або згідно з національними приписами;
- перевищує 3,5 % за об'ємом2 або згідно з національними приписами 

  

Викиди забруднюючих речовин зменшуються сучасними технічними засобами 

- перевищує граничне значення, яке установив завод-виробник для зазначеного числа обертів холостого ходу, чи, якщо таке значення не установлено:
- перевищує 0,5 % за об'ємом2;
- перевищує 0,3 % за об'ємом на підвищених обертах холостого ходу (не нижче ніж 2000 хв-1);
- при високому числі обертів в режимі холостого ходу "лямбда" поза межами діапазону 1 ± 0,03 чи технічних вимог заводу-виробника 

____________
1 Транспортні засоби, які вперше зареєстровано чи введено в експлуатацію до 1 жовтня 1986 року.

2 Транспортні засоби, які вперше зареєстровано чи введено в експлуатацію після 1 жовтня 1986 року.

3.1.2 Транспортні засоби, обладнані двигунами із запалюванням від стиснення

ВИКИДИ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ГАЗІВ 

ПОЗИЦІЇ 

ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ДЛЯ ВІДМОВИ 

Система випуску, у тому числі система обробки випускних газів, у відповідних випадках 

- пропускає гази, має надмірну корозію
- відсутня
- недоукомплектована
- пошкоджена 

Коефіцієнт поглинання у разі зміни димності (відповідно до Правил ЄЕК N 24)1 2

- перевищує граничне значення, яке установив завод-виробник у знаку офіційного затвердження типу транспортного засобу, чи, якщо контрольну величину не встановлено або Договірна сторона вирішила не використовувати контрольну величину:
- перевищує 2,5 м-1 для двигунів без наддування;
- перевищує 3,0 м-1 для двигунів з турбонаддуванням 

____________
1 Транспортні засоби, які вперше зареєстровано чи введено в експлуатацію до 1 січня 1980 року, звільняються від дотримання цих вимог.

2 Допускається використання еквівалентних методів вимірювання.

4. ШУМ

ШУМ 

ПОЗИЦІЇ 

ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ДЛЯ ВІДМОВИ 

Система зменшення шуму 

- відсутня (частково чи повністю) або серйозно пошкоджена 

5. ІНШІ ПОЗИЦІЇ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ДОТРИМАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ВИМОГ

ІНШІ ПОЗИЦІЇ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ДОТРИМАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ВИМОГ 

ПОЗИЦІЇ 

ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ДЛЯ ВІДМОВИ 

Паливний бак і паливопроводи 

- теча 

Двигун і трансмісія 

- теча 

Гідравлічна гальмова система 

- теча 

Рульовий привод з підсилювачем 

- теча 

Додаткові гідравлічні пристрої 

- теча 

Акумуляторна батарея 

- теча 

Кондиціонер і система охолодження 

- витік холодоагента 

____________

Опрос