Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Решение о Положении о Межгосударственном статистическом комитете Содружества Независимых Государств

Страны - участницы
Положение, Многостороннее соглашение (СНГ), Решение от 12.04.1996
Утратил силу

РІШЕННЯ
про Положення про Міждержавний статистичний комітет Співдружності Незалежних Держав

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 12.04.96 р.
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 12.04.96 р.

Дію Рішення припинено
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 30 серпня 2017 року N 661)

Дію рішення для України припинено з 19 вересня 2017 року
(відповідно до інформації, наведеної у листі Міністерства закордонних справ України
 від 6 листопада 2017 року N 72/14-612/1-2706)

Рада глав урядів Співдружності Незалежних Держав

вирішила:

затвердити Положення про Міждержавний статистичний комітет Співдружності Незалежних Держав (додається).

Вчинено в місті Москві 12 квітня 1996 року в єдиному дійсному примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається у Виконавчому Секретаріаті Співдружності Незалежних Держав, який направить кожній державі, що підписала це Рішення, його завірену копію.

 

За Уряд Азербайджанської Республіки 

За Уряд Республіки Молдова 

(підпис) 

(підпис) 

За Уряд Республіки Білорусь 

За Уряд Російської Федерації 

(підпис) 

(підпис) 

з урахуванням особливого зауваження 

 

За Уряд Республіки Вірменія 

За Уряд Республіки Таджикистан 

(підпис) 

(підпис) 

з особливим зауваженням
до абз. 3 п. 1, абз. 2 п. 8
 

 

За Уряд Грузії 

За Уряд Туркменистану 

(підпис) 

___ 

з урахуванням особливої думки 

 

За Уряд Республіки Казахстан 

За Уряд Республіки Узбекистан 

(підпис) 

(підпис) 

За Уряд Киргизької Республіки 

За Уряд України 

(підпис) 

(підпис) 

 

із застереженнями
щодо пунктів 6 і 7
 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Міждержавний статистичний комітет Співдружності Незалежних Держав

Загальні положення

1. Міждержавний статистичний комітет Співдружності Незалежних Держав (далі - Статкомітет СНД) є міждержавним органом, що діє в рамках Співдружності Незалежних Держав з метою координації діяльності національних статистичних служб, сприяння організації інформаційного обміну, аналізу соціально-економічного розвитку держав і вироблення загальних рекомендацій у галузі статистики.

У своїй діяльності Статкомітет СНД керується Статутом Співдружності Незалежних Держав, Договором про створення Економічного союзу, міждержавними (міжурядовими) угодами, прийнятими в рамках Співдружності, рішеннями Ради глав держав і Ради глав урядів СНД, а також цим Положенням.

Статкомітет СНД підзвітний Раді глав урядів Співдружності і здійснює свою діяльність у тісній взаємодії з національними статистичними службами, Міждержавним економічним Комітетом Економічного союзу, Виконавчим Секретаріатом Співдружності Незалежних Держав та іншими органами Співдружності.

Безпосереднє керівництво роботою Статкомітету СНД здійснює Рада керівників статистичних служб держав - учасниць Співдружності, що є вищим керівним органом цього Комітету.

2. Статкомітет СНД є юридичною особою, яка має відокремлене майно, перебуває на самостійному балансі, має розрахунковий та інші рахунки в обслуговуючій установі банку, а також печатку встановленого зразка зі своїм найменуванням, виступає позивачем і відповідачем у судах, несе майнову відповідальність відповідно до законодавства держави місцеперебування.

Основні напрями діяльності і функції

3. Основними напрямами діяльності Статкомітету СНД є:

сприяння реформуванню державної статистики в державах - учасницях Співдружності відповідно до здійснюваних соціально-економічних перетворень і загальноприйнятої в міжнародній практиці системі обліку і статистики;

координація статистичної діяльності і вироблення рекомендацій з погодженої статистичної методології;

багатосторонній обмін статистичною інформацією і розвиток загального інформаційно-статистичного простору в рамках Співдружності.

4. Основні функції Статкомітету СНД:

розробка погодженої статистичної методології, що базується на відповідних міжнародних правилах і стандартах;

взаємодія з національними статистичними службами держав - учасниць Співдружності в організації навчання кадрів, проведення семінарів та інших заходів, пов'язаних із реформуванням державної статистики;

міждержавний обмін статистичною інформацією і її публікація відповідно до щорічних програмних робіт;

створення, функціонування і систематична актуалізація загальної статистичної бази держав - учасниць Економічного союзу, що характеризує міждержавні зв'язки, економічне становище держав, проведені економічні реформи, макроекономічні тенденції, структурні зрушення в економіці, зміни в соціальній сфері й екології;

статистичне вивчення соціально-економічного розвитку держав, їхньої взаємодії і співробітництва в ході формування загального ринку Співдружності й інтеграції у світову економіку;

інформаційна взаємодія з Міждержавним економічним Комітетом Економічного союзу, Виконавчим Секретаріатом Співдружності, Секретаріатом Ради Міжпарламентської Асамблеї та іншими органами Співдружності;

здійснення разом із національними статистичними службами держав - учасниць Співдружності міжнародного статистичного співробітництва, участі у роботі міжнародних статистичних організацій і представлення в них з доручення статистичних органів держав Співдружності їхніх інтересів;

сприяння впровадженню передових інформаційних технологій у державній статистиці, що забезпечують їхню сумісність у рамках Співдружності;

видання статистичного й інформаційного бюлетенів.

5. Статкомітет СНД для виконання покладених на нього функцій:

одержує безкоштовно від відповідних органів держав - учасниць Співдружності статистичну інформацію в порядку міждержавного обміну для створення загальної статистичної бази державу - учасниць Економічного союзу й інших загальних баз даних, а також нормативні акти щодо найважливіших соціально-економічних проблем;

поширює офіційну статистичну інформацію держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав у порядку, встановленому Радою керівників статистичних служб держав - учасниць Співдружності;

створює в необхідних випадках робочі групи щодо окремих проектів і скликає наради з питань, що належать до його відання;

вносить у встановленому порядку пропозиції з питань, що вимагають рішення Ради глав держав і Ради глав урядів СНД, Міждержавного економічного Комітету Економічного союзу й інших органів Співдружності;

рекомендує методологічні розробки стосовно організації державної статистики в державах - учасницях Співдружності;

погоджує проведення загальних статистичних робіт у державах - учасницях Співдружності;

приймає рішення з інших питань, що входять до його компетенції.

Керівні органи і службовці

6. Вищим керівним органом Статкомітету СНД є Рада керівників статистичних служб держав - учасниць Співдружності (далі - Рада). Рада складається з керівників статистичних служб держав - учасниць Співдружності, а також Голови Статкомітету СНД (за посадою). На свої засідання Рада збирається за необхідністю, але не рідше двох разів на рік.

Раду очолює Голова, що по черзі обирається на один рік з числа керівників статистичних служб держав - учасниць Співдружності.

Рада розглядає найважливіші питання міждержавного статистичного співробітництва. До її виняткового відання належать:

визначення форм реалізації основних напрямів діяльності Статкомітету СНД;

розгляд змін і доповнень до Положення про Статкомітет СНД і проектів кошторисів витрат на його зміст;

встановлення порядку заміщення посад керівників Статкомітету СНД;

затвердження структури, чисельності апарату, регламенту, програми робіт і звітів щодо діяльності Статкомітету СНД.

Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів і оформляються протоколом. Під ухвалення рішення фіксується думка членів Ради про незаінтересованість у проекті рішення або про незгоду з проектом рішення або його окремими положеннями.

7. У період між засіданнями Ради функції його робочого органу виконує апарат Статкомітету СНД.

8. Керівництво апаратом Статкомітету СНД здійснюють Голова і його заступники з числа громадян держав - учасниць Співдружності, які призначаються на ротаційній основі терміном на три роки.

Голова Статкомітету СНД обирається Радою керівників статистичних служб держав - учасниць Співдружності і затверджується Радою глав урядів СНД.

Заступники Голови Статкомітету СНД призначаються Радою керівників статистичних служб держав - учасниць Співдружності у встановлюваному нею порядку.

9. Голова Статкомітету СНД:

організує роботу Статкомітету СНД, видає накази і дає вказівки з питань, що входять до його компетенції;

призначає і звільняє з посади керівників і фахівців структурних підрозділів його апарату;

розподіляє обов'язки між заступниками Голови;

вносить пропозиції про зміни в структурі, затверджує штатний розклад, посадові оклади і надбавки працівникам апарату відповідно до затвердженого кошторису витрат на його утримання;

затверджує положення про структурні підрозділи апарату;

укладає господарські й інші договори.

10. Заступники Голови Статкомітету СНД здійснюють свою діяльність відповідно до розподілу обов'язків.

11. Кошторис витрат на утримання Статкомітету СНД затверджується в порядку, обумовленому Радою глав урядів СНД.

12. Працівники апарату Статкомітету СНД є міжнародними службовцями, призначаються з громадян держав - учасниць Співдружності на штатні посади в порядку наймання відповідно до контрактів або на квотній основі і не можуть представляти інтереси своїх держав. Зазначені працівники за умовами матеріально-побутового, медичного і соціального забезпечення прирівнюються до державних службовців відповідних урядових органів держави місцеперебування в порядку, обумовленому двосторонньою угодою Статкомітету СНД і держави місцеперебування.

13. Реєстр посад, порядок прийому на посади, оплата праці, проходження служби, атестації і звільнення службовців апарата Статкомітету СНД встановлюються відповідно до законодавства держави місцеперебування.

14. Пенсійне забезпечення працівників Статкомітету СНД здійснюється в порядку і на умовах, обумовлених законодавством для державних службовців держави, громадянами якої вони є. При цьому час роботи в Статкомітеті СНД зараховується в стаж роботи як посада державного службовця.

Організація роботи

15. Статкомітет СНД організує свою роботу в порядку, встановленому його регламентом і цим Положенням.

16. Поточна діяльність Статкомітету СНД здійснюється відповідно до його щорічних програм статистичних робіт.

17. Статкомітет СНД встановлює правила внутрішнього розпорядку і здійснює господарсько-фінансову діяльність відповідно до законодавства держави місцеперебування.

18. Фінансування Статкомітету СНД здійснюється державами - учасницями Співдружності в порядку, встановленому Радою глав урядів СНД.

19. Статкомітет СНД забезпечується службовими приміщеннями і майном у порядку і на умовах, погоджених із державою перебування.

20. Для розробки методологічних питань при Статкомітеті СНД створюється Вчена рада, положення про яке затверджується Радою керівників статистичних служб держав - учасниць Співдружності.

Заключні положення

21. Робочою мовою Статкомітету СНД є російська мова.

22. Статкомітет СНД розміщується в місті Москві (Російська Федерація). Умови перебування Статкомітету СНД у Російській Федерації визначаються угодою між Урядом Російської Федерації і Статкомітетом СНД.

23. У це Положення можуть бути внесені зміни і доповнення.

____________

Опрос