Идет загрузка документа (57 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

ДОГОВОР О ЗАКОНАХ ОТНОСИТЕЛЬНО ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ

Страны - участницы
Многостороннее соглашение (не СНГ) от 27.10.1994

ДОГОВІР
про закони щодо товарних знаків

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 27.10.94 р.
ДАТА РАТИФІКАЦІЇ: 13.10.95 р.

Стаття 1
Умовні скорочення

Для цілей цього Договору та при відсутності спеціальних застережень:

(i) "відомство" означає агентство, якому Сторона, що домовляється, доручила реєстрацію знаків;

(ii) "реєстрація" означає реєстрацію знака відомством;

(iii) "заявка" означає заявку на реєстрацію;

(iv) посилання на "особу" розуміється як посилання на фізичну та/або юридичну особу;

(v) "власник" означає особу, яка в реєстрі знаків зазначена як власник реєстрації;

(vi) "реєстр знаків" означає сукупність даних, які формує відомство. Реєстр включає зміст всіх реєстрацій і всі дані, внесені щодо всіх реєстрація, незалежно від носія, на якому вони зберігаються;

(vii) "Паризька конвенція" означає Паризьку конвенцію по охороні промислової власності, яка підписана у Парижі 20 березня 1883 року, з урахуванням переглядів і виправлень;

(viii) "Ніццька класифікація" означає класифікацію, засновану Ніццькою угодою про Міжнародну класифікацію товарів та послуг для цілей реєстрації знаків, яка підписана у Ніцці 15 червня 1957 року, з урахуванням переглядів і виправлень;

(ix) "Сторона, що домовляється" означає будь-яку державу чи міжурядову організацію, що є учасницею цього Договору;

(x) посилання на "ратифікаційну грамоту" розуміється як посилання на документи про прийняття і схвалення;

(xi) "Організація" означає Всесвітню організацію інтелектуальної власності;

(xii) "Генеральний директор" - Генеральний директор Організації;

(xiii) "Інструкція" означає Інструкцію до цього Договору, про яку йдеться у Статті 17.

Стаття 2
Знаки, до яких застосовується Договір

(1) [Характер знаків] (а) Цей Договір застосовується до знаків, які складаються з візуальних позначень, за умови, що тільки ті з Сторін. що домовляються, які приймають до реєстрації об'ємні знаки, зобов'язані поширювати дію цього Договору на такі знаки.

(b) Цей Договір не застосовується до голографічних знаків та знаків, які не складаються з візуальних позначень, зокрема до звукових та нюхових знаків.

(2) [Види знаків] (а) Цей Договір застосовується до знаків щодо товарів (товарні знаки) або послуг (знаки обслуговування) або товарів і послуг.

(b) Цей Договір не застосовується до колективних, сертифікаційних та гарантійних знаків.

Стаття 3
Заявка

(1) [Відомості або елементи, які містяться у заявці або які супроводжую її; мито] (а) Будь-яка Сторона, що домовляється, може вимагати, щоб заявка містила всі або деякі з таких відомостей чи елементів:

(i) заяву про реєстрацію;

(ii) ім'я адресу заявника;

(iii) назву держави, громадянином якої є заявник, якщо він є громадянином будь-якої держави; назву держави, в якій він має місце проживання, за наявності такого; назву держави, на території якої заявник має дійсне та нефіктивне промислове чи торговельне підприємство, за наявності такого;

(iv) організаційно-правовий характер юридичної особи та назву держави, а в разі необхідності, територіальної одиниці у складі такої держави, згідно з законодавством якої заснована вказана особа, - якщо заявник є юридичною особою;

(v) ім'я та адресу представника, якщо заявник має такого;

(vi) адресу для ділового листування, якщо згідно з статею 4 (2) (b) потрібна така адреса;

(vii) заяву про витребування пріоритету раніше поданої заявки разом з відомостями і доказами на підтримку такої заяви про пріоритет, які можуть вимагатися відповідно до Статті 4 Паризької конвенції, - якщо заявник бажає скористатися правом такого пріоритету;

(viii) заяву про витребування охорони, яка виникає у зв'язку з експонуванням товарів та/або послуг на виставці, разом з відомостями на підтримку такої заяви, які вимагаються відповідно до законодавства Сторони, що домовляється, - якщо заявник бажає скористатися перевагою такої охорони;

(ix) заяву про використання стандартних символів (букв та цифр), якщо заявник бажає, щоб знак був зареєстрований та опублікований з використанням стандартних символів, - якщо відомство Сторони, що домовляється, використовує такі символи;

(x) заяву про витребування охорони кольору як відрізняльного елемента знака, а також назви кольору чи кольорів, на які витребовується охорона, та у зв'язку з кожним із кольорів зазначення основних частин знака, виконаних у цьому кольорі, - якщо заявник бажає витребувати таку охорону;

(xi) заяву, якщо знак є об'ємним;

(xii) одне чи декілька зображень знака;

(xiii) транслітерацію знаку чи певних його частин;

(xiv) переклад знаку чи певних його частин;

(xv) назви товарів та/або послуг, для яких витребовується реєстрація знаку, згрупованих по класах Ніццької класифікації, при цьому кожній групі повинен передувати номер класу цієї Класифікації, до якого відноситься ця група товарів чи послуг, надана у порядку зазначеної Класифікації;

(xvi) підпис особи, зазначеної в пункті (4);

(xvii) заяву про наміри використовувати знак відповідно до вимог законодавства Сторони, що домовляється.

(b) Замість або на доповнення до заяви про наміри використовувати знак, згаданої у підпункті (a) (xvii), заявник може подати заяву про фактичне використання знака та надати докази цього відповідно до вимог законодавства Сторони, що домовляється.

(c) Будь-яка Сторона, що домовляється, може вимагати, щоб у зв'язку з заявкою її відомству було сплачено мито.

(2) [Подання заявки] Щодо вимог до подання заявки жодна із Сторін, що домовляються, не може відхилити заявку,

(i) якщо вона подана в письмовому вигляді на папері, за умови, що з урахуванням пункту (3), вона подана на бланку, який відповідає Бланку заявки, передбаченому Інструкцією,

(ii) якщо Сторона, що домовляється, дозволяє передачу повідомлень її відомству по телефаксу і заявка передана таким способом, за умови, що, з урахуванням пункту (3), паперова копія, яка отримана в результаті такої передачі, відповідає Бланку заявки, загаданому у пункті (i).

(3) [Мова] Будь-яка Сторона, що домовляється, може вимагати, щоб заявка була складена мовою чи однією з мов, прийнятих у її відомстві. Якщо в її відомстві прийнято декілька мов, від заявника може вимагатися виконання інших мовних вимог, що пред'являються цим відомством, при цьому не може вимагатися, щоб заявка була складена більш ніж однією мовою.

(4) [Підпис] (а) Підпис, зазначений у пункті (1) (a) (xvi), може бути підписом заявника або його представника.

(b) Без урахування підпункту (a) будь-яка Сторона, що домовляється, може вимагати, щоб заяви, згадані в пункті (1) (a) (xvii) та (b), були підписані самим заявником, навіть у тому випадку, якщо у нього є представник.

(5) [Одна заявка для товарів та /або послуг, які відносяться до декількох класів] Одна й та сама заявка може стосуватися декількох товарів та/або послуг, незалежно від їх належності до одного чи декількох класів Ніццької класифікації.

(6) [Фактичне використання] Якщо заяву про наміри використовувати знак подано відповідно до пункту (1) (a) (xvii), то будь-яка Сторона, що домовляється, може вимагати, щоб заявник протягом строку, встановленого національним законодавством, та з урахуванням мінімального строку, запропонованого Інструкцією, надав у її відомство докази фактичного використання знаку відповідно до вимог зазначеного законодавства.

(7) [Заборона вимагати виконання інших умов] Жодна із сторін, що домовляються, не може вимагати відносно заявки виконання умов, відмінних від зазначених у пунктах (1)-(4) та (6). Зокрема, відносно заявки на протязі всього періоду її розгляду не може витребовуватися виконання таких умов:

(i) подання будь-якого свідоцтва чи виписки з торгового реєстру;

(ii) зазначення того, що заявник здійснює промислову чи торговельну діяльність, а також надання відповідних доказів;

(iii) зазначення того, що заявник здійснює діяльність стосовно товарів та/або послуг, які перераховані у заявці, а також надання відповідних доказів;

(iv) надання доказів того, що знак, зареєстрований у реєстрі знаків іншої Сторони, що домовляється, або держави-учасниці Паризької конвенції, яка не є Стороною, що домовляється, за винятком тих випадків, коли заявник вимагає застосування Статті 6 quinquies Паризької конвенції.

(8) [Докази] Будь-яка сторона, що домовляється, в ході проведення експертизи заявки може вимагати надання доказів її відомству, якщо у відомства виникнуть обгрунтовані сумніви щодо вірогідності будь-яких відомостей чи елементів, які містяться у заявці.

Стаття 4
Представництво; адреса для ділового листування

(1) [Представники, допущені до практики] Будь-яка сторона, що домовляється, може вимагати, щоб будь-яка особа, призначена як представник для цілей будь-якої процедури, що застосовується її відомством, була представником, допущеним до практики перед цим відомством.

(2) [Обов'язкове представництво; адреса для ділового листування] (a) Будь-яка Сторона, що домовляється, може вимагати, щоб особа, яка не проживає і не має дійсного і нефіктивного промислового чи торговельного підприємства на її території, для цілей будь-якої процедури, що застосовується її відомством, була представлена представником.

(b) Будь-яка Сторона, що домовляється, яка не потребує представництва в розумінні підпункту (a), може вимагати, щоб особа, яка не проживає і не має дійсного і нефіктивного промислового чи торговельного підприємства на її території, для цілей будь-якої процедури, що застосовується її відомством, мала на цій території адресу для ділового листування.

(3) [Доручення] (a) У тих випадках, коли Сторона, що домовляється, дозволяє або вимагає, щоб заявник, власник чи будь-яка інша зацікавлена особа була представлена представником перед її відомством, вона може вимагати, щоб такий представник був призначений в окремому повідомленні (далі - "доручення"), що містить, залежно від випадку, ім'я і підпис заявника, власника або іншої особи.

(b) Доручення може стосуватися однієї чи декількох заявок та/або реєстрацій, зазначених у ній, чи, з урахуванням будь-якого винятку, зазначеного собою, що призначає представника, всіх існуючих і майбутніх заявок та/або реєстрацій цієї особи.

(c) Доручення може обмежувати повноваження представника певними юридичними діями. Будь-яка Сторона, що домовляється, може вимагати, щоб доручення, згідно з яким представник має право відкликати заявку або відмовлятися від реєстрації знаку, чітко обумовлювало це.

(d) Якщо повідомлення відомству передає особа, зазначена в ньому як представник, але на час одержання такого повідомлення відомство не має необхідного доручення, Сторона, що домовляється, може вимагати, щоб таке доручення було представлено її відомству протягом строку, встановленого Стороною, що домовляється, і з урахуванням мінімального строку, запропонованого Інструкцією. Якщо доручення не надано відомству на протязі строку, встановленого Стороною, що домовляється, ця Сторона може передбачати, що повідомлення вказаної особи не має сили.

(e) Щодо вимог до представлення і змісту доручення жодна Сторона, що домовляється, не може не визнавати дію такого доручення,

(i) якщо воно представлене в письмовому вигляді на папері, за умови, що, з урахуванням пункту (4), воно представлене на бланку, який відповідає Бланку доручення, передбаченому Інструкцією,

(ii) якщо Сторона, що домовляється, дозволяє передачу повідомлень її відомству по телефаксу і доручення передано таким способом, за умови, що паперова копія, одержана в результаті такої передачі, з урахуванням пункту (4), відповідає Бланку доручення, зазначеному у підпункті (i).

(4) [Мова] Будь-яка Сторона, що домовляється, може вимагати, щоб доручення було складено мовою чи однією з мов, прийнятих у її відомстві.

(5) [Посилання на доручення] Будь-яка сторона, що домовляється, може вимагати, щоб будь-яке повідомлення, зроблене представником її відомству, для цілей процедури, що застосовується цим відомством, містило посилання на доручення, на підставі якого представник здійснює свої дії.

(6) [Заборона вимагати виконання інших умов] Жодна Сторона, що домовляється, стосовно питань, що розглядаються в пунктах (3)-(5), не може вимагати виконання умов, відмінних від передбачених у цих пунктах.

(7) [Докази] Будь-яка Сторона, що домовляється, може вимагати надання доказів її відомству, якщо у відомства виникають обгрунтовані сумніви щодо вірогідності будь-яких відомостей, що містяться в будь-якому із повідомлень, згаданих у пунктах (2)-(5).

Стаття 5
Дата подання

(1) [Припустимі вимоги] (a) З урахуванням підпункту (b) та пункту (2) Сторони, що домовляються, встановлюють як дату подання заявки дату отримання її відомством таких відомостей та елементів мовою, що приписана Статею 3 (3):

(i) явного або яке мається на увазі зазначення того, що витребовується реєстрація знаку;

(ii) відомостей, що дозволяють ідентифікувати заявника;

(iii) відомостей, достатніх для встановлення поштового контакту з заявником або його представником, якщо такий є;

(iv) достатньо чіткого зображення знаку, реєстрація якого витребовується в заявці;

(v) переліку товарів та/або послуг, для яких витребовується реєстрація;

(vi) заяви, згаданої у Статті 3 (1) (a) (xvii), або заяви та доказів, згаданих у Статті 3(1)(b), відповідно до вимог законодавства Сторони, що домовляється, при цьому, якщо цього вимагає зазначене законодавство, такі заяви повинні бути підписані самим заявником навіть у тому разі, коли в нього є представник, - у тих випадках, коли застосовується Стаття 3 (1) (a) (xvii) або (b).

(b) Будь-яка Сторона, що домовляється, може встановлювати як дату подання заявки дату отримання її відомством не всіх, а тільки деяких відомостей та елементів, що згадані у підпункті (a), або отримання їх мовою, відмінною від мови, приписаною Статею 3(3).

(2) [Припустимі додаткові вимоги] (a) Сторона, що домовляється, може передбачати, що дата подання не буде встановлена до сплати приписаного мита.

(b) Сторона, що домовляється, може застосовувати вимогу, згадану у підпункті (a), тільки у тому випадку, якщо вона застосовує таку вимогу на дату приєднання до цього Договору.

(3) [Виправлення та строки] Умови та строки внесення виправлень згідно з пунктами (1) та (2) встановлюються Інструкцією.

(4) [Заборона вимагати виконання інших умов] Жодна з сторін, що домовляються, не може вимагати стосовно дати подання виконання умов, відмінних від зазначених у пунктах (1) та (2).

Стаття 6
Одна реєстрація для товарів та/або послуг, які відносяться до декількох класів

Якщо товари та/або послуги, що відносяться до декількох класів Ніццької класифікації, включені в одну й ту ж заявку, то по цій заявці проводиться одна реєстрація.

Стаття 7
Поділ заявки та реєстрації

(1) [Поділ заявки] (a) Будь-яка заявка, в якій перелічені декілька товарів та/або послуг (далі - "первісна заявка"),

(i) принаймні до прийняття відомством рішення про реєстрацію знаку,

(ii) під час процедури, пов'язаної з розглядом заперечення проти рішення відомства зареєструвати знак,

(iii) під час процедури, пов'язаної з оскарженням рішення про реєстрацію знака, може бути поділена заявником або на його прохання на дві або декілька заявок (далі - "виділені заявки") шляхом розподілу між такими заявниками товарів та/або послуг, перелічених у первісній заявці. Виділені заявки зберігають дату подання первісної заявки і її пріоритет, за наявності такого.

(b) З урахуванням підпункту (a) будь-яка Сторона, що домовляється, вільна у встановленні вимог щодо поділу заявки, включаючи сплату мита.

(2) [Поділ реєстрації] З урахуванням відповідних змін пункт (1) застосовується до поділу реєстрації. Такий поділ дозволяється:

(i) під час процедур перед відомством, пов'язаних з вимогою третіх осіб, визнати реєстрацію недійсною,

(ii) під час процедур, пов'язаних з оскарженням рішення, яке прийнято відомством у ході попередніх процедур, за умови, що Сторона, що домовляється, не може не передбачати можливості поділу реєстрації, якщо її законодавство дозволяє третім особам заперечувати проти реєстрації знаку до його фактичної реєстрації.

Стаття 8
Підпис

(1) [Повідомлення на папері] Якщо повідомлення, адресоване відомству Сторони, що домовляється, подане на папері і при цьому вимагається підпис, то Сторона, що домовляється,

(i) приймає власноручний підпис, з урахуванням підпункту (iii),

(ii) вільна дозволяти замість власноручного підпису використання інших форм підпису, таких як відбиток або штемпель з підписом, чи використання печатки,

(iii) може вимагати, щоб замість власноручного підпису використовувалась печатка, якщо фізична особа, яка підписує повідомлення, є її громадянином і адреса такої особи знаходиться на її території,

(iv) може вимагати, щоб печатка супроводжувалась літерним позначенням імені фізичної особи, якщо використовується печатка такої особи.

(2) [Повідомлення по телефаксу] (a) Якщо Сторона, що домовляється: дозволяє передачу повідомлень до її відомства по телефаксу, вона буде вважати повідомлення підписаним, якщо на роздруківці, отриманій по телефаксу, є зображення підпису або, де це необхідно згідно з пунктом (1) (iv), зображення печатки разом з літерним позначенням імені фізичної особи, печатка якої використовується.

(b) Сторона, що домовляється, яка згадана у підпункті (a), може вимагати, щоб документ, зображення якого передано по телефаксу, був переданий її відомству на протязі визначеного строку, з урахуванням мінімального строку, запропонованого Інструкцією.

(3) [Повідомлення електронними засобами зв'язку] Якщо Сторона, домовляється, дозволяє передачу повідомлень її відомству електронними засобами зв'язку, вона буде вважати повідомлення підписаним, якщо в ньому зазначено відправника, що надав повідомлення електронними засобами зв'язку, як це пропонує Сторона, що домовляється.

(4) [Заборона вимагати посвідчення] Жодна зі Сторін, що домовляються, не може вимагати засвідчення, нотаріального засвідчення, завірення, легалізації або іншого посвідчення будь-якого підпису або інших способів посвідчення особи, згаданих у попередніх пунктах, за винятком тих випадків, коли законодавство Сторони, що домовляється, передбачає посвідчення підпису у зв'язку з відмовою від реєстрації.

Стаття 9
Класифікація товарів та/або послуг

(1) [Зазначення товарів та/або послуг] Кожна реєстрація та будь-яка публікація, яка здійснена відомством стосовно заявки або реєстрації яка містить зазначення товарів та/або послуг, вказує назву цих товарів та/або послуг, згрупованих по класах Ніццької класифікації, при цьому кожній групі повинен передувати номер класу даної Класифікації, до якого відноситься група товарів або послуг.

(2) [Товари чи послуг, які відносяться до одного й того ж класу або до різних класів] (a) Товари або послуги не можуть вважатися подібними на тій підставі, що в будь-якій реєстрації чи публікації, здійсненій відомством, вони фігурують в одному й тому ж класі Ніццької класифікації.

(b) Товари чи послуги не можуть вважатися відмінними одні від одних на тій підставі, що в будь-якій реєстрації чи публікації, здійсненій відомством, вони фігурують у різних класах Ніццької класифікації.

Стаття 10
Зміна імен чи адрес

(1) [Зміна імені або адреси власника] (a) Якщо власник реєстрації залишився тим же, але змінилися його ім'я та/або адреса, кожна Сторона, що домовляється, визнає заяву про внесення відомством такої зміни в свій реєстр знаків, зроблену в повідомленні, підписаному власником чи його представником, з зазначенням номера відповідної реєстрації і зміни, яку слід внести до реєстру. Щодо вимог до подання такої заяви жодна Сторона, що домовляється, не відхилить заяву,

(i) якщо вона подана в письмовому вигляді на папері, за умови, що, з урахуванням підпункту (c), вона подана на бланку, який відповідає Бланку заяви, передбаченому Інструкцією,

(ii) якщо Сторона, що домовляється, дозволяє передачу повідомлення її відомству по телефаксу і заява передана таким способом, за умови, що, з урахуванням підпункту (c), паперова копія, одержана внаслідок такої передачі, відповідає Бланку заяви, згаданому в підпункті (i).

(b) Будь-яка Сторона, що домовляється може вимагати, щоб у заяві було вказано:

(i) ім'я та адресу власника;

(ii) ім'я та адресу представника, якщо власник реєстрації має такого;

(iii) адресу для ділового листування, якщо власник реєстрації має таку;

(c) Будь-яка Сторона, що домовляється, може вимагати, щоб заяву було складено мовою чи однією із мов, прийнятих в її відомстві.

(d) Будь-яка Сторона, що домовляється, може вимагати, щоб у зв'язку із заявою її відомству було сплачено мито.

(e) Навіть якщо зміна стосується декількох реєстрацій, достатньо однієї заяви, за умови, що в ній вказано номери всіх відповідних реєстрацій.

(2) [Зміна імені або адреси заявника] З урахуванням відповідних змін пункт (1) застосовується в тих випадках, коли зміна стосується заявки чи заявок або заявки чи заявок і реєстрації чи реєстрації, за умови, що, якщо будь-якій із відповідних заявок це не привласнено номер чи такий номер не відомий заявнику чи його представнику, заява, проте, ідентифікує таку заявку так, як це запропоновано Інструкцією.

(3) [Зміна імені або адреси представника або адреси для ділового листування] З урахуванням відповідних змін пункт (1) застосовується до будь-якої зміни імені або адреси представника, за наявності такого, і до будь-якої зміни адреси для ділового листування, за наявності такої.

(4) [Заборона вимагати виконання інших умов] Жодна Сторона, що домовляється, не може вимагати щодо заяви, згаданої в цій статті, виконання умов, відмінних від зазначених у пунктах (1)-(3). Зокрема, не може вимагатися надання будь-якого посвідчення стосовно такої зміни.

(5) [Докази] Будь-яка Сторона, що домовляється, може вимагати надання її відомству доказів у разі, коли у відомства виникають обгрунтовані сумніви щодо вірогідності будь-яких відомостей, що містяться у заяві.

Стаття 11
Зміна власника

(1) [Зміна власника реєстрації] (a) У випадку зміни власника реєстрації кожна Сторона, що домовляється, визнає заяву про внесення відомством такої зміни у свій реєстр знаків, зроблену в повідомленні, підписаному попереднім власником реєстрації або його представником, або особою, яка стала власником реєстрації (далі "новий власник"), або його представником, з зазначенням номера відповідної реєстрації та зміни, що повинна бути внесена в реєстр. Щодо вимог до подання заяв жодна з Сторін, що домовляються, не може відхилити заяву,

(i) якщо вона подана у письмовому вигляді на папері, за умови, що, з урахуванням пункту (2) (a), вона подана на бланку, що відповідає Бланку заяви, передбаченому Інструкцією,

(ii) якщо Сторона, що домовляється, дозволяє передачу повідомлень її відомству по телефаксу і заява передана таким способом, за умови, що, з урахуванням пункту (2) (a), копія на папері, отримана внаслідок такої передачі, відповідає Бланку заяви, згаданому у підпункті (i).

(b) Якщо зміна власника є результатом укладання контракту, то будь-яка Сторона, що домовляється, може вимагати, щоб це було вказано в заяві, до якої, на вибір запитуючої сторони, додається один із нижченаведених документів:

(i) копія контракту, при цьому може вимагатися, щоб така копія була засвідчена державним нотаріусом або будь-яким іншим компетентним державним органом;

(ii) виписка із контракту, яка відбиває зміну власника реєстрації, при цьому може вимагатися, щоб така виписка була засвідчена державним нотаріусом або будь-яким іншим компетентним державним органом;

(iii) незасвідчене свідоцтво про передачу права на знак, складене відповідно до форми і змісту, запропонованих Інструкцією, і підписане колишнім і новим власниками;

(iv) незасвідчений документ про передачу права на знак, складений відповідно до форми і змісту, запропонованих Інструкцією, і підписаний колишнім і новим власниками.

(c) Якщо зміна власника є результатом об'єднання: то будь-яка Сторона, що домовляється, може вимагати, щоб це було вказано в заяві, до якої додається копія документа, складеного компетентним органом, і що доводить таке об'єднання, як, наприклад, копія виписки із торговельного реєстру, при цьому може вимагатися, щоб така копія була засвідчена органом, яким видав цей документ, або державним нотаріусом, або будь-яким іншим компетентним державним органом.

(d) У випадку зміни одного або декількох, але не всіх, співвласників унаслідок укладання контракту або об'єднання, будь-яка Сторона, що домовляється, може вимагати, щоб будь-який співвласник, на якого не розповсюджується зміна, в підписаному ним документі дав спеціальну згоду на зміну власника.

(e) Якщо зміна власника не є результатом укладання контракту або об'єднання, а викликана іншими підставами, наприклад, застосуванням закону або рішенням суду, будь-яка Сторона, що домовляється, може вимагати, щоб це було зазначено в заяві, до якої додається копія документа, що доводить таку зміну, при цьому може вимагатися, щоб копія була засвідчена органом, який видав такий документ, державним нотаріусом або будь-яким іншим компетентним державним органом.

(f) Будь-яка сторона, що домовляється, може вимагати, щоб у заяві зазначалися:

(i) ім'я та адреса попереднього власника;

(ii) ім'я та адреса нового власника;

(iii) назва держави, громадянином якої є новий власник, якщо він є громадянином будь-якої держави; назва держави, в якій новий власник має місце проживання, за наявності такого; назва держави, в якій новий власник має дійсне і нефіктивне промислове або торговельне підприємство, за наявності такого;

(iv) організаційно-правовий характер юридичної особи та назва держави, якщо новий власник є юридичною особою, а в разі необхідності, територіальної одиниці у складі такої держави, відповідно до законодавства якої заснована зазначена юридична особа;

(v) ім'я та адреса представника, якщо попередній власник має такого;

(vi) адреса для ділового листування, якщо попередній власник має таку;

(vii) ім'я та адреса представника, якщо новий власник має такого;

(viii) адреса нового власника для ділового листування, якщо відповідно до Статті 4 (2) (b) вимагається така.

(g) Будь-яка Сторона, що домовляється, може вимагати, щоб у зв'язку з заявою її відомству було сплачено мито.

(h) Навіть якщо зміна власника стосується кількох реєстрацій, достатньо однієї заяви, за умови, що попередній і новий власники є одними й тими ж особами для кожної реєстрації і що в заяві зазначено реєстраційні номери всіх цих реєстрацій.

(i) Якщо зміна власника стосується не всіх товарів та/або послуг, перелічених в реєстрації попереднього власника, і законодавство дозволяє внесення записів про таку зміну, відомство виконує окрему реєстрацію товарів та/або послуг, щодо яких мала місце зміна власника.

(2) [Мова; переклад] (a) Будь-яка Сторона, що домовляється, може вимагати, щоб заява, свідоцтво про передачу права на знак або документ про передачу такого права, про які йдеться у пункті (1), були складені мовою або однією з мов, що прийняті у її відомстві. (b) Якщо документи, згадані у пункті (1) (b) (i) та (ii), (c) та (e), представлені не мовою або не однією з мов, що прийняті у відомстві Сторони, що домовляється, така Сторона може вимагати, щоб до заяви було додано переклад або завірений переклад потрібного документа мовою або однією з мов, що прийняті в її відомстві.

(3) [Зміна власника заявки] З урахуванням відповідних змін пункти (1) і (2) застосовуються в тих випадках, коли зміна власника торкається заявки або заявок чи заявки або заявок та реєстрації або реєстрацій, за умови, що, якщо будь-якій із відповідних заявок ще не надано номер або такий номер не відомий заявнику чи його представнику, в заяві, проте, заявка ідентифікується так, як ще запропоновано Інструкцією.

(4) [Заборона вимагати виконання інших умов] Жодна з сторін, що домовляються, не може вимагати стосовно заяви, про яку йдеться у цій Статті, виконання умов, відмінних від зазначених у пунктах (1) - (3). Зокрема, не може вимагатися виконання таких умов:

(i) надання будь-якого документа або виписки із торгового реєстру з урахуванням положення пункту (1) (c);

(ii) зазначення того, що новий власник здійснює промислову або торговельну діяльність, а також надання відповідних доказів;

(iii) зазначення того, що новий власник здійснює діяльність стосовно товарів та/або послуг, на які поширюється зміна власника, а також надання відповідних доказів;

(iv) зазначення того, що попередній власник повністю або частково передав своє підприємство або нематеріальні активи новому власнику, а також надання відповідних доказів.

(5) [Докази] Будь-яка Сторона, що домовляється, може вимагати надання її відомству доказів або, у випадках, на які поширюються положення пункту (1)(c) або (e), додаткових доказів, якщо у відомства виникають обгрунтовані сумніви щодо вірогідності будь-яких відомостей, що містяться в заяві та/або в будь-якому документі, згаданому в цій Статті.

Стаття 12
Виправлення помилок

(1) [Виправлення помилки, що стосується реєстрації] (a) Кожна Сторона, що домовляється, визнає заяву про виправлення помилки, зробленої в заявці або іншій заяві, повідомленій її відомству, і відображеної в реєстрі знаків та/або будь-якій публікації її відомства, яка міститься в повідомленні, підписаному власником реєстрації або його представником, з зазначенням номера відповідної реєстрації, помилки, яка повинна бути виправлена, і виправлення, яке повинне бути внесене в реєстр. Щодо вимог до представлення такої заяви жодна Сторона, що домовляється, не може відхилити заяву,

(i) якщо вона подана в письмовому вигляді на папері, за умови, що, з урахуванням підпункту (c), вона подана на бланку, що відповідає Бланку заяви, передбаченому Інструкцією,

(ii) якщо Сторона, що домовляється, дозволяє передачу повідомлення її відомству по телефаксу і заяву передано таким способом, за умови, що з урахуванням підпункту (c), паперова копія, одержана в результаті такої передачі, відповідає Бланку заяви, згаданому в підпункті (i).

(b) Будь-яка Сторона, що домовляється, може вимагати, щоб у заяві було зазначено:

(i) ім'я та адресу власника;

(ii) ім'я та адресу представника, якщо власник має такого;

(iii) адресу для ділового листування, якщо власник має таку.

(c) Будь-яка Сторона, що домовляється, може вимагати, щоб у зв'язку з заявою її відомству було сплачено мито.

(e) Навіть у тому випадку, коли виправлення стосується декількох реєстрацій однієї і тієї ж особи, достатньо однієї заяви, за умови, що помилка і необхідні виправлення є одними і тими ж для кожної реєстрації і що в заяві зазначено номери всіх цих реєстрацій.

(2) [виправлення помилки, що стосується заявки] З урахуванням відповідних змін пункт (1) застосовується в тих випадках, коли помилка торкається заявки або заявок чи заявки або заявок та реєстрації або реєстрацій, за умови, що, якщо будь-якій із відповідних заявок ще не присвоєно номер чи такий номер не відомий заявнику або його представнику, в заяві, проте, заявка ідентифікується так, як це зазначено в Інструкції.

(3) [Заборона вимагати виконання інших умов] Жодна з Сторін, що домовляються, не може вимагати стосовно заяви, яка згадується в цій Статті, виконання умов, відмінних від зазначених у пунктах (1) і (2).

(4) [Докази] Будь-яка Сторона, що домовляється, може вимагати надання її відомству доказів, якщо у відомства виникають обгрунтовані сумніви щодо того, чи є гадана помилка дійсно помилкою.

(5) [Помилки відомства] Відомство Сторони, що домовляється, виправляє свої помилки ex officio або на прохання без сплати будь-якого мита.

(6) [Помилки, що не виправляються] Жодна з Сторін, що домовляються, не повинна застосовувати положення пунктів (1), (2) і (5) щодо будь-якої помилки, яка згідно з її законодавством не може бути виправлена.

Стаття 13
Строк дії реєстрації та його продовження

(1) [Відомості або елементи, які містяться в заяві про продовження реєстрації або які її супроводжують; мито] (a) Будь-яка Сторона, що домовляється, може вимагати, щоб продовження реєстрації здійснювалось за умови подання заяви і щоб така заява містила всі або деякі з таких відомостей:

(i) прохання про продовження реєстрації;

(ii) ім'я адресу власника реєстрації;

(iii) номер відповідної реєстрації;

(iv) дату подання заявки, в результаті якого була здійснена відповідна реєстрація, чи дату здійснення відповідної реєстрації на вибір Сторони, що домовляється;

(v) ім'я і адресу представника, якщо власник має такого;

(vi) адресу для ділового листування, якщо власник має таку;

(vii) назви внесених у реєстр товарів та/або послуг, для яких є клопотання про продовження реєстрації, або назви внесених у реєстр товарів та/або послуг, згрупованих по класах Ніццької класифікації, для яких не витребовується продовження реєстрації, при цьому кожній групі повинен передувати номер класу цієї Класифікації, до якого відноситься дана група товарів або послуг, представлена у порядку класів зазначеної Класифікації, - якщо Сторона, що домовляється, дозволяє здійснювати продовження реєстрації тільки щодо деяких товарів та/або послуг, внесених у реєстр знаків, і витребовує таке продовження;

(viii) ім'я та адресу іншої, ніж власник або його представник, особи, якщо Сторона, що домовляється, дозволяє, щоб заява про продовження реєстрації була подана такою особою;

(ix) підпис власника чи його представника або, у випадку застосування підпункту (viii), підпис особи, згаданої в цьому підпункті.

(b) Будь-яка Сторона, що домовляється, може вимагати, щоб у зв'язку з заявою про продовження реєстрації її відомству було сплачено мито. Після сплати мита за первісний період реєстрації або за будь-який період продовження реєстрації не може вимагатися ніяка інша сплата за підтримку реєстрації в силі на протязі такого періоду. Для цілей цього підпункту мита у зв'язку з поданням заяви та/або доказів щодо використання знаку не розглядаються як оплата за підтримку реєстрації в силі, і на них не поширюються положення цього підпункту.

(c) Будь-яка Сторона, що домовляється, може вимагати, щоб заява про продовження реєстрації була подана і відповідне мито, згадане в підпункті (b), сплачено відомству на протязі строку, встановленого законодавством Сторони, що домовляється, з урахуванням мінімальних строків, зазначених Інструкцією.

(2) [Подання заяви] Щодо вимог до надання заяви жодна Сторона, що домовляється, не може відхилити заяву,

(i) якщо вона подана в письмовому вигляді на папері за умови, що, з урахуванням пункту (3), вона подана на бланку, який відповідає Бланку заяви, передбаченому Інструкцією,

(ii) якщо Сторона, що домовляється, дозволяє передачу повідомлень її відомству по телефаксу і заяву передано таким способом, за умови, що, з урахуванням пункту (3), паперова копія, одержана в результаті такої передачі, відповідає Бланку заяви, згаданому в підпункті (i).

(3) [Мова] Будь-яка Сторона, що домовляється, може вимагати, щоб заява про продовження реєстрації була складена мовою або однією з мов, прийнятих у її відомстві.

(4) [Заборона вимагати виконання інших умов] Жодна з Сторін, що домовляються, не може вимагати стосовно заяви про продовження реєстрації виконання умов, відмінних від зазначених у пунктах (1) - (3). Зокрема, не може вимагатися виконання таких умов:

(i) надання зображення або інша ідентифікація знаку;

(ii) надання доказів того, що знак зареєстрований чи що реєстрація знаку продовжена в реєстрі знаків будь-якої іншої Сторони, що домовляється;

(iii) подання заяви та/або доказів щодо використання знаку.

(5) [Докази] Будь-яка Сторона, що домовляється, на протязі розглядання заяви про продовження дії реєстрації може вимагати надання доказів її відомству, якщо у відомства виникають обгрунтовані сумніви щодо вірогідності будь-яких відомостей або елементів, що містяться в заяві про продовження реєстрації.

(6) [Заборона проводити експертизу по суті] Жодне відомство Сторони, що домовляється, не може проводити експертизу реєстрації по суті для цілей її продовження.

(7) [Строк дії реєстрації] Строк дії первісної реєстрації складає десять років і може бути продовжений на наступний десятирічний період.

Стаття 14
Зауваження у випадку передбачуваної відмови

Відомство не може повністю або частково відхилити заявку чи заяву згідно зі Статтями 10-13 без надання, залежно від випадку, заявнику або Стороні, яка подала заяву, можливості на протязі розумного строку зробити зауваження у зв'язку з передбачуваною відмовою.

Стаття 15
Зобов'язання дотримуватися Паризької конвенції

Будь-яка Сторона, що домовляється, зобов'язується дотримуватися положень Паризької конвенції щодо знаків.

Стаття 16
Знаки обслуговування

Будь-яка Сторона, що домовляється, застосовує до знаків обслуговування відповідні положення Паризької конвенції щодо товарних знаків і реєструє їх.

Стаття 17
Інструкція

(1) [Зміст] (a) Інструкція, що додається до цього Договору, містить правила щодо:

(i) вимог, регулювання яких цей Договір спеціально "зазначає в Інструкції";

(ii) будь-яких додаткових подробиць, корисних для застосування положень цього Договору;

(iii) будь-яких адміністративних вимог, питань або процедур.

(b) Інструкція також містить Типові міжнародні бланки.

(2) [Розбіжність між Договором і Інструкцією] У випадку розбіжностей між положеннями цього Договору і положеннями Інструкції застосовуються положення Договору.

Стаття 18
Перегляд; протоколи

(1) [Перегляд] Цей Договір може бути переглянутий на дипломатичній конференції.

(2) [Протоколи] З метою подальшого сприяння гармонізації законодавств у галузі знаків дипломатична конференція може приймати протоколи, якщо ці протоколи не суперечать положенням цього Договору.

Стаття 19
Участь у Договорі

(1) [Право на участь у Договорі] Підписати Договір і, з урахуванням пунктів (2) і (3), а також Статті 20(1) і (3), стати його Стороною можуть такі суб'єкти міжнародних відносин:

(i) будь-яка держава-учасниця Організації, в якій знаки можуть реєструватися її власним відомством;

(ii) будь-яка міжурядова організація, що має відомство, в якому можуть реєструватися знаки, що діють на території, на якій застосовується договір, який засновує цю міжурядову організацію, в кожній, що входять в неї держав-учасниць або в тих її державах-учасницях, які зазначені для такої мети у відповідній заявці, за умови, що всі держави-учасниці цієї міжурядової організації є членами Організації;

(iii) будь-яка держава-учасниця Організації, в якій знаки можуть реєструватися тільки через відомство іншої зазначеної держави, що є членом Організації;

(iv) будь-яка держава-учасниця Організації, в якій знаки можуть реєструватися тільки через відомство міжурядової організації, членом якої є ця держава;

(v) будь-яка держава-учасниця Організації, в якій знаки можуть реєструватися тільки через спільне відомство групи держав-учасниць Організації.

(2) [Ратифікація або приєднання] Будь який суб'єкт міжнародних відносин, згаданий у пункті (1), може здати на зберігання:

(i) ратифікаційну грамоту, якщо він підписав цей Договір;

(ii) акт про приєднання, якщо він не підписав цей Договір.

(3) [Дата здачі на зберігання] (a) З урахуванням підпункту (b) датою здачі на зберігання ратифікаційної грамоти чи акта про приєднання вважається:

(i) дата здачі на зберігання відповідного документа держави у разі держави, згаданої в пункті (1) (i);

(ii) дата, на яку здано на зберігання відповідний документ міжурядової організації - у разі міжурядової організації;

(iii) дата, на яку виконано наступну умову: здано на зберігання відповідний документ цієї держави і відповідний документ іншої зазначеної держави - у разі держави, згаданої в пункті (1) (iii);

(iv) дата, що застосовується відповідно до вищезазначеного підпункту (ii), - у разі держави, згаданої в пункті (1) (iv);

(v) дата, на яку здано на зберігання документи всіх держав-учасниць група, - у разі держави-учасниці групи держав, згаданої в пункті (1) (v).

(b) Будь-яка ратифікаційна грамота або акт про приєднання держави (далі в цьому підпункті - "документ") можуть супроводжуватися заявою, в якій вони вважаються зданими на зберігання за умови, що також здано на зберігання документ однієї іншої держави або однієї міжурядової організації, або здано на зберігання документи двох інших держав, або документи однієї іншої держави і однієї міжурядової організації, що мають право стати стороною цього Договору, з зазначенням їх назв. Документ, який містить таку заяву, розглядається як такий, що зданий на зберігання за дати, на яку виконано умову, зазначену в заяві. Але, якщо здача на зберігання документа, зазначеного в заяві, в свою чергу, супроводжується заявою такого роду, такий документ вважається зданим на зберігання за дати, на яку виконано умову, зазначену в останній заяві.

(c) Будь-яка заява, зроблена згідно з підпунктом (b), у будь-який час може бути відкликаною повністю або частково. Будь-яке таке відкликання набуває чинності з дати одержання відповідного повідомлення Генерального директора.

Стаття 20
Дата набуття чинності ратифікації і приєднань

(1) [Документи, які беруться до уваги] Для цілей цієї Статті до уваги беруться тільки ті ратифікаційні грамоти або акти про приєднання, які здаються на зберігання суб'єктами міжнародних відносин, згаданими у Статті 19 (1), та мають дату набуття чинності відповідно до Статті 19 (3).

(2) [Первісне набуття чинності Договору] Цей Договір набуває чинності через три місяці після того, як п'ять держав здали на зберігання свої ратифікаційні грамоти або акти про приєднання.

(3) [Набуття чинності ратифікацій та приєднань після набуття чинності Договору] Щодо будь-якого суб'єкта міжнародних відносин, на якого не розповсюджується положення пункту (2), цей Договір набуває чинності через три місяці з дати, на яку даний суб'єкт здав на зберігання свою ратифікаційну грамоту або акт про приєднання.

Стаття 21
Застереження

(1) [Особливі види знаків] Будь-яка держава чи міжурядова організація шляхом застереження може заявити, що, незважаючи на Статтю 2 (1)(a) і (2)(a), вона не буде застосовувати ніякі положення Статей 3(1) і (2), 5, 7, 11 і 13 до асоційованих, тих, що забороняються, або похідних знаків. У такому застереженні зазначаються ті з вищенаведених положень, яких стосується таке застереження.

(2) [Обов'язкові умови] Будь-яке застереження відповідно до пункту (1) робиться в заяві, доданій до ратифікаційної грамоти або акта про приєднання до цього Договору відповідної держави або міжурядової організації, яка робить застереження.

(3) [Зняття застережень] Будь-яке застереження, зроблене відповідно до пункту (1), може бути знято в будь-який час.

(4) [Заборона робити інші застереження] За винятком випадку, передбаченого пунктом (1), не допускаються ніякі застереження до цього Договору.

Стаття 22
Перехідні положення

(1) [Одна заявка для товарів та послуг, які відносяться до декількох класів; поділ заявки] (a) Будь-яка держава або міжурядова організація може заявити, що, незважаючи на Статтю 3(5), заявка до її відомства може бути подана тільки щодо товарів та послуг, які належать до одного класу Ніццької класифікації.

(b) Будь-яка держава або міжурядова організація може заявити, що, незважаючи на Статтю 6, у разі, коли товари та/або послуги, які відносяться до декількох класів Ніццької класифікації, включено в одну й ту ж заявку, то по цій заявці може проводитись декілька реєстрацій в реєстрі знаків, за умови, що кожна з таких реєстрацій буде містити посилання на всі інші такі реєстрації, здійснені на основі зазначеної заявки.

(c) Будь-яка держава або міжурядова організація, яка зробила заяву відповідно до підпункту (a), може заявити, що, незважаючи на Статтю 7(1), поділ заявки не допускається.

(2) [Одне доручення для декількох заявок та/або реєстрацій] Будь-яка держава або міжурядова організація може заявити, що, незважаючи на Статтю 4 (3)(b), доручення може стосуватися тільки однієї заявки або тільки однієї реєстрації.

(3) [Заборона вимагати посвідчення підпису в дорученні і підпису в заявці] Будь-яка держава або міжурядова організація може заявити, що, незважаючи на Статтю 8 (4), може вимагатися, щоб підпис у будь-якому дорученні або підпис заявника в будь-якій заявці був засвідчений, нотаріально засвідчений, завірений, легалізований або посвідчений іншим способом.

(4) [Одна заява для декількох заявок та/або реєстрацій щодо зміни імені та/або адреси, зміни власника або виправлення помилки] Будь-яка держава або міжурядова організація може заявити, що, незважаючи на Статтю 10(1)(e), (2) і (3), Статтю 11(1)(h) і (3) та Статтю 12(1)(e) і (2), заява про внесення змін щодо імен та/або адреси, заява про внесення змін щодо власника та заява щодо виправлення помилки може стосуватися тільки однієї заявки або тільки однієї реєстрації.

(5) [Подання заяви та/або надання доказів щодо використання знаку у зв'язку з продовженням реєстрації] Будь-яка держава або міжурядова організація може заявити, що, незважаючи на Статтю 13(4)(iii), у зв'язку з продовженням реєстрації вона буде вимагати подання заяви та/або надання доказів стосовно використання знаку.

(6) [Експертиза по суті у зв'язку з продовженням реєстрації] Будь-яка держава або міжурядова організація може заявити, що, незважаючи на Статтю 13(б), у зв'язку з першим продовженням реєстрації, яка поширюється на послуги, її відомство може проводити експертизу такої реєстрації по суті, за умови, що така експертиза обмежена усуненням багатьох реєстрацій, здійснених на основі заявок, поданих на протязі шестимісячного періоду після введення в дію закону такої держави або організації, яким до набуття чинності цього Договору була надана можливість реєстрації знаків обслуговування.

(7) [Загальні положення] (a) Держава або міжурядова організація може робити заяву відповідно до пунктів (1) - (6) тільки в тому разі, якщо на дату здачі ратифікаційної грамоти або акта про приєднання до цього Договору продовження застосування її законодавства без такої заяви буде суперечити відповідним положенням цього Договору.

(b) Будь-яка заява, зроблена відповідно до пунктів (1) - (6), додається до ратифікаційної грамоти або акта про приєднання до цього Договору держави або міжурядової організації, яка зробила заяву.

(c) Будь-яка заява, зроблена відповідно до пунктів (1) - (6), може бути відкликана в будь-який час.

(8) [втрата дії заяви] (a) З урахуванням підпункту (c) будь-яка заява, зроблена відповідно до пунктів (1) - (6) державою, яка згідно з практикою, встановленою Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй, вважається державою, яка розвивається, або міжурядовою організацією, кожний із членів якої є такою державою, втрачає дію після закінчення восьми років з дати набуття чинності цього Договору.

(b) З урахуванням підпункту (c) будь-яка заява, зроблена відповідно до пунктів (1) - (6) іншою державою, крім держави, згаданої в підпункті (a), або іншою міжурядовою організацією, крім міжурядової організації, згаданої в підпункті (a), втрачає дію після закінчення шести років з дати набуття чинності цього Договору.

(c) Якщо до 28 жовтня 2004 року заява , зроблена відповідно до пунктів (1) - (6), не була відкликана згідно з пунктом (7)(c) або не стратила дію згідно з підпунктом (a) або (b), вона втрачає дію 28 жовтня 2004 року.

(9) [Участь у Договорі] До 31 грудня 1999 року будь-яка держава, яка на дату прийняття цього Договору є членом Міжнародного (Паризького) союзу по охороні промислової власності, не будучи членом Організації, незважаючи на Статтю 19(1)(2), може стати учасницею цього Договору, якщо її знаки можуть реєструватися власним відомством.

Стаття 23
Денонсація Договору

(1) [Повідомлення] Будь-яка Сторона, що домовляється, може денонсувати цей Договір шляхом повідомлення, надісланого Генеральному директору.

(2) [Дата набуття чинності] Денонсація набуває чинності через рік після дати отримання повідомлення Генеральним директором. Денонсація не зачіпає застосування цього Договору до будь-якої заявки, яка знаходиться на розгляді, чи будь-якого знаку, зареєстрованого стосовно денонсуючи Сторони, що домовляється, на дату закінчення зазначеного періоду, за умови, що після закінчення зазначеного періоду денонсуючи Сторона, що домовляється, може припинити застосування цього Договору до будь-якої реєстрації, починаючи з дати, на яку така реєстрація підлягає продовженню.

Стаття 24
Мови Договору; підписання

(1) [Оригінальні тексти; офіційні тексти] (a) Цей Договір підписується в одному примірнику англійською, арабською, китайською, французькою, російською та іспанською мовами, причому усі тексти повністю автентичні.

(b) Крім мов, згаданих у підпункті (a), на прохання Сторони, що домовляється, і після консультацій з нею та будь-якою іншою заінтересованою Стороною, що домовляється, офіційний текст розробляється Генеральним директором іншою мовою, яка є офіційною мовою зазначеної Сторони, що домовляється.

(2) [Строк для підписання] Цей Договір буде відкритий для підписання у штаб-квартирі Організації протягом року після його прийняття.

Стаття 25
Депозитарій

Цей Договір передається на зберігання Генеральному директору.

____________

Опрос