Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Решение относительно Общего положения о межгосударственных (межправительственных) органах Содружества Независимых Государств и Примерного соглашения межгосударственного (межправительственного) органа Содружества Независимых Государств с государством местонахождения об условиях его пребывания

Страны - участницы
Многостороннее соглашение (СНГ), Решение от 21.10.1994

РІШЕННЯ
щодо Загального положення про міждержавні (міжурядові) органи Співдружності Незалежних Держав і Зразкової угоди міждержавного (міжурядового) органу Співдружності Незалежних Держав з державою місцезнаходження про умови його перебування

ДАТА ПІДПИСАННЯ УКРАЇНОЮ: 21.10.94 р.
ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 21.10.94 р.

Рада глав урядів Співдружності Незалежних Держав

вирішила:

затвердити Загальне положення про міждержавні (міжурядові) органи Співдружності Незалежних Держав і Зразкову угоду міждержавного (міжурядового) органу Співдружності Незалежних Держав з державою місцезнаходження про умови її перебування (додаються).

Зазначені документи набирають чинності з моменту ухвалення рішення про заснування Міждержавного економічного Комітету Економічного союзу та Уточнення структури органів Співдружності Незалежних Держав.

Здійснено в місті Москві 21 жовтня 1994 року в одному дійсному примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається в Архіві Уряду Республіки Бєларусь, що направить кожній державі, яка підписала дійсне Рішення, його засвідчену копію.

 

За Уряд
Азербайджанської Республіки
 

За Уряд
Республіки Молдова
 

(підпис) 

(підпис) 

За Уряд
Республіки Бєларусь
 

За Уряд
Російської Федерації
 

(підпис) 

(підпис) 

За Уряд
Республіки Вірменія
 

За Уряд
Республіки Таджикистан
 

(підпис) 

(підпис) 

За Уряд
Республіки Грузія
 

За Уряд
Туркменистану
 

(підпис) 

 

За Уряд
Республіки Казахстан
 

За Уряд
Республіки Узбекистан
 

(підпис) 

(підпис) 

За Уряд
Киргизької Республіки
 

За Уряд
України
 

(підпис) 

(підпис) 

 

ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про міждержавні (міжурядові) органи Співдружності Незалежних Держав

Основні положення

1. Дійсне Загальне положення поширюється на міждержавні (міжурядові) органи Співдружності Незалежних Держав (далі - міждержавні (міжурядові) органи), утворені відповідно до Статуту Співдружності Незалежних Держав, міждержавними (міжурядовими) угодами (рішеннями) у рамках Співдружності (далі - міждержавні (міжурядові) угоди) та які мають штатний персонал (апарат) на постійній основі.

2. Міждержавні (міжурядові) органи керуються у своїй діяльності Статутом Співдружності Незалежних Держав, рішеннями Ради глав держав і Ради глав урядів Співдружності, міждержавними (міжурядовими) угодами, справжнім Загальним положенням, а також статутами і положеннями про ці органи.

3. Міждержавні (міжурядові) органи здійснюють свою діяльність у тісній взаємодії з Виконавчим Секретаріатом Співдружності Незалежних Держав і Міждержавним економічним Комітетом Економічного союзу Співдружності.

4. Мети, задачі і функції, а також порядок прийняття рішень і регламент діяльності міждержавних (міжурядових) органів встановлюються відповідними міждержавними (міжурядовими) угодами, статутами і положеннями про ці органи, а також іншими нормативними актами Співдружності Незалежних Держав.

5. Міждержавні (міжурядові) органи можуть наділятися правами юридичної особи, володіти відокремленим майном, здобувати права і приймати на себе зобов'язання по договорах, бути позивачем і відповідачем у судах, наділяти створювані ними органи правами юридичної особи, якщо це встановлено відповідними статутами і положеннями про ці органи.

6. Взаємини міждержавних (міжурядових) органів з державою перебування визначаються за згодою сторін на основі Зразкової угоди міждержавного (міжурядового) органа Співдружності Незалежних Держав з державою місцезнаходження про умови її перебування.

Апарат (службовці) міждержавних (міжурядових) органів

7. Реєстр (перелік) посад апарата міждержавних (міжурядових) органів засновується в порядку, встановленому статутами або положеннями про ці органи.

8. Порядок прийому на посади, проходження служби, атестації і звільнення службовців апарата міждержавних (міжурядових) органів встановлюється відповідними угодами, статутами і положеннями про ці органи, як правило, стосовно до порядку і умов, обумовлених законодавством про службу в державному апараті.

9. Службовці апарата міждержавних (міжурядових) органів є міжнародними посадовими особами і не можуть представляти інтереси своїх країн. Вони призначаються з громадян держав-учасниць відповідних угод по встановленим квотам або на контрактній основі.

10. Службовці, призначені на штатні посади апарата міждержавних (міжурядових) органів по встановлених квотах, числяться в кадрах державної служби посилаючої держави і по закінченні служби в цих органах відряджаються наказами їхніх керівників у розпорядження відповідних державних органів посилаючої держави Співдружності.

Службовці, призначені на штатні посади апарата міждержавних (міжурядових) органів у порядку наймання за контрактами, користуються правовими і соціальними гарантіями, визначеними законодавством про державну службу держави, громадянами якого вони є, якщо інше не встановлено рішеннями, прийнятими в рамках Співдружності.

11. Оплата праці службовців міждержавних (міжурядових) органів проводиться в порядку і розмірах, установлених відповідними штатними розкладами і кошторисами витрат цих органів, затвердженими Радою глав урядів держав Співдружності, або в іншому порядку, встановленому міждержавними (міжурядовими) угодами.

12. Службовці апарата міждержавних (міжурядових) органів за умовами матеріально-побутового, медичного і соціального забезпечення прирівнюються до державних службовців відповідних урядових органів держави перебування в порядку, обумовленому двосторонньою угодою міждержавного (міжурядового) органу і держави перебування.

13. Пенсійне забезпечення службовців міждержавних (міжурядових) органів здійснюється в порядку і на умовах, визначених законодавством для державних службовців держави, громадянами якої вони є. При цьому час роботи в зазначених органах зараховується в стаж роботи як державного службовця.

14. Службовці апарату міждержавних (міжурядових) органів:

не підлягають юрисдикції держави перебування у відношенні дій, вчинених ними під час виконання службових обов'язків;

наділяються правом безвізового в'їзду (виїзду) на території держав Співдружності і безперешкодного доступу за посвідченнями установленого зразка з питань службової діяльності у відповідні органи, установи, а також підприємства цих держав.

Майно і кошти міждержавних (міжурядових) органів

15. Фінансування витрат по функціонуванню міждержавних (міжурядових) органів і їхніх апаратів здійснюється у відповідності зі статтею 38 Статуту Співдружності Незалежних Держав з коштів держав-учасниць відповідних угод на основі пайової участі або інших джерел, якщо це передбачено відповідними угодами, положеннями і статутами про ці органи.

16. Для рішення покладених на них задач міждержавні (міжурядові) органи, наділені правами юридичної особи, можуть утворювати і мати у своєму розпорядженні відповідні фонди і резерви, розпоряджатися валютою й іншими фінансовими активами як усередині, так і поза державою перебування.

17. Міждержавні (міжурядові) органи забезпечуються службовими приміщеннями і необхідним майном у порядку і на умовах, обумовлених за згодою з державою перебування.

18. Держави - учасниці (уряду) Співдружності, що утворили міждержавні (міжурядові) органи, роблять їм необхідне сприяння при виконанні ними своїх функцій, обумовлених статутами, положеннями та іншими актами про ці органи, прийнятими в рамках Співдружності.

Заключне положення

19. Дійсне Загальне положення поширюється на штатний персонал міждержавного (міжурядового) органа, що входить до складу державного апарата держави перебування, у частині імунітету цих службовців від юрисдикції при здійсненні ними офіційних службових дій у процесі діяльності міждержавного (міжурядового) органу.

 

ЗРАЗКОВА УГОДА
міждержавного (міжурядового) органу Співдружності Незалежних Держав з державою місцезнаходження про умови його перебування

Міждержавний орган _________________________________ і Уряд ____________________________
                                                                      (найменування органа)                                                                      (назва країни)
на виконання Угоди про установу ________________________________________________________
                                                                                                                                         (найменування органа)
з метою забезпечення сприятливих умов для його діяльності в країні перебування і врегулювання взаємних відносин уклали дану Угоду про нижченаведене:

1. ________________________________ на своїй території надає _______________________________
                                 (назва країни)                                                                                                                (найменування органа)
і його посадовим особам гарантії, привілеї і імунітети, необхідні для забезпечення його діяльності відповідно до статутних задач.

2. Посадові особи ______________________________________________ поважають законодавство, а
                                                                              (найменування органа)
також традиції і звичаї народів країни перебування.

3. _________________________________________________, його майно й активи, а також службова
                                                     (найменування органа)
кореспонденція, документи й архіви користуються імунітетом від адміністративного і службового втручання уповноважених органів країни перебування, не підлягають обшукові, реквізиції, конфіскації і вилученню.

4. ____________________________________________________ і його майно звільняється від прямих
                                                   (найменування органа)
і непрямих податків і зборів будь-якого характеру, крім експлуатаційних і інших подібних платежів за зміст персоналу, приміщень, транспорту і т. д.

5. _________________________________________________________ звільняється від митних зборів і
                                                                 (найменування органа)
обмежень при ввозі і вивозі призначених для використання в його діяльності предметів, що не представляють собою історичну, культурну, цінність або пов'язаних з державної таємницею країни перебування.

6. __________________________________________ користується не менш сприятливими умовами в
                                  (найменування органа)
відношенні першочерговості, тарифів і ставок поштового, телеграфного, телексного, факсимільного, телефонного зв'язку, чим ті, якими користуються урядові організації країни перебування.

7. _____________________________ забезпечує _____________________________________________
                                (назва країни)                                                                                               (найменування органа)
службовими приміщеннями, сприяє в їхньому устаткуванні й охороні, а також в одержанні медичної допомоги, житлових приміщень і інших соціальних і комунальних послуг у порядку і на умовах, установлених для урядових організацій країни перебування.

8. Посадові особи _____________________________________________________ при виконанні своїх
                                                                                          (найменування органа)
офіційних функцій виражають інтереси тільки цього органа незалежно від країни, їхнього громадянства і користуються імунітетом від особистого арешту, затримання, адміністративної і судової юрисдикції країни перебування.

9. __________________________________________________________________ при здійсненні своєї
                                                               (найменування органа)
діяльності вправі проводити наради й інші заходи щодо місця свого знаходження без додаткового узгодження з країною перебування.

10. _________________________________; визнає право доступу посадових осіб _________________
                                    (назва країни)
_____________________________________________ по їхньому службовому посвідченню в державні
                                          (найменування органа)
органи, установи і підприємства ______________________________________________ відповідно до
                                                                                                                       (назва країни)
установленого порядку.

_____________________________________________________ бере на себе зобов'язання встановити
                                                   (найменування органа)
аналогічний режим доступу в його службові приміщення представників державних органів країни перебування за їхніми службовими посвідченням.

11. Місцезнаходженням ________________________ є _______________________________________
                                                                  (найменування органа)                                                              (вказати адресу) 

Службові приміщення ______________________________________________, план яких додається до
                                                                                                 (найменування органа)
даної Угоди, є її місцем розташування, яке може бути змінене по взаємній згоді сторін.

12. Майно _____________________________________________________________ у вигляді будівель,
                                                                               (найменування органа)
споруджень, устаткування, іншого рухомого і нерухомого майна, що числиться на його балансі, є його власністю. У випадку зміни місця розташування ________________________________________ ________________________________________________ або припинення його діяльності на території
                                         (найменування органу)
___________________________, а також в інших необхідних випадках __________________________
                     (назва країни)                                                                                                                                (найменування органа)
вправі зробити відчуження будівель, споруджень і іншого майна, що є його власністю.

Майно, закріплене за _____________________________________________ на основі оренди, на праві
                                                                                   (найменування органа)
оперативного керування або в іншому порядку, не підлягає вилученню країною перебування на весь період його діяльності на його території.

13. Компетентні органи __________________________________________________________ роблять
                                                                                                                  (назва країни)
сприяння особам, що прибувають в _____________________________________________ і виїжджає з
                                                                                                                                      (назва країни)
країни по справах ____________________________________.
                                                                     (найменування органа) 

14. Суперечки, що можуть виникнути в зв'язку з виконанням даної Угоди, будуть вирішуватися шляхом переговорів, між сторонами, а при недосягненні згоди - шляхом передачі суперечки на вирішення Економічного Суду СНД.

15. У випадку припинення діяльності ___________________________________________ на території
                                                                                                                               (найменування органа)
________________________________________________________ дана Угода втрачає чинність після
                                                      (назва країни)
врегулювання всіх майнових і немайнових правовідносин у країні перебування.

16. Дана Угода набирає сили з дати її підписання. 

 

Від імені 

Від імені 

_______________________
               (назва країни) 

_________________________
            (найменування органа) 

____________

Опрос