Идет загрузка документа (38 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение об основании Всемирной торговой организации

Страны - участницы
Многостороннее соглашение (не СНГ) от 15.04.1994

УГОДА
про заснування Світової організації торгівлі

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 15.04.94 р.
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 16.05.2008 р.

Офіційний переклад. 

Сторони цієї Угоди,

визнаючи, що їхні відносини в галузі торгівлі та економічного підприємництва повинні бути спрямовані на підвищення рівня життя, забезпечення повної зайнятості й значного та постійного зростання реального доходу й ефективного попиту, а також розширення виробництва товарів та послуг і торгівлі ними з урахуванням оптимального використання світових ресурсів відповідно до цілей сталого розвитку, прагнення захистити й зберегти навколишнє середовище та поліпшити засоби для досягнення цього в такий спосіб, який є сумісним з їхніми відповідними потребами та інтересами на різних рівнях економічного розвитку;

визнаючи також, що існує потреба в ужитті позитивних зусиль, спрямованих на те, щоб країни, що розвиваються, зокрема найменш розвинені серед них, мали частку в зростанні міжнародної торгівлі, яка відповідає потребам їхнього економічного розвитку;

бажаючи сприяти цим цілям шляхом укладення обопільних і взаємовигідних домовленостей, спрямованих на значне зниження тарифів й інших бар'єрів у торгівлі та на усунення дискримінаційного режиму в міжнародних торговельних відносинах;

тому будучи сповненими рішучості розвивати інтегровану, стійкішу й тривалішу систему багатосторонньої торгівлі, яка охоплює Генеральну угоду про тарифи й торгівлю, раніше досягнуті результати зусиль з лібералізації торгівлі, а також результати Уругвайського раунду багатосторонніх торгівельних переговорів;

будучи сповненими рішучості зберегти основні принципи й посприяти досягненню цілей, які є основою цієї системи багатосторонньої торгівлі,

домовляються про таке:

Стаття I
Заснування Організації

Цією Угодою засновано Світову організацію торгівлі (далі - СОТ).

Стаття II
Сфера діяльності СОТ

1. СОТ забезпечує загальну організаційну базу для здійснення торговельних відносин між її членами з питань, що стосуються угод та пов'язаних з ними правових документів, які охоплено в додатках до цієї Угоди.

2. Угоди та пов'язані з ними правові документи, які охоплено в додатках 1, 2 й 3 (далі - багатосторонні торговельні угоди), є невід'ємними частинами цієї Угоди та обов'язковими для всіх членів.

3. Угоди та пов'язані з ними правові документи, які охоплено в додатку 4 (далі - торговельні угоди з обмеженим колом учасників), також є частиною цієї Угоди для тих членів, які їх прийняли, та є обов'язковими для цих членів. Торговельні угоди з обмеженим колом учасників не створюють ні зобов'язань, ні прав для членів, які їх не прийняли.

4. Генеральна угода про тарифи й торгівлю 1994 року (далі - ГАТТ 1994), яку зазначено в додатку 1A, юридично відрізняється від Генеральної угоди про тарифи й торгівлю, датованої 30 жовтня 1947 року, доданої до Заключного акта, який прийнято після закінчення другої сесії Підготовчого комітету конференції Організації Об'єднаних Націй з питань торгівлі та зайнятості, з подальшими уточненнями, доповненнями чи змінами (далі - ГАТТ 1947).

Стаття III
Функції СОТ

1. СОТ сприяє виконанню, адмініструванню й реалізації положень і досягненню цілей цієї Угоди та багатосторонніх торговельних угод, а також забезпечує рамки для виконання, адміністрування й реалізації торговельних угод з обмеженим колом учасників.

2. СОТ забезпечує форум для проведення переговорів між її членами стосовно їхніх багатосторонніх торговельних відносин з питань, які регулюються угодами, які зазначено в додатках до цієї Угоди. За рішенням Конференції міністрів СОТ також може забезпечувати форум для подальших переговорів між її членами стосовно їхніх багатосторонніх торговельних відносин, а також рамки для впровадження результатів таких переговорів.

3. СОТ адмініструє Домовленість про правила та процедури вирішення спорів (далі - Домовленість про вирішення спорів, або ДВС), яку зазначено в додатку 2 до цієї Угоди.

4. СОТ адмініструє Механізм огляду торговельної політики (далі - ТПРМ), який передбачено в додатку 3 до цієї Угоди.

5. Для досягнення більшої погодженості у формуванні глобальної економічної політики СОТ у разі необхідності співробітничає з Міжнародним валютним фондом і Міжнародним банком реконструкції та розвитку та його філіалами.

Стаття IV
Структура СОТ

1. Конференція міністрів складається з представників усіх членів, які збираються щонайменше раз на кожні два роки. Конференція міністрів виконує функції СОТ та вживає необхідних для цього заходів. На запит члена Конференція міністрів має повноваження приймати рішення з усіх питань за будь-якою з багатосторонніх торговельних угод відповідно до спеціальних вимог для прийняття рішень, передбачених цією Угодою та відповідними багатосторонніми торговельними угодами.

2. Генеральна рада складається з представників усіх членів, які збираються в разі необхідності. У перервах між засіданнями Конференції міністрів її функції виконує Генеральна рада. Генеральна рада також виконує функції, покладені на неї цією Угодою. Генеральна рада розробляє та затверджує регламент комітетів, передбачених у пункті 7.

3. У разі необхідності Генеральна рада скликається для виконання функцій Органу з питань вирішення спорів, передбаченого Домовленістю про вирішення спорів. Орган з питань вирішення спорів може мати власного голову та розробляє такий регламент, який він уважає необхідними для виконання своїх функцій.

4. У разі необхідності Генеральна рада скликається для виконання функцій Органу з питань огляду торговельної політики, передбаченого в ТПРМ. Орган з питань огляду торговельної політики може мати власного голову та розробляє такий регламент, який він уважає необхідними для виконання своїх функцій.

5. Рада з питань торгівлі товарами, Рада з питань торгівлі послугами та Рада з питань торговельних аспектів прав інтелектуальної власності (далі - Рада ТРІПС) виконують свої функції під загальним керівництвом Генеральної ради. Рада з питань торгівлі товарами здійснює нагляд за функціонуванням багатосторонніх торговельних угод, які зазначено в додатку 1A. Рада з питань торгівлі послугами здійснює нагляд за функціонуванням Генеральної угоди про торгівлю послугами (далі - ГАТС). Рада ТРІПС здійснює нагляд за функціонуванням Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (далі - Угода ТРІПС). Ці Ради виконують функції, покладені на них відповідними угодами та Генеральною радою. Вони розробляють свої відповідні регламенти за умови їхнього схвалення Генеральною радою. Членство в цих Радах є відкритим для представників усіх членів. У разі необхідності ці Ради збираються для виконання своїх функцій.

6. У разі необхідності Рада з питань торгівлі товарами, Рада з питань торгівлі послугами та Рада ТРІПС засновують допоміжні органи. Ці допоміжні органи встановлюють свої відповідні регламенти за умови їхнього схвалення відповідними Радами.

7. Конференція міністрів засновує Комітет з питань торгівлі та розвитку, Комітет з питань обмежень, пов'язаних з платіжним балансом і Комітет з питань бюджету, фінансування та управління, які виконують функції, покладені на них цією Угодою та багатосторонніми торговельними угодами й будь-які додаткові функції, покладені на них Генеральною радою, а також може заснувати такі додаткові комітети з такими функціями, які вона може вважати необхідними. Однією з функцій Комітету з питань торгівлі та розвитку є періодичний перегляд спеціальних положень у багатосторонніх торговельних угодах на користь найменш розвинених країн-членів і звітування перед Генеральною радою для вживання необхідних заходів. Членство в цих Комітетах є відкритим для представників усіх членів.

8. Органи, передбачені за торговельними угодами з обмеженим колом учасників, виконують функції, покладені на них цими угодами, і діють в організаційних рамках СОТ. Ці органи регулярно інформують Генеральну раду про свою діяльність.

Стаття V
Відносини з іншими організаціями

1. Генеральна рада вживає необхідних заходів для ефективного співробітництва з іншими міжурядовими організаціями, функції яких мають стосунок до функцій СОТ.

2. Генеральна рада може вживати необхідних заходів для проведення консультацій та здійснення співробітництва з неурядовими організаціями, які займаються питаннями, що мають стосунок до питань, якими займається СОТ.

Стаття VI
Секретаріат

1. Секретаріат СОТ (далі - Секретаріат) очолюється Генеральним директором.

2. Конференція міністрів призначає Генерального директора та затверджує правила, які визначають повноваження, обов'язки, умови праці й строк служби Генерального директора.

3. Генеральний директор призначає членів персоналу Секретаріату й визначає їхні обов'язки та умови праці відповідно до правил, прийнятих Конференцією міністрів.

4. Обов'язки Генерального директора та персоналу Секретаріату за своїм характером є виключно міжнародними. Під час виконання своїх обов'язків Генеральний директор та персонал Секретаріату не запитують не або не приймають розпоряджень від будь-якого уряду чи будь-якого іншого органу поза СОТ. Вони утримуються від будь-яких дій, які можуть негативно вплинути на їхнє становище як міжнародних посадових осіб. Члени СОТ поважають міжнародний характер обов'язків Генерального директора та персоналу Секретаріату й не намагаються впливати на них під час виконання ними своїх обов'язків.

Стаття VII
Бюджет і внески

1. Генеральний директор подає Комітетові з питань бюджету, фінансування та управління проект річного бюджету й фінансовий звіт СОТ. Комітет з питань бюджету, фінансування та управління вивчає проект річного бюджету й фінансовий звіт, запропоновані Генеральним директором, та вносить відповідні рекомендації стосовно них Генеральній раді. Проект річного бюджету підлягає затвердженню Генеральною радою.

2. Комітет з питань бюджету, фінансування та управління пропонує Генеральній раді фінансові правила, які охоплюють положення, що встановлюють:

a) шкалу внесків, у якій видатки СОТ розподіляються між її членами, а також

b) заходи, яких уживають стосовно членів, що мають заборгованість.

Фінансові правила ґрунтуються на правилах і практиці ГАТТ 1947 настільки, наскільки це є можливим.

3. Генеральна рада затверджує фінансові правила та проект річного бюджету більшістю у дві третини голосів, яка охоплює більше половини членів СОТ.

4. Кожний член своєчасно вносить до СОТ свій внесок для фінансування витрат СОТ відповідно до фінансових правил, затверджених Генеральною радою.

Стаття VIII
Статус СОТ

1. СОТ є юридичною особою, і кожний з її членів надає їй таку правоздатність, яка може бути необхідною для виконання її функцій.

2. Кожний із членів надає СОТ такі привілеї та імунітети, які є необхідними для виконання її функцій.

3. Кожний із членів також надає посадовим особам СОТ і представникам членів такі привілеї та імунітети, які є необхідними для незалежного виконання ними функцій, пов'язаних із СОТ.

4. Привілеї та імунітети, які член надає СОТ, її посадовим особам та представникам членів, є подібними до привілеїв та імунітетів, передбачених у Конвенції про привілеї та імунітети спеціалізованих установ ООН, схваленій Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй 21 листопада 1947 року.

5. СОТ може укласти угоду про штаб-квартиру.

Стаття IX
Прийняття рішень

1. СОТ продовжує практику прийняття рішень шляхом досягнення консенсусу, яка застосовувалася відповідно до ГАТТ 19471. Якщо не передбачено іншого, у разі неможливості прийняття рішення шляхом досягнення консенсусу обговорюване питання вирішується голосуванням. На засіданнях Конференції міністрів та Генеральної ради кожний член СОТ має один голос. У випадках, коли Європейські Співтовариства використовують своє право голосу, вони мають кількість голосів, яка дорівнює кількості держав-членів2, що є членами СОТ. Рішення Конференції міністрів та Генеральної ради приймаються більшістю поданих голосів, якщо іншого не передбачено в цій Угоді чи відповідній багатосторонній торговельній угоді3.

____________
1 Рішення відповідного органу вважається прийнятим шляхом досягнення консенсусу, якщо жодний член, присутній на засіданні, під час якого прийнято рішення, формально не заперечує проти запропонованого рішення.

2 Кількість голосів Європейських співтовариств та їхніх держав-членів у будь-якому разі не перевищує кількості держав - членів Європейських співтовариств.

3 Рішення Генеральної ради у випадках, коли вона скликається як Орган з питань вирішення спорів, приймаються лише відповідно до положень пункту 4 статті 2 Домовленості про вирішення спорів.

2. Конференція міністрів та Генеральна рада мають виключні повноваження приймати рішення про тлумачення цієї Угоди та багатосторонніх торговельних угод. У разі тлумачення багатосторонньої торговельної угоди, зазначеної в додатку 1, вони здійснюють свої повноваження на підставі рекомендацій Ради, яка стежить за виконанням положень такої угоди. Рішення про тлумачення приймаються більшістю в три чверті голосів членів. Цей пункт не застосовується в такий спосіб, який суперечив би положенням статті X про поправки.

3. За виключних обставин Конференція міністрів може прийняти рішення про звільнення від зобов'язання, покладеного на члена цією Угодою чи будь-якою багатосторонньою торговельною угодою, за умови, що будь-яке таке рішення приймається трьома чвертями4 членів, якщо іншого не передбачено в цьому пункті.

____________
4 Рішення про надання звільнення від зобов'язання, обумовленого перехідним періодом або періодом поетапної реалізації, якого член, що звертається з проханням про звільнення від зобов'язання,
не виконав до закінчення відповідного строку, приймається лише шляхом досягнення консенсусу.

a. Прохання про надання звільнення від зобов'язання, яке стосується цієї Угоди, подається на розгляд Конференції міністрів відповідно до практики прийняття рішень шляхом досягнення консенсусу. Конференція міністрів установлює строк для розгляду такого прохання, який не перевищує 90 днів. Якщо протягом цього строку консенсусу не досягнуто, будь-яке рішення про надання звільнення від зобов'язання приймається трьома чвертями членів.

b. Прохання про надання звільнення від зобов'язання, яке стосується багатосторонніх торговельних угод, зазначених у додатку 1A або 1B, або 1C, та додатків до них, спершу подається до Ради з питань торгівлі товарами, Ради з питань торгівлі послугами чи Ради ТРІПС відповідно для розгляду протягом строку, який не перевищує 90 днів. Після закінчення цього строку відповідна Рада подає доповідь Конференції міністрів.

4. Рішення Конференції міністрів про надання звільнення від зобов'язання встановлює виключні обставини, які виправдовують таке рішення, умови, які регулюють застосування звільнення від зобов'язання,
та дату закінчення строку дії звільнення від зобов'язання. Будь-яке звільнення від зобов'язання, надане на строк понад один рік, розглядається Конференцією міністрів не пізніше, ніж через один рік після його надання, а далі - щороку до закінчення строку дії звільнення від зобов'язання. Під час кожного перегляду Конференція міністрів перевіряє, чи продовжують існувати виключні обставини, які виправдовують надання звільнення від зобов'язання, а також чи виконано умови надання звільнення від зобов'язання. На підставі щорічного перегляду Конференція міністрів може продовжити, змінити або припинити звільнення від зобов'язання.

5. Рішення за торговельною угодою з обмеженим колом учасників, у тому числі будь-які рішення про тлумачення та звільнення від зобов'язання, регулюється положеннями такої угоди.

Стаття X
Поправки

1. Будь-який член СОТ може запропонувати внести поправки до положень цієї Угоди чи багатосторонніх торговельних угод, які зазначено в додатку 1, шляхом подання такої пропозиції на розгляд Конференції міністрів. Ради, перелічені в пункті 5 статті IV, також можуть подавати на розгляд Конференції міністрів пропозиції про внесення поправок до положень відповідних багатосторонніх торговельних угод, які зазначено в додатку 1 та за виконанням яких вони наглядають. Якщо Конференція міністрів не прийме рішення про триваліший строк, то протягом 90 днів з моменту формального подання на розгляд Конференції міністрів пропозиції будь-яке рішення Конференції міністрів подати запропоновану поправку на розгляд членів для прийняття приймається шляхом досягнення консенсусу. Якщо положення пунктів 2, 5 чи 6 не застосовуються, у рішенні зазначається, чи застосовуються положення пунктів 3 та 4. У разі досягнення консенсусу Конференція міністрів негайно подає запропоновану поправку на розгляд членів для прийняття. Якщо протягом установленого строку на засіданні Конференції міністрів не досягнуто консенсусу, Конференція міністрів більшістю у дві третини голосів членів приймає рішення, чи подавати запропоновану поправку на розгляд Конференції міністрів для прийняття. За винятком випадків, зазначених у пунктах 2, 5 й 6, до запропонованої поправки застосовуються положення пункту 3, якщо Конференція міністрів більшістю в три чверті членів не прийме рішення про застосування положень пункту 4.

2. Поправки до положень цієї статті й до положень таких статей набирають чинності лише після прийняття всіма членами:

статті IX цієї Угоди;

статей I та II ГАТТ 1994;

статті II:1 ГАТС;

статті 4 Угоди ТРІПС.

3. За винятком поправок до положень, перелічених у пунктах 2 та 6, поправки до положень цієї Угоди чи положень багатосторонніх торговельних угод, які зазначено в додатках 1A та 1C та які за своїм характером могли б змінити права та обов'язки членів, набирають чинності для членів, які їх прийняли, після прийняття двома третинами членів, а після цього - для кожного іншого члена після прийняття ним. Конференція міністрів більшістю в три чверті членів може вирішити, що будь-яка поправка, яка набирає чинності відповідно до цього пункту, за своїм характером є такою, що будь-який член, який не прийняв її протягом строку, установленого Конференцією міністрів для кожного випадку, може вийти із СОТ або залишитися членом за згодою Конференції міністрів.

4. За винятком поправок до положень, перелічених у пунктах 2 та 6, поправки до положень цієї Угоди чи положень багатосторонніх торговельних угод, які зазначено в додатках 1A та 1C та які за своїм характером могли б змінити права та обов'язки членів, набирають чинності для всіх членів після прийняття двома третинами членів

5. За винятком випадків, передбачених у зазначеному вище пункті 2, поправки до частин I, II й III ГАТС та відповідних додатків набирають чинності для членів, які їх прийняли, після прийняття двома третинами членів, а після цього - для кожного Члена СОТ після прийняття ним. Конференція міністрів більшістю в три чверті членів може вирішити, що будь-яка поправка, яка набирає чинності відповідно до попереднього положення, за своїм характером є такою, що будь-який член, який не прийняв її протягом строку, установленого Конференцією міністрів для кожного випадку, може вийти із СОТ або залишитися членом за згодою Конференції міністрів. Поправки до частин IV, V й VI ГАТС та відповідних додатків набирають чинності для всіх членів після прийняття двома третинами членів.

6. Незважаючи на інші положення цієї статті, поправки до Угоди ТРІПС, які відповідають вимогам пункту 2 статті 71 Угоди ТРІПС, можуть прийматися Конференцією міністрів без подальшої процедури формального прийняття.

7. Будь-який член, який приймає поправку до цієї Угоди чи багатосторонньої торговельної угоди, яку зазначено в додатку 1, здає на зберігання Генеральному директору документ про прийняття протягом строку прийняття, установленого Конференцією міністрів.

8. Будь-який член СОТ може запропонувати внести поправки до положень багатосторонніх торговельних угод, які зазначено в додатках 2 й 3 шляхом подання такої пропозиції на розгляд Конференції міністрів. Рішення про затвердження поправок до багатосторонньої торговельної угоди, яку зазначено в додатку 2, приймається шляхом досягнення консенсусу, і ці поправки набирають чинності для всіх членів після затвердження Конференцією міністрів. Рішення про затвердження поправок до багатосторонньої торговельної угоди, яку зазначено в додатку 3, набирають чинності для всіх членів після затвердження Конференцією міністрів.

9. На запит членів, які є сторонами торговельної угоди, Конференція міністрів може вирішити виключно шляхом досягнення консенсусу додати таку угоду до додатка 4. На запит членів, які є сторонами торговельної угоди з обмеженим колом учасників, Конференція міністрів може вирішити вилучити таку угоду з додатка 4.

10. Поправки до торговельної угоди з обмеженим колом учасників регулюються положеннями такої угоди.

Стаття XI
Перше членство

1. Договірні сторони ГАТТ 1947 станом на дату набрання цією Угодою чинності, а також Європейські Співтовариства, які приймають цю Угоду та багатосторонні торговельні угоди, перелік поступок та зобов'язань для яких додано до ГАТТ 1994 і перелік спеціальних зобов'язань для яких додано до ГАТС, стають першими членами СОТ.

2. Від найменш розвинених країн, визнаних такими Організацією Об'єднаних Націй, вимагатиметься лише прийняття зобов'язань та поступок настільки, наскільки вони є сумісними з їхніми індивідуальними потребами розвитку, фінансовими й торговельними потребами чи їхніми адміністративними й інституціональними можливостями.

Стаття XII
Приєднання

1. Будь-яка держава чи окрема митна територія, яка має повну автономію в провадженні своїх зовнішніх торговельних відносин та інших питань, передбачених у цій Угоді та багатосторонніх торговельних угодах, може приєднатися до цієї Угоди на умовах, що підлягають погодженню між нею та СОТ. Таке приєднання застосовується до цієї Угоди та багатосторонніх торговельні угод, доданих до неї.

2. Рішення про приєднання приймаються Конференцією міністрів. Конференція міністрів затверджує угоду про умови приєднання більшістю у дві третини членів СОТ.

3. Приєднання до торговельної угоди з обмеженим колом учасників регулюється положеннями такої угоди.

Стаття XIII
Незастосування багатосторонніх торговельних угод між окремими членами

1. Ця Угода та багатосторонні торговельні угоди, які зазначено в додатках 1 та 2, не застосовуються у відносинах між будь-яким членом та будь-яким іншим членом, якщо будь-який із членів на момент, коли один з них стає членом, не погоджується на таке застосування.

2. Пункт 1 може застосовуватися між першими членами СОТ, які були договірними сторонами ГАТТ 1947, лише у випадках, коли раніше застосовувалася стаття XXXV тієї Угоди і вона була чинною у відносинах між тими договірними сторонами на час набрання чинності для них цієї Угоди.

3. Пункт 1 застосовується між членом та іншим членом, який приєднався згідно зі статтею XII, лише якщо член, який не погоджується на застосування, повідомив про це Конференції міністрів до затвердження Конференцією міністрів угоди про умови приєднання.

4. На запит будь-якого члена Конференція міністрів в окремих випадках може переглядати дію цієї статті й робити відповідні рекомендації.

5. Незастосування торговельної угоди з обмеженим колом учасників між сторонами такої угоди регулюється положеннями такої угоди.

Стаття XIV
Прийняття, набрання чинності й здача на зберігання

1. Ця Угода є відкритою для прийняття договірними сторонами ГАТТ 1947, а також Європейськими Співтовариствами, які мають право стати першими членами СОТ відповідно до статті XI цієї Угоди, шляхом підписання або в інший спосіб. Таке прийняття застосовується до цієї Угоди та багатосторонніх торговельних угод, доданих до неї. Ця Угода та багатосторонні торговельні угоди, додані до неї, набирають чинності в день, визначений міністрами відповідно до пункту 3 Заключного акта, що втілює результати Уругвайського раунду багатосторонніх торгівельних переговорів, і залишаються відкритими для прийняття в межах двох років після цієї дати, якщо міністри не домовляться про інше. Прийняття після набрання цією Угодою чинності набирає чинності на 30-й день після дати такого прийняття.

2. Член, який приймає цю Угоду після набрання нею чинності, виконує ті поступки й зобов'язання за багатосторонніми торговельними угодами, які повинні бути виконані з моменту набрання цією Угодою чинності, так, ніби він прийняв цю Угоди в день набрання нею чинності.

3. До набрання цією Угодою чинності текст цієї Угоди та багатосторонніх торговельних здається на зберігання Генеральному директору договірних сторін ГАТТ 1947. Генеральний директор відразу забезпечує кожний уряд та Європейські Співтовариства, які прийняли цю Угоду, засвідченими копіями цієї Угоди та багатосторонніх торговельних угод, а також повідомляє про кожне їхнє прийняття. Ця Угода та багатосторонні торговельні угоди, а також будь-які поправки до них здаються на зберігання Генеральному директору СОТ після набрання цією Угодою чинності.

4. Прийняття торговельних угод з обмеженим колом учасників та набрання ними чинності регулюється положеннями такої угоди. Такі угоди здаються на зберігання Генеральному директору договірних сторін ГАТТ 1947. Після набрання цією Угодою чинності такі угоди здаються
на зберігання Генеральному директору СОТ.

Стаття XV
Вихід

1. Будь-який член може вийти із цієї Угоди. Такий вихід застосовується як до цієї Угоди, так і до багатосторонніх торговельних угод і набирає чинності після закінчення шести місяців з дати отримання Генеральним директором СОТ письмового повідомлення про вихід.

2. Вихід з торговельної угоди з обмеженим колом учасників регулюється положеннями такої угоди.

Стаття XVI
Інші положення

1. Якщо іншого не передбачено цією Угодою чи багатосторонніми торговельними угодами, СОТ керується рішеннями, процедурами та звичаєвою практикою, яких дотримувалися договірні сторони ГАТТ 1947 та органи, засновані в рамках ГАТТ 1947.

2. Настільки, наскільки це є можливим, Секретаріат ГАТТ 1947 стає Секретаріатом СОТ, а Генеральний директор договірних сторін ГАТТ 1947 до призначення Конференцією міністрів Генерального директора відповідно до пункту 2 статті VI цієї Угоди виконує обов'язки Генерального директора СОТ.

3. У разі колізії між положенням цієї Угоди та положенням будь-якої багатосторонньої торговельної угоди положення цієї Угоди має переважну силу стосовно такої колізії.

4. Кожний член забезпечує відповідність своїх нормативно-правових актів й адміністративних процедур своїм зобов'язанням, передбаченим угодами, що додаються.

5. Стосовно будь-якого положення цієї Угоди не робиться жодних застережень. Застереження стосовно будь-яких положень багатосторонніх торговельних угод робляться лише настільки, наскільки це передбачено в таких угодах. Застереження стосовно положення торговельної угоди з обмеженим колом учасників регулюються положенням такої угоди.

6. Ця Угода реєструється відповідно до положень статті 102 Статуту Організації Об'єднаних Націй.

Учинено в м. Марракеш 15 квітня 1994 року в одному примірнику англійською, французькою та іспанською мовами, причому кожний текст є автентичним.

Пояснювальні примітки

Терміни "країна" або "країни", що вживаються в цій Угоді та в багатосторонніх торговельних угодах, необхідно розуміти як такі, що охоплюють будь-яку окрему митну територію, яка є членом СОТ.

У разі окремої митної території, яка є членом СОТ, коли у вислові в цій Угоді й багатосторонніх торговельних угодах уживається термін "національний", такий вислів необхідно тлумачити як такий, що стосується такої митної території, якщо не зазначено іншого.

 

ДОДАТОК 1

Додаток 1А. Багатосторонні угоди з торгівлі товарами

Генеральна угода про тарифи й торгівлю 1994 року

Угода про сільське господарство

Угода про застосування санітарних і фітосанітарних заходів

Угода про текстиль та одяг

Угода про технічні бар'єри в торгівлі

Угода про пов'язані з торгівлею інвестиційні заходи

Угода про застосування статті VI Генеральної угоди про тарифи й торгівлю 1994 року

Угода про застосування статті VII Генеральної угоди про тарифи й торгівлю 1994 року

Угода про передвідвантажувальну інспекцію

Угода про правила визначення походження

Угода про процедури ліцензування імпорту

Угода про субсидії та компенсаційні заходи

Угода про захисні заходи

Додаток 1B. Генеральна угода про торгівлю послугами та додатки

Додаток 1C. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності

 

ДОДАТОК 2

Домовленість про правила та процедури вирішення спорів

 

ДОДАТОК 3

Механізм огляду торговельної політики

 

ДОДАТОК 4

Торговельні угоди з обмеженим колом учасників

Угода про торгівлю цивільною авіатехнікою

Угода про державні закупки

Міжнародна угода про торгівлю молочними продуктами

Міжнародна угода про торгівлю яловичиною

____________

Опрос