Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение о мерах по охране промышленной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам охраны промышленной собственности

Страны - участницы
Многостороннее соглашение (СНГ) от 12.03.1993
Утратил силу

УГОДА
про заходи з охорони промислової власності та створення Міждержавної ради з питань охорони промислової власності

ДАТА ПІДПИСАННЯ УКРАЇНОЮ: 12.03.93 р.
ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 12.03.93 р.

Дію Угоди припинено
(згідно з Угодою від 19 листопада 2010 року)

Уряди держав - учасниць цієї Угоди, далі - учасники Угоди,

вважаючи за необхідне вжити невідкладних заходів щодо створення міждержавної системи правової охорони промислової власності,

домовились про таке:

Стаття 1

Учасники Угоди створюють Міждержавну раду з питань охорони промислової власності (далі - Рада) для координації спільної діяльності щодо створення міждержавної системи охорони об'єктів промислової власності, гармонізації національного законодавства в галузі правової охорони цих об'єктів і розробки Конвенції з охорони промислової власності (далі - Конвенція) відкритого типу.

З цією метою учасники Угоди негайно призначать до Ради своїх повноважних представників.

Перше засідання Ради скликається в місті Москві на базі Комітету Російської Федерації з патентів і товарних знаків після одержання ним повідомлень про призначення повноважних представників учасників Угоди та їхніх заступників.

Час і місце проведення наступних засідань визначається Радою.

Рада у своїй діяльності керується Положенням про Міждержавну раду з питань охорони промислової власності, яке є невід'ємною частиною цієї Угоди (додається).

Стаття 2

До розробки та укладення Конвенції учасники Угоди доручають Раді підготувати до 1 червня 1993 року пропозиції про першочергові кроки зі створення міждержавної системи правової охорони промислової власності.

Стаття 3

Раді доручається створити постійно діючу міждержавну робочу групу експертів для розробки угод та інших документів, включаючи проект Конвенції відкритого типу, необхідних для організації міждержавної системи охорони промислової власності, а також для вирішення питань обміну патентною, нормативно-методичною документацією й іншою інформацією в галузі охорони промислової власності.

Порядок функціонування, матеріально-технічного забезпечення і періодичність роботи групи визначаються Радою.

Фінансування діяльності Ради здійснюється учасниками Угоди на договірній основі.

Стаття 4

Раді доручається узгодити з відповідними державними органами учасників Угоди, включаючи патентні відомства, необхідні правові умови і гарантії дії на їхніх територіях міждержавних охоронних документів, видача яких має бути передбачена Конвенцією, і звернутися до Всесвітньої організації інтелектуальної власності й інших міжнародних організацій для експертизи проекту Конвенції і документів, що його супроводжують.

Стаття 5

Угода набуває чинності з дня її підписання.

Угода відкрита для приєднання до неї інших держав.

Вчинено в місті Москві 12 березня 1993 року в одному оригінальному примірнику російською мовою. Цей примірник зберігається в Архіві Уряду Республіки Білорусь, який направить державам, що підписали цю Угоду, її завірену копію.

 

За Уряд Азербайджанської Республіки 

За Уряд Республіки Молдова 

  

(підпис) 

За Уряд Республіки Білорусь 

За Уряд Російської Федерації 

(підпис) 

(підпис) 

За Уряд Республіки Вірменія 

За Уряд Республіки Таджикистан 

(підпис) 

(підпис) 

За Уряд Республіки Грузія
 

За Уряд Туркменистану 

За Уряд Республіки Казахстан 

За Уряд Республіки Узбекистан 

(підпис) 

(підпис) 

За Уряд Республіки Киргизстан 

За Уряд України 

(підпис) 

(підпис) 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Міждержавну раду з питань охорони промислової власності

I. Завдання Міждержавної ради з питань охорони промислової власності

Міждержавна рада з питань охорони промислової власності (далі - Рада) створюється відповідно до Угоди про заходи з охорони промислової власності та створення Міждержавної ради з питань охорони промислової власності (далі - Угода) для координації спільної діяльності зі створення міждержавної системи охорони винаходів, промислових зразків, товарних знаків і знаків обслуговування, гармонізації національного законодавства в галузі правової охорони об'єктів промислової власності і розробки Конвенції з охорони промислової власності (далі - Конвенція) відкритого типу.

II. Функції Ради

Рада:

А) координує спільну діяльність учасників Угоди зі створення міждержавної системи охорони винаходів, промислових зразків, товарних знаків і знаків обслуговування, гармонізації національного законодавства в галузі правової охорони об'єктів промислової власності і розробки Конвенції;

Б) здійснює необхідні дії для підписання Конвенції зацікавленими державами і набуття нею чинності;

В) сприяє учасникам Угоди в обміні законодавчою, нормативною, методичною й іншою інформацією в галузі охорони промислової власності і патентною документацією;

Г) розробляє рекомендації для учасників Угоди щодо гармонізації національного законодавства в галузі правової охорони об'єктів промислової власності;

Д) надає допомогу учасникам Угоди в підготовці національних законодавчих та інших актів у галузі правової охорони об'єктів промислової власності;

Е) надає учасникам Угоди звіти про виконану роботу;

Є) виконує інші функції, пов'язані з реалізацією Угоди.

III. Права Ради

Для виконання зазначених у розділі II цього Положення функцій Рада має право:

А) розробляти і затверджувати Регламент своєї роботи, а також вносити до нього зміни;

Б) створювати постійно діючу міждержавну робочу групу експертів для розробки угод й інших документів, включаючи проект Конвенції відкритого типу, необхідних для організації міждержавної системи охорони об'єктів промислової власності, для вирішення питань обміну законодавчою, нормативною, методичною й іншою інформацією в галузі промислової власності і патентною документацією, й інші робочі групи експертів з питань функціонування Ради;

В) здійснювати контроль за діяльністю створюваних робочих груп і вживати заходів для забезпечення їх нормальної роботи;

Г) надавати учасникам Угоди розроблені документи для розгляду і підписання у встановленому порядку;

Д) розробляти рекомендації з гармонізації національного законодавства в галузі правової охорони об'єктів промислової власності;

Е) готувати пропозиції щодо фінансування робіт, пов'язаних з виконанням функцій Ради;

Є) здійснювати контакти з питань правової охорони об'єктів промислової власності з відповідними органами держав, що не є учасниками Угоди, і міжнародними організаціями;

Ж) заслуховувати звіти Голови Ради і готувати відповідні пропозиції для учасників Угоди;

З) робити запити й одержувати від учасників Угоди інформацію, необхідну для виконання функцій Ради;

І) залучати як консультантів на договірній основі фахівців і організації учасників Угоди до виконання робіт, пов'язаних із здійсненням функцій Ради.

IV. Склад Ради

1. Рада формується з повноважних представників учасників Угоди та їхніх заступників. Кожен учасник Угоди має право призначити до Ради одного повноважного представника й одного його заступника.

2. Повноважні представники учасників Угоди або їхні заступники можуть залучати до роботи референтів та експертів.

V. Голова і заступник Голови Ради

1. Рада обирає на першому засіданні зі свого складу Голову і заступника Голови.

2. Термін дії повноважень Голови Ради і його заступника - 3 роки. За рішенням Ради термін може бути продовжений.

3. Голова представляє Раду в державах і міжнародних організаціях у межах повноважень Ради, наданих йому цим Положенням.

4. Голова організує роботу Ради, керує її засіданнями, забезпечує дотримання Регламенту.

5. У разі відсутності Голови його функції виконує заступник.

6. Голова та його заступник мають право виступати на засіданнях Ради своїх держав - учасниць цієї Угоди як повноважні представники своїх держав.

VI. Засідання Ради

1. Засідання Ради скликаються за рішенням Голови.

2. Перше організаційне засідання Ради скликається в місті Москві не пізніше ніж через два тижні з дати набуття чинності Угодою.

На засіданнях Ради можуть бути присутніми за її запрошенням як спостерігачі керівники патентних відомств або органів учасників Угоди, що їх заміняють, а також представники міжнародних організацій.

3. Періодичність засідань Ради встановлюється самою Радою. Позачергові засідання скликаються з ініціативи Голови або на вимогу не менше трьох учасників Угоди.

4. Рішення Ради є правомочними, якщо на її засіданні представлені дві третини учасників Угоди.

5. Засідання Ради проводяться відповідно до Регламенту.

6. Витрати, пов'язані з діяльністю повноважних представників та їхніх заступників у Раді, а також членів робочих груп, які створюються відповідно до пункту "Б" розділу III цього Положення, несуть учасники Угоди, яких вони представляють.

VII. Робоча мова Ради

Робочою мовою Ради є російська мова.

VIII. Порядок прийняття рішень Ради

1. Рішення Ради, зокрема з питань фінансового, матеріально-технічного й іншого характеру, приймаються простою більшістю голосів, але при наявності згоди з цими рішеннями учасників Угоди, інтереси яких зачіпаються.

Рішення щодо організаційно-технічних питань функціонування Ради та її робочих груп приймаються простою більшістю голосів присутніх і таких, що беруть участь у голосуванні, учасників Угоди. В надзвичайних випадках рішення з організаційно-технічних питань можуть прийматися в робочому порядку шляхом опитування Головою Ради повноважних представників учасників Угоди або їхніх заступників. Такі рішення затверджуються і включаються до протоколу на наступному засіданні.

2. Право голосу в Раді мають лише учасники Угоди. Кожен учасник Угоди має один голос.

IX. Матеріально-технічне забезпечення роботи Ради та її робочих груп

1. Матеріально-технічне забезпечення засідань Ради здійснює учасник Угоди, на території якого проводиться засідання.

2. Фінансове забезпечення діяльності постійно діючої міждержавної робочої групи експертів для розробки угод й інших документів (включаючи проект Конвенції відкритого типу), необхідних для організації єдиної міждержавної системи охорони промислової власності, а також для вирішення питань взаємного обміну законодавчою, нормативною, методичною й іншою інформацією в галузі охорони промислової власності і патентною документацією здійснюється в порядку, встановлюваному Радою за узгодженням з учасниками Угоди.

3. Фінансування роботи груп експертів з розробки інших документів, крім зазначених у пункті 2 цього розділу, здійснюється учасниками Угоди, зацікавленими у виконанні цих робіт, на договірній основі.

____________

Опрос