Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Решение об утверждении Положения о Межгосударственном координационном совете по научно-технической информации и Положения о Фонде развития межгосударственного обмена научно-технической информацией

Страны - участницы
Многостороннее соглашение (СНГ), Решение от 13.11.1992

РІШЕННЯ
про затвердження Положення про Міждержавну координаційну раду з науково-технічної інформації і Положення про Фонд розвитку міждержавного обміну науково-технічною інформацією

ДАТА ПІДПИСАННЯ УКРАЇНОЮ: 13.11.92 р.
ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 13.11.92 р.

Рада глав урядів Співдружності Незалежних Держав,

керуючись Угодою про міждержавний обмін науково-технічною інформацією від 26 червня 1992 року,

вирішила:

Затвердити Положення про Міждержавну координаційну раду з науково-технічної інформації і Положення про Фонд розвитку міждержавного обміну науково-технічною інформацією (відповідно до додатків 1, 2).

Вчинено в місті Москві 13 листопада 1992 року в одному дійсному примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається в Архіві Уряду Республіки Білорусь, який направить державам, що підписали цю Угоду, його завірену копію.

 

За Уряд Республіки Азербайджан 

За Уряд Російської Федерації
(підпис)
 

За Уряд Республіки Вірменія
(підпис)
 

За Уряд Таджикистану
(підпис)
 

За Уряд Республіки Грузія 

За Уряд Туркменистану 

За Уряд Республіки Білорусь
(підпис)
 

За Уряд Республіки Узбекистан
(підпис)
 

За Уряд Республіки Казахстан
(підпис)
 

За Уряд України
(підпис)
 

За Уряд Республіки Киргизстан
(підпис)
 

  

За Уряд Республіки Молдова
(підпис)
 

  

 

ПОЛОЖЕННЯ
про міждержавну координаційну раду з науково-технічної інформації

I. Загальні положення 

1. Міждержавна координаційна рада з науково-технічної інформації (далі - МКРНТІ) створюється для координації дій держав у рамках Угоди про міждержавний обмін науково-технічною інформацією від 26 червня 1992 року (далі - угода).

2. МКРНТІ складається з представників держав - учасниць Угоди (по одному від кожної держави) і має Секретаріат як робочий орган.

3. Місцеперебування Секретаріату - місто Київ.

II. Функції МКРНТІ

1. На МКРНТІ покладається:

керівництво підготовкою і затвердження програм та проектів розвитку міждержавного обміну науково-технічною інформацією;

визначення пріоритетних напрямів діяльності з міждержавного обміну науково-технічною інформацією;

підготовка і затвердження планів розвитку спільно використовуваних інформаційних ресурсів;

керівництво розробкою правового й економічного механізмів доступу до інформаційних ресурсів держав - учасниць Угоди, а також нормативно-технічних документів для забезпечення сумісності інформаційних систем при міждержавному обміні інформацією;

розгляд досягнутих результатів співробітництва держав - учасниць Угоди;

затвердження кошторисів видатків на реалізацію програм і проектів міждержавного обміну науково-технічною інформацією, а також видатків МКРНТІ та її Секретаріату.

2. МКРНТІ здійснює й інші функції, що випливають з угоди, чи такі, що визначаються додатковими повноваженнями, погодженими з урядами держав-учасниць Угоди.

III. Представники держави в МКРНТІ

1. Представнику держави в МКРНТІ (член МКРНТІ) надаються його урядом повноваження, необхідні для виконання покладених на МКРНТІ функцій.

2. Член МКРНТІ має право:

ініціювати обговорення на засіданнях МКРНТІ міждержавного обміну науково-технічною інформацією, інформувати МКРНТІ про позицію своєї держави з цих питань;

проводити з іншими членами МКРНТІ переговори про участь своєї держави в конкретних формах обміну науково-технічною інформацією;

отримувати від Секретаріату за запитом інформацію про його поточну діяльність і по конкретних напрямах співробітництва.

3. Під час перерви між засіданнями члени МКРНТІ організовують у своїх державах роботу з реалізації прийнятих МКРНТІ рішень, підтримують контакти з Секретаріатом і між собою.

IV. Організація роботи МКРНТІ

1. МКРНТІ проводить засідання не рідше ніж один раз в півріччя. Пов'язані з цим видатки відшкодовуються з коштів Фонду розвитку міждержавного обміну науково-технічною інформацією.

2. МКРНТІ очолює голова, функції якого почергово здійснюються кожним членом МКРНТІ.

3. Порядок денний засідання МКРНТІ приймається простою більшістю голосів від загальної кількості членів МКРНТІ.

4. Рішення МКРНТІ про затвердження програм і проектів, змін і доповнень до них, а також планів їх реалізації приймаються на основі консенсусу.

5. З процедурних питань МКРНТІ приймає рішення кваліфікованою більшістю голосів.

6. Кожен член МКРНТІ має один голос і може залучати до участі в її засіданнях необхідну кількість експертів і радників.

7. Рішення, що стосуються інтересів будь-якої держави - учасниці Угоди, не можуть прийматися за відсутності її представника.

8. МКРНТІ може створювати робочі групи для вивчення проблем щодо її діяльності.

9. Держави - учасниці Угоди несуть всі видатки, пов'язані з роботою їх представників у МКРНТІ.

V. Секретаріат МКРНТІ

1. Секретаріат координує заходи з реалізації програм і планів, затверджених МКРНТІ. Відповідно до її вказівок визначає дати проведення засідань МКРНТІ і забезпечує вжиття необхідних для цього заходів.

Секретаріат організовує збір зауважень і пропозицій від національних інформаційних центрів, що координують міждержавний обмін науково-технічною інформацією в рамках Угоди, звітних матеріалів і документів про виконання програмних і планових заходів і готує їх до розгляду МКРНТІ.

2. Склад Секретаріату формується МКРНТІ. До нього можуть входити громадяни будь-якої держави - учасниці Угоди.

3. Секретаріат здійснює діяльність у відповідності до Положення про нього, затвердженого МКРНТІ.

4. Діяльність Секретаріату фінансується за рахунок коштів Фонду розвитку міждержавного обміну науково-технічною інформацією у відповідності до кошторису видатків, що затверджується МКРНТІ.

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Фонд розвитку міждержавного обміну науково-технічною інформацією

1. Фонд розвитку міждержавного обміну науково-технічною інформацією (далі - Фонд) створюється для фінансування заходів, які передбачаються програмами та планами, що затверджуються Міждержавною координаційною радою з науково-технічної інформації (далі - МКРНТІ), в рамках Угоди про міждержавний обмін науково-технічною інформацією від 26 червня 1992 року (далі - Угода).

2. Основним призначенням Фонду є забезпечення фінансування:

розробок програм, планів та проектів розвитку міждержавного обміну науково-технічною інформацією;

робіт по формуванню та використанню інформаційних ресурсів спільного користування та реалізації програм та проектів міждержавного обміну науково-технічною інформацією;

діяльності МКРНТІ та його Секретаріату.

3. Кошти Фонду формуються за рахунок внесків держав - учасниць МКРНТІ, а також внесків будь-яких юридичних та фізичних осіб у валюті держав - учасниць Угоди або вільно конвертованій валюті.

Розмір внесків держав - учасниць Угоди визначається на узгодженій основі їх урядами.

4. Фонд є розподіленим. Кошти Фонду накопичуються на рахунках національних інформаційних центрів, які координують в своїх державах міждержавний обмін науково-технічною інформацією та використовуються в кожній з держав на фінансування проектів МКРНТІ, які проводяться в ній, або на участь держав у проектах, які спільно реалізуються.

5. Виключне право розпорядження коштами Фонду та контроль за їх виконанням належить МКРНТІ. Рішення МКРНТІ про використання коштів фонду доводяться до відома керівників національних інформаційних центрів представником даної держави в МКРНТІ.

6. Облік використання коштів Фонду на постійній та регулярній основі забезпечує Секретаріат МКРНТІ шляхом підготовки для МКРНТІ звітних документів та матеріалів. Керівники національних інформаційних центрів зобов'язані на запит Секретаріату МКРНТІ надавати документи бухгалтерської звітності по використанню коштів Фонду.

____________

Опрос