Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение о сотрудничестве в области культуры

Страны - участницы
Многостороннее соглашение (СНГ) от 15.05.1992

УГОДА
про співробітництво в галузі культури

ДАТА ПІДПИСАННЯ УКРАЇНОЮ: 15.05.92 р. 
ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 15.05.92 р.

 

Уряди держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав, іменовані надалі Сторонами,

керуючись Угодою про створення Співдружності Незалежних Держав, чинними міжнародними договорами й іншими актами і нормами в галузі культури,

виходячи з пріоритетності невід'ємних прав особистості на культурну самобутність, свободу творчості, культурну діяльність, задоволення духовних потреб і залучення до культурних цінностей,

підтверджуючи право кожної держави і народу самостійно розробляти і проводити свою культурну політику, встановлювати двосторонні і багатосторонні культурні зв'язки,

визнаючи рівну гідність національних культур усіх народів і намагаючись сприяти їхньому взаємозбагаченню при повазі самобутності кожною з них,

приймаючи до уваги духовні запити й інтереси громадян, що проживають поза своїми національно-державними утвореннями,

висловлюючи прагнення до розвитку й укріплення дружніх зв'язків і співробітництва між державами і народами в галузі культури,

підтримуючи прагнення художньої інтелігенції, діячів культури і мистецтва до збереження і розвитку творчих контактів, захисту їх соціальних і професійних інтересів,

вважаючи, що співробітництво в галузі культури покликане сприяти затвердженню загальнолюдських цінностей, створенню умов для забезпечення суспільного прогресу і суспільної злагоди,

погодилися про нижченаведене:

Стаття 1

Сторони зобов'язуються створювати сприятливі умови для розвитку культурних зв'язків і культурного обміну і співробітництва в галузі театрального, музичного, образотворчого, естрадного і циркового мистецтва, кіно, телебачення і радіомовлення, бібліотечної і музейної справи, охорони і раціонального використання пам'ятників й інших об'єктів культурно-історичної спадщини, самодіяльної народної творчості, народних промислів і інших видів культурної діяльності.

Стаття 2

Сторони будуть сприяти створенню і діяльності національних культурних центрів й інших громадських організацій народів і народностей, що не мають або проживають поза своїми національно-державними утвореннями, надавати їм методичну, консультативну допомогу і практичну підтримку.

Стаття 3

Сторони гарантують доступність сформованих зібрань, колекцій та інших культурних цінностей, що утворюють бібліотечний, музейний і архівний фонди незалежних держав, для громадян держав - учасниць цієї Угоди в однаковій мірі і на тих же умовах, як і для своїх громадян.

Сторони забезпечують для всіх учасників цієї Угоди одержання повної інформації про історико-культурні цінності народів, що зберігаються в державних зібраннях, колекціях і фондах інших держав - учасниць Співдружності, і їхнє використання з метою освіти, науки і культури в рамках міждержавних програм.

Сторони визнають необхідність створення міждержавної експертної комісії з повноважних представників Сторін для розгляду питань і підготовки рекомендацій по реституції культурно-художніх цінностей на основі двох або багатосторонніх угод у відповідності зі своїм законодавством і нормами міжнародного права.

Стаття 4

Сторони зобов'язуються на основі погоджених програм культурного співробітництва і прямих договірних зв'язків сприяти організації гастролей художніх колективів і окремих виконавців, взаємному постачанню в національні фондохранилища обов'язкових примірників друкарської продукції, фото- і фондодокументів, створенню інтегрованих бібліотечно-інформаційних систем, зведених каталогів і міжбібліотечних абонементів, обміну художніми виставками і музейними експонатами, кінофільмами, телевізійними і радіопрограмами, проведенню фестивалів, конкурсів, конференцій, семінарів, заходів в галузі професійного мистецтва і народної творчості.

Стаття 5

Сторони зобов'язуються сприяти створенню єдиного інформаційного простору на основі договорів, угод і консультацій шляхом вільного обміну і поширення на своїх територіях теле-, радіо- і відеопрограм, продукції інформаційних агентств, періодичної преси, книжкової й іншої друкарської продукції, за винятком випадків, що суперечать законодавству держав - учасниць Угоди.

Стаття 6

Сторони будуть сприяти співробітництву і взаємним зв'язкам між творчими союзами й об'єднаннями, громадськими організаціями, асоціаціями, фондами й іншими неурядовими організаціями, встановленню контактів між діячами культури і мистецтва, а також реалізації прямих зв'язків в області культури між республіками, автономними утвореннями, краями, областями і містами, що входять до їх складу.

Стаття 7

Сторони будуть надавати взаємне сприяння в підготовці і реалізації спільних програм міжнародних культурних зв'язків, організації міжнародної гастрольної і виставочної діяльності, сприяти розвитку співробітництва урядових і неурядових організацій, установ культури і мистецтва, творчих союзів з відповідними міжнародними організаціями, а також об'єднаннями співвітчизників за кордоном.

Стаття 8

Сторони будуть заохочувати співробітництво з питань вдосконалення системи естетичного виховання і художньої освіти, підготовки і підвищення кваліфікації фахівців, обміну на паритетній або взаємовигідній основі учнями і студентами навчальних закладів культури і мистецтва, стажистами і фахівцями.

Стаття 9

Сторони будуть здійснювати систематичні консультації по визначенню пріоритетних напрямків науково-дослідних робіт в галузі культури і мистецтва, взаємне інформування про результати наукових досліджень, проведення в цих цілях спільних наукових і науково-практичних конференцій, семінарів і симпозіумів, видання збірників наукових праць, використання інших форм наукового обміну і співробітництва, а також розробку погоджених принципів статистики культури.

Стаття 10

Сторони будуть сприяти об'єднанню зусиль для надання практичної допомоги установами і працівниками культури в організації культурного обслуговування населення районів, що постраждали від стихійних і інших лих.

Стаття 11

Сторони будуть співпрацювати в здійсненні спільних програм розвитку й укріпленні матеріально-технічної бази культури, обміну новими технологіями, організації на взаємовигідній основі поставок устаткування і технічних засобів для установ культури і мистецтва.

Стаття 12

Сторони зобов'язуються підтримувати практику консультацій про досвід роботи в галузі культури і мистецтва, з питань забезпечення дотримання прав і свобод громадян у галузі культури, правового і соціально-економічного регулювання діяльності установ культури, захисту інтересів діячів культури і мистецтва в умовах переходу до ринкової економіки.

Стаття 13

Практична реалізація конкретних культурних програм і проектів співробітництва буде здійснюватися і фінансуватися на основі двосторонніх і багатосторонніх угод.

Стаття 14

З метою реалізації цієї Угоди і практичної координації культурного співробітництва Сторони домовилися про створення в разі потреби тимчасових комісій і робочих груп.

Стаття 15

Питання тлумачення і застосування норм цієї Угоди підлягають вирішенню шляхом консультацій або переговорів між Сторонами.

Стаття 16

Угода набуває чинності з дня її підписання.

Угода відкрита для приєднання інших держав, що поділяють цілі і принципи цієї Угоди. Для держави, що приєднується, Угода набуває чинності з дня здачі документа про приєднання Уряду Республіки Білорусь, що є депозитарієм цієї Угоди.

Кожна з Сторін може в будь-який час денонсувати цю Угоду шляхом письмового повідомлення депозитарія. Угода припиняє дію для цієї Сторони через 6 місяців після одержання депозитарієм такого повідомлення.

ВЧИНЕНО в м. Ташкент 15 травня 1992 року в одному дійсному примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається в архіві Уряду Республіки Білорусь, який направить державам, що підписали цю Угоду, його завірену копію.

 

За Уряд
Азербайджанської Республіки
 

За Уряд
Російської Федерації
 

  

(підпис) 

За Уряд
Республіки Білорусь
 

За Уряд
Республіки Таджикистан
 

(підпис) 

(підпис) 

За Уряд
Республіки Вірменія
 

За Уряд
Туркменістану
 

(підпис) 

(підпис) 

За Уряд
Республіки Казахстан
 

За Уряд
Республіки Узбекистан
 

(підпис) 

(підпис) 

За Уряд
Республіки Киргизстан
 

За Уряд України 

(підпис) 

(підпис) 

За Уряд
Республіки Молдова
 

  

(підпис) 

  

Опрос