Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение об общих условиях поставок товаров между организациями государств-участников Содружества Независимых Государств

Страны - участницы
Многостороннее соглашение (СНГ) от 20.03.1992
Утратил силу

УГОДА
про загальні умови поставок товарів між організаціями держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав

ДАТА ПІДПИСАННЯ УКРАЇНОЮ: 20.03.92 р.
ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 01.07.92 р.

Дію Угоди припинено для України
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 30 січня 2019 року N 50)

Дію Угоди для України припинено з 7 лютого 2020 року
(відповідно до інформації, наведеної в листі Міністерства закордонних справ України
 від 18 березня 2019 року N 72/14-612/2-708)

Ця Угода направлена на створення сприятливих умов для зберігання і розвитку господарських зв'язків в рамках Співдружності Незалежних Держав з урахуванням укладених між ними угод про економічне співробітництво, а також забезпечує при цьому однакову відповідальність всіх суб'єктів господарювання за виконання ними своїх договірних зобов'язань в їх економічному просторі в цілому.

Угода грунтується на принципах, узгоджених урядами держав в частині реалізації міждержавних економічних угод.

I. Загальні положення

1. Угода поширюється на відносини між суб'єктами господарювання (незалежно від форм власності), держав - учасниць Співдружності по міжнародним економічним зв'язкам.

2. Для цілей цієї Угоди:

а) під суб'єктами господарювання розуміються підприємства, їх об'єднання, організації будь-яких організаційно-правових форм, а також громадяни, що володіють статусом підприємця відповідно до законів, діючих на території держав - учасниць Співдружності, і їх об'єднання;

б) під товаром розуміються як товари народного споживання, так і продукція виробничо-технічного призначення.

3. Поставка товарів відбувається за угодами (контрактами).

Договір є єдиним документом, який визначає права і обов'язки сторін по поставці всіх видів товарів.

Підприємства вільні у виборі предмета договору, визначені зобов'язань, будь-яких інших умов господарських взаємовідносин, за виключенням випадків поставки товарів за міждержавними угодами.

4. Ця Угода не поширюється на господарські відносини між суб'єктами господарювання держав, що не є членами Співдружності.

5. Держави Співдружності через свої органи здійснюють роботу по забезпеченню своєчасного укладення господарських договорів поставки за міждержавною угодою, контроль за їх виконанням.

II. Укладення, зміна і розірвання договорів

6. На період переходу держав - учасниць Співдружності до вільних ринкових відносин поставка товарів, як правило, відбувається шляхом укладення між постачальником і покупцем прямих договорів, а також за допомогою посередницьких фірм, інших організацій, що забезпечують поставку товарів і надають послуги по встановленню господарських зв'язків між постачальником і покупцем. При цьому посередницькі фірми та інші організації можуть виступати стороною за договором як в якості постачальника, так і покупця, з прийняттям на себе їх прав, обов'язків і відповідальності, які передбачені цією Угодою.

Сторони мають право укладати договори поставки через систему товарних ринків: товарних бірж, ярмарків, аукціонів та інших ринкових структур.

7. Органи, що регулюють поставки для державних потреб, формують обсяги поставок товарів для державних потреб у розрізі їх видів, території і постачальників і до 1 травня року, що передує поставці, пред'являти їх регулюючим органам інших держав Співдружності за узгодженою формою і номенклатурою в частині взаємних поставок.

Кожна держава - учасниця Співдружності інформує всіх її учасників про повноважні органи, які мають право видавати повідомлення про прикріплення постачальників до покупців.

8. Органи, що регулюють поставки, узгоджують обсяги товарів і до 1 липня підписують відповідні документи, які є невід'ємною частиною Угоди про торгово-економічне співробітництво.

9. Органи, що регулюють поставки держав Співдружності, до 1 серпня доводять до органів, які регулюють обсяги поставок за міждержавними угодами із зазначенням квот для кожної держави-споживача.

10. Органи, що регулюють поставки, держав Співдружності за місцем перебування покупця у строк до 1 вересня доводять ліміти споживачам з видачею повідомлень про прикріплення покупця до підприємства-постачальника.

11. Покупець протягом 20 діб з моменту отримання повідомлення про прикріплення направляє постачальнику замовлення-специфікацію на поставку товару.

Постачальник протягом 20 діб після отримання замовлення-специфікації повідомляє покупця про прийняття замовлення до виконання або направляє свій проект договору.

12. Покупець має право повністю або частково відмовитися від виділеного для нього товару і від укладення договору, повідомивши про це орган, який видав повідомлення про прикріплення, і постачальника в 20-денний термін з моменту отримання повідомлення про прикріплення.

13. При незгоді постачальника з повідомленням про прикріплення повністю або частково у випадку, коли кількість товару перевищує обсяг, доведений для державних потреб, а також при відсутності централізовано регулюючих матеріальних ресурсів або за мотивами невідповідності товару, зазначеного в повідомленні про прикріплення, спеціалізації і профілю постачальника, він має право в 20-денний термін з моменту отримання повідомлення звернутися з заявою про анулювання або зміну повідомлення до органу, що регулює поставки товарів за місцем перебування постачальника.

При неподанні заяви в зазначений строк, повідомлення вважається прийнятим до виконання і постачальник не має права відмовитися від укладення господарських договорів з споживачами. Орган, що отримав заяву постачальника про анулювання і зміну повідомлення, зобов'язаний в 10-денний термін з дня надходження заяви розглянути її обгрунтованість і у випадку згоди із зауваженнями і аргументацією постачальника переоформити повідомлення про прикріплення до іншого (реального) постачальника і забезпечити прийняття до виконання переоформленого повідомлення.

Примірник цієї заяви направляється отримувачу.

14. Спори щодо укладення договорів поставки товарів за міждержавними угодами розглядаються арбітражними (господарськими) судами держав - учасниць Співдружності за місцезнаходженням підприємств-постачальників.

15. Спори про зміни і розірвання договорів поставки розглядаються арбітражними (господарськими) судами незалежно від підстави укладення договору за місцезнаходженням постачальників (виготовлювачів).

16. Договори укладаються шляхом складання одного документа, який підписується сторонами, або шляхом прийняття постачальником замовлення покупця до виконання, якщо замовлення вміщує всі умови, необхідні для поставки товару.

Договірні відносини сторін можуть бути встановлені також шляхом обміну листами, телеграмами, телетайпотелеграмами або передані факсом.

Проект письмового договору надсилається постачальником (виготовлювачем) покупцеві (споживачеві) в двох примірниках в 20-денний термін з моменту отримання повідомлення.

17. В договорі обов'язково визначається номенклатура (асортимент), кількість, якість, ціна товару, строки поставки, відвантажувальні і платіжні реквізити. При відсутності цих умов договір вважається неукладеним.

Якщо укладається довгостроковий договір, то ці умови повинні бути визначені на перший рік поставки. На наступні роки вони повинні бути узгоджені не пізніше 45 діб до початку періоду поставки.

18. Договір підписується керівником суб'єкта господарювання або уповноваженими ним особами, скріплюються печатками.

При укладенні договору шляхом обміну листами, телеграмами, телетайпотелеграмами або шляхом телекомунікації, кожна з сторін повинна мати докази, що підтверджують напрямок (передачу) другій Стороні відповідних пропозицій і відповідей на них.

19. Зміна, розірвання або продовження терміну дії договору оформлюється додатковою угодою Сторін.

20. Сторона, що отримала проект договору, в 20-денний строк підписує його і 1 примірник повертає другій стороні. Якщо у неї є заперечення щодо запропонованого проекту, договір підписується з протоколом розбіжностей, про що в обов'язкому порядку робиться відмітка. При відсутності такої відмітки заперечення не мають юридичної сили.

Сторона, що отримала договір з протоколом розбіжностей, в 20-денний строк розглядає їх, включає до договору всі прийняті пропозиції другої сторони, а не прийняті умови в цей же строк передає органу, що вирішує господарські спори за місцем знаходження постачальника.

Якщо розбіжності, що виникли, не будуть передані на розгляд органу, що вирішує господарські спори, в 20-денний строк, то договір набуває чинності в редакції сторони, яка направила протокол розбіжностей.

21. Одностороння відмова від виконання договору (повністю або частково) допускається:

при поставці неякісного або нестандартного товару або товару з відступами від технічних умов або зразків;

при оголошенні однієї з Сторін неспроможною або банкрутом;

при завищенні постачальником цін на товар без попереднього узгодження з покупцем.

У випадку розірвання договору за зазначеними підставами заінтересована Сторона повинна попередити про це другу Сторону не пізніше ніж за місяць.

Покупець має право також відмовитися (повністю або частково) від передбаченого договором товару за умов повного відшкодування постачальнику збитків, що виникли у зв'язку з цим.

22. Ціни і порядок розрахунків, якість і комплектність товару, що постачається, кількість, асортимент, строки і порядок поставки товарів та майнова відповідальність сторін визначається в договорах на поставку товарів за взаємною згодою між постачальником і споживачем.

За ухилення від укладення договорів за міждержавними угодами постачальник несе майнову відповідальність у розмірі вартості товару, який підлягає поставці у відповідності з встановленими квотами.

23. Сплата неустойки (штрафу, пені) та відшкодування збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобов'язань, не звільняє сторони від виконання зобов'язань в натурі.

Ця Угода набуває чинності з 1 липня 1992 року.

ВЧИНЕНО в м. Києві 20 березня 1992 року в одному дійсному примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається в архіві Уряду Республіки Білорусь, який направить державам, що підписали цю Угоду, його завірену копію.

 

За Уряд Азербайджанської Республіки 
(підпис)

За Уряд Російської Федерації 
(підпис)

За Уряд Республіки Білорусь 
(підпис)

За Уряд Республіки Таджикистан
(підпис)

За Уряд Республіки Вірменія
(підпис)

За Уряд Туркменистану
(підпис)

За Уряд Республіки Казахстан 
(підпис)

За Уряд Республіки Узбекистан 
(підпис)

За Уряд Республіки Киргизстан
(підпис)

За Уряд України
(підпис)

За Уряд Республіки Молдова 
(підпис)

 

  

Опрос