Идет загрузка документа (119 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение об учреждении Европейского банка реконструкции и развития

Страны - участницы
Многостороннее соглашение (не СНГ) от 29.05.1990

УГОДА
про заснування Європейського банку реконструкції та розвитку

Із змінами і доповненнями, внесеними
Постановою N 137
від 30 вересня 2011 року
,
 Постановою N 138
від 30 вересня 2011 року 

Додатково див.
Укази Президента України
 від 5 липня 2004 року N 748/2004
,
 від 20 серпня 2012 року N 477/2012

Офіційний переклад.

Договірні Сторони,

будучи прихильними до основних принципів багатопартійної демократії, верховенства права, поваги до прав людини та ринкової економіки;

нагадуючи про Заключний акт Хельсінкської Наради з безпеки та співробітництва в Європі, і, зокрема, його Декларацію принципів;

вітаючи намір країн Центральної та Східної Європи сприяти практичному здійсненню на практиці багатопартійної демократії, зміцненню демократичних інститутів, верховенству права і повазі прав людини, а також їхню готовність здійснювати реформи з метою переходу до економіки, орієнтованої на ринок;

ураховуючи важливість тісного та скоординованого співробітництва у справі сприяння економічному прогресу країн Центральної та Східної Європи, надання допомоги їхнім економікам у підвищенні конкурентноздатності на міжнародних ринках, у реконструкції та розвитку, і, тим самим, за необхідності, у зменшенні будь-яких ризиків, пов'язаних з фінансуванням їхньої економіки;

будучи переконані, що заснування багатостороннього фінансового інституту, європейського по своїй суті та широко міжнародного за своїм членським складом, допоможе досягненню зазначених цілей і створить нову та унікальну структуру співробітництва в Європі;

домовилися заснувати Європейський банк реконструкції та розвитку (далі - Банк), який буде діяти відповідно до викладеного нижче:

Глава I
Мета, функції та членство

СТАТТЯ 1: МЕТА

Мета Банку полягає в тому, щоб, вносячи вклад в економічний прогрес і реконструкцію, сприяти переходу до відкритої економіки, яка орієнтована на ринок, а також розвитку приватної й підприємницької ініціативи в країнах Центральної та Східної Європи, що віддані принципам багатопартійної демократії, плюралізму та ринкової економіки і втілюють їх у життя. З урахуванням виконання цих самих умов мета Банку може також досягатися в Монголії і в країнах Південного та Східного Середземномор'я - членах Банку відповідно до його рішення, прийнятого більшістю не менш ніж у дві третини керуючих, що представляють не менш ніж три чверті від загальної кількості голосів, які належать членам Банку. У цьому зв'язку будь-яке посилання в цій Угоді й додатках до неї на "країни Центральної та Східної Європи", "країни з Центральної та Східної Європи", "країну-отримувача (або країни-отримувачі)" або "країну-отримувача, члена Банку (або країни-отримувачі, членів Банку)" стосуються також Монголії й кожної з таких країн Південного та Східного Середземномор'я.

(стаття 1 у редакції
Постанови N 137 від 30.09.2011 р.)

Стаття 2
Функції

1. Для досягнення на довгостроковій основі своєї мети зі сприяння переходу країн Центральної та Східної Європи до відкритої економіки, орієнтованої на ринок, і розвитку приватної та підприємницької ініціативи Банк сприяє країнам-реципієнтам, членам Банку у здійсненні структурних і галузевих економічних реформ, уключаючи демонополізацію, децентралізацію та приватизацію, щоб допомогти економіці в тому, щоб вони стали повністю інтегрованими у світову економіку, шляхом:

i) сприяння через приватних та інших заінтересованих інвесторів налагодженню, удосконаленню та розширенню продуктивної, конкурентоспроможної та приватної підприємницької діяльності, зокрема, малих і середніх підприємств;

ii) залучення внутрішнього та іноземного капіталу, а також досвідчених управлінців для досягнення мети, зазначеної в пункті "i";

iii) сприяння продуктивним інвестиціям, зокрема інвестиціям у сфери послуг і фінансів та у відповідну інфраструктуру, коли це необхідно для підтримки приватної та підприємницької ініціативи, сприяючи тим самим створенню конкурентного клімату й підвищенню продуктивності праці, рівня життя, а також поліпшенню умов праці;

iv) надання технічного сприяння в підготовці, фінансуванні та реалізації відповідних проектів, як окремих, так і в рамках спеціальних інвестиційних програм;

v) стимулювання та заохочення розвитку ринків капіталу;

vi) підтримки обґрунтованих й економічно життєздатних проектів, в яких бере участь більше одного члена-реципієнта;

vii) сприяння, у всій своїй діяльності, екологічно здоровому й стійкому розвитку; та

viii) здійснення такої іншої діяльності й надання таких інших послуг, які можуть сприяти виконанню зазначених функцій.

2. Під час виконання функцій, зазначених у пункті 1 цієї статті, Банк працює в тісному співробітництві з усіма своїми членами та у формі, яку він уважає доцільною в рамках цієї Угоди, з Міжнародним валютним фондом, Міжнародним банком реконструкції та розвитку, Міжнародною фінансовою корпорацією, Багатостороннім агентством з гарантування інвестицій та Організацією економічного співробітництва та розвитку, а також здійснює співробітництво з Організацією Об'єднаних Націй та її спеціалізованими установами й іншими пов'язаними з ними органами, а також з будь-якою державною, громадською чи приватною організацією, пов'язаною з економічним розвитком та інвестиціями в країнах Центральної та Східної Європи.

Стаття 3
Членство

1. Членство у Банку є відкритим для:

i) (1) європейських країн і (2) неєвропейських країн, що є членами Міжнародного валютного фонду; та

ii) Європейського економічного співтовариства та Європейського інвестиційного банку.

2. Країни, що мають право стати членами відповідно до пункту 1 цієї статті, які не стають членами відповідно до статті 61 цієї Угоди, можуть бути прийняті в члени на умовах, які може встановлювати Банк, якщо за їхнє прийняття до членів проголосує не менше, ніж дві третини Керуючих, що представляють менше, ніж три чверті загальної кількості голосів, на яку мають право члени.

Глава II
Капітал

Стаття 4
Дозволений до випуску статутний капітал

1. Початковий дозволений до випуску статутний капітал установлюється в розмірі десяти мільярдів (10000000000) ЕКЮ. Він поділяється на один мільйон (1000000) акцій по десять тисяч (10000) ЕКЮ кожна за номіналом, підписатися на які можуть тільки члени відповідно до положень статті 5 цієї Угоди.

2. Початковий статутний капітал поділяється на оплачувані акції та акції, що підлягають оплаті на вимогу. Початкова загальна номінальна сума оплачуваних акцій складає три мільярди (3000000000) ЕКЮ.

3. Дозволений до випуску статутний капітал Банку може бути збільшений у такий час і на таких умовах, що можуть бути визнані доцільними, якщо за це проголосує не менше, ніж дві третини Керуючих, що представляють не менше, ніж три чверті загальної кількості голосів, на яку мають право члени.

Стаття 5
Підписка на акції

1. Кожний член підписується на акції статутного капіталу Банку за умови виконання вимог свого законодавства. Будь-яка підписка на початковий дозволений до випуску статутний капітал здійснюється на оплачувані акції й акції, що підлягають оплаті на вимогу, у співвідношенні три (3) до семи (7). Початкова кількість акцій, на які можуть підписатися Сторони, що підписали цю Угоду, які стали членами відповідно до статті 61 цієї Угоди, установлено в додатку A. Кожний член повинен спочатку підписатися не менше, ніж на сто (100) акцій.

2. Початкова кількість акцій, на які повинні підписатися країни, прийняті у члени відповідно до пункту 2 статті 3 цієї Угоди, визначається Радою Керуючих, за умови, проте, що не буде допускатися такої підписки на акції, яка призведе до зниження відсоткової частки статутного капіталу, що належить країнам - членам Європейського економічного співтовариства разом з Європейським економічним співтовариством і Європейським інвестиційним банком, нижче рівня, що відповідає більшості загальної суми статутного капіталу, на який здійснюється підписка.

3. Рада Керуючих переглядає капітал Банку не рідше, ніж раз на п'ять (5) років. У випадку збільшення розміру дозволеного до випуску статутного капіталу, кожний член одержує відповідну можливість зробити підписку на однакових умовах, установлюваних Радою Керуючих, на визначену пропорційну частку від збільшення капіталу, еквівалентну пропорційній частці акцій, на які здійснена підписка, стосовно загального розміру капіталу Банку, на який уже здійснена підписка, безпосередньо перед зазначеним збільшенням. Жодний член не зобов'язаний підписуватися на будь-яку частину від збільшення розміру статутного капіталу.

4. За умови дотримання положень пункту 3 цієї статті Рада Керуючих може на прохання будь-якого члена збільшити суму підписки зазначеного члена або розподілити цьому члену, у межах дозволеного до випуску статутного капіталу, акції, не прийняті іншими членами, за умови, проте, що таке збільшення не призведе до скорочення процентної частки статутного капіталу, що належить країнам - членам Європейського економічного співтовариства разом з Європейським економічним співтовариством і Європейським інвестиційним банком, нижче рівня, що відповідає більшості від загальної суми статутного капіталу, на який здійснюється підписка.

5. Акції, на які спочатку підписуються члени, випускаються за номіналом. Інші акції випускаються за номіналом, якщо Рада Керуючих більшістю не менше, ніж дві третини Керуючих, що представляють не менше, ніж дві третини загальної кількості голосів, на які мають право члени, не прийме рішення про випуск акцій в особливих обставинах на інших умовах.

6. Акції не можуть бути закладені або обтяжені будь-яким іншим способом, вони не можуть бути передані нікому, крім Банку відповідно до глави VII цієї Угоди.

7. Відповідальність членів за акціями обмежується неоплаченою частиною ціни акцій, установленої в момент їхнього випуску. Члени не несуть відповідальності, на підставі свого членства, за зобов'язаннями Банку.

Стаття 6
Оплата акцій, на які здійснена підписка

1. Сплата в рахунок оплачуваних акцій, на суму початкової підписки кожної Сторони, що підписала цю Угоду та стала членом відповідно до статті 61 цієї Угоди, здійснюється п'ятьма внесками по двадцять (20) відсотків такої суми кожний. Перший внесок виплачується кожним членом протягом шістдесяти днів від дати набрання чинності цією Угодою або від дати депонування його документа про ратифікацію, прийняття або схвалення відповідно до статті 61, якщо депонування буде мати місце після набрання чинності. Кожний з чотирьох внесків, що залишилися, підлягає сплаті через один рік від моменту настання строку сплати попереднього внеску, і кожний з них оплачується з дотриманням вимог законодавства кожного члена.

2. П'ятдесят (50) відсотків виплати суми кожного внеску відповідно до пункту 1 цієї статті, або виплати, що здійснюється членом, прийнятим відповідно до пункту 2 статті 3 цієї Угоди, може бути здійснено простими векселями або іншими зобов'язаннями, виставленими таким членом і деномінованими в ЕКЮ, у доларах США або в японських ієнах, що пред'являються до оплати тоді, коли Банкові будуть потрібні кошти для виплат за його операціями. Такі векселі або зобов'язання є необоротними, безпроцентними і підлягають оплаті на вимогу Банку за номіналом. Такі векселі або зобов'язання після закінчення відповідних періодів пред'являються до оплати таким чином, щоб їхня вартість в ЕКЮ у момент пред'явлення до оплати кожному члену була пропорційна кількості оплачуваних акцій, на які підписався і якими володіє кожний такий член, що вносить векселі або зобов'язання.

3. Усі платіжні зобов'язання будь-якого члена стосовно підписки на акції початкового статутного капіталу мають оплачуватись в ЕКЮ, у доларах США або в японських ієнах на основі середнього курсу обміну відповідної валюти до ЕКЮ за період з 30 вересня 1989 р. до 31 березня 1990 р. включно.

4. Виплата сум у рахунок статутного капіталу Банку, що підлягає оплаті на вимогу, на який здійснена підписка, здійснюється на вимогу згідно зі статтями 17 і 42 цієї Угоди, лише тоді, коли це необхідно Банкові для виконання його зобов'язань.

5. У випадку вимоги, зазначеної в пункті 4 цієї статті, виплата буде здійснюватися членом в ЕКЮ, у доларах США або в японських ієнах. Такі вимоги повинні бути однаковими за вартістю в ЕКЮ стосовно кожної акції, що підлягає оплаті на вимогу, у розрахунку на момент пред'явлення вимоги.

6. Банк визначить місце будь-якого платежу за цією статтею, не пізніше, ніж через один місяць після вступного засідання Ради Керуючих, за умови, що до такого визначення перший внесок, зазначений у пункті 1 цієї статті, буде здійснений Європейському інвестиційному банку як довіреній особі Банку.

7. У випадку підписки на акції на інших умовах, ніж ті, які зазначені в пунктах 1, 2 і 3 цієї статті, член здійснює виплати стосовно підписки на оплачувані акції дозволеного до випуску капіталу Банку в ЕКЮ, у доларах США або в японських ієнах готівкою, або простими векселями, або іншими зобов'язаннями.

8. Для цілей цієї статті оплата або деномінація в ЕКЮ включає оплату або деномінацію в будь-якій повністю конвертованій валюті, еквівалентній на дату вартості платежу або одержання готівки за відповідним зобов'язанням в ЕКЮ.

Стаття 7
Звичайні основні ресурси

Поняття "звичайні основні ресурси"

Банку в тому сенсі, в якому воно застосовується в цій Угоді, містить таке:

i) дозволений до випуску статутний капітал Банку, зокрема оплачувані акції та акції, що підлягають оплаті на вимогу, на який здійснена підписка за статтею 5 цієї Угоди;

ii) кошти, отримані шляхом запозичень Банку на підставі повноважень, визначених у підпункті "i" статті 20 цієї Угоди, до яких належать зобов'язання за вимогами, що зазначені в пункті 4 статті 6 цієї Угоди;

iii) кошти, отримані в рахунок погашення позик або за гарантіями, а також надходження від реалізації інвестицій в акціонерний капітал, здійснених з ресурсів, зазначених у підпунктах "i" та "ii" цієї статті;

iv) доходи, отримані від наданих позик і від інвестицій в акціонерний капітал, здійснених з ресурсів, зазначених у підпунктах "i" та "ii" цієї статті, та доходи від гарантій і від гарантованого розміщення цінних паперів, що не стосуються спеціальних операцій Банку; і

v) будь-які інші кошти або доходи, отримані Банком, що не є частиною ресурсів спеціальних фондів, зазначених у статті 19 цієї Угоди.

Глава III
Операції

Стаття 8
Країни-реципієнти і використання ресурсів

1. Ресурси і послуги Банку використовуються виключно для досягнення його мети і виконання його функцій, визначених, відповідно, у статтях 1 і 2 цієї Угоди.

2. Банк може здійснювати свої операції в країнах Центральної та Східної Європи, що послідовно реалізують перехід до економіки, орієнтованої на ринок, і до розвитку приватної та підприємницької ініціативи та застосовують, за допомогою конкретних заходів чи будь-яким іншим шляхом, принципи, викладені у статті 1 цієї Угоди.

3. У випадку, якщо будь-який член здійснює політику, не сумісну зі статтею 1 цієї Угоди, або у випадку надзвичайних обставин, Рада Директорів розглядає питання про припинення або будь-яку іншу зміну доступу такого члена до ресурсів Банку, та може надати відповідні рекомендації Раді Керуючих. Рада Керуючих приймає будь-яке рішення з таких питань більшістю не менше, ніж дві третини Керуючих, що представляють не менше, ніж три чверті загальної кількості голосів, на яку мають право члени.

4. i) Будь-яка країна - потенційний реципієнт може звернутися до Банку з проханням про відкриття доступу до його ресурсів для обмежених цілей на період три (3) роки, що починається з набрання чинності цією Угодою. Будь-яке таке прохання буде додане як невід'ємна частина цієї Угоди, як тільки воно буде зроблене.

ii) Протягом такого періоду:

a) Банк надає такій країні і підприємствам, що знаходяться на її території на їхнє прохання технічне сприяння та інші види допомоги, спрямовані на фінансування її приватного сектора, на полегшення переходу державних підприємств у приватну власність і під приватний контроль, і на надання допомоги підприємствам, що діють в умовах конкурентного середовища й що розвиваються у напрямку участі в економіці, орієнтованій на ринок, за умови дотримання співвідношення, встановленого в пункті 3 статті 11 цієї Угоди;

b) загальна сума будь-якої такої допомоги не перевищує загальної суми платежів готівкою та простих векселів, виставлених такою країною за її акціями.

iii) Наприкінці такого періоду Рада Керуючих більшістю не менше, ніж три чверті Керуючих, що представляють не менше, ніж вісімдесят п'ять відсотків загальної кількості голосів, на яку мають право члени, приймає рішення про надання такій країні доступу, що виходить за межі обмежень, зазначених у підпунктах "a" і "b".

Стаття 9
Звичайні і спеціальні операції

Операції Банку складаються зі звичайних операцій, фінансованих зі звичайних основних ресурсів Банку, зазначених у статті 7 цієї Угоди, і спеціальних операцій, фінансованих з ресурсів спеціальних фондів, зазначених у статті 19 цієї Угоди. Можливе сполучення обох типів операцій.

Стаття 10
Поділ операцій

1. Звичайні основні ресурси і ресурси спеціальних фондів Банку постійно і у всіх відношеннях ураховуються, використовуються, передаються за зобов'язаннями, інвестуються або розміщуються іншим способом повністю окремо друг від друга. У балансових рахунках Банку зазначаються резерви Банку разом з його звичайними операціями, а спеціальні операції показуються окремо.

2. Звичайні основні ресурси Банку ні за яких умов не можуть бути витрачені або використані для покриття збитків або виконання зобов'язань, що випливають зі спеціальних операцій або іншої діяльності, для якої спочатку використовувалися або призначалися ресурси зі спеціальних фондів.

3. Витрати безпосередньо за звичайними операціями здійснюються за рахунок звичайних основних ресурсів Банку. Витрати безпосередньо за спеціальними операціями здійснюються за рахунок ресурсів спеціальних фондів. Будь-які інші витрати, за умови дотримання пункту 1 статті 18 цієї Угоди, здійснюються на розсуд Банку.

Стаття 11
Способи проведення операцій

1. Банк проводить свої операції відповідно до своєї мети і функцій, викладених у статтях 1 і 2 цієї Угоди, будь-яким або всіма переліченими нижче способами:

i) надання позик, або спільне з багатосторонніми інституціями, комерційними банками або іншими заінтересованими установами фінансування, або участь у позиках підприємствам приватного сектора, будь-якому державному підприємству, що діє в умовах конкуренції та переходить до участі в економіці, орієнтованій на ринок, і позик будь-якому державному підприємству з метою полегшення його переходу у приватну власність і під приватний контроль, зокрема, для того, щоб сприяти або полегшити участь приватного та (або) іноземного капіталу у таких підприємствах;

ii) a) інвестиції в акціонерний капітал підприємств приватного сектора;

b) інвестиції в акціонерний капітал будь-якого державного підприємства, що діє в умовах конкуренції та переходить до участі в економіці, орієнтованій на ринок, та інвестиції в акціонерний капітал будь-якого державного підприємства з метою полегшення його переходу в приватну власність і під приватний контроль, зокрема, для того, щоб сприяти або полегшити участь приватного та (або) іноземного капіталу в таких підприємствах; і

c) у випадку, коли інші способи фінансування недоцільні, гарантоване розміщення цінних паперів, що випускаються як підприємствами приватного сектора, так і державними підприємствами, зазначеними у викладеному вище підпункті "b", для цілей, зазначених у цьому підпункті;

iii) полегшення доступу підприємств приватного сектора та інших підприємств, зазначених у підпункті "i" цього пункту, до внутрішніх і міжнародних ринків капіталу для досягнення цілей, зазначених у тому самому підпункті, шляхом надання гарантій, у випадку, коли недоцільно застосовувати інші засоби фінансування, а також шляхом надання фінансових консультацій і надання допомоги в інших формах;

iv) розміщення ресурсів спеціальних фондів відповідно до угод, що визначають їхнє використання; і

v) надання або участь у позиках і надання технічного сприяння для реконструкції або розвитку інфраструктури, зокрема природоохоронні програми, необхідні для розвитку приватного сектора і для переходу до економіки, орієнтованої на ринок.

Для цілей цього пункту державним підприємством, що діє в умовах конкуренції, вважається тільки таке підприємство, яке діє самостійно в конкурентному ринковому середовищі та до якого застосовується законодавство про банкрутство.

2. i) Рада Директорів не рідше одного разу на рік розглядає здійснювані в кожній країні-реципієнті операції Банку та його стратегію в галузі надання позик для забезпечення повного дотримання мети й функцій Банку, як вони визначені у статтях 1 і 2 цієї Угоди. Будь-яке рішення, що випливає з зазначеного розгляду, приймається більшістю не менше, ніж дві третини Директорів, що представляють не менше, ніж три чверті загальної кількості голосів, на яку мають право члени.

ii) Зазначений розгляд включає, крім іншого, розгляд прогресу кожної країни-реципієнта у сфері децентралізації, демонополізації і роздержавлення (приватизації), а також розгляд відносних часток позик, наданих Банком приватним підприємствам, державним підприємствам, що знаходяться в процесі переходу до участі в економіці, орієнтованій на ринок, або в процесі роздержавлення, на інфраструктуру, на надання технічного сприяння та на інші цілі.

3. i) Державному сектору надається Банком не більше сорока (40) відсотків суми всіх позик, гарантій та інвестицій в акціонерний капітал, без шкоди для інших його операцій, зазначених у цій статті. Зазначене процентне обмеження спочатку застосовується протягом дворічного періоду від дати початку операцій Банку, причому дворічний період розуміється в значенні два (2) роки поспіль, а після цього зазначене обмеження буде стосуватися кожного наступного фінансового року.

ii) Державному сектору будь-якої країни надається Банком не більше сорока (40) відсотків суми всіх позик, гарантій та інвестицій в акціонерний капітал, без шкоди для інших його операцій, зазначених у цій статті, протягом періоду у п'ять (5) років, причому п'ятирічний період розуміється в значенні п'ять років поспіль.

iii) Для цілей цього пункту:

a) державний сектор включає центральні та місцеві органи влади, їхні установи, а також підприємства, що знаходяться в їхній власності або під їхнім контролем;

b) позика або гарантія, або інвестиції в акціонерний капітал державного підприємства, що здійснює програму, спрямовану на перехід у приватну власність і під приватний контроль, не розглядаються як надані державному сектору;

c) позики, що надаються фінансовому посереднику з метою їх передачі приватному сектору, не розглядаються як ті, що надаються державному сектору.

Стаття 12
Обмеження за звичайними операціями

1. Загальна сума непогашених позик, інвестицій в акціонерний капітал і гарантій, наданих Банком за його звичайними операціями, не повинна збільшуватися ні за яких умов, якщо за такого збільшення перевищується загальна сума необтяженого капіталу, на який здійснена підписка, резервів і активного сальдо, уключених у звичайні загальні ресурси Банку.

2. Сума будь-яких інвестицій в акціонерний капітал у звичайних умовах не повинна перевищувати процентну частку акціонерного капіталу відповідного підприємства, яка за загальним правилом визначена Радою Директорів як доцільна. Банк не прагне до одержання шляхом таких інвестицій контрольного пакету акцій відповідного підприємства та не здійснює контролю або не несе безпосередньої відповідальності за управління будь-яким підприємством, у яке він вклав капітал, крім випадків, коли мова йде про фактичну несплату за будь-якими його інвестиціями, про фактичну неплатоспроможність підприємства, у яке Банк вклав капітал, або про загрозу несплати і неплатоспроможності, або про інші ситуації, які, на думку Банку, можуть поставити під загрозу зазначені інвестиції; у такому випадку Банк може здійснювати такі заходи та реалізовувати такі права, які він уважає необхідними для захисту своїх інтересів.

3. Сума інвестицій Банку в сплачений акціонерний капітал ні в якому випадку не повинна перевищувати загальної суми необтяженого оплачуваного капіталу Банку, на який здійснена підписка, активного сальдо та загальних резервів.

4. Банк не видає гарантій за експортними кредитами та не займається страхуванням.

Стаття 13
Принципи діяльності

Банк діє відповідно до наведених нижче принципів:

i) Банк у всіх своїх операціях керується принципами надійної банківської діяльності;

ii) операції Банку забезпечують фінансування конкретних проектів, як індивідуальних, так і в рамках конкретних інвестиційних програм, а також технічного сприяння відповідно до мети і функцій, визначених в статтях 1 і 2 цієї Угоди;

iii) Банк не фінансує ніяких заходів на території будь-якого члена, якщо цей член заперечує проти такого фінансування;

iv) Банк не дозволяє непропорційного використання своїх ресурсів на користь будь-якого члена;

v) Банк прагне до відповідної диверсифікації всіх своїх інвестицій;

vi) до надання будь-якої позики, гарантії чи інвестиції в акціонерний капітал, заявник повинен представити відповідну пропозицію, а Президент Банку повинен представити Раді Директорів письмовий висновок стосовно цієї пропозиції разом з рекомендаціями на основі дослідження, виконаного співробітниками Банку;

vii) Банк не надає ніякого фінансування і не надає ніяких послуг, коли заявник може одержати достатнє фінансування або послуги з інших джерел на умовах, які Банк вважає доцільними;

viii) під час надання або гарантування фінансування Банк належним чином враховує можливість виконання позичальником та його гарантом, за наявності такого, їхніх зобов'язань за договором про фінансування;

ix) у випадку надання Банком прямої позики позичальник одержує від Банку дозвіл використовувати його кошти тільки у міру виникнення необхідності у витратах;

x) Банк прагне до періодичного відновлення своїх фондів шляхом продажу своїх інвестицій приватним інвесторам, будь-коли, коли він може здійснювати такі операції на задовільних умовах;

xi) під час інвестування в окремі підприємства Банк здійснює фінансування на умовах, які він вважає прийнятними, з огляду на потреби підприємства, ризики, що Банк приймає на себе, а також умови, зазвичай одержувані приватними інвесторами стосовно аналогічного фінансування;

xii) Банк не встановлює будь-яких обмежень на придбання товарів і послуг з будь-якої країни за рахунок коштів будь-якої позики, інвестицій або іншого фінансування, здійснюваного за звичайними або спеціальними операціями Банку, та у всіх відповідних випадках, Банк надає свої позики та здійснює інші операції на умовах організації запрошень до міжнародних торгів; і

xiii) Банк вживає необхідних заходів для того, щоб кошти від будь-якої позики, наданої або гарантованої Банком, або позики, у якій Банк взяв участь, або від участі Банку в акціонерному капіталі, використовувалися тільки з метою, для яких Банк надав зазначену позику або взяв участь в акціонерному капіталі, належним чином з огляду при цьому на міркування економії та ефективності.

Стаття 14
Умови надання позик і гарантій

1. У випадку надання Банком позик, участі Банку в них або видачі Банком гарантій умови надання зазначеної позики або гарантії визначаються в договорі, зокрема умови виплати основного боргу, відсотків, зборів, нарахувань, строків і дат платежу за позикою або гарантією відповідно. Під час визначення цих умов Банк повною мірою враховує необхідність забезпечення своїх доходів.

2. У випадках, коли одержувач позик або гарантій за позиками не є членом, але є державним підприємством, Банк може, якщо це представляється бажаним, з огляду на різні підходи до публічно-правових і державних підприємств, що переходять у приватну власність і під приватний контроль, зажадати від члена або членів, на території яких повинен виконуватися відповідний проект, або від будь-якої публічно-правової установи або інших прийнятних для Банку органів цього члена або членів, гарантувати погашення основного боргу і виплату відсотків, а також інших зборів і нарахувань за позикою відповідно до його умов. Рада Директорів щорічно розглядає практику Банку в цій галузі, приділяючи належну увагу кредитоспроможності Банку.

3. У договорі про позику або гарантію зазначається валюта або валюти, або ЕКЮ, у яких здійснюються всі платежі на користь Банку за такою позикою або гарантією.

Стаття 15
Комісія та збори

1. За наданими позиками і участю в них, крім відсотків, Банк стягує комісію в рамках своїх звичайних операцій за наданими ним позиками. Умови виплати комісії визначаються Радою Директорів.

2. Під час надання гарантії за позикою в рамках своїх звичайних операцій або під час гарантованого розміщення цінних паперів Банк стягує збори, що сплачуються за ставками і строками, обумовленими Радою Директорів для того, щоб забезпечити відповідну компенсацію за свої ризики.

3. Рада Директорів може встановлювати будь-які інші нарахування, що стягуються Банком за його звичайними операціями, а також будь-які комісії, збори і інші нарахування за своїми спеціальними операціями.

Стаття 16
Спеціальний резерв

1. Сума комісії і зборів, отримана Банком відповідно до статті 15 цієї Угоди, виділяється як спеціальний резерв, що призначається для покриття збитків Банку відповідно до статті 17 цієї Угоди. Спеціальний резерв підтримується у такій ліквідній формі, яку може визначити Банк.

2. Якщо Рада Директорів вважає, що розмір спеціального резерву достатній, вона може прийняти рішення про те, що надалі зазначені комісії або збори цілком або частково будуть складати частину доходів Банку.

Стаття 17
Способи покриття збитків Банку

1. Під час здійснення Банком своїх звичайних операцій у випадку прострочення платежу або несплати за наданими Банком позиками, участю і гарантіям, а також у випадку збитків стосовно гарантованого розміщення цінних паперів і за інвестиціями в акціонерний капітал Банк здійснює такі заходи, які він вважає доцільними. Банк підтримує відповідні резерви стосовно можливих збитків.

2. Збитки за звичайними операціями Банку відносяться:

i) у першу чергу, на резерви, зазначені у пункті 1 цієї статті;

ii) у другу чергу, на чистий дохід;

iii) у третю чергу, на рахунок спеціального резерву, передбаченого статтею 16 цієї Угоди;

iv) у четверту чергу, на його загальні резерви і нерозподілений прибуток;

v) у п'яту чергу, на необтяжений оплачений капітал;

vi) і нарешті, на відповідну частину незатребуваного капіталу, на який здійснена підписка і який підлягає оплаті на вимогу відповідно до положень пунктів 4 і 5 статті 6 цієї Угоди.

СТАТТЯ 18: СПЕЦІАЛЬНІ ФОНДИ

1. i) Банк може приймати на себе управління спеціальним фондами, які призначені для досягнення мети Банку й виконання його функцій в країнах-отримувачах і країнах - потенційних отримувачах. Всі витрати на управління будь-яким таким спеціальним фондом покладаються на цей спеціальний фонд.

ii) На виконання підпункту "i" Рада керуючих за запитом члена Банку, який не є країною-отримувачем, може прийняти рішення вважати такого члена таким, що відповідає вимогам, які пред'явлені країні - потенційному отримувачу, протягом такого обмеженого періоду часу й на таких умовах, які можуть вважатися доцільними. Таке рішення приймається більшістю у не менш ніж дві третини керуючих, які представляють не менше трьох чвертей від загальної кількості голосів, які є в розпорядженні Банку.

iii) Рішення вважати того чи іншого члена таким, що відповідає вимогам, які пред'явлені країні - потенційному отримувачу, можна прийняти лише в тому разі, якщо такий член може виконувати вимоги, що пред'являються країні-отримувачу. Такі вимоги наведені в статті 1 цієї Угоди в тій редакції, яка є на момент прийняття такого рішення, або в тій редакції, яку вона матиме після набрання чинності поправкою, що вже затверджена Радою керуючих під час прийняття такого рішення.

iv) Якщо країні - потенційному отримувачу не надано статусу країни-отримувача наприкінці періоду часу, зазначеного в підпункті "ii", Банк миттєво припиняє проведення будь-яких спеціальних операцій в цій країні, за винятком тих з них, які пов'язані з процесом організованої реалізації, консервації та збереження активів спеціального фонду, а також із здійсненням розрахунків по зобов'язанням, які виникли у зв'язку із цими активами.

2. Кошти спеціальних фондів, отримані Банком, можна використовувати в країнах-отримувачах і країнах - потенційних отримувачах будь-яким чином і на будь-яких умовах, що відповідають меті і функціям Банку, іншим застосовним положенням цієї Угоди, а також угоді або угодам, які стосуються зазначених фондів.

3. Банк встановлює правила й норми, що можуть бути потрібні йому для заснування кожного спеціального фонду, управління ним та використання його коштів. Такі правила й норми повинні відповідати положенням цієї Угоди, за винятком тих положень, які конкретно застосовуються лише до звичайних операцій Банку.

(стаття 18 у редакції
Постанови N 138 від 30.09.2011 р.)

Стаття 19
Ресурси спеціальних фондів

Поняття ресурси спеціальних фондів стосується ресурсів будь-якого спеціального фонду і включає:

i) кошти, прийняті Банком, для включення в будь-який спеціальний фонд;

ii) кошти, виплачені на погашення позик або за гарантіями, а також кошти, отримані від інвестицій в акціонерний капітал, фінансовані з ресурсів будь-якого спеціального фонду, що за правилами і положеннями, що регулює такий спеціальний фонд, отримані зазначеним спеціальним фондом; і

Глава IV
Запозичення та інші повноваження

Стаття 20
Загальні повноваження

1. На додаток до повноважень, визначених у будь-яких інших положеннях цієї Угоди, Банк має такі повноваження:

i) запозичувати кошти в країнах-членах або будь-де ще за умови, що:

a) перед продажем своїх зобов'язань на території країни Банк одержить її схвалення; і

b) коли зобов'язання Банку мають бути виражені у валюті члена, Банк повинен одержати його схвалення;

ii) інвестувати або розміщувати на депозитах кошти, у яких Банк не має потреби для своїх операцій;

iii) купувати і продавати на вторинному ринку цінні папери, що Банк випустив або гарантував, або в які він інвестував свої кошти;

iv) гарантувати цінні папери, у які він вклав свої кошти, з метою сприяння їхньому продажу;

v) здійснювати гарантоване розміщення або брати участь у гарантованому розміщенні цінних паперів, випущених будь-яким підприємством для цілей, що відповідають меті і функціям Банку;

vi) надавати технічні консультації і допомогу, що служать його меті і входять до його функцій;

vii) здійснювати будь-які інші повноваження і приймати правила та положення, що можуть бути необхідними або доцільними для сприяння його меті та функціям, відповідно до положень цієї Угоди; і

viii) укладати угоди про співробітництво з будь-яким державним або приватним суб'єктом або суб'єктами.

2. На видному місці лицьової сторони кожного цінного паперу, випущеного або гарантованого Банком, повинна бути позначка про те, що цей цінний папір не є зобов'язанням будь-якого уряду або члена, крім випадків, коли мова дійсно йде про зобов'язання того або іншого уряду або члена, про що на такому зобов'язанні робиться відповідна позначка.

Глава V
Валюти

Стаття 21
Визначення і використання валют

1. Якщо за цією Угодою необхідно визначити, чи є будь-яка валюта вільно конвертованою, для цілей цієї Угоди, таке визначення робиться Банком, з врахуванням першочергової необхідності дотримання своїх власних фінансових інтересів, після консультацій, у випадку потреби, з Міжнародним валютним фондом.

2. Члени не встановлюють будь-яких обмежень стосовно одержання, володіння, використання або переказу Банком:

i) валют або ЕКЮ, одержуваних Банком у рахунок сплати за підпискою на його статутний капітал відповідно до статті 6 цієї Угоди;

ii) валют, одержуваних Банком під час запозичення;

iii) валют та інших ресурсів, якими управляє Банк як надходженнями до спеціальних фондів; та

iv) валют, одержуваних Банком в оплату в рахунок основного боргу, відсотків, дивідендів і інших нарахувань стосовно позик, інвестицій або надходжень від реалізації таких інвестицій, здійснених з будь-яких коштів, зазначених у підпунктах "i" - "iii" цього пункту, або за рахунок виплат комісій, зборів або інших нарахувань.

Глава VI
Організація і управління

Стаття 22
Структура

Банк буде мати Раду Керуючих, Раду Директорів, Президента, одного або більшу кількість Віце-президентів, а також таких інших посадових осіб і співробітників, яких він вважає необхідними.

Стаття 23
Рада Керуючих: склад

1. Кожний член представлений у Раді Керуючих і призначає одного Керуючого та одного його Заступника. Кожний Керуючий і Заступник можуть бути відкликані у будь-який момент за бажанням члена, що їх призначив. Заступник може брати участь у голосуванні тільки під час відсутності Керуючого. На кожному своєму щорічному засіданні Рада обирає одного з Керуючих як Голову, що виконує свої обов'язки до обрання наступного Голови.

2. За виконання своїх обов'язків Керуючі і їхні Заступники не одержують винагороди від Банку.

Стаття 24
Рада Керуючих: повноваження

1. Усі повноваження Банку є прерогативою Ради Керуючих.

2. Рада Керуючих може делегувати Раді Директорів будь-які або усі свої повноваження, за винятком таких:

i) приймати нових членів і визначати умови їхнього прийому;

ii) збільшувати або зменшувати дозволений до випуску статутний капітал Банку;

iii) призупиняти членство;

iv) приймати рішення за апеляціями, пов'язаними з тлумаченням або з застосуванням цієї Угоди Радою Директорів;

v) надавати повноваження стосовно укладення генеральних угод про співробітництво з іншими міжнародними організаціями;

vi) вибирати Директорів і Президента Банку;

vii) визначати винагороду Директорів і Заступників Директорів, а також заробітну плату та інші умови договору з Президентом;

viii) затверджувати, після розгляду звіту аудиторів, загальний баланс і звіт про фінансові результати Банку;

ix) визначати резерви, надсилати і розподіляти чистий прибуток Банку;

x) вносити зміни в цю Угоду;

xi) приймати рішення про остаточне припинення операцій Банку і про розподіл його активів; і

xii) здійснювати будь-які інші повноваження, які в цій Угоді прямо покладаються на Раду Керуючих.

3. Рада Керуючих зберігає всю повноту повноважень з будь-яких питань, делегованих або доручених Раді Директорів відповідно до пункту 2 цієї статті або будь-якого іншого положення цієї Угоди.

Стаття 25
Рада Керуючих: процедура

1. Рада Керуючих проводить щорічне засідання, а також будь-які інші засідання, на розсуд Ради або на вимогу Ради Директорів. Засідання Ради Керуючих скликається Радою Директорів на вимогу не менше п'яти (5) членів Банку або членів, на частку яких припадає не менше однієї чверті загальної кількості голосів, на яку мають право члени.

2. Дві третини Керуючих складають кворум на будь-якому засіданні Ради Керуючих, за умови, що така більшість представляє не менше, ніж дві третини загальної кількості голосів, на яку мають право члени.

3. Рада Керуючих може своїм розпорядженням установити процедуру, відповідно до якого Рада Директорів може, якщо вважатиме це доцільним, провести голосування шляхом опитування Керуючих за будь-яким конкретним питанням, без скликання засідання Ради Керуючих.

4. Рада Керуючих і Рада Директорів у межах своїх повноважень можуть приймати такі правила і положення і створювати такі допоміжні органи, які можуть бути необхідні або доцільні для здійснення діяльності Банку.

Стаття 26
Рада Директорів: склад

1. Рада Директорів складається з двадцяти трьох (23) членів, що не є членами Ради Керуючих, і з яких:

i) Одинадцять (11) членів обираються Керуючими, що представляють Бельгію, Грецію, Данію, Ірландію, Іспанію, Італію, Люксембург, Нідерланди, Португалію, Сполучене Королівство, Федеративну Республіку Німеччини, Францію, Європейське економічне співтовариство, Європейський інвестиційний банк, та

ii) Дванадцять (12) членів обираються Керуючими, що представляють інших членів, з яких:

a) Чотири (4) члени обираються Керуючими, що представляють країни, перераховані в додатку A як країни Центральної та Східної Європи, що мають право на одержання допомоги від Банку;

b) Чотири (4) члени обираються Керуючими, що представляють країни, що перераховані в додатку A як інші європейські країни;

c) Чотири (4) члени обираються Керуючими, що представляють країни, що перераховані в додатку A як неєвропейські країни.

Директори, які представляють членів, чиї Керуючі обрали їх, можуть також представляти членів, що передали їм свої голоси.

2. Директорами є високо компетентні в економічних і фінансових питаннях особи, що обираються відповідно до додатка B.

3. Рада Керуючих може збільшити або зменшити число членів Ради Директорів або переглянути її склад, виходячи зі зміни числа членів Банку, якщо за це проголосує не менше, ніж дві третини Керуючих, що представляють не менше, ніж три чверті загальної кількості голосів, на яку мають право члени. Без шкоди для виконання цих повноважень до наступних виборів, число Директорів і склад другої Ради Директорів встановлюється пунктом 1 цієї статті.

4. Кожний Директор призначає одного Заступника, повністю уповноваженого діяти від його імені за його відсутності. Директори і Заступники повинні бути громадянами країн-членів. Жодний член не повинен бути представлений більше, ніж одним Директором. Заступник може брати участь у засіданнях Ради Директорів, проте він або вона має право голосу, тільки тоді, коли він або вона заміщає Директора.

5. Директори виконують свої обов'язки протягом трьох (3) років і можуть бути обрані на новий строк; за умови, що перша Рада Директорів обирається Радою Керуючих на його вступному засіданні і виконує свої обов'язки до наступного безпосередньо за ним щорічного засідання Ради Керуючих або, якщо Рада так вирішить на цьому щорічному засіданні, до свого наступного щорічного засідання. Директори продовжують виконувати свої обов'язки доти, доки не будуть обрані їхні наступники і доки останні не приступлять до виконання своїх обов'язків. Якщо посада Директора стає вакантною за сто вісімдесят (180) днів або більше до закінчення строку дії його (її) повноважень, його (її) наступник обирається на частину строку, що залишилася. Керуючими, що обрали колишнього Директора, згідно з додатком B. Для зазначених виборів необхідно зібрати більшість голосів цих Керуючих. Якщо посада Директора стає вакантною за сто вісімдесят (180) або менше днів до закінчення строку його повноважень, наступник також може бути обраний на строк, що залишився, шляхом голосування тих Керуючих, що обрали колишнього Директора, і в ході виборів потрібна більшість голосів таких Керуючих. Доти, доки посада залишається вакантною, Заступник колишнього Директора виконує його повноваження, за винятком повноважень з призначення Заступника.

Стаття 27
Рада Директорів: повноваження

Без шкоди для повноважень Ради Керуючих, як передбачено в статті 24 цієї Угоди, Рада Директорів несе відповідальність за керівництво загальною діяльністю Банку, і для цієї мети на додаток до повноважень, безпосередньо наданих їй цією Угодою, здійснює всі повноваження, делеговані їй Радою Керуючих, зокрема:

i) готувати роботу Ради Керуючих;

ii) відповідно до загальних вказівок Ради Керуючих, визначати політику і приймати рішення стосовно надання позик, гарантій, інвестицій в акціонерний капітал, одержання позик Банком, надання технічної допомоги та інших операцій Банку;

iii) представляти перевірену аудиторами звітність за кожний фінансовий рік на затвердження Ради Керуючих на кожному щорічному засіданні; і

iv) затверджувати бюджет Банку.

Стаття 28
Рада Директорів: процедура

1. Рада Директорів, як правило, працює в штаб-квартирі Банку та проводить засідання так часто, як того може потребувати діяльність Банку.

2. На будь-якому засіданні Ради Директорів для кворуму необхідна більшість Директорів, за умови, що зазначена більшість складає не менше, ніж дві третини загальної кількості голосів, на яку мають право члени.

3. Рада Керуючих видає розпорядження, за якими член за відсутності в складі Ради Директорів Директора - громадянина його країни може відрядити свого представника для присутності без права голосу на будь-якому засіданні Ради Директорів, коли розглядається питання, що безпосередньо стосується зазначеного члена.

Стаття 29
Голосування

1. Число голосів, на яке має право кожний член, дорівнює кількості акцій у статутному капіталі Банку, на яку він підписався. У випадку, якщо будь-який член не сплатить будь-якої частини тієї суми, яку він повинен сплатити за своїми обов'язками стосовно оплачуваних акцій, відповідно до статті 6 цієї Угоди, такий член протягом усього строку несплати не має права на ту процентну частку від кількості голосів, що належить йому, та що відповідає процентній частці несплачених ним сум стосовно загальної суми оплачуваних акцій у статутному капіталі Банку, на які цей член підписався.

2. Під час голосування в Раді Керуючих кожний Керуючий має право голосувати за члена, якого він або вона представляє. Крім випадків, коли в цій Угоді прямо передбачене інше, усі питання, розглянуті Радою Керуючих, вирішуються більшістю від загальної кількості голосів, на яку мають право члени, що приймають участь у голосуванні.

3. Під час голосування в Раді Директорів кожний Директор має право на таку кількість голосів, на яку мають право Керуючі, що його вибрали, а також на ті голоси, на які мають право Керуючі, що передали йому свої голоси згідно з главою D або додатком B. Директор, що представляє більшу одного члена, може голосувати окремо за членів, яких він або вона представляє. Крім випадків, коли в цій Угоді прямо передбачене інше, і за винятком рішень, що стосуються загальної політики, у випадках, коли такі рішення приймаються більшістю не менше, ніж дві третини загальної кількості голосів, на яку мають право члени, що приймають участь у голосуванні, усі питання в Раді Директорів вирішуються більшістю від загальної кількості голосів, на яку мають право члени, що приймають участь у голосуванні.

Стаття 30
Президент

1. Рада Керуючих більшістю голосів від загального числа Керуючих, що представляють не менше більшості загальної кількості голосів, на яку мають право члени, обирає Президента Банку. Президент під час перебування а цій посаді не може бути Керуючим або Директором або Заступником Керуючого або Директора.

2. Строк повноважень Президента складає чотири (4) роки. Він або вона може бути переобраний на новий строк. Проте, він або вона припинить виконувати свої обов'язки за рішенням Ради Керуючих, якщо за таке рішення проголосують Керуючі, що представляють не менше, ніж дві третини Керуючих, що представляють не менше, ніж дві третини загальної кількості голосів, на яку мають право члени. Якщо з будь-якої причини посада Президента стає вакантною, Рада Керуючих відповідно до положень пункту 1 цієї статті обере його наступника на строк до чотирьох (4) років.

3. Президент не бере участі в голосуванні, проте, у випадках, коли голоси розділяються порівну, він або вона має право вирішального голосу. Він або вона може брати участь у засіданнях Ради Керуючих і головує на засіданнях Ради Директорів.

4. Президент є законним представником Банку.

5. Президент очолює персонал Банку. Він або вона несе відповідальність за організацію роботи, призначення або звільнення посадових осіб і співробітників відповідно до правил, встановлюваних Радою Директорів. Під час призначення посадових осіб і співробітників він або вона, з огляду на першорядну важливість ефективності і компетентності, приділяє належну увагу прийому на роботу працівників з країн - членів Банку на широкій географічній основі.

6. Президент керує поточною діяльністю Банку під керівництвом Ради Директорів.

Стаття 31
Віце-президент(-и)

1. За рекомендацією Президента Рада Директорів призначає одного або більше Віце-президентів. Віце-президент виконує свої обов'язки протягом такого строку, має у своєму розпорядженні такі повноваження та виконує такі функції з управління Банком, які можуть бути визначені Радою Директорів. Під час відсутності Президента або, у випадку його нездатності виконувати свої повноваження, Віце-президент має повноваження і виконує функції Президента.

2. Віце-президент може брати участь у засіданнях Ради Директорів без права голосу, за винятком випадків, коли, заміняючи Президента, він або вона має право вирішального голосу.

Стаття 32
Міжнародний характер Банку

1. Банк не приймає спеціальних фондів або інших позик, або допомоги, які можуть будь-яким чином завдати шкоди його меті та функціям, призвести до відхилення від них або іншим способом змінити їх.

2. Банк, його Президент, Віце-президент(-и), посадові особи і співробітники у своїх рішеннях беруть до уваги лише міркування, що стосуються мети Банку, його функцій і операцій, визначених у цій Угоді. Такі міркування неупереджено оцінюються, виходячи з мети Банку та його функцій.

3. Президент, Віце-президент(-и), посадові особи й співробітники Банку під час виконання своїх обов'язків служать тільки Банкові й нікому іншому. Кожний член Банку поважає міжнародний характер свого становища та утримується від будь-яких спроб впливати на будь-кого з них під час виконання ними своїх обов'язків.

Стаття 33
Місце розташування установ Банку

1. Штаб-квартира Банку знаходиться в Лондоні.

2. Банк може засновувати агентства або філії на території будь-якого члена Банку.

Стаття 34
Депозитарії і канали зв'язку

1. Кожний член призначає свій центральний банк чи будь-яку іншу установу за погодженням з Банком як депозитарію всіх належних Банкові коштів у валюті цього члена, а також інших активів Банку.

2. Кожний член визначає відповідний офіційний орган, з яким Банк може підтримувати зв'язок з будь-якого питання, що виникає в рамках цієї Угоди.

Стаття 35
Публікація звітів і надання інформації

1. Банк публікує щорічний звіт, що містить перевірений аудиторами звіт про його фінансовий стан, і розсилає членам не рідше, ніж раз на три (3) місяці короткий звіт про свій фінансовий стан, і звіт про прибутки та збитки, що показують результати його діяльності. Бухгалтерський облік ведеться в ЕКЮ.

2. Банк представляє щорічний звіт про вплив своєї діяльності на навколишнє середовище, і може публікувати будь-які інші звіти, що вважаються ним доцільними для досягнення своєї мети.

3. Копії всіх звітів, заяв і публікацій, зазначених у цій статті, розсилаються членам.

Стаття 36
Спрямування і розподіл чистого доходу

1. Рада Керуючих не рідше, ніж раз на рік визначає, яка частина чистого доходу Банку після відрахувань у резерви і, за необхідності, відрахувань на випадок можливих збитків відповідно до пункту 1 статті 17 цієї Угоди, спрямовується на прибуток або на інші цілі, а яка частина, якщо така є, підлягає розподілу. Будь-яке таке рішення про спрямування чистого доходу Банку на інші цілі приймається більшістю не менше, ніж дві третини Керуючих, що представляють не менше, ніж дві третини загальної кількості голосів, на яку мають право члени. Такі спрямування і розподіл чистого доходу здійснюються тільки тоді, коли загальний резерв досягне десяти (10) відсотків обсягу дозволеного до випуску статутного капіталу.

2. Будь-який розподіл коштів, зазначений у попередньому пункті, здійснюється пропорційно кількості оплачуваних акцій, що належать кожному члену, за умови, що під час підрахунку кількості таких акцій враховуються тільки ті акції, що оплачені готівкою і та простими векселями за такими акціями, що були оплачені готівкою не пізніше кінця відповідного фінансового року.

3. Виплати кожному члену здійснюються таким чином, який визначає Рада Керуючих. Такі виплати і їхнє використання країною-реципієнтом здійснюються без обмежень будь-яким членом.

Глава VII
Вихід із членства та призупинення членства: тимчасове призупинення й остаточне припинення операцій

Стаття 37
Право членів на вихід

1. Будь-який член може вийти з Банку в будь-який час шляхом надсилання письмового повідомлення до штаб-квартири Банку.

2. Вихід члена набирає чинності, і його членство припиняється з дати, зазначеної в його повідомленні, проте, ні в якому випадку не раніше, ніж через шість (6) місяців після одержання Банком зазначеного повідомлення. При цьому в будь-який час до того, як вихід із членства остаточно набере чинності, член може письмово повідомити Банкові про анулювання свого повідомлення про намір вийти з членства.

Стаття 38
Призупинення членства

1. Якщо будь-який член не виконує будь-яких своїх зобов'язань перед Банком, Банк може призупинити його членство рішенням більшості не менше, ніж дві третини Керуючих, що представляють не менше, ніж дві третини загальної кількості голосів, на яку мають право члени. Член, стосовно якого прийняте таке рішення, автоматично перестає бути членом через рік починаючи з дати призупинення, крім випадків, коли принаймні такою самою більшістю приймається рішення про відновлення зазначеного члена в його правах.

2. У період призупинення член втрачає усі права за цією Угодою, крім права на вихід, але за ним зберігаються всі його зобов'язання.

Стаття 39
Врегулювання розрахунків з колишніми членами

1. Від дати, на яку член перестає бути членом, такий колишній член продовжує нести відповідальність за своїми прямими зобов'язаннями перед Банком, а також за умовними зобов'язаннями перед Банком доти, доки будь-яка частина позик, інвестицій в акціонерний капітал або гарантій, про які була досягнута домовленість до того, як він перестав бути членом, залишається неврегульованою; проте, він більше не несе таких зобов'язань за позиками, інвестиціям в акціонерний капітал і гарантіями, наданими Банком після того, як він перестав бути членом, і більше не бере участі в доходах або витратах Банку.

2. Коли член перестає бути членом, Банк домовляється про викуп у такого колишнього члена його акцій у рамках врегулювання розрахунків з таким колишнім членом відповідно до положень цієї статті. З цією метою акції викуповуються за ціною, зазначеною в бухгалтерському обліку Банку на дату припинення членства, при цьому максимальною ціною є ціна, за якою кожна акція була спочатку куплена.

3. Виплата за акції, викуплені Банком відповідно до цієї статті, здійснюється відповідно до наступних умов:

i) будь-які суми, що належать колишньому члену за його акції, утримуються доти, доки колишній член, його центральний банк або кожне
з його агентств або органів залишається відповідальним перед Банком як позичальником або гарантом, і такі суми можуть бути, на розсуд Банку, звернені на погашення таких зобов'язань після настання їхнього строку погашення. Ніякі суми не утримуються в рахунок зобов'язань колишнього члена, що випливають з його підписки на акції відповідно до пунктів 4, 5 і 7 статті 6 цієї Угоди. У будь-якому випадку ніякі суми, що належать члену за його акції, не виплачуються раніше, ніж через шість (6) місяців з дати припинення членства;

ii) виплати за акції можуть здійснюватися час від часу, після вручення їх колишнім членом, у тих межах, в яких суми, що належать до сплати як викупна ціна відповідно до пункту 2 цієї статті, перевищують загальну суму зобов'язань за позиками, інвестиціями в акціонерний капітал і гарантіями, зазначеними у підпункті "i" цього пункту, поки колишній член не одержить усієї викупної ціни;

iii) виплати здійснюються на таких умовах, у таких вільно конвертованих валютах або ЕКЮ та у такі дати, які визначає Банк; і

iv) якщо Банк понесе збитки за будь-якими гарантіями, участю в позиках або за позиками, що залишалися непогашеними на дату, коли член перестав бути членом, або якщо Банк понесе чисті збитки за інвестиціями в акціонерний капітал на цю дату, і суми таких збитків на дату, коли член перестає бути членом, перевищать розмір резервів, передбачених на випадок збитків, такий колишній член повинен на вимогу виплатити суму, на яку зменшилася б викупна ціна, якби під час визначення цієї ціни був прийнятий до уваги обсяг зазначених збитків. Крім того, колишній член продовжує нести відповідальність за будь-якою вимогою стосовно неоплаченої частки підписки відповідно до пункту 4 статті 6 цієї Угоди, настільки, наскільки це було б потрібно, якби відбулося обтяження капіталу і вимога була б пред'явлена в момент визначення викупної ціни його акцій.

4. Якщо Банк остаточно припинить свої операції відповідно до статті 41 цієї Угоди протягом шести (6) місяців від дати, коли будь-який член перестає бути членом, усі права такого колишнього члена визначаються відповідно до положень статей 41 - 43 цієї Угоди.

Стаття 40
Тимчасове призупинення операцій

У будь-якій надзвичайній ситуації Рада Директорів може тимчасово призупинити операції з надання нових позик, гарантій, гарантованого розміщення цінних паперів, технічної допомоги і інвестицій в акціонерний капітал до розгляду Радою Керуючих становища, що склалося, і вжиття нею відповідних заходів.

Стаття 41
Остаточне припинення операцій

Банк може остаточно припинити свої операції, якщо за це проголосує не менше, ніж дві третини Керуючих, що представляють не менше, ніж три чверті загальної кількості голосів, на яку мають право члени. За такого остаточного припинення операцій Банк негайно припиняє всю діяльність, за винятком діяльності з упорядкованої реалізації, консервації й збереження своїх активів та врегулювання своїх зобов'язань.

Стаття 42
Відповідальність членів і оплата претензій

1. У випадку остаточного припинення операцій Банку, зобов'язання всіх членів з незатребуваної частини статутного капіталу Банку, на який вони підписалися, залишаються в силі до задоволення усіх вимог кредиторів, зокрема всі умовні вимоги.

2. Прямі вимоги кредиторів за звичайними операціями задовольняються в першу чергу з активів Банку, у другу чергу, із платежів, що мають бути здійснені Банкові за неоплаченою часткою оплачуваних акцій, і потім із платежів, що мають бути здійснені на користь Банку в рахунок статутного капіталу, що підлягає оплаті на вимогу. Перед здійсненням будь-яких платежів кредиторам, що мають прямі вимоги, Рада Директорів здійснює необхідні, на її думку, заходи для забезпечення пропорційного розподілу виплат між власниками прямих і умовних вимог.

Стаття 43
Розподіл активів

1. Не здійснюється ніякого розподілу серед членів відповідно до цієї глави в рахунок їхньої підписки на статутний капітал Банку до того, поки:

i) усі зобов'язання перед кредиторами не будуть погашені або забезпечені; і

ii) Рада Керуючих не прийме рішення про розподіл активів більшістю голосів не менше, ніж дві третини Керуючих, що представляють не менше, ніж три чверті загальної кількості голосів, на яку мають право члени.

2. Будь-який розподіл активів Банку серед членів здійснюється пропорційно частці статутного капіталу, що належить кожному члену, і здійснюється в такі строки й на таких умовах, які Банк вважає справедливими. Під час розподілу активів частки різних типів активів не повинні бути обов'язково однаковими. Жодний член не має права на одержання своєї частки розподілених активів, поки він не виконає всіх своїх зобов'язань перед Банком.

3. Будь-який член, що одержує активи, розподілені відповідно до цієї статті, має ті самі права за такими активам, які мав Банк перед їхнім розподілом.

Глава VIII
Статус, імунітети, привілеї і звільнення

Стаття 44
Цілі глави

Для надання можливості Банку досягти своєї мети і виконати покладені на нього функції, на території кожної країни - члена Банку надаються статус, імунітети, привілеї і звільнення, передбачені цією главою.

Стаття 45
Статус Банку

Банк має повну правосуб'єктність і, зокрема, повну правоздатність:

i) на укладення договорів;

ii) на придбання і розпорядження нерухомим і рухомим майном; і

iii) на порушення процесуальних дій.

Стаття 46
Позиція Банку стосовно судового процесу

Позови проти Банку можуть бути порушені тільки в компетентних судах на території країни, де Банк має установу, призначив агента з метою прийняття судової повістки або повідомлення про процес, або випустив цінні папери або гарантував їх. Проте, позови не можуть пред'являтися членами або особами, що діють або пред'являють вимоги від імені членів. Майно та активи Банку, де б вони не знаходилися і хто б не був їхнім власником, мають імунітет від усіх форм конфіскації, арешту або інших форм виконавчих дій до винесення остаточного судового рішення проти Банку.

Стаття 47
Імунітет активів від конфіскації

Майно та активи Банку, де б вони не знаходилися і хто б не був їхнім власником, мають імунітет від обшуку, реквізиції, конфіскації, експропріації або будь-якої іншої форми вилучення або відчуження шляхом виконавчих або законодавчих дій.

Стаття 48
Імунітет архівів

Архіви Банку і всі документи, що належать йому або документи, власником яких він є, недоторканні.

Стаття 49
Свобода активів від обмежень

Настільки, наскільки це необхідно для досягнення мети і виконання функцій Банку, і з урахуванням положень цієї Угоди, усе майно та активи Банку вільні від будь-яких обмежень, регулювання, контролю і мораторіїв.

Стаття 50
Привілеї в галузі зв'язку

Кожний член надає офіційним повідомленням Банку такий самий режим, як і офіційним повідомленням будь-якого іншого члена.

Стаття 51
Імунітет посадових осіб і службовців

Усі Керуючі, Директори, Заступники, посадові особи та службовці Банку, а також експерти, що виконують доручення Банку, мають імунітет від судового переслідування стосовно дій, здійснених ними під час виконання службових обов'язків, крім випадків, коли Банк відмовляється від цього імунітету, а їхні офіційні документи користуються недоторканністю. Цей імунітет не застосовується, проте, до цивільної відповідальності у випадку нанесення шкоди в результаті дорожньо-транспортної пригоди, здійсненої будь-яким таким Керуючим, Директором, Заступником, посадовою особою, службовцем або експертом.

Стаття 52
Привілеї посадових осіб і службовців

1. Усім Керуючим, Директорам, Заступникам, посадовим особам і службовцям Банку, а також експертам, що виконують доручення Банку:

i) які не є громадянами відповідної країни, надаються такі самі імунітети від імміграційних обмежень, вимог стосовно реєстрації іноземців і державної повинності, і ті самі пільги в галузі правил валютного обміну, які надаються членами представникам, посадовим особам і службовцям аналогічного рангу інших членів; і

ii) надається той самий режим в сфері пересування, який надається членами представникам, посадовим особам і службовцям аналогічного рангу інших членів.

2. Дружинам (чоловікам) і прямим утриманцям зазначених Директорів, Заступників Директорів, посадових осіб, службовців і експертів Банку, що проживають в країні, у якій знаходиться штаб-квартира Банку, надається можливість працевлаштування в зазначеній країні. Дружинам і прямим утриманцям зазначених Директорів, Заступників Директорів, посадових осіб, службовців і експертів Банку, що проживають в країні, у якій знаходиться будь-яке агентство або відділення Банку, у міру можливості, відповідно до законодавства цієї країни, надається аналогічна можливість у цій країні. Для здійснення положень цього пункту Банк укладає спеціальні угоди з країною, у якій знаходиться його штаб-квартира, а у випадку потреби - і з іншими заінтересованими країнами.

Стаття 53
Звільнення від оподатковування

1. У рамках своєї офіційної діяльності Банк, його активи, майно і доход звільняються від всіх прямих податків.

2. Якщо Банком здійснені на значні суми закупівлі або використані послуги на значні суми, необхідні для здійснення його офіційної діяльності, і якщо в ціну закупівель і послуг включені податки або мита, член, що стягує податки або мита, коли їх можна визначити, здійснить відповідні заходи для того, щоб звільнити Банк від зазначених податків або мит, або забезпечити їхнє відшкодування.

3. Товари, ввезені Банком, необхідні для виконання його офіційної діяльності, звільняються від усіх ввізних мит і податків і від усіх заборон і обмежень стосовно імпорту. Подібним чином, товари, що вивозяться Банком і необхідні для виконання його офіційної діяльності, звільняються від усіх мит і податків, зв'язаних з експортом, і від усіх заборон і обмежень стосовно експорту.

4. Придбані або імпортовані товари, звільнені від мит і податків відповідно до цієї статті, не підлягають продажу, здачі в найм, в оренду або передачі за плату або безоплатно, крім як відповідно до умов, визначених членами, що надають звільнення від мит і податків або їхнє відшкодування.

5. Положення цієї статті не стосуються податків або мит, що являють собою ніщо інше, ніж плату за комунальні послуги.

6. Директори, Заступники Директорів, посадові особи і службовці Банку підлягають внутрішньому фактичному оподатковуванню на користь Банку на зарплату і винагороди, виплачувані Банком, на умовах, що повинні бути визначені, і відповідно до правил, що повинні бути прийняті Радою Керуючих протягом одного року від дати набрання чинності цією Угодою. З дати, коли це оподатковування починає застосовуватися, зазначена зарплата і винагороди звільняються від національного прибуткового податку. Члени можуть, проте, враховувати звільнені від оподатковування зарплату і винагороди під час розрахунку суми податку, стягнутого з доходів з інших джерел.

7. Незважаючи на положення пункту 6 цієї статті, член може депонувати разом з документом про ратифікацію, прийняття або схвалення декларацію, відповідно до якої зазначений член залишає за собою, своїми адміністративно-територіальними одиницями або своєю місцевою владою право на стягнення податків з зарплат і винагород, виплачуваних Банком громадянам такого члена. Банк звільняється від будь-яких зобов'язань з виплати, утримання або збору таких податків. Банк не відшкодовує таких податків.

8. Пункт 6 цієї статті не застосовується до пенсій і щорічної допомоги, виплачуваних Банком.

9. Ніякі зобов'язання або цінні папери, випущені Банком, а також дивіденди або відсотки на них незалежно від того, хто є їхнім власником, не обкладаються ніякими податками:

i) які є дискримінаційними стосовно таких зобов'язань або цінних паперів тільки на підставі того, що вони випущені Банком, або

ii) якщо єдиною підставою визначення юрисдикції для такого оподаткування є місце випуску зазначених зобов'язань або цінних паперів, валюта, у якій вони випущені, підлягають оплаті або оплачуються, або місце розташування будь-якої установи або місця діяльності, що належать Банкові.

10. Ніякі зобов'язання або цінні папери, гарантовані Банком, зокрема дивіденди або відсотки на них незалежно від того, хто є їхнім власником, не обкладаються ніякими податками:

i) які є дискримінаційними стосовно таких зобов'язань або цінних паперів тільки на підставі того, що вони гарантовані Банком, або

ii) якщо єдиною юридичною підставою визначення юрисдикції для такого оподатковування є місце розташування будь-якої установи або місця діяльності, що належать Банкові.

Стаття 54
Виконання положень цієї глави

Кожний член оперативно вживає необхідних заходів з метою виконання положень цієї глави й докладно повідомляє Банкові про вжиті заходи.

Стаття 55
Відмова від імунітетів, привілеїв і звільнень

Імунітети, привілеї і звільнення, надані відповідно до цієї глави, даються в інтересах Банку. Рада Директорів може відмовитися, у тім ступені і на таких умовах, що він може визначити, від будь-яких імунітетів, привілеїв і звільнень, наданих відповідно до цієї глави у випадках, коли, на його думку, такий захід відповідає інтересам Банку. Президент має право і зобов'язаний відмовитися від будь-якого імунітету, привілеїв або звільнень стосовно будь-якої посадової особи, службовця або експерта Банку, за винятком Президента або Віце-президента, у випадках, коли, на його думку, імунітет, привілей або звільнення ускладнюють відправлення правосуддя, і коли відмова від них не наносить шкоди інтересам Банку. В аналогічних обставинах і за тих самих умов Рада Директорів має право і зобов'язана відмовитися від будь-яких імунітетів, привілеїв або звільнень стосовно Президента і кожного Віце-президента.

Глава IX
Внесення змін, тлумачення, арбітраж

Стаття 56
Внесення змін

1. Будь-яка пропозиція про внесення змін у цю Угоду, що надходить від члена, від Керуючого або від Ради Директорів, доводиться до відома Голови Ради Керуючих, що подає цю пропозицію на розгляд Ради. Якщо пропоноване внесення змін схвалюється Радою, Банк, використовуючи будь-які швидкі засоби зв'язку, запитує у всіх членів згоду на таке внесення змін. Коли не менше, ніж три чверті членів (зокрема, принаймні, дві країни Центральної та Східної Європи, перераховані в додатку A), на частку яких припадає не менше, ніж чотири п'ятих загальної кількості голосів, на яку мають право члени, схвалять запропоноване внесення змін, Банк підтверджує цей факт, надсилаючи офіційне повідомлення всім членам.

2. Незалежно від положень пункту 1 цієї статті:

i) згода всіх членів потрібна у випадку будь-якого внесення змін, що змінює:

a) право на вихід з Банку;

b) права, що стосуються купівлі статутного капіталу, передбачені в пункті 3 статті 5 цієї Угоди;

c) обмеження відповідальності, передбачені в пункті 7 статті 5 цієї Угоди; і

d) мету і функції Банку, визначені в статтях 1 і 2 цієї Угоди,

ii) згода не менше, ніж трьох чвертей членів, на частку яких припадає не менше вісімдесяти п'яти (85) відсотків загальної кількості голосів, на яку мають право члени, потрібна у випадку будь-якого внесення змін, що змінює пункт 4 статті 8 цієї Угоди.

Якщо дотримані вимоги узгодження будь-якого такого запропонованого внесення змін, то Банк підтверджує цей факт, надсилаючи офіційне повідомлення всім членам.

3. Внесення змін набирають чинності для всіх членів через три (3) місяці від дати офіційного повідомлення, зазначеного в пунктах 1 й 2 цієї статті, крім випадків, коли Рада Керуючих установлює будь-який інший строк.

Стаття 57
Тлумачення та застосування

1. Будь-яке питання тлумачення або застосування положень цієї Угоди, що виникає між будь-яким членом і Банком або між будь-якими членами Банку, передається до Ради Директорів для прийняття рішення. Якщо в Раді немає Директора відповідного громадянства, то член, особливо той, якого стосується розглядуване питання, має право на пряме представництво на засіданні Ради протягом такого розгляду. Проте, представник такого члена не має права голосу. Таке право представництва регламентується Радою Керуючих.

2. У будь-якому випадку, коли Рада Директорів приймає будь-яке рішення відповідно до пункту 1 цієї статті, будь-який член може зажадати, щоб питання було винесено на Раду Керуючих, рішення якої є остаточним. До рішення Ради Керуючих Банк може, настільки, наскільки він уважає це необхідним, діяти на основі рішення Ради Директорів.

Стаття 58
Арбітраж

У випадку незгоди між Банком і будь-яким членом, що перестав бути членом, або між Банком і будь-яким членом після ухвалення рішення про остаточне припинення операцій Банку, такі розбіжності передаються на рішення третейського суду з трьох (3) арбітрів, один із яких призначається Банком, інший - відповідним членом або колишнім членом, а третій, якщо сторони не досягнуть іншої домовленості, головою Міжнародного Суду або будь-яким іншим органом, установленим правилами, прийнятими Радою Керуючих. Арбітри приймають рішення більшістю голосів, і прийняте ними рішення є остаточним і обов'язковим для сторін. Третій арбітр буде мати всі повноваження для врегулювання всіх процедурних питань у будь-якому випадку, коли у сторін виникають розбіжності стосовно цього.

Стаття 59
Передбачуване схвалення

В усіх випадках, коли потрібне схвалення або згода будь-якого члена для того, щоб Банк міг почати будь-яку дію, за винятком дій за статтею 56 цієї Угоди, вважається, що схвалення або згода надані, якщо член не представить заперечення протягом відповідного періоду, що може бути визначений Банком у повідомленні члена про пропоновану дію.

Глава X
Прикінцеві положення

Стаття 60
Підписання і депонування

1. Ця Угода, депонована в уряді Франції (далі - Депозитарій), залишається відкритою до 31 грудня 1990 р. для підписання потенційними членами, перерахованими в додатку A до цієї Угоди.

2. Депозитарій передає засвідчені копії цієї Угоди всім Сторонам, що її підписали.

Стаття 61
Ратифікація, прийняття або схвалення

1. Угода підлягає ратифікації, прийняттю або схваленню Сторонами, що її підписали. Документи про ратифікацію, прийняття або схвалення, за умови дотримання пункту 2 цієї статті депонуються в депозитарію не пізніше 31 березня 1991 р. Депозитарій належним чином повідомляє про кожне депонування і його дату інші Сторони, що підписали Угоду.

2. Будь-яка Сторона, що підписала Угоду, може стати стороною в Угоді шляхом депонування документа про його ратифікацію, прийняття або схвалення не пізніше, ніж через рік з дати набрання ним чинності або, у випадку потреби, не пізніше більш пізнього строку, що може бути визначений більшістю Керуючих, що представляють більшість від загальної кількості голосів, на яку мають право члени.

3. Сторона, що підписала Угоду, документ якої, зазначений у пункті 1 цієї статті, депонований до дати вступу Угоди в силу, стає членом Банку починаючи з цієї дати. Будь-яка інша Сторона, що підписала Угоду, яка задовольняє положенням попереднього пункту, стає членом Банку з дати депонування документа про ратифікацію, прийняття або схвалення.

Стаття 62
Набрання чинності

1. Ця Угода набирає чинності, коли документи про її ратифікацію, прийняття або схвалення будуть депоновані Сторонами, що її підписали, початкова підписка яких складає не менше, ніж дві третини загальної суми підписки, встановленої в додатку A, зокрема принаймні дві країни Центральної та Східної Європи, перераховані в додатку A.

2. Якщо ця Угода не набере чинності до 31 березня 1991 р., Депозитарій може скликати конференцію заінтересованих потенційних членів для того, щоб визначити майбутній порядок дій або прийняти рішення про новий крайній строк депонування документів про ратифікацію, прийняття або схвалення.

Стаття 63
Вступне засідання й початок діяльності

1. Як тільки ця Угода набере чинності відповідно до статті 62 цієї Угоди, кожний член призначить Керуючого. Депозитарій скликає перше засідання Ради Керуючих протягом шістдесяти (60) днів після набрання чинності цією Угодою відповідно до статті 62 або в найближчий можливий строк після цього.

2. На своєму першому засіданні Рада Керуючих:

i) обирає Президента;

ii) обирає Директорів Банку відповідно до статті 26 цієї Угоди;

iii) здійснює заходи для визначення строку початку діяльності Банку;і

iv) здійснює такі інші заходи, які вона вважає за необхідне для підготовки початку операцій Банку.

3. Банк повідомляє своїх членів про дату початку своїх операцій.

Учинено в Парижі 29 травня 1990 р. в єдиному примірнику, текст якого англійською, німецькою, російською та французькою мовами має однакову силу і який підлягає депонуванню в архівах депозитарію, що передасть належним чином засвідчену копію кожному з інших потенційних членів, перерахованих у додатку A до цієї Угоди.

 

Додаток A

Початкова підписка на дозволений до випуску статутний капітал для потенційних членів, що можуть стати членами відповідно до статті 61

  

Кількість акцій 

Капітал, на який здійснюється підписка (у млн. ЕКЮ) 

A. Європейське Співтовариство 

  

  

a) 

  

  

Бельгія 

22800 

228,00 

Данія 

12000 

120,00 

Франція 

85175 

851,75 

Федеративна Республіка Німеччини 

85175 

851,75 

Греція 

6500 

65,00 

Ірландія 

3000 

30,00 

Італія 

85175 

851,75 

Люксембург 

2000 

20,00 

Нідерланди 

24800 

248,00 

Португалія 

4200 

42,00 

Іспанія 

34000 

340,00 

Сполучене Королівство 

85175 

851,75 

b) 

  

  

Європейське Економічне Співтовариство 

30000 

300,00 

Європейський інвестиційний банк 

30000 

300,00 

B. Інші європейські країни 

  

  

Австрія 

22800 

228,00 

Кіпр 

1000 

10,00 

Фінляндія 

12500 

125,00 

Ісландія 

1000 

10,00 

Ізраїль 

6500 

65,00 

Ліхтенштейн 

200 

2,00 

Мальта 

100 

1,00 

Норвегія 

12500 

125,00 

Швеція 

22800 

228,00 

Швейцарія 

22800 

228,00 

Туреччина 

11500 

115,00 

C. Країни-реципієнти 

  

  

Болгарія 

7900 

79,00 

Чехословаччина 

12800 

128,00 

Німецька Демократична Республіка 

15500 

155,00 

Угорщина 

7900 

79,00 

Польща 

12800 

128,00 

Румунія 

4800 

48,00 

Союз Радянських Соціалістичних Республік 

60000 

600,00 

Югославія 

12800 

128,00 

D. Неєвропейські країни 

  

  

Австралія 

10000 

100,00 

Канада 

34000 

340,00 

Єгипет 

1000 

10,00 

Японія 

85175 

851,75 

Корейська Республіка 

6500 

65,00 

Мексика 

3000 

30,00 

Марокко 

1000 

10,00 

Нова Зеландія 

1000 

10,00 

Сполучені Штати Америки 

100000 

1000,00 

E. Нерозподілені акції 

125 

1,25 

Разом 

1000000 

10000,00 

____________
*) Потенційні члени перераховані за зазначеними категоріями тільки для мети цієї Угоди. Країнами-реципієнтами в цій Угоді іменуються країни Центральної та Східної Європи.

 

Додаток B

Розділ A
Вибори Директорів Керуючими, що представляють Бельгію, Данію, Францію, Федеративну Республіку Німеччина, Грецію, Ірландію, Італію, Люксембург, Нідерланди, Португалію, Іспанію, Сполучене Королівство, Європейське Економічне Співтовариство та Європейський інвестиційний банк (далі - Керуючі, зазначені в розділі A)

1. Положення, викладені нижче в цьому розділі, застосовуються виключно до цього розділу.

2. Кандидати на посаду Директора пропонуються Керуючими, зазначеними в розділі A, за умови, що Керуючий може запропонувати кандидатуру тільки однієї особи. Вибори Директорів проводяться шляхом голосування Керуючих, зазначених у розділі A.

3. Кожний Керуючий, що має право голосу, віддає всі голоси, на які, відповідно до пунктів 1 і 2 статті 29 цієї Угоди, має право член, що його призначив, за одну особу.

4. Відповідно до пункту 10 цього розділу, обраними Директорами вважаються 11 осіб, що одержали найбільшу кількість голосів, проте особа, що одержала менше, ніж 4,5 відсотка загальної кількості голосів, що можуть бути подані (наявних голосів) за розділом A, не може вважатися обраною.

5. З урахуванням пункту 10 цього розділу, якщо після першого туру голосування не вдалося обрати 11 осіб, крім випадків, коли є не більше 11 кандидатів, проводиться другий тур голосування, у якому особа, що одержала найменшу кількість голосів у першому турі, не може брати участі й в якому голосують тільки:

a) Керуючі, що голосували в першому турі за особу, що не було обрано, і

b) керуючі, чиї голоси, віддані за будь-яку обрану особу, відповідно до наступних пунктів 6 й 7 цього розділу, дозволили цій особі зібрати більше 5,5 відсотка наявних голосів.

6. Щоб визначити, чи дозволили віддані Керуючим голоси будь-якій особі зібрати більше 5,5 відсотка наявних голосів, ці 5,5 відсотка розуміються як такі, що включають, по-перше, голоси Керуючого, що віддав найбільшу кількість голосів за таку особу, потім голоси Керуючого, що знаходиться на другому місці за кількістю голосів і так далі, аж до досягнення 5,5 відсотка.

7. Будь-який Керуючий, частина голосів якого повинна братися до уваги для того, щоб загальна кількість голосів, віддана за будь-яку особу, перевищувала 4,5 відсотка, розглядається як такий, що віддав зазначеній особі усі свої голоси, навіть якщо загальна кількість голосів, віддана за таку особу, при цьому перевищить 5,5 відсотка, і такий Керуючий не може брати участі в наступних турах голосування.

8. З урахуванням пункту 10 цього розділу, якщо після другого туру голосування 11 осіб обрати не вдалося, проводяться наступні тури голосування відповідно до принципів і процедур, зазначених в цьому розділі, до обрання 11 осіб, за умови, що якщо на будь-якому етапі обрано 10 осіб, незалежно від положень пункту 4 цього розділу, одинадцята особа може бути обрана простою більшістю голосів, що залишилися.

9. У випадку збільшення або зменшення числа Директорів, що підлягають обранню Керуючими, зазначеними в розділі A, мінімальні і максимальні процентні частки, зазначені в пунктах 4, 5, 6 та 7 цього розділу відповідним чином коригуються Радою Керуючих.

10. Доти, доки будь-яка Сторона, що підписала Угоду, або група Сторін, що підписали Угоду, частка загальної суми підписки на капітал яких, передбачена в додатку A, перевищує 2,4 відсотка, не депонує документа або документів про ратифікацію, схвалення або прийняття, Директор від такої Сторони або групи Сторін, що підписали Угоду, обиратися не буде. Керуючий або Керуючі, що представляють таку Сторону, що підписала Угоду, або групу Сторін, що підписали Угоду, обирають Директора від кожної Сторони, що підписала Угоду, або групи Сторін відразу після того, як Сторона, що підписала Угоду, стане членом, або група Сторін, що підписали Угоду, стануть членами. Такий Директор вважається обраним Радою Керуючих на першому засіданні відповідно до пункту 3 статті 26 цієї Угоди, якщо він або вона обирається протягом строку діяльності першої Ради Директорів.

Розділ B
Вибори Директорів Керуючими, що представляють інші країни

Розділ B (i)
Вибори Директорів Керуючими, що представляють країни Центральної та Східної Європи, перераховані в додатку A (країни-реципієнти) (далі - Керуючі, зазначені в розділі B (i))

1. Положення, викладені нижче в цьому розділі, застосовуються виключно до цього розділу.

2. Кандидати на посаду Директора пропонуються Керуючими, зазначеними в розділі B (i), за умови, що Керуючий може запропонувати кандидатуру тільки однієї особи. Вибори Директорів проводяться шляхом голосування Керуючих, зазначених у розділі B (i).

3. Кожний Керуючий, що має право голосу, віддає всі голоси, на які, відповідно до пунктів 1 і 2 статті 29 цієї Угоди, має право член, що його призначив, за одну особу.

4. Відповідно до пункту 10 цього розділу вважаються обраними Директорами 4 особи, що одержали найбільшу кількість голосів, проте особа, що одержала менше, ніж 12 відсотків загальної кількості голосів, що може бути подано (наявних голосів) за розділом B (i), не може вважатися обраним.

5. З урахуванням пункту 10 цього розділу, якщо після першого туру голосування не вдалося обрати 4 осіб, крім випадків, коли є не більше 4 кандидатів, проводиться другий тур голосування, у якому особа, що одержала найменшу кількість голосів у першому турі, не може брати участі й в якому голосують тільки:

a) Керуючі, що голосували в першому турі за особу, що не була обрана, і

b) Керуючі, чиї голоси, віддані за будь-яку обрану особу, відповідно до наведених нижче пунктів 6 і 7 цього розділу, дозволили цій особі зібрати більше 13 відсотків наявних голосів.

6. Щоб визначити, чи дозволили віддані Керуючим голоси будь-якій особі зібрати більше 13 відсотків наявних голосів, ці 13 відсотків розуміються як такі, що включають, по-перше, голоси Керуючого, що віддав найбільшу кількість голосів за таку особу, потім голоси Керуючого, що знаходиться на другому місці за кількістю голосів і так далі, аж до досягнення 13 відсотків.

7. Будь-який Керуючий, частина голосів якого повинна братися до уваги для того, щоб загальна кількість голосів, віддана за будь-яку особу, перевищувало 12 відсотків, розглядається як віддав зазначеній особі усі свої голоси, навіть якщо загальна кількість голосів, віддана за таку особу, при цьому перевищить 13 відсотків, і такий Керуючий не може брати участі в наступних турах голосування.

8. Відповідно до пункту 10 цього розділу, якщо після другого туру голосування 4 осіб обрати не вдалося, проводяться наступні тури голосування відповідно до принципів і процедур, зазначених в цьому розділі, до обрання 4 осіб, за умови, що якщо на будь-якому етапі обрані 3 особи, незалежно від положень пункту 4 цього розділу, четверта особа може бути обрана простою більшістю голосів, що залишилися.

9. У випадку збільшення або зменшення числа Директорів, що підлягають обранню Керуючими, зазначеними в розділі B (i), мінімальні і максимальні процентні частки, зазначені в пунктах 4, 5, 6 та 7 цього розділу, відповідним чином коригуються Радою Керуючих.

10. Доти, доки будь-яка Сторона, що підписала Угоду, або група Сторін, що підписали Угоду, частка загальної суми підписки на капітал яких, передбачена в додатку A, перевищує 2,8 відсотка, не депонує документа або документів про ратифікацію, схвалення або прийняття. Директор від такої Сторони або групи Сторін, що підписали Угоду, обиратися не буде. Керуючий або Керуючі, що представляють зазначену Сторону, що підписала Угоду, або групу Сторін, що підписали Угоду, обирають Директора від кожної Сторони, що підписала Угоду, або групи Сторін відразу після того, як Сторона, що підписала Угоду, стане членом, або група Сторін, що підписали Угоду, стануть членами. Такий Директор вважається обраним Радою Керуючих на першому засіданні відповідно до пункту 3 статті 26 цієї Угоди, якщо він або вона обирається протягом строку діяльності першої Ради Директорів.

Розділ B (ii)
Вибори Директорів Керуючими, що представляють інші європейські країни, перераховані в додатку A (далі - Керуючі, зазначені в розділі B (ii))

1. Положення, викладені нижче в цьому розділі, застосовуються винятково до цього розділу.

2. Кандидати на посаду Директора пропонуються Керуючими, зазначеними в розділі B (ii), за умови, що Керуючий може запропонувати кандидатуру тільки однієї особи. Вибори Директорів проводяться шляхом голосування Керуючих, зазначених у розділі B (ii).

3. Кожний Керуючий, що має право голосу, віддає всі голоси, на які, відповідно до пунктів 1 і 2 статті 29 цієї Угоди, має право член, що його призначив, за одну особу.

4. Відповідно до пункту 10 цього розділу вважаються обраними Директорами 4 особи, що одержали найбільшу кількість голосів, проте особа, що одержала менше, ніж 20,5 відсотка загальної кількості голосів, що можу бути подані (наявних голосів) за розділом B (ii), не може вважатися обраною.

5. З урахуванням пункту 10 цього розділу, якщо після першого туру голосування не вдалося обрати 4 осіб, крім випадків, коли є не більше 4 кандидатів, проводиться другий тур голосування, у якому особа, що одержала найменшу кількість голосів у першому турі, брати участь не може та в якому голосують тільки:

a) Керуючі, що голосували в першому турі за особу, що не було обрано, і

b) Керуючі, чиї голоси, віддані за будь-яку обрану особу, відповідно до наведених нижче пунктів 6 і 7 цього розділу, дозволили цій особі зібрати більше 21,5 відсотка наявних голосів.

6. Щоб визначити, чи дозволили віддані Керуючим голоси будь-якій особі зібрати більше 21,5 відсотка наявних голосів, ці 21,5 відсотка розуміються як такі, що включають, по-перше, голоси Керуючого, що віддав найбільшу кількість голосів за таку особу, потім голоси Керуючого, що знаходиться на другому місці за кількістю голосів і так далі, аж до досягнення 21,5 відсотка.

7. Будь-який Керуючий, частина голосів якого повинна братися до уваги для того, щоб загальна кількість голосів, віддана за будь-яку особу, перевищувало 20,5 відсотка, розглядається як віддав зазначеній особі усі свої голоси, навіть якщо загальна кількість голосів, віддана за таку особу, при цьому перевищить 21,5 відсотка, і такий Керуючий не може брати участі в наступних турах голосування.

8. Відповідно до пункту 10 цього розділу, якщо після другого туру голосування 4 осіб обрати не вдалося, проводяться наступні тури голосування відповідно до принципів і процедурами, зазначеними в цьому розділі, до обрання 4 осіб, за умови, що якщо на будь-якому етапі обрані 3 особи, незалежно від положень пункту 4 цього розділу, четверта особа може бути обрано простою більшістю голосів, що залишилися.

9. У випадку збільшення або зменшення числа Директорів, що підлягають обранню Керуючими, зазначеними в розділі B (ii), мінімальні і максимальні процентні частки, зазначені в пунктах 4, 5, 6 та 7 цього розділу відповідним чином коригуються Радою Керуючих.

10. Доти, доки будь-яка Сторона, що підписала Угоду, або група Сторін, що підписали Угоду, частка загальної суми підписки на капітал яких, передбачена в додатку A, перевищує 2,8 відсотка, не депонує документа або документів про ратифікацію, схвалення або прийняття, Директор від такої Сторони або групи Сторін, що підписали Угоду, обиратися не буде. Керуючий або Керуючі, що представляють зазначену Сторону, що підписала Угоду, або групу Сторін, що підписали Угоду, обирають Директора від кожної Сторони, що підписала Угоду, або групи Сторін відразу після того, що як підписала Сторона стане членом, або група Сторін, що підписали Угоду, стануть членами. Такий Директор вважається обраним Радою Керуючих на першому засіданні відповідно до пункту 3 статті 26 цієї Угоди, якщо він або вона обирається протягом строку діяльності першої Ради Директорів.

Розділ B (iii)
Вибори Директорів Керуючими, що представляють неєвропейські країни, перераховані в додатку A (далі - Керуючі, зазначені в розділі B (iii))

1. Положення, викладені нижче в цьому розділі, застосовуються виключно до цього розділу.

2. Кандидати на посаду Директора пропонуються Керуючими, зазначеними в розділі B (iii), за умови, що Керуючий може запропонувати кандидатуру тільки однієї особи. Вибори Директорів проводяться шляхом голосування Керуючих, зазначених у розділі B (iii).

3. Кожний Керуючий, що має право голосу, віддає всі голоси, на які, відповідно до пунктів 1 й 2 статті 29 цієї Угоди, має право член, що його призначив, за одну особу.

4. Відповідно до пункту 10 цього розділу вважаються обраними Директорами 4 особи, що одержали найбільшу кількість голосів, проте особа, що одержала менше ніж 8 відсотків загальної кількості голосів, що можуть бути подані (наявних голосів) за розділом B (iii), не може вважатися обраною.

5. З урахуванням пункту 10 цього розділу, якщо після першого туру голосування не вдалося обрати 4 осіб, крім випадків, коли є не більше 4 кандидатів, проводиться другий тур голосування, у якому особа, що одержала найменшу кількість голосів у першому турі, брати участь не може та в якому голосують тільки:

a) Керуючі, що голосували в першому турі за особу, що не була обрана, і

b) Керуючі, чиї голоси, віддані за будь-яку обрану особу, відповідно до наведених нижче пунктів 6 і 7 цього розділу, дозволили цій особі зібрати більше 9 відсотків наявних голосів.

6. Щоб визначити, чи дозволили голоси, віддані Керуючим, зібрати будь-якій особі більше 9 відсотків наявних голосів, ці 9 відсотків розуміються як такі, що включають, по-перше, голоси Керуючого, що віддав найбільшу кількість голосів за таку особу, потім голоси Керуючого, що знаходиться на другому місці за кількістю голосів, і так далі, аж до досягнення 9 відсотків.

7. Будь-який Керуючий, частина голосів якого повинна братися до уваги для того, щоб загальна кількість голосів, віддана за будь-яку особу, перевищувала 8 відсотків, розглядається як такий, що віддав зазначеній особі усі свої голоси, навіть якщо загальна кількість голосів, віддана за таку особу, при цьому перевищить 9 відсотків, і такий Керуючий не може брати участі в наступних турах голосування.

8. Відповідно до пункту 10 цього розділу, якщо після другого туру голосування 4 осіб обрати не вдалося, проводяться наступні тури голосування відповідно до принципів і процедур, зазначених в цьому розділі, до обрання 4 осіб, за умови, що якщо на будь-якому етапі обрано 3 особи, незалежно від положень пункту 4 цього розділу, четверта особа може бути обрана простою більшістю голосів, що залишилися.

9. У випадку збільшення або зменшення числа Директорів, що підлягають обранню Керуючими, зазначеними в розділі B (iii), мінімальні і максимальні процентні частки, зазначені в пунктах 4, 5, 6 та 7 цього розділу відповідним чином коригуються Радою Керуючих.

10. Доти, доки будь-яка Сторона, що підписала Угоду, або група Сторін, що підписали Угоду, частка загальної суми підписки на капітал яких, передбачена в додатку A, перевищує 5 відсотків, не депонує документа або документів про ратифікацію, схвалення або прийняття, Директор від такої Сторони або групи Сторін, що підписали Угоду, обиратися не буде. Керуючий або Керуючі, що представляють зазначену Сторону, що підписала Угоду, або групу Сторін, що підписали Угоду, обирають Директора від кожної Сторони, що підписала Угоду, або групи Сторін відразу після того, що як підписала Сторона стане членом, або група Сторін, що підписали Угоду, стануть членами. Такий Директор вважається обраним Радою Керуючих на першому засіданні відповідно до пункту 3 статті 26 цієї Угоди, якщо він або вона обирається протягом строку діяльності першої Ради Директорів.

Розділ C
Положення про вибори Директорів, що представляють країни, не перераховані в додатку A

Якщо Рада Керуючих вирішує відповідно до пункту 3 статті 26 цієї Угоди збільшити або зменшити число членів Ради Директорів або переглянути його склад, щоб відобразити зміни у кількості членів Банку, Рада Керуючих насамперед розглядає необхідність внесення будь-яких змін у цей додаток і може внести будь-які зміни, які вона вважає необхідними як частину такого рішення.

Розділ D
Передача голосів

Будь-який Керуючий, що не бере участі у голосуванні в ході виборів Директорів або Керуючих, чиї голоси не беруться до уваги під час виборів Директора відповідно до розділу A, розділу B (i), розділу B (ii) або розділу B (iii) цього додатка, може передати голоси, на які він або вона має право, обраному Директору, за умови, що зазначений Керуючий попередньо заручиться згодою на таку передачу з боку Керуючих, що обрали зазначеного Директора. Рішення будь-якого Керуючого не брати участі в голосуванні в ході виборів Директора не позначається на підрахунку наявних голосів відповідно до розділу A, розділу B (i), розділу B (ii) або розділу B (iii) цього додатка.

____________

Опрос