Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол к Конвенции о договоре международной автомобильной перевозки грузов (КДПГ)

Страны - участницы
Протокол, Конвенция от 05.07.1978
действует с 13.09.2020

ПРОТОКОЛ
до Конвенції про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів (КДПВ)

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 05.07.78
ДАТА ПРИЄДНАННЯ УКРАЇНИ: 16.10.2012*
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 13.09.2020

Офіційний переклад. 

Сторони цього Протоколу,

будучи Сторонами Конвенції про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів (КДПВ), учиненої в Женеві 19 травня 1956 року,

домовилися про таке:

Стаття 1

Для цілей цього Протоколу "Конвенція" означає Конвенцію про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів (КДПВ).

Стаття 2

Стаття 23 Конвенції змінюється таким чином:

1) Пункт 3 замінюється таким текстом:

"3. Однак розмір відшкодування не може перевищувати 8,33 розрахункових одиниць за кілограм відсутньої ваги брутто".

2) Наприкінці цієї статті додаються такі пункти 7, 8 та 9:

"7. Розрахунковою одиницею, зазначеною в цій Конвенції, є одиниця спеціальних прав запозичення, визначена Міжнародним валютним фондом. Сума, зазначена в пункті 3 цієї статті, перераховується в національну валюту держави, суд якої розглядає відповідну справу, на підставі вартості цієї валюти станом на дату винесення рішення чи на дату, погоджену Сторонами. Виражена в спеціальних правах запозичення вартість національної валюти держави, яка є членом Міжнародного валютного фонду, розраховується згідно з методом оцінки, що застосовується Міжнародним валютним фондом станом на відповідну дату до своїх операцій та угод. Виражена в спеціальних правах запозичення вартість національної валюти держави, яка не є членом Міжнародного валютного фонду, розраховується за методом, визначеним цією державою.

8. Однак держава, яка не є членом Міжнародного валютного фонду й законодавство якої не дозволяє застосувати положення пункту 7 цієї статті, може під час ратифікації або приєднання до Протоколу до КДПВ чи будь-коли після цього заявити, що передбачена в пункті 3 цієї статті межа відповідальності, яка застосовується на її території, становить 25 розрахункових одиниць. Розрахункова одиниця, зазначена в цьому пункті, відповідає 10/31 г золота 900 проби. Перерахунок зазначеної в цьому пункті суми в національну валюту здійснюється згідно із законодавством відповідної держави.

9. Розрахунок, згаданий в останньому реченні пункту 7 цієї статті, і перерахунок, згаданий у пункті 8 цієї статті, здійснюються таким чином, щоб виразити в національній валюті держави настільки, наскільки це можливо, ту саму реальну вартість, що й та, яку виражено в розрахункових одиницях у пункті 3 цієї статті. Держави повідомляють Генеральному секретарю Організації Об'єднаних Націй метод розрахунку, передбачений у пункті 7 цієї статті, або результат перерахунку, передбаченого в пункті 8 цієї статті, залежно від випадку, під час здачі на зберігання документа, зазначеного в пункті 3 Протоколу до КДПВ, та в усіх випадках, коли вносяться зміни до методу розрахунку або перерахунку".

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 3

1. Цей Протокол відкритий для підписання для держав, які підписали Конвенцію чи приєдналися до неї та які або є членами Європейської економічної комісії, або допущені до цієї Комісії з правом дорадчого голосу згідно з пунктом 8 Положення про коло відання Комісії.

2. Цей Протокол залишається відкритим для приєднання до нього будь-якої із зазначених у пункті 1 цієї статті держав, які є Сторонами Конвенції.

3. Держави, яких допущено до участі в певних заходах Європейської економічної комісії відповідно до пункту 11 Положення про коло відання Комісії та які приєдналися до Конвенції, можуть стати Договірними Сторонами цього Протоколу шляхом приєднання до нього після набрання ним чинності.

4. Цей Протокол буде відкритий для підписання в Женеві з 1 вересня 1978 року до 31 серпня 1979 року включно. У подальшому він буде відкритий для приєднання до нього.

5. Цей Протокол підлягає ратифікації після того, як заінтересована держава ратифікувала Конвенцію або приєдналася до неї.

6. Ратифікація або приєднання здійснюються шляхом здачі на зберігання відповідного документа Генеральному секретарю Організації Об'єднаних Націй.

7. Будь-яка ратифікаційна грамота чи будь-який документ про приєднання, здані на зберігання після набрання чинності поправкою до цього Протоколу стосовно всіх Договірних Сторін або після завершення всіх заходів, необхідних для набрання чинності цією поправкою стосовно всіх Договірних Сторін, уважаються такими, що стосується Протоколу, зміненого цією поправкою.

Стаття 4

1. Цей Протокол набирає чинності на дев'яностий день після того, як п'ять держав, зазначених у пунктах 1 й 2 статті 3 цього Протоколу, здали на зберігання свої ратифікаційні грамоти або документи про приєднання.

2. Для будь-якої держави, яка ратифікує цей Протокол або приєднається до нього після того, як п'ять держав здали на зберігання свої ратифікаційні грамоти або документи про приєднання, цей Протокол набирає чинності на дев'яностий день після здачі цією державою на зберігання своєї ратифікаційної грамоти або документа про приєднання.

Стаття 5

1. Будь-яка Договірна Сторона може денонсувати цей Протокол шляхом надіслання повідомлення про денонсацію Генеральному секретарю Організації Об'єднаних Націй.

2. Денонсація набирає чинності через дванадцять місяців після дати одержання Генеральним секретарем повідомлення про денонсацію.

3. Будь-яка Договірна Сторона, яка перестає бути Стороною Конвенції, з тієї самої дати перестає бути Стороною цього Протоколу.

Стаття 6

Якщо після набрання чинності цим Протоколом число Договірних Сторін стане меншим за п'ять унаслідок денонсацій, то цей Протокол утрачає чинність з дати набрання чинності останньою денонсацією. Він також утрачає чинність з дати втрати чинності Конвенцією.

Стаття 7

1. Будь-яка держава під час здачі на зберігання своєї ратифікаційної грамоти або свого документа про приєднання чи будь-коли в подальшому може заявити за допомогою повідомлення, адресованого Генеральному секретарю Організації Об'єднаних Націй, про те, що дія цього Протоколу поширюється на всі території або частину територій, за міжнародні відносини яких вона є відповідальною й стосовно яких вона зробила заяву відповідно до статті 46 Конвенції. Дія цього Протоколу поширюється на територію або на території, зазначені в повідомленні, починаючи з дев'яностого дня після одержання Генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй зазначеного повідомлення або, якщо в цей день Протокол ще не набрав чинності, починаючи з часу набрання ним чинності.

2. Будь-яка держава, яка згідно з попереднім пунктом зробила заяву про поширення дії цього Протоколу на будь-яку територію, за міжнародні відносини якої вона є відповідальною, може денонсувати Протокол стосовно такої території згідно з положеннями викладеної вище статті 5.

Стаття 8

Будь-який спір між двома чи більше Договірними Сторонами стосовно тлумачення або застосування цього Протоколу, який Сторони не можуть вирішити шляхом проведення переговорів чи за допомогою інших засобів, може бути на прохання будь-якої із заінтересованих Договірних Сторін переданий для вирішення до Міжнародного суду.

Стаття 9

1. Кожна Договірна Сторона може під час підписання, ратифікації або приєднання до цього Протоколу заявити за допомогою повідомлення, адресованого Генеральному секретарю Організації Об'єднаних Націй, про те, що вона не вважає себе зобов'язаною статтею 8 цього Протоколу. Інші Договірні Сторони не є зобов'язаними статтею 8 цього Протоколу стосовно будь-якої Договірної Сторони, яка зробила таке застереження.

2. Заява, зазначена в пункті 1 цієї статті, будь-коли може бути відкликана за допомогою повідомлення, адресованого Генеральному секретарю Організації Об'єднаних Націй.

3. Жодні інші застереження до цього Протоколу не дозволяються.

Стаття 10

1. Через три роки після набрання чинності цим Протоколом будь-яка Договірна Сторона може за допомогою повідомлення Генеральному секретарю Організації Об'єднаних Націй зробити запит про скликання конференції з метою перегляду цього Протоколу. Генеральний секретар повідомляє про запит усім Договірним Сторонам, і конференція для перегляду скликається Генеральним секретарем, якщо протягом чотиримісячного періоду починаючи з дати повідомлення, зробленого Генеральним секретарем, не менше однієї чверті Договірних Сторін повідомлять йому про свою згоду із запитом.

2. Якщо конференція скликається відповідно до попереднього пункту, Генеральний секретар повідомляє про це всім Договірним Сторонам і пропонує їм надати впродовж тримісячного періоду пропозиції, розгляд яких на конференції вони вважають бажаним. Генеральний секретар повідомляє всім Договірним Сторонам попередній порядок денний конференції, а також тексти таких пропозицій принаймні за три місяці до дати відкриття конференції.

3. Генеральний секретар запрошує на будь-яку конференцію, скликану відповідно до цієї статті, усі держави, зазначені в пунктах 1 й 2 статті 3, а також держави, які стали Договірними Сторонами на підставі пункту 3 статті 3 цього Протоколу.

Стаття 11

На додаток до повідомлень, передбачених у статті 10, Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй повідомляє державам, зазначеним у пунктах 1 й 2 статті 3 цього Протоколу, а також державам, які стали Договірними Сторонами відповідно до пункту 3 статті 3 цього Протоколу, про:

a) ратифікації та приєднання згідно зі статтею 3;

b) дати набрання чинності цим Протоколом відповідно до статті 4;

c) повідомлення, отримані згідно з пунктом 2 статті 2;

d) денонсації відповідно до статті 5;

e) припинення дії цього Протоколу згідно зі статтею 6;

f) повідомлення, отримані відповідно до статті 7;

g) заяви та повідомлення, отримані згідно з пунктами 1 і 2 статті 9.

Стаття 12

Після 31 серпня 1979 року оригінал цього Протоколу буде зданий на зберігання Генеральному секретарю Організації Об'єднаних Націй, який передасть належним чином засвідчені копії кожній з держав, згаданих у пунктах 1, 2 й 3 статті 3 цього Протоколу.

Учинено в Женеві 5 липня 1978 року, в одному примірнику англійською та французькою мовами, причому обидва тексти є рівноавтентичними.

На посвідчення чого ті, що підписалися нижче, належним чином на те вповноважені, підписали цей Протокол від імені

____________
* Приєднання Закон України 16 жовтня 2012 року, N 5438-VI ("Офіційний вісник України" 16.11.2012, N 85, стаття 3443)

____________

Опрос