Идет загрузка документа (62 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Европейское соглашение о передаче заявлений о правовой помощи

Страны - участницы
Многостороннее соглашение (не СНГ) от 27.01.1977
действует с 13.10.2017

ЄВРОПЕЙСЬКА УГОДА
про передачу заяв про правову допомогу

Додатково див.
 Додатковий Протокол
 від 4 жовтня 2001 року 

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 27.01.77
ДАТА РАТИФІКАЦІЇ УКРАЇНОЮ: 07.06.2017*
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 13.10.2017

Офіційний переклад.

Держави - учасниці Ради Європи, що підписали дану Угоду,

Беручи до уваги те, що мета Ради Європи полягає у досягненні більшої єдності між її членами;

Беручи до уваги потребу в усуненні існуючих економічних перепон у цивільному провадженні та надання сприяння особам в складному економічному становищі у реалізації своїх прав у державах-учасницях,

Вважаючи, що створення відповідної системи передачі заяв про правову допомогу сприятиме досягненню цих цілей,

Домовились про таке:

Стаття 1

Кожна особа, яка має постійне місце проживання на території однієї з Договірних Сторін і яка бажає звернутися із заявою про правову допомогу в цивільних, комерційних або адміністративних справах на території іншої Договірної Сторони, може подати свою заяву в Державі, у якій вона постійно проживає. Така Держава передає заяву до іншої Держави.

Стаття 2

1. Кожна Договірна Сторона визначає один або більше органів, що передають, для направлення заяв про правову допомогу безпосередньо до іноземного органу, визначеного нижче.

2. Кожна Договірна Сторона також визначає центральний орган, що приймає, для отримання заяв про правову допомогу та вжиття заходів щодо таких заяв, що надходять від інших Договірних сторін. Держави з федеративним устроєм та Держави, які мають більше, ніж одну правову систему, можуть на власний розсуд створити більше, ніж один такий орган.

Стаття 3

1. Орган, що передає, сприяє заявнику в забезпеченні того, що заява супроводжується всіма документами, які, наскільки йому відомо, будуть вимагатися, щоб розглянути заяву по суті. Він також сприяє заявникові у здійсненні будь-якого необхідного перекладу документів.

Він може відмовити у передачі заяви, якщо вбачається, що її явно подано необґрунтовано.

2. Центральний орган, що приймає, передає заяву органу, що компетентний розглядати заяву по суті. Він інформує орган, що передає, про будь-які труднощі, що виникають при розгляді заяв, та про рішення, прийняте щодо заяви компетентним органом.

Стаття 4

Всі документи, направлені відповідно до цієї Угоди, звільняються від легалізації або будь-якої аналогічної формальності.

Стаття 5

Жодної оплати не стягується Договірною Стороною щодо послуг, наданих на підставі цієї Угоди.

Стаття 6

1. За виключенням випадків, коли є спеціальні угоди між відповідними органами Договірних Сторін та за умов, передбачених статтями 13 і 14:

a) заява про правову допомогу та додані до неї документи, а також будь-які інші повідомлення складаються офіційною мовою або однією з офіційних мов органу, що приймає, або супроводжуються перекладом на таку мову;

b) кожна Договірна Сторона, тим не менше приймає заяву про правову допомогу та додані до неї документи і будь-які інші повідомлення, якщо вони складені англійською чи французькою мовами або супроводжуються перекладом на одну з цих мов.

2. Повідомлення, що виходить від Держави органу, що приймає, може бути складено офіційною мовою або однією з офіційних мов такої Держави або англійською чи французькою мовою.

Стаття 7

Для сприяння застосуванню цієї Угоди центральні органи Договірних Сторін погоджуються забезпечувати один одного інформацією про своє законодавство, що регулює надання правової допомоги.

Стаття 8

Органи, зазначені у статті 2, визначаються шляхом висловлення заяви, направленої на ім'я Генерального секретаря Ради Європи, коли відповідна Держава стає Стороною Конвенції відповідно до положень статей 9 та 11. Будь-які зміни щодо повноважень органів таким самим чином повідомляються Генеральному секретарю Ради Європи.

Стаття 9

1. Ця Угода відкрита для підписання Державами-членами Ради Європи, які можуть стати її Сторонами шляхом:

a) підписання без застереження стосовно ратифікації, прийняття або затвердження;

b) підписання із застереженням стосовно ратифікації, прийняття або затвердження, з подальшою ратифікацією, прийняттям або затвердженням.

2. Документи про ратифікацію, прийняття або затвердження передаються на зберігання Генеральному секретарю Ради Європи.

Стаття 10

1. Ця Угода набуває чинності через один місяць після дати, коли дві Держави-члени Ради стануть Сторонами Угоди відповідно до положень статті 9.

2. Для будь-якої Держави-члена, яка згодом підпише Угоду без застереження стосовно ратифікації, прийняття або затвердження, або, яка ратифікує, прийме або затвердить її, Угода набуде чинності через один місяць після дати такого підписання або після дати передачі на зберігання документа про ратифікацію, прийняття або затвердження.

Стаття 11

1. Після набрання чинності цією Угодою Комітет Міністрів Ради Європи може запросити будь-яку Державу, що не є членом, приєднатися до неї.

2. Таке приєднання буде дійсним після передачі на зберігання Генеральному секретарю Ради Європи документа про приєднання, що набуває чинності через місяць після дати передачі його на зберігання.

Стаття 12

1. Будь-яка Держава може під час підписання або передачі на зберігання свого документа про ратифікацію, прийняття, затвердження або приєднання визначити територію або території, на яких застосовуватиметься ця Угода.

2. Будь-яка Держава може при передачі на зберігання свого документа про ратифікацію, прийняття, затвердження або приєднання чи пізніше у будь-який час, шляхом направлення заяви на ім'я Генерального секретаря Ради Європи, поширити дію цієї Угоди на будь-які іншу територію або території, визначені у заяві, і за чиї міжнародні відносини вона відповідає чи від імені яких вона уповноважена брати зобов'язання. Будь-яке поширення набуває чинності через місяць після отримання заяви.

3. Будь-яка заява, висловлена відповідно до попереднього пункту, стосовно будь-якої території, згаданої у такій заяві, може бути відкликана шляхом направлення повідомлення Генеральному секретарю Ради Європи. Таке відкликання набуває чинності через шість місяців після дати отримання повідомлення Генеральним секретарем Ради Європи.

Стаття 13

1. Будь-яка Держава під час підписання або передачі на зберігання свого документа про ратифікацію, прийняття, затвердження або приєднання може заявити, що вона виключає повністю або частково застосування положень підпункту "b" пункту 1 статті 6. Жодне інше застереження не може бути зроблено до даної Угоди.

2. Будь-яка Договірна Сторона може повністю або частково відкликати зроблене нею застереження шляхом направлення заяви на ім'я Генерального секретаря Ради Європи. Застереження припиняє дію з дати отримання заяви.

3. У разі, коли Договірна Сторона зробила застереження, будь-яка інша Сторона може застосовувати взаємність стосовно такої Сторони.

Стаття 14

1. Договірна Сторона, що має більше ніж одну офіційну мову, може для цілей застосування підпункту "a" пункту 1 статті 6 у заяві зазначити мову, якою заява про правову допомогу і додані до неї документи або їхній переклад мають бути викладені для уможливлення їхньої передачі до визначених частин її території.

2. Заява, передбачена у попередньому пункті, направляється зацікавленою Державою на ім'я Генерального секретаря Ради Європи під час підписання Угоди або під час передачі на зберігання її документа про ратифікацію, прийняття, затвердження або приєднання. Заява може бути відкликана або змінена у такому самому порядку.

Стаття 15

1. Будь-яка Договірна Сторона може, у тому, що її стосується, денонсувати цю Угоду шляхом повідомлення на ім'я Генерального секретаря Ради Європи.

2. Денонсація набуває чинності через шість місяців після дати отримання Генеральним секретарем такого повідомлення.

Стаття 16

Генеральний секретар Ради Європи повідомляє Державам-членам Ради та будь-якій іншій Державі, яка приєдналася до цієї Угоди, про:

a) будь-яке підписання без застереження стосовно ратифікації, прийняття або затвердження;

b) будь-яке підписання із застереженням стосовно ратифікації, прийняття або затвердження;

c) будь-яку передачу на зберігання документа про ратифікацію, прийняття, затвердження чи приєднання;

d) будь-яку заяву, висловлену відповідно до положень статті 8;

e) будь-яку дату набрання чинності цією Угодою згідно зі статтею 10;

f) будь-яку заяву, отриману згідно з положеннями пунктів 2 та 3 статті 12;

g) будь-яке застереження, зроблене згідно з положеннями пункту 1 статті 13;

h) відкликання будь-якого застереження згідно з положеннями пункту 2 статті 13;

i) будь-яку заяву, отриману згідно з положеннями статті 14;

j) будь-яке повідомлення, отримане згідно з положеннями статті 15 та дату, з якої денонсація набуває чинності.

На посвідчення чого ті, що нижче підписалися, належним чином на те уповноважені представники підписали цю Угоду.

Учинено у м. Страсбург, 27 січня 1977 року, англійською і французькою мовами, причому обидва тексти є однаково автентичними, в одному примірнику, який зберігається в архіві Ради Європи. Генеральний секретар Ради Європи надсилає засвідчені копії кожній з Держав, що підписали та приєднались.

____________
* Ратифіковано Законом України від 07 червня 2017 року N 2088-VIII ("Офіційний вісник України" від 07 липня 2017 року, N 53, ст. 1603)

 

Заяви та застереження до Договору N 092 - Європейська угода про передачу заяв про правову допомогу

Чинні заяви в цей день
Станом на 20.01.2017

_____________________________________________________________________________________
  Австрія

Застереження міститься у документі про ратифікацію, переданому на зберігання 15 лютого 1982 року - англійською/німецькою мовами.

Республіка Австрія відповідно до пункту 1 статті 13 заявляє, що вона в цілому виключає застосування підпункту b пункту 1 статті 6.

Звітний період: 16.03.1982 -
Стосовно статей: 6

Заява міститься у документі про ратифікацію, переданому на зберігання 15 лютого 1982 року - англійською/німецькою мовами.

Відповідно до статті 8 Європейської угоди про передачу заяв про правову допомогу Республіка Австрія заявляє, що органами, що передають, у Республіці Австрія згідно з пунктом 1 статті 2 Угоди є дільничі суди (Bezirksgerichte), уповноважені здійснювати судочинство у цивільних справах, органом, що отримує, у Республіці Австрія відповідно до пункту 2 статті 2 Угоди є Федеральне Міністерство юстиції.

Звітний період: 16.03.1982 -
Стосовно статей: 2

_____________________________________________________________________________________
  Азербайджан

Заява міститься у документі про приєднання, переданому на зберігання 28 березня 2000 року - англійською мовою.

Республіка Азербайджан визначає Міністерство юстиції органом, що передає, та центральним органом, що отримує, відповідно до статті 2 вказаної Угоди.

Звітний період: 29.04.2000 -
Стосовно статей: 2

_____________________________________________________________________________________
  Бельгія

Заяву зроблено під час передачі на зберігання документу про ратифікацію 10 травня 1978 року - французькою мовою.

Відповідно до статті 8 Європейської угоди про передачу заяв про правову допомогу бельгійський уряд визначив Міністерство юстиції, 4 place Poelaert, 1000 Bruxelles центральним органом, що передає та отримує заяви про правову допомогу.

Звітний період: 11.06.1978 -
Стосовно статей: 2

_____________________________________________________________________________________
  Боснія і Герцеговина

Заява Міністра закордонних справ Боснії і Герцеговини передана на зберігання з документом про ратифікацію 30 квітня 2009 року - англійською мовою.

Відповідно до пунктів 1 і 2 статті 2 Угоди Боснія і Герцеговина заявляє, що центральним органом, відповідальним за отримання та передачу заяв про правову допомогу у Боснії і Герцеговині, є:
Міністерство юстиції Боснії і Герцеговини
Trg Bosne i Hercegovine 1
71000 SARAJEVO

Звітний період: 31.05.2009 -
Стосовно статей: 2

_____________________________________________________________________________________
  Болгарія

Застереження зроблено під час підписання 27 листопада 1995 року - французькою мовою.

Відповідно до пункту 1 статті 13 Угоди Республіка Болгарія заявляє, що вона в цілому виключає застосування пункту 1(b) статті 6.

Звітний період: 01.07.1996 -
Стосовно статей: 6

Застереження міститься у документі про ратифікацію, переданому на зберігання 31 травня 1996 року - французькою мовою.

Відповідно до пункту 1 статті 13 Угоди Республіка Болгарія заявляє, що вона в цілому виключає застосування пункту 1(b) статті 6.

Звітний період: 01.07.1996 -
Стосовно статей: 6

Заява міститься у документі про ратифікацію, переданому на зберігання 31 травня 1996 року - французькою мовою.

Відповідно до статті 8 Угоди Республіка Болгарія визначає Міністерство юстиції центральним органом, що отримує, та органом, що передає, який нестиме відповідальність за передачу та отримання заяв про правову допомогу.

Звітний період: 01.07.1996 -
Стосовно статей: 2

  Кіпр

Заява міститься у Вербальній ноті Постійного представника Кіпру, переданій на зберігання разом з документом про ратифікацію 12 лютого 2014 року - англійською мовою

Відповідно до статті 8 Угоди Кіпр заявляє, що Міністерство юстиції і публічного порядку визначено органом, що передає, у відповідності з пунктом 1 статті 2, а також центральним органом, що отримує, у відповідності до пункту 2 статті 2 Угоди.

Звітний період: 13.03.2014 -
Стосовно статей: 2, 8

Заява міститься у Вербальній ноті Постійного представника Кіпру, переданій на зберігання разом з документом про ратифікацію 12 лютого 2014 року - англійською мовою

Відповідно до пункту 1 статті 13 Угоди Кіпр заявляє стосовно пункту 1(b) статті 6, що він також прийматиме заяву про правову допомогу і додані до неї документи та інші повідомлення, складені англійською мовою, або які супроводжуються перекладом англійською мовою.

Звітний період: 13.03.2014 -
Стосовно статей: 13, 6

_____________________________________________________________________________________
  Чеська Республіка

Заява міститься у Вербальній ноті Чеської Республіки, врученій разом з передачею на зберігання документу про ратифікацію 08 вересня 2000 року - англійською/чеською мовами.

Відповідно до статті 8 Європейської угоди про передачу заяв про правову допомогу, Чеська Республіка заявляє, що органом, що передає, та центральним органом, що отримує, відповідно до пунктів 1 і 2 статті 2 Угоди є Міністерство юстиції Чеської Республіки, Praha 2, 16.

Звітний період: 09.10.2000 -
Стосовно статей: 8

_____________________________________________________________________________________
  Данія

Заява міститься у листі Постійного представника Данії від 11 жовтня 1979 року, врученому Генеральному Секретаріату під час підписання того самого дня - англійською мовою

Відповідно до статті 8 Європейської угоди про передачу заяв про правову допомогу маю честь повідомити, що органом, що передає, та органом, що отримує, зазначеному у статті 2 (1) та (2) Угоди в Королівстві Данія є Міністерство юстиції, Slotsholmsgade 10, 1216 Copenhagen K, Denmark.

Звітний період: 12.11.1979 -
Стосовно статей: 2

_____________________________________________________________________________________
  Естонія

Застереження міститься у документі про ратифікацію, переданому на зберігання 16 грудня 1998 року - англійською/естонською мовами.

Республіка Естонія заявляє, що не прийматиме документ, складений французькою мовою, або супроводжений перекладом французькою мовою, якщо цей документ не було перекладено англійською або естонською мовою.

Звітний період: 17.01.1999 -
Стосовно статей: 6

Заява міститься у документі про ратифікацію, переданому на зберігання 16 грудня 1998 року - англійською/естонською мовами

Республіка Естонія визначає Міністерство юстиції органом, що передає, та центральним органом, що отримує, для цілей статті 2 Угоди.

Звітний період: 17.01.1999 -
Стосовно статей: 2

_____________________________________________________________________________________
  Фінляндія

Застереження міститься у документі про приєднання, переданому на зберігання 26 червня 1980 року - англійською мовою.

Відповідно до статті 13 Фінляндія робить застереження до пункту 1.b статті 6, таким чином заява про правову допомогу та додані до неї документи і будь-які інші повідомлення, якщо вони складені французькою мовою, або супроводжені перекладом цією мовою, не прийматимуться.

Звітний період: 27.07.1980 -
Стосовно статей: 6

Заява міститься у Вербальній ноті, врученій Генеральному Секретаріату під час передачі на зберігання документу про приєднання 26 червня 1980 року - англійською мовою.

Відповідно до статті 8 Фінляндія заявляє, що відповідно до пунктів 1 і 2 статті 2, Міністерство юстиції визначено як органом, що передає, так і центральним органом, що отримує.

Звітний період: 27.07.1980 -
Стосовно статей: 2

_____________________________________________________________________________________
  Франція

Застереження міститься у документі про схвалення, переданому на зберігання 21 грудня 1979 року - французькою мовою.

Відповідно до положень пункту 1 статті 13 Угоди французький уряд заявляє, що згідно з пунктом 1.b статті 6 прийматиме тільки заяви про правову допомогу, складені французькою мовою або супроводжені перекладом французькою мовою.

Звітний період: 22.01.1980 -
Стосовно статей: 6

Заява міститься у документі про схвалення, переданому на зберігання 21 грудня 1979 року - французькою мовою

Відповідно до положень пунктів 1 і 2 статті 2 Угоди, органом, який визначено як орган, що передає та отримує, у Франції є " de la Justice, Direction des Affaires Civiles et du Sceau, 13 Place , Paris Cedex 01".

Звітний період: 22.01.1980 -
Стосовно статей: 2

_____________________________________________________________________________________
  Грузія

Заява міститься у документі про схвалення, переданому на зберігання 17 липня 2006 року - англійською мовою

Грузія заявляє, що до відновлення територіальної цілісності Грузії Угода діятиме лише на тій території, на якій Грузія повністю здійснює свої повноваження.

Звітний період: 18.08.2006 -
Стосовно статей: -

Застереження міститься у документі про схвалення, переданому на зберігання 17 липня 2006 року - англійською мовою.

Відповідно до пункту 1 статті 13 Угоди Грузія заявляє, що заява про правову допомогу і документи та інша інформація повинні бути складені англійською мовою, а якщо вони складені іншою мовою, то повинні супроводжуватися перекладом англійською мовою.

Звітний період: 18.08.2006 -
Стосовно статей: 13

Заява міститься у листі Міністра закордонних справ Грузії від 01 серпня 2006 року, зареєстрованому у Генеральному Секретаріаті в той самий день - англійською мовою

Грузія заявляє, що відповідно до статті 2 Угоди Міністерство юстиції Грузії визначено органом, що передає, та центральним органом, що отримує заяви про правову допомогу (30, Rustaveli Avenue, TBILISI 0146, GEORGIA, Tel. +995-32-75-82-10/82-77/82-78, Fax: +995-32-75-82-76/82-29, Email: Intlawdep@justice.gov.ge, Internet: www.justice.gov.ge)

[Примітка Секретаріату: Контактну інформацію оновлено у зв'язку з листом Постійного представника Грузії від 18 червня 2008 року, зареєстрованому у Генеральному Секретаріаті 20 червня 2008 року - англійською мовою].

Звітний період: 18.08.2006 -
Стосовно статей: 2

_____________________________________________________________________________________
  Греція

Заява міститься у листі Постійного представника Греції від 19 листопада 1982 року, зареєстрованому у Генеральному Секретаріаті 29 листопада 1982 року - французькою мовою.

Маю честь повідомити, відповідно до статті 8 Європейської угоди про передачу заяв про правову допомогу, що Грецьким органом, що передає (стаття 2.1) та отримує (стаття 2.2) щодо заяв про правову допомогу є: Ypourgeio Dikaiosynis (Міністерство юстиції), rue Zinonos 2, ATHENES - .

Звітний період: 29.11.1982 -
Стосовно статей: 2

_____________________________________________________________________________________
  Ірландія

Заява міститься у листі Постійного представника Ірландії від 31 серпня 1998 року, зареєстрованому у Генеральному Секретаріаті 04 вересня 1998 року - англійською мовою.

Згідно зі статтею 8 Угоди новою адресою центрального органу, що передає і отримує, відповідно до пунктів 1 і 2 статті 2 є: Legal Aid Board, 4th Floor, St. Stephen's Green House, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland.

Звітний період: 04.09.1998 -
Стосовно статей: 2

_____________________________________________________________________________________
  Італія

Заява міститься у листі Постійного представника Італії від 19 травня 1983 року, врученому Генеральному Секретаріату під час передачі на зберігання документу про ратифікацію 06 червня 1983 року - італійською мовою.

Відповідно до статті 2 (1) і (2) вказаної Угоди Італійським органом, визначеним передавати та отримувати заяви про правову допомогу, є: Ministero di Grazia e Giustizia, Direzione Generate Affari civili e delle libere professioni, Ufficio I, Rome.

Звітний період: 07.07.1983 -
Стосовно статей: 2

_____________________________________________________________________________________
  Латвія

Заява міститься у документі про ратифікацію, переданому на зберігання 30 травня 2001 року - англійською мовою

Відповідно до статті 8 Угоди Республіка Латвія заявляє, що відповідно до статті 2 органом, що передає та центральним органом, що отримує, у Республіці Латвія визначено:

Міністерство юстиції
Brivibas blvd 36
Riga, LV-1536
Latvia
Fax: (+371) 67285575
Phone: (+371) 67036801; 67036716.

Звітний період: 01.07.2001 -
Стосовно статей: 2, 8

_____________________________________________________________________________________
  Литва

Заява міститься у документі про ратифікацію, переданому на зберігання 16 жовтня 1996 року - англійською мовою

Республіка Литва заявляє, що для цілей статті 2 Угоди Міністерство юстиції та Міністерство закордонних справ Республіки Литва вважатимуться установами, що передають, а Міністерство юстиції (Gedimino av. 30/1, Vilnius 2600, Lithuania, tel. (370.2) 62.46.70; fax: (370.2) 62.59.40) буде центральною установою, що отримує.

Звітний період: 17.11.1996 -
Стосовно статей: 2

_____________________________________________________________________________________
  Люксембург

Заява міститься у листі Міністерства закордонних справ Люксембургу від 29 липня 1977 року, зареєстрованому у Генеральному Секретаріаті 08 серпня 1977 року - французькою мовою.

Уряд Люксембургу визначив відповідно до статті 2 Міністерство юстиції як орган, що передає, та центральний орган, що отримує, відповідальний за заяви про правову допомогу:

Міністерство юстиції
13 Rue Erasme
Centre Administratif Pierre Werner
L - 1468 Luxembourg.

[Примітка Секретаріату: Адресу компетентного органу оновлено у зв'язку з Вербальною нотою Постійного представника Люксембургу від 20 квітня 2010 року, зареєстрованою у Генеральному Секретаріаті 21 квітня 2010 року - французькою мовою]

Звітний період: 08.08.1977 -
Стосовно статей: 2

_____________________________________________________________________________________
  Чорногорія

Застереження міститься у документі про ратифікацію, переданому на зберігання Союзною державою Сербії та Чорногорії 09 лютого 2005 року - англійською мовою

Відповідно до пункту 1 статті 13 Угоди Сербія та Чорногорія повністю виключають впровадження положень підпункту (b) пункту 1 статті 6 Угоди.

[Примітка Секретаріату: Комітет Міністрів Ради Європи на 967 засіданні вирішив, що Республіка Чорногорія вважатиметься стороною цієї угоди з 06 червня 2006 року.]

Звітний період: 06.06.2006 -
Стосовно статей: 13

Заява міститься у Вербальній ноті Постійного представника Сербії та Чорногорії, переданій на зберігання разом з документом про ратифікацію 09 лютого 2005 року - англійською мовою, і оновлена у зв'язку з листом Міністерства закордонних справ Чорногорії від 13 жовтня 2006 року, зареєстрованим у Генеральному Секретаріаті 19 жовтня 2006 року - англійською мовою.

Відповідно до статті 8 Угоди Республіка Чорногорія інформує, що згідно з пунктами 1 і 2 статті 2 Угоди, вона визначає органом, що передає заяви про правову допомогу іноземним органам, та центральним органом, що отримує заяви про правову допомогу від інших Договірних Сторін:

Міністерство юстиції Республіки Чорногорія
81000 Podgorica,
No. 3, Vuka Karadzica St.

[Примітка Секретаріату: Комітет Міністрів Ради Європи на 967 засіданні вирішив, що Республіка Чорногорія вважатиметься стороною цієї угоди з 06 червня 2006 року.]

Звітний період: 06.06.2006 -
Стосовно статей: 8

_____________________________________________________________________________________
  Нідерланди

Заява міститься у документі про прийняття, переданому на зберігання 12 березня 1992 року - англійською мовою

Королівство Нідерландів приймає вказану Угоду для Європейської частини Королівства.

Звітний період: 13.04.1992 -
Стосовно статей: 12

Заява міститься у листі Постійного представника, врученому Генеральному Секретаріату під час передачі на зберігання документу про прийняття 12 березня 1992 року - англійською мовою

Уряд Нідерландів визначив для Європейської частини Королівства центральним органом, що отримує відповідно до пункту 2 статті 2 Угоди бюро правової допомоги територіальної підсудності Суду юстиції м. Гааги (het bureau van consultatie in het arrondissement van's-Gravenhage).

Уряд Нідерландів визначив для Європейської частини Королівства органами відносно пункту 1 статті 2 Угоди бюро правової допомоги територіальної підсудності Суду юстиції (de bureaus van consultatie in alle arrondissementen).

Звітний період: 13.04.1992 -
Стосовно статей: 2

Повідомлення міститься у Вербальній ноті Постійного представника Нідерландів від 27 вересня 2010 року, зареєстрованій у Генеральному Секретаріаті 28 вересня 2010 року - англійською мовою

На теперішній час Королівство Нідерландів складається з трьох частин Нідерланди, Нідерландські Антильські острови та о. Аруба. Нідерландські Антильські острови складаються з островів Кюрасао, Сінт-Маартен, Бонайре, Сінт-Естатіус і Саба.

Починаючи з 10 жовтня 2010 року Нідерландські Антильські острови припинять своє існування як частина Королівства Нідерландів. Починаючи з цієї дати і далі Королівство складатиметься з чотирьох частин: Нідерланди, о Аруба, о. Кюрасао та о. Сінт-Маартен.

о. Кюрасао та о. Сінт-Маартен матимуть внутрішнє самоврядування в межах Королівства як і о. Аруба, а Нідерландські Антильські острови існуватимуть до 10 жовтня 2010 року.

Ці зміни являють собою модифікацію внутрішніх конституційних відносин в межах Королівства Нідерландів. Королівство Нідерландів відповідно залишається суб'єктом права, з яким укладатимуться договори. Модифікація структури Королівства не впливатиме на дійсність міжнародних договорів, ратифікованих Королівством Нідерландів від імені Нідерландських Антильських островів: ці договори, включаючи будь-які зроблені застереження, продовжуватимуть застосовуватися до о. Кюрасао та о. Сінт-Маартен.

Інші острови, які до цих пір були частиною Нідерландських Антильських островів - Бонайре, Сінт-Естатіус і Саба - стануть частинами Нідерландів, утворюючи таким чином "Карибську частину Нідерландів". Договори, які на даний момент застосовуються до Нідерландських Антильських островів, продовжуватимуть застосовуватися до цих островів; проте, Уряд Нідерландів нестиме відповідальність за імплементацію цих договорів.

Крім того, ряд договорів, які на даний час застосовуються до Нідерландів, з 10 жовтня 2010 року застосовуватимуться до цієї Карибської частини Нідерландів. Це стосується договорів, перелік яких у Додатку, який також включає заяву - відповідно до Протоколу N 4 до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, захищаючи певні права та свободи крім тих, які вже включено до Конвенції та до першого Протоколу до неї - про модифікацію внутрішніх конституційних відносин в межах Королівства.

Звіт про стан договорів, які застосовуються до о. Кюрасао, о. Сінт-Маартен та/або до Карибської частини Нідерландів, включаючи будь-які застереження та подальші заяви, буде надано найближчим часом.

Додаток - Угоди, які поширюються на Карибську частину Нідерландів (острови Бонайре, Сінт-Естатіус і Саба) станом на 10 жовтня 2010 року

- Європейська конвенція про імунітет держав (ETS No. 74)

- Додатковий протокол до Конвенції про імунітет держав (ETS No. 74A)

- Європейська конвенція про незастосування строку давності до злочинів проти людства та воєнних злочинів (ETS No. 82)

- Європейська конвенція про боротьбу з тероризмом (ETS No. 90)

- Європейська угода про передачу заяв про правову допомогу (ETS No. 92)

- Конвенція про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних (ETS No. 108)

- Поправки до Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних, дозволяючи Європейським спільнотам приєднатися (м. Страсбург, 15 червня 1999 року)

- Конвенція про захист архітектурної спадщини Європи (ETS No. 121)

- Конвенція про кримінальну відповідальність за корупцію (ETS No. 173)

- Додатковий протокол до Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних, відносно контролюючих органів та транскордонного потоку даних (ETS No. 181)

- Протокол про внесення змін до Європейської конвенції про боротьбу з тероризмом (ETS No. 190)

- Додатковий протокол до Конвенції про кримінальну відповідальність за корупцію (ETS No. 191)

- Конвенція Ради Європи про про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом та про фінансування тероризму (CETS No. 198).

Звітний період: 01.10.2010 -
Стосовно статей: 12

_____________________________________________________________________________________
  Норвегія

Заява міститься у листі Міністра закордонних справ Норвегії від 24 червня 1977 року, врученому Генеральному Секретаріату під час передачі на зберігання документу про ратифікацію, в той самий день - англійською мовою

Відповідно до статті 8 Європейської угоди про передачу заяв про правову допомогу маю честь заявити, що Міністерство юстиції і поліції визначено компетентним органом, що передає та отримує, а також здійснює дії щодо заяв про правову допомогу відповідно до статті 2 вищевказаної Угоди.

Звітний період: 25.07.1977 -
Стосовно статей: 2

_____________________________________________________________________________________
  Польща

Заява міститься у листі Постійного представника Польщі від 14 березня 1997 року, врученому Генеральному Секретаріату під час передачі на зберігання документу про ратифікацію 18 березня 1997 року - французькою мовою

Відповідно до статті 8 Європейської угоди про передачу заяв про правову допомогу Республіка Польща заявляє, що органами, що передають, відповідно до пункту 1 статті 2 Угоди є голови регіональних судів, органом, що отримує, відповідно до пункту 2 статті 2 Угоди є Міністерство юстиції.

Звітний період: 19.04.1997 -
Стосовно статей: 2

_____________________________________________________________________________________
  Португалія

Застереження міститься у документі про ратифікацію, переданому на зберігання 16 червня 1986 року - португальською мовою

Відповідно до положень пункту 1 статті 13 Угоди Уряд Португальської Республіки виключає в цілому застосування положень пункту 1.b статті 6 Угоди.

Звітний період: 17.07.1986 -
Стосовно статей: 6

Заява міститься у листі Постійного представника Португалії від 08 жовтня 1986 року, зареєстрованому у Генеральному Секретаріаті від 10 жовтня 1986 року - французькою мовою

Органи, що передають, відповідно до пункту 1 статті 2, та центральний орган, що отримує, відповідно до пункту 2 статті 2: Головний департамент юридичної служби, Міністерство юстиції, do , P-1100 LISBOA.

Звітний період: 10.10.1986 -
Стосовно статей: 2

_____________________________________________________________________________________
  Румунія

Застереження міститься у документі про ратифікацію, переданому на зберігання 15 лютого 2006 року - англійською мовою

Відповідно до пункту 1 статті 13 Угоди Румунія заявляє, що вона виключає в цілому застосування положень пункту 1.b статті 6.

Звітний період: 16.03.2006 -
Стосовно статей: 13

Заява міститься у листі Постійного представника Румунії від 09 березня 2009 року, зареєстрованому у Генеральному Секретаріаті 11 березня 2009 року - англійською мовою, оновлена у зв'язку з листом Постійного представника Румунії від 21 січня 2010 року, зареєстрованим у Генеральному Секретаріаті 22 січня 2010 року - англійською мовою.

Відповідно до статті 2 Угоди Румунія заявляє, що назву та адресу органу в Румунії, визначеного центральним органом, що передає, а також центральним органом, що отримує, оновлено:

a) Англійська мова:
Міністерство юстиції
Департамент міжнародного права та договорів
Відділ судового співробітництва у цивільних та комерційних справах
Strada Apollodor 17
Sector 5 Bucuresti, Cod 050741
тел.: +40.37204.1077; +40.37204.1078 (Директор)
тел.: +40.37204.1083; +40.37204.1217; +40.37204.1218
факс:+40.37204.1079
інтернет: www.just.ro; E-mail: ddit@just.ro
Контактна особа: Viviana ONACA Ph.d, Директор, румунська, англійська і французька мови

b) Французька мова:
  de la Justice
Direction du Droit International et des
Bureau de internationale en civil et commerciale
Strada Apollodor 17
Sector 5 Bucuresti, Cod 050741
 .: +40.37204.1077; +40.37204.1078 (Cabinet du Directeur)
 .: +40.37204.1083; +40.37204.1217; +40.37204.1218
Fax:+40.37204.1079
Internet: www.just.ro; Email: ddit@just.ro
Agent de liaison: Dr. Viviana ONACA, Directeur, RO, EN et FR

c) Румунська мова:
Ministerial Justitiei
Directia Drept international si Tratate
Serviciul Cooperare judiciara internationala materie civila
Sirada Apollodor 17
Sector 5 Bucuresti, Cod 050741
Tel.: +40.37204.1077; +40.37204.1078 (Cabinet Director)
Tel: +40.37204.1083; +40.37204.1217; +40.37204.1218
Fax: +40.37204.1079
Internet: www.just.ro; Email: ddit@just.ro
Persoana de contact: Dr. Viviana ONACA, Director, RO, EN si FR

Звітний період: 11.03.2009 -
Стосовно статей: 2

_____________________________________________________________________________________
  Сербія

Застереження міститься у документі про ратифікацію, переданому на зберігання 09 лютого 2005 року - англійською мовою

Відповідно до пункту 1 статті 13 Угоди, Сербія та Чорногорія повністю виключає впровадження положень підпункту (b) пункту 1 статті 6 Угоди.

Звітний період: 10.03.2005 -
Стосовно статей: 13

Заява міститься у Вербальній ноті Постійного представника Сербії та Чорногорії, переданій на зберігання разом з документом про ратифікацію 09 лютого 2005 року - англійською мовою, оновлена у зв'язку з листом Постійного представника Сербії від 20 липня 2006 року, зареєстрованим у Генеральному Секретаріаті 20 липня 2006 року - англійською мовою, і оновлена у зв'язку з повідомленням Постійного представника Сербії від 14 березня 2014 року, зареєстрованим у Генеральному Секретаріаті 14 березня 2014 року - англійською мовою.

Відповідно до статті 8 Угоди Сербія та Чорногорія інформує, що згідно з пунктами 1 і 2 статті 2 Угоди вона визначає органом, що передає, для передачі заяв про правову допомогу іноземним органам і центральним органом для отримання заяв про правову допомогу, які надходять від інших Договірних Сторін.

Міністерство юстиції і державної адміністрації Республіки Сербія
Департамент міжнародної правової допомоги у цивільних справах
Nemanjina str.22 - 26, 11000 Belgrade
Номер телефону та факсу: +381 11 3620 649

Звітний період: 10.03.2005 -
Стосовно статей: 8

_____________________________________________________________________________________
  Іспанія

Заява міститься у листі Постійного представника Іспанії від 25 січня 1999 року, зареєстрованому у Генеральному Секретаріаті від 26 січня 1999 року - французькою мовою, підтверджена у зв'язку з листом від 09 березня 1999 року, зареєстрованим у Генеральному Секретаріаті 10 березня 1999 року - французькою мовою, та оновлена у зв'язку із заявою, переданою Міністерством юстиції Іспанії, зареєстрованою у Генеральному Секретаріаті 17 серпня 2006 року - англійською мовою.

Центральний орган:

  General de International
Ministerio de Justicia
c/ San Bernardo, n° 62
29071 Madrid
Espana.

Звітний період: 26.01.1999 -
Стосовно статей: 2

Заява міститься у листі Постійного представника Іспанії від 05 березня 2008 року, зареєстрованому у Генеральному Секретаріаті 05 березня 2008 року - французькою мовою

Якщо Європейська угода про передачу заяв про правову допомогу поширюватиметься Сполученим Королівством на Гібралтар, Королівство Іспанія робить наступну заяву:

1. Гібралтар не є автономною територією, за міжнародні відносини якої Сполучене Королівство несе відповідальність, і яка підпадає під процес деколонізації згідно з відповідними рішеннями та резолюціями Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

2. Органи Гібралтару мають локальний характер і здійснюють виключно внутрішні повноваження, які мають своє походження та свою основу при розподілі та передачі повноважень, наданих Сполученим Королівством, відповідно до свого внутрішнього законодавства, з властивостями суверенної держави, від яких залежить вищезгадана неавтономна територія.

3. В результаті, можлива участь органів Гібралтару у застосуванні цієї Угоди буде розглядатися як частина внутрішніх повноважень Гібралтару і не може розцінюватися як привід для зміни взаємовідносин, встановлених у двох попередніх пунктах.

Звітний період: 05.03.2008 -
Стосовно статей: 12

_____________________________________________________________________________________
  Швеція

Заява міститься у листі Міністра закордонних справ від 06 листопада 2000 року, зареєстрованому у Генеральному Секретаріаті 24 листопада 2000 року - англійською мовою

Центральним органом є:

Міністерство юстиції
Відділ з кримінальних справ та міжнародного судового співробітництва
Центральний орган
S-103 33 STOCKHOLM
Sweden
Телефон: +46 8 405 45 00 (Секретаріат)
факс: +46 8 405 46 76
E-mail: birs@justice.ministry.se

Звітний період: 24.11.2000 -
Стосовно статей: 2

_____________________________________________________________________________________
  Швейцарія

Заява міститься у документі про ратифікацію, переданому на зберігання 01 грудня 1994 року - французькою мовою

Відповідно до статті 8 Швейцарія визначає органи кантонів, зазначених у додатку, як центральні органи, що отримують і передають, в розумінні статті 2 Конвенції. Заяви, що походять з іноземних держав також можуть спрямовуватися Федеральному Департаменту юстиції і поліції у м. Берн, який забезпечуватиме надсилання їх до компетентних центральних органів.

Якщо правова допомога стосується проваджень, які відповідно до норм, що регулюють національну юрисдикцію або послідовні рівні відповідно, повинні розглядатися федеральними органами, Федеральний Департамент юстиції і поліції пересилатиме заяви щодо таких проваджень компетентним федеральним органам. Заяви, подані до центральних органів автоматично спрямовуватимуться ними до Федерального Департаменту юстиції та поліції.

(*) 1. Центральні органи кантонів

Перелік центральних органів кантонів, включаючи їхні адреси та номери телефонів/факсів можна переглянути в он-лайн режимі за наступним посиланням:

http://www.rhf.admin.ch/rhf/fr/home/zivil/behoerden/zentral.htm

Для визначення центрального органу, компетентного у зв'язку з його розташуванням, можна ознайомитися в он-лайн режимі з базою даних швейцарських населених пунктів та судів за наступним посиланням:

http://www.elorge.admin.ch

2. Федеральний орган

  de Justice et Police
Office de la Justice
3003 Berne
 .: +41 31 323 88 64
Fax: ++4131 322 78 64

(*) Останнє оновлення: міститься у повідомленні Постійного представника Швейцарії від 16 січня 2013 року, зареєстрованому у Генеральном Секретаріаті 2013 року - французькою мовою

Звітний період: 02.01.1995 -
Стосовно статей: 2

Застереження міститься у документі про ратифікацію, переданому на зберігання 01 грудня 1994 року - французькою мовою

Відповідно до статей 13 і 14 Швейцарія заявляє, що для цілей статті 6 заява про правову допомогу та додатки до неї повинні бути складені мовою органу, до якого заява надсилається, а саме німецькою, французькою або італійською, або супроводжуватися перекладом однією з цих мов, відповідно до частини Швейцарії, у якій заява повинна бути виконана (див. додаток) (*). Документи, складені іншою мовою, ніж мовою вищевказаного органу, або супроводжені перекладом на іншу мову завжди можуть бути повернуті.

(*) Примітка Секретаріату: Додаток містить перелік центральних органів кантонів, які повністю вказані у швейцарській заяві до статті 2.

Звітний період: 02.01.1995 -
Стосовно статей: 14, 6

_____________________________________________________________________________________
  Колишня Югославська Республіка Македонія

Заява міститься у документі про ратифікацію, переданому на зберігання 15 січня 2003 року - англійською мовою.

Відповідно до статті 8 Угоди Республіка Македонія інформує, що Міністерство юстиції Республіки Македонія визначено органом, що передає та отримує, як зазначено у статті 2 (1) і (2) Угоди.

Звітний період: 16.02.2003 -
Стосовно статей: 8

Застереження міститься у документі про ратифікацію, переданому на зберігання 15 січня 2003 року - англійською мовою

Відповідно до пункту 1 статті 13 Угоди Республіка Македонія заявляє, що вона виключає застосування пункту 1 (b) статті 6

Звітний період: 16.02.2003 -
Стосовно статей: 13

_____________________________________________________________________________________
  Туреччина

Заява міститься у листі Постійного представника Туреччини від 10 червня 1983 року, зареєстрованому у Генеральному Секретаріаті 14 червня 1983 року - французькою мовою

Органи, що передають, відповідно до пункту 1 статті 2 і центральний орган, що отримує, відповідно до пункту 2 статті 2: Міністерство юстиції, Департамент судових відносин, Adalet Bakanligi, Hukuk Isleri Genel , Bakanliklar, ANKARA.

Звітний період: 14.06.1983 -
Стосовно статей: 2

_____________________________________________________________________________________
  Сполучене Королівство

Заява міститься у листі Постійного представника Сполученого Королівства від 25 квітня 1990 року, зареєстрованому у Генеральному Секретаріаті 27 квітня 1990 року - англійською мовою

Територія Англії та Уельсу: The Area Director, No. 14 Legal Aid Area, 29-37 Red Ilion Street, LONDON WC1R 4PP

Територія Шотландії: The Secretary, The Scottish Legal Aid Board, 44 Drumsheugh Gardens, EDINBURGH EH3 7YR

Територія Північної Ірландії: The Liaison Officer, The Legal Aid Department, The Law Society of Northern Ireland, Bedford House, Bedford Street, BELFAST BT2 7FL.

Звітний період: 27.04.1990 -
Стосовно статей: 2

Заява міститься у листі Постійного представника Сполученого Королівства від 15 травня 1995 року, зареєстрованому у Генеральному Секретаріаті 18 травня 1995 року - англійською мовою

Відповідно до пункту 2 статті 12 Угоди Уряд Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії заявляє, що ця Угода застосовуватиметься до о. Мен, який є територією, за міжнародні відносини якої Уряд Сполученого Королівства несе відповідальність.

Звітний період: 19.06.1995 -
Стосовно статей: 12

____________

Опрос