Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, главным образом как среды обитания водоплавающих птиц

Страны - участницы
Конвенция от 02.02.1971

КОНВЕНЦІЯ
про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовище існування водоплавних птахів 

(Рамсар, 02.02.71 р. З поправками, унесеними
Паризьким протоколом від 03.12.82 р.
та Ріджинськими поправками від 28.05.87 р.) 

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 02.02.71
ДАТА РАТИФІКАЦІЇ СРСР: 26.12.75*
ДАТА ПРАВОНАСТУПНИЦТВА УКРАЇНОЮ:  29.10.96**
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 15.11.97

Офіційний переклад.

Договірні Сторони,

визнаючи взаємозалежність Людини та її навколишнього середовища;

беручи до уваги суттєві екологічні функції водно-болотних угідь як регуляторів водного режиму та як таких, що підтримують існування характерної флори й фауни, особливо водоплавних птахів;

будучи переконаними в тому, що водно-болотні угіддя є ресурсом, який має велике економічне, культурне, наукове та рекреаційне значення, утрата якого б була б непоправною;

бажаючи припинити дедалі більший наступ на водно-болотні угіддя та їхню втрату нині та в майбутньому;

визнаючи, що водоплавні птахи під час своїх сезонних міграцій можуть перетинати державні кордони й, отже, повинні розглядатись як міжнародний ресурс;

будучи впевненими в тому, що збереження водно-болотних угідь та їхньої флори й фауни може бути забезпечене шляхом поєднання далекоглядної національної політики зі скоординованою міжнародною діяльністю,

домовилися про таке:

____________
* Ратифіковано Указом Президії Верховної Ради СРСР від 26 грудня 1975 року N 2737-IX

** Україну визнано правонаступницею Союзу РСР щодо участі в Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовища існування водоплавних птахів згідно із Законом України від 29 жовтня 1996 року N 437/96-ВР

Стаття 1

1. Для цілей цієї Конвенції водно-болотними угіддями є райони маршів, боліт, драговин, торфовищ або водойм - природних або штучних, постійних або тимчасових, стоячих або проточних, прісних, солонкуватих або солоних, - зокрема морські акваторії, глибина яких під час відпливу не перевищує шести метрів.

2. Для цілей цієї Конвенції водоплавними птахами є птахи, які екологічно залежать від водно-болотних угідь.

Стаття 2

1. Кожна Договірна Сторона визначає придатні водно-болотні угіддя на своїй території для включення їх до Списку водно-болотних угідь міжнародного значення (далі - Список), який зберігається в Бюро, що засновується відповідно до статті 8. Межі кожного водно-болотного угіддя точно описуються та наносяться на карту й можуть уключати прибережні річкові й морські зони, суміжні з водно-болотними угіддями, та острови або морські акваторії, глибина яких перевищує шість метрів під час відпливу, що розташовані в межах водно-болотних угідь, особливо там, де вони важливі як середовище існування водоплавних птахів.

2. Водно-болотні угіддя повинні відбиратися для Списку з урахуванням їхнього міжнародного значення з погляду екології, ботаніки, зоології, лімнології або гідрології. У першу чергу повинні бути включені водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення для водоплавних птахів у будь-яку пору року.

3. Уключення водно-болотного угіддя до Списку не обмежує виключних суверенних прав Договірної Сторони, не території якої знаходиться угіддя.

4. Кожна Договірна Сторона визначає для включення до Списку, принаймні, одне водно-болотне угіддя під час підписання цієї Конвенції або під час передачі на зберігання своєї ратифікаційної грамоти або документа про приєднання, передбачених у статті 9.

5. Будь-яка Договірна Сторона має право додати до Списку додаткові водно-болотні угіддя, що знаходяться в межах її території, розширити межі водно-болотних угідь, уже включених нею до Списку, або у зв'язку з її нагальними національними інтересами скасувати чи скоротити межі водно-болотних угідь, уже включених нею до Списку, та якомога раніше інформує організацію або уряд, відповідальні за виконання обов'язків постійно діючого Бюро, зазначеного в статті 8, про будь-які такі зміни.

6. Кожна Договірна Сторона враховує свою міжнародну відповідальність за збереження ресурсів мігруючих водоплавних птахів, управління ними та їхнє раціональне використання як під час визначення позицій Списку, так і під час здійснення свого права змінювати позиції Списку, які стосуються водно-болотних угідь, що знаходяться на її території.

Стаття 3

1. Договірні Сторони розробляють і здійснюють свої плани для того щоб сприяти збереженню водно-болотних угідь, уключених до Списку, а також, наскільки це можливо, раціональному використанню водно-болотних угідь на своїх територіях.

2. Кожна Договірна Сторона влаштовує так, щоб якнайраніше отримати інформацію, якщо екологічний характер будь-якого водно-болотне угіддя, що знаходиться на її території та включене до Списку, уже змінився, змінюється або може змінитися в результаті технологічних подій, забруднення чи іншого людського втручання. Інформація про такі зміни передається без зволікання організації або урядові, відповідальним за виконання обов'язків постійно діючого Бюро, зазначеного в статті 8.

Стаття 4

1. Кожна Договірна Сторона сприяє збереженню водно-болотних угідь і водоплавних птахів шляхом створення природних резерватів на водно-болотних угіддях незалежно від того, уключено їх до Списку чи ні, і забезпечує належний нагляд за ними.

2. У випадках, коли у зв'язку з нагальними державними інтересами Договірна Сторона скасовує чи зменшує межі водно-болотного угіддя, уключеного до Списку, вона повинна, наскільки це можливо, компенсувати будь-яку втрату ресурсів водно-болотного угіддя і, зокрема, вона повинна створити додаткові природні резервати для водоплавних птахів і захисту, у цьому самому районі або в іншому, адекватної частини первісного середовища існування.

3. Договірні Сторони заохочують дослідження та обмін даними й публікаціями, що стосуються водно-болотних угідь та їхньої флори й фауни.

4. Договірні Сторони намагаються управлінськими засобами збільшувати чисельність водоплавних птахів на придатних водно-болотних угіддях.

5. Договірні Сторони сприяють підготовці кадрів, компетентних у галузях дослідження водно-болотних угідь, управління ними та їхнього збереження.

Стаття 5

Договірні Сторони консультуються одна з одною стосовно виконання обов'язків, які випливають із цієї Конвенції, особливо у випадках, коли водно-болотне угіддя знаходиться на територіях більш ніж однієї Договірної Сторони, або у випадках, коли водна система використовується Договірними Сторонами спільно. Водночас вони намагаються координувати й посилювати теперішню й майбутню політику та нормативно-правові акти, які стосуються збереження водно-болотних угідь, їхньої флори та фауни.

Стаття 6

1. Засновується Конференція Договірних Сторін для перегляду цієї Конвенції та для сприяння її виконанню. Бюро, зазначене в пункті 1 статті 8, скликає чергові наради Конференції Договірних Сторін через проміжки часу, що не перевищують трьох років, якщо Конференція не вирішить інакше, і позачергові наради - на письмове прохання, принаймні, однієї третини Договірних Сторін. Кожна чергова нарада Конференції Договірних Сторін визначає час і місце наступної чергової наради.

2. Конференція Договірних Сторін є правомочною:

a) обговорювати виконання Конвенції;

b) обговорювати доповнення до Списку та зміни в ньому;

c) розглядати інформацію, надану згідно з пунктом 2 статті 3 про зміни екологічного характеру водно-болотних угідь;

d) надавати загальні або спеціальні рекомендації Договірним Сторонам стосовно збереження водно-болотних угідь, їхньої флори й фауни, управління ними та їхнього раціонального використання;

e) просити відповідні міжнародні органи готувати звіти й статистичні дані з питань, які за характером є суто міжнародними і які зачіпають водно-болотні угіддя;

f) приймати інші рекомендації або резолюції, що сприяють функціонуванню цієї Конвенції.

3. Договірні Сторони стежать за тим, щоб ті, хто відповідає на всіх рівнях за управління водно-болотними угіддями, були поінформованими про рекомендації таких Конференцій стосовно збереження водно-болотних угідь, їхньої флори й фауни, управління ними та їхнього раціонального використання, а також ураховували такі рекомендації.

4. Конференція Договірних Сторін приймає регламент кожної зі своїх нарад.

5. Конференція Договірних Сторін установлює та періодично розглядає фінансовий регламент цієї Конвенції. На кожній черговій нараді вона затверджує бюджет на наступний фінансовий період більшістю у дві третини Договірних Сторін, які присутні й беруть участь у голосуванні.

6. Кожна Договірна Сторона робить внесок до бюджету відповідно до шкали внесків, прийнятої одностайно Договірними Сторонами, які присутні й беруть участь у голосуванні на черговій Конференції Договірних Сторін.

Стаття 7

1. Представники Договірних Сторін на таких Конференціях повинні включати осіб, які є експертами з водно-болотних угідь або водоплавних птахів завдяки своїм знанням та досвіду, отриманим під час роботи на наукових, адміністративних або інших відповідних посадах.

2. Кожна з Договірних Сторін, представлених на Конференції, має один голос, причому рекомендації, резолюції та рішення ухвалюються простою більшістю Договірних Сторін, які присутні й голосують, якщо в цій Конвенції не передбачено іншого.

Стаття 8

1. Міжнародний союз охорони природи та природних ресурсів виконує передбачені цією Конвенцією обов'язки постійно діючого Бюро доти, доки Договірні Сторони голосуванням більшістю у дві третини не призначать іншої організації або уряду.

2. Обов'язки постійно діючого Бюро є, inter alia*, такими:

____________
* Inter alia - серед іншого (лат.). - Пер.

a) надавати допомогу в скликанні та організації Конференцій, зазначених у статті 6;

b) підтримувати Список водно-болотних угідь міжнародного значення та отримувати інформацію від Договірних Сторін про будь-які подані відповідно до пункту 2 статті 3 доповнення, розширення, вилучення чи обмеження, що стосуються включених до Списку водно-болотних угідь;

c) отримувати інформацію від Договірних Сторін про будь-які подані відповідно до пункту 2 статті 3 зміни в екологічному характері включених до Списку водно-болотних угідь;

d) надсилати всім Договірним Сторонам повідомлення про будь-які зміни в Списку або про зміни в характері включених до нього водно-болотних угідь і забезпечувати можливість обговорення цих питань на наступній Конференції;

e) доводити до відома відповідних Договірних Сторін рекомендації Конференції стосовно таких змін у Списку або змін у характері включених до нього водно-болотних угідь.

Стаття 9

1. Ця Конвенція залишається відкритою для підписання без обмежень у часі.

2. Будь-який член Організації Об'єднаних Націй чи однієї з її спеціалізованих установ або Міжнародного агентства з атомної енергії або сторона статуту Міжнародного суду може стати учасником цієї Конвенції шляхом:

a) підписання без застереження про ратифікацію;

b) підписання із застереженням про ратифікацію, після якого відбувається ратифікація;

c) приєднання.

3. Ратифікація або приєднання здійснюються шляхом здачі на зберігання Генеральному директору Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури ратифікаційної грамоти або документа про приєднання.

Стаття 10

1. Ця Конвенція набирає чинності через чотири місяці після того, як сім держав стали Сторонами цієї Конвенції згідно з пунктом 2 статті 9.

2. Ця Конвенція набирає чинності для кожної Договірної Сторони через чотири місяці від дня її підписання без застереження про ратифікацію або від дня здачі нею на зберігання ратифікаційної грамоти або документа про приєднання.

Стаття 10bis

1. Поправки до цієї Конвенції можуть бути внесені відповідно до цієї статті на нараді Договірних Сторін, скликаній із цією метою.

2. Пропозиції стосовно поправок можуть бути внесені будь-якою Договірною Стороною.

3. Текст будь-якої запропонованої поправки, а також її обґрунтування надсилаються організації або урядові, які виконують передбачені цією Конвенцією обов'язки постійно діючого Бюро (далі - Бюро), а Бюро без зволікання надсилає їх усім Договірним Сторонам. Будь-які коментарі Договірних Сторін до тексту надсилаються Бюро в межах трьох місяців від дати, коли Бюро надіслало їх Договірним Сторонам. Бюро без зволікання, після останнього дня подання коментарів, надсилає Договірним Сторонам усі коментарі, подані до цього дня.

4. Нарада Договірних Сторін для розгляду поправки, надісланої відповідно до пункту 3, скликається Бюро на письмове прохання однієї третини Договірних Сторін. Бюро надає консультації Сторонам стосовно часу та місця проведення наради.

5. Поправки приймаються більшістю у дві третини Договірних Сторін, які присутні й беруть участь у голосуванні.

6. Прийнята поправка набирає чинності для Договірних Сторін, які погодили її, у перший день четвертого місяця, що настає після дати, станом на яку дві третини Договірних Сторін здали Депозитарієві на зберігання документ про погодження. Для кожної Договірної Сторони, яка здає на зберігання документ про погодження після дати, станом на яку дві третини Договірних Сторін здали Депозитарієві на зберігання документ про погодження, поправка набирає чинності в перший день четвертого місяця, що настає після дати здачі на зберігання її документа про погодження.

Стаття 11

1. Ця Конвенція є чинною впродовж невизначеного строку.

2. Будь-яка Договірна Сторона може денонсувати цю Конвенцію після п'ятирічного періоду від дати, з якої вона набрала чинності для цієї Сторони, шляхом надіслання Депозитарієві письмового повідомлення про денонсацію. Денонсація набирає чинності після закінчення чотирьох місяців від дня отримання Депозитарієм повідомлення про денонсацію.

Стаття 12

1. Депозитарій інформує всі Сторони, які підписали цю Конвенцію та приєдналися до неї, якнайскоріше про таке:

a) підписання цієї Конвенції;

b) передачу на зберігання грамот про ратифікацію цієї Конвенції;

c) передачу на зберігання документів про приєднання до цієї Конвенції;

d) дату набрання чинності цією Конвенцією;

e) повідомлення про денонсацію цієї Конвенції.

2. Коли ця Конвенція набере чинності, Депозитарій зареєструє її в Секретаріаті Організації Об'єднаних Націй згідно зі статтею 102 Статуту.

На посвідчення чого ті, що підписалися нижче, належним чином уповноважені на це, підписали цю Конвенцію.

Учинено в Рамсарі 2 лютого 1971 року в одному оригінальному примірнику англійською, німецькою, російською та французькою мовами, при цьому всі тексти є рівноавтентичними*, що здається на зберігання Депозитарієві, який надішле його засвідчені копії всім Договірним Сторонам.

____________
* Згідно із Заключним актом Конференції з укладення Протоколу Депозитарій надав Другій Конференції Договірних Сторін офіційні тексти Конвенції арабською, іспанською та китайською мовами, підготовлені після консультацій із заінтересованими урядами й за сприяння Бюро.

____________

  

Опрос