Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Меморандум о взаимопонимании между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Подразделением анализа финансовой информации Республики Мальта относительно сотрудничества в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, связанным предикатным преступлениям, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Страны - участницы
Меморандум от 26.08.2021
действует с 26.08.2021

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України та Підрозділом аналізу фінансової інформації Республіки Мальта щодо співробітництва в сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, пов'язаним предикатним злочинам, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

ДАТА ПІДПИСАННЯ:

19.08.2021
26.08.2021

ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ:

26.08.2021

Державна служба фінансового моніторингу України та Підрозділ аналізу фінансової інформації Республіки Мальта (далі окремо - "Сторона", або разом - "Сторони"),

ВРАХОВУЮЧИ їх зацікавленість у розвитку співробітництва між Сторонами у сфері боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, пов'язаними предикатними злочинами, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення,

ВВАЖАЮЧИ, що спільним інтересом держав Сторін є сприяння переслідуванню осіб, підозрюваних у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, пов'язаних предикатних злочинах, фінансуванні тероризму та фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення,

У ПОВНІЙ МІРІ ВІДПОВІДАЮЧИ Принципам інформаційного обміну між підрозділами фінансової розвідки Егмонтської групи,

ДОМОВИЛИСЯ про таке:

Стаття 1

Сторони, відповідно до національного законодавства держав Сторін, співпрацюють щодо збирання, обробки та аналізу інформації, яка є у їх розпорядженні, про фінансові операції, відносно яких існує підозра, що вони стосуються відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, пов'язаних предикатних злочинів, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

З цією метою, Сторони, за принципом взаємності, обмінюються в письмовій формі за власною ініціативою або на запит будь-якою наявною інформацією, що може мати відношення до розкриття Сторонами фінансових операцій, що стосуються відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, пов'язаних предикатних злочинів, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, а також фізичних або юридичних осіб, які залучені до здійснення таких операцій.

Будь-який запит на отримання інформації:

Стаття 2

Для належного виконання запиту, запитувана Сторона, у разі необхідності, може вимагати будь-яку додаткову інформацію, яка надається Стороною, що запитує.

Запитувана Сторона підтверджуватиме отримання запитів та своєчасно надаватиме відповіді на такі запити. Запитувана Сторона надалі докладатиме всі зусилля для своєчасного надання проміжних або часткових відповідей у тих випадках, коли можуть бути затримки в наданні повної відповіді.

Відповідно до цього Меморандуму, з метою обміну інформацією, за умови дотримання обмежень, встановлених національним законодавством держави запитуваної Сторони, запитувана Сторона надаватиме Стороні, що запитує, інформацію, до якої запитувана Сторона має право доступу або може отримати безпосередньо чи опосередковано, в цілях здійснення своєї аналітичної функції відповідно до національного законодавства.

Стаття 3

Інформація, отримана від відповідної Сторони, не підлягає розголошенню будь-якій третій стороні або використанню в адміністративних, слідчих або судових цілях без попередньої письмової згоди Сторони, що надала таку інформацію.

Сторони розуміють, що інформація та/або документи, отримані відповідно до цього Меморандуму, можуть бути використані Сторонами лише в тому випадку, якщо вони стосуються відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, пов'язаних предикатних злочинів, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, як це визначено національним законодавством держав Сторін.

За запитом та, в міру можливості, Сторони надають одна одній зворотній зв'язок щодо використання наданої інформації, а також результати проведеного на основі наданої інформації аналізу.

Стаття 4

Сторони не допускають використання або розповсюдження будь-якої інформації та/або документів, отриманих в рамках цього Меморандуму, в інших цілях ніж тих, що визначені цим Меморандумом, без попередньої письмової згоди Сторони, яка надала таку інформацію. При цьому розкриття інформації, здійснене з метою отримання інформації від третьої сторони з метою відповіді на запит на інформацію Сторони, яка запитує, згідно з цим Меморандумом, не вимагає попередньої згоди Сторони, яка запитує.

Попередня згода на подальше використання або розповсюдження інформації надається Сторонами своєчасно та в максимально можливій мірі. У такій згоді не буде відмовлено, якщо це не виходитиме за межі застосування Сторонами, що надають інформацію, положень законодавства у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму держави запитуваної Сторони, не матиме негативного впливу на кримінальне провадження, не буде чітко непропорційним законним інтересам фізичної чи юридичної особи або держави запитуваної Сторони або відповідатиме основоположним принципам її національного законодавства.

Будь-яка відмова від надання попередньої письмової згоди має бути належним чином мотивована та подана в письмовій формі.

Стаття 5

Інформація та/або документи, отримані на основі цього Меморандуму, є конфіденційними, і на них поширюється рівень захисту, аналогічний передбаченому національним законодавством держави Сторони, що запитує, для подібної інформації, отриманої з національних джерел.

Стаття 6

Сторони спільно узгоджують, відповідно до законодавства держав Сторін, прийнятні процедури спілкування, в тому числі щодо обміну інформацією, та консультують одна одну з метою виконання положень цього Меморандуму.

Спілкування між Сторонами здійснюються англійською мовою, а обмін інформацією відбувається захищеним способом та через надійні канали зв'язку чи механізми. З цією метою, Сторони будуть використовувати захищений канал зв'язку Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки, будь-яку систему правонаступників або будь-яку іншу мережу, узгоджену між Сторонами, що забезпечує рівень безпеки, надійності та ефективності, щонайменше еквівалентний рівню безпеки захищеного каналу зв'язку Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки.

Стаття 7

Сторони можуть відмовитись розголошувати будь-яку інформацію, якщо:

Якщо запитувана Сторона визначає, що запит на інформацію не може бути задоволений, запитувана Сторона повідомляє Сторону, яка запитує, про таке рішення у письмовій формі.

Запитувана Сторона не повинна відмовляти у наданні допомоги, якщо:

Стаття 8

Цей Меморандум може бути змінений у будь-який час за взаємною письмовою згодою Сторін. За погодженням обох Сторін, будь-які зміни вносяться окремим Протоколом і становлять невід'ємну частину цього Меморандуму та набирають чинності з дати їх підписання обома Сторонами.

Стаття 9

Усі спори щодо тлумачення або застосування положень цього Меморандуму вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

Стаття 10

Цей Меморандум укладається на невизначений строк та набирає чинності з дати його підписання обома Сторонами.

Дія цього Меморандуму може бути припинена у будь-який час будь-якою зі Сторін шляхом письмового повідомлення іншій Стороні про свій намір припинити дію цього Меморандуму не менш як за тридцять (30) днів до запланованої дати припинення дії.

Положення та умови цього Меморандуму, які стосуються конфіденційності щодо інформації, одержаної до припинення дії цього Меморандуму, залишаються чинними після припинення цього Меморандуму.

Цей Меморандум підписано в м. Києві "26" серпня 2021 року та в м. Valletta "19" August 2021 року у двох примірниках, кожний українською та англійською мовами, усі тексти є рівно автентичними.

У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення та/або застосування положень цього Меморандуму переважну силу матиме текст англійською мовою.

 

За Державну службу фінансового
моніторингу України

За Підрозділ аналізу фінансової
інформації Республіки Мальта

(підпис)

(підпис)

Ігор ЧЕРКАСЬКИЙ
Голова

Кеннет ФАРРУДЖА
Директор

Опрос