Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение о сотрудничестве между Национальным антикоррупционным бюро Украины и Национальным антикоррупционным центром Республики Молдова в сфере предупреждения и борьбы с коррупцией

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (СНГ) от 30.05.2018
действует с 10.07.2018

УГОДА
про співробітництво між Національним антикорупційним бюро України та Національним антикорупційним центром Республіки Молдова у сфері запобігання та боротьби з корупцією

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 30.05.2018
НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 10.07.2018

Національне антикорупційне бюро України та Національний антикорупційний центр Республіки Молдова (далі - "Сторони"),

Зважаючи на необхідність розвитку та посилення безпосереднього співробітництва,

Прагнучи надалі підвищувати ефективність співробітництва у сфері запобігання корупції та виявлення правопорушень, пов'язаних з корупцією,

Беручи до уваги однаково важливі та взаємодоповнюючі функцію запобігання корупції, функцію примусу та виховну функцію, а також з огляду на потребу у боротьбі з корупцією на комплексній основі,

Дотримуючись національного законодавства їхніх країн та міжнародних договорів, таких як Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції, Кримінальна конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією та Цивільна конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією,

Домовились про таке:

Стаття 1. Мета Угоди

1. Метою цієї Угоди є тісне співробітництво та обмін інформацією і досвідом між Сторонами у сфері запобігання та виявлення корупції, розслідування та розкриття злочинних діянь, пов'язаних з корупцією.

2. Положення цієї Угоди застосовуються в тій частині, в якій це не суперечить законодавству, що застосовується на території держав Сторін, а також міжнародним договорам, Сторонами яких вони є.

3. Ця Угода не створює жодних юридичних зобов'язань для її Сторін або їхніх Держав та не впливає на будь-які інші існуючі міжнародні зобов'язання Сторін Угоди про співробітництво.

Стаття 2. Форми співробітництва

1. На виконання Угоди Сторони здійснюють співробітництво:

a) у сфері запобігання корупції;

b) у розслідуванні корупції та діянь, пов'язаних з корупцією.

2. Сторони здійснюють співробітництво у таких формах:

a) здійснюють обмін даними та інформацією;

b) за можливості, здійснюють спеціальні слідчі заходи або інші необхідні заходи;

c) здійснюють організацію тренінгів, практичних занять та семінарів, робочих засідань, а також обмін методичними та юридичними матеріалами;

d) здійснюють реалізацію спільних програм з використанням наявних ресурсів;

e) здійснюють заходи запобігання корупції;

f) здійснюють обмін досвідом у сферах, що становлять спільний інтерес.

Стаття 3. Зміст інформації, що підлягає обміну

На виконання Угоди Сторони:

1. На запит іншої Сторони, в якому зазначається мета використання отриманої інформації, надають необхідну інформацію щодо:

a) положень законодавства про розкриття корупції та діянь, пов'язаних з корупцією;

b) заходів, які використовуються з метою виявлення та розслідування корупції та діянь, пов'язаних з корупцією;

c) виявлених тенденцій Сторони щодо розслідування корупції та діянь, пов'язаних з корупцією;

d) заходів запобігання корупції, соціологічних та наукових досліджень та їх висновків;

e) методики та результатів оцінки корупційних ризиків;

f) підвищення обізнаності та навчальних інструментів антикорупційної діяльності;

g) надають іншу необхідну інформацію, пов'язану з функціями, які здійснюються Сторонами для досягнення мети цієї Угоди.

2. Сторони надають інформацію щодо своїх власних ініціатив у тому разі, якщо вони вирішать, що надання такої інформації сприятиме досягненню цілей цієї Угоди.

Стаття 4. Порядок та умови обміну інформацією щодо діянь, пов'язаних з корупцією

1. Сторони надають , здійснюють обмін та відмовляють у наданні або обміні інформацією відповідно до національного законодавства держав Сторін та міжнародних договорів, Сторонами яких вони є.

2. Обмін інформацією, запити про надання інформації та відмова у наданні інформації здійснюються спеціалізованими підрозділами обох Сторін.

3. Сторони надають одна одній інформацію у разі, якщо надання інформації не суперечить національним нормативно-правовим актам, міжнародним зобов'язанням та інтересам запитуваної Сторони.

4. Передача інформації припиняється, а передана інформація підлягає знищенню, за умови надходження обґрунтованого запиту від однієї із Сторін.

Стаття 5. Спеціальні слідчі дії

Спеціальні слідчі дії здійснюватимуться у порядку, передбаченому національним законодавством держави Сторони, на території якої такі дії проводяться, а такою на підставі окремого протоколу, що погоджується спеціалізованими підрозділами Сторін, яким регулюватиметься обсяг, зміст та межі таких дій та який становитиме невід'ємну частину цієї Угоди.

Стаття 6. Спільні тренінги та семінари

Сторони, у разі можливості та за умови наявності ресурсів або проектів спільної допомоги, організовують проведення тренінгів, практичних занять, семінарів, робочих засідань, а також здійснюють обмін методичними та юридичними матеріалами.

Стаття 7. Організаційні питання

Оцінка тлумачення положень цієї Угоди здійснюється за потреби Сторонами на території Республіки Молдова та України, по черзі.

Стаття 8. Мови, якими здійснюється співробітництво

Усі документи, що стосуються цієї Угоди, складаються англійською або російською мовою, або державною мовою запитуючої Сторони з долученням їх перекладу на англійську або російську мову.

Стаття 9. Використання інформації

1. Сторони, відповідно до свого національного законодавства та положень Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про взаємний захист секретної інформації від 19.02.2004, гарантують захист отриманої інформації з обмеженим доступом.

2. Під час передачі та використання інформації з обмеженим доступом в рамках цієї Угоди Сторони повинні дотримуватися положень відповідного національного законодавства про захист інформації з обмеженим доступом.

3. Сторони здійснюватимуть передачу та обробку персональних даних відповідно до положень національного законодавства про захист персональних даних.

4. Сторони здійснюють необхідні організаційні та технічні заходи щодо захисту інформації від випадкового або незаконного знищення, зміни, розголошення, а також від будь-якої іншої незаконної обробки інформації.

5. Інформація або інші матеріали, отримані в рамках цієї Угоди, не можуть бути передані жодній третій стороні або використані для інших цілей, ніж ті, для яких це передбачалося спочатку, без попередньої письмової згоди Сторони, яка надала інформацію.

6. У випадку виявлення надання неправильних або неточних персональних даних запитувана Сторона негайно повідомляє про це запитуючу Сторони, і остання невідкладно виправляє або знищує таку інформацію.

Стаття 10. Вирішення спорів

Будь-які спори стосовно тлумачення та застосування положень цієї Угоди вирішуються в дружній спосіб, шляхом консультацій та переговорів між Сторонами.

Стаття 11. Прикінцеві положення

1. Ця Угода укладена на невизначений строк та набуває чинності з моменту отримання дипломатичними каналами письмового повідомлення від молдавської сторони щодо виконання внутрішніх процедур, необхідних для набрання нею чинності.

2. За взаємною згодою Сторін до цієї Угоди можуть бути внесені зміни та доповнення шляхом розроблення окремих протоколів. Такі протоколи набувають чинності в порядку, передбаченому частиною 1 цієї статті, та вважаються такими, що становлять невід'ємну частину цієї Угоди.

3. Сторони, впродовж 30 днів з моменту набрання чинності цією Угодою, інформують одна одну про своїх уповноважених осіб та обмінюються їхніми контактними даними. Уповноважені особи є представниками Сторін, які матимуть право здійснювати обмін інформацією та координацію запитів та інших документів, що надаватимуться в рамках цієї Угоди.

4. Цю Угоду може бути розірвано за умови надходження дипломатичними каналами письмового повідомлення від однієї із Сторін. У такому випадку ця Угода припиняє свою дію на 90-ий день після отримання іншою Стороною дипломатичними каналами письмового повідомлення про розірвання Угоди. Розірвання цієї Угоди не впливає на питання, що розглядалися до моменту отримання повідомлення.

5. Умови щодо конфіденційності, захисту та нерозголошення інформації, отриманої в рамках цієї Угоди, що були встановлені до припинення дії Угоди, продовжують діяти і після її розірвання.

Підписано у м. Київ 30  травня 2018 у двох примірниках українською, румунською та англійською мовами, усі тексти мають однакову силу. У разі виникнення розбіжностей у тлумаченні цієї Угоди переважну силу має текст англійською мовою.

 

За
Національне антикорупційне бюро
України

За
Національний антикорупційний центр
Республіки Молдова

А. Ситник

Б. Зумбреану

Директор

Директор

Опрос