Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол о внесении изменений в Конвенцию между Правительством Украины и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доходы

Страны - участницы
Протокол, Конвенция от 11.12.2015
действует с 28.11.2019

ПРОТОКОЛ
про внесення змін до Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи

ДАТА ПРИЙНЯТТЯ: 11.12.2015
ДАТА РАТИФІКАЦІЇ УКРАЇНОЮ: 30.10.2019*
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 28.11.2019 

Додатково див. розпорядження
 Кабінету Міністрів України
 від 6 липня 2016 року N 476-р

Уряд України і Уряд Республіки Кіпр (далі - Договірні Сторони),

бажаючи укласти Протокол про внесення змін до Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи, вчиненої 8 листопада 2012 року в м. Нікосія,

домовилися про таке:

Стаття 1

Пункт 2 статті 10 "Дивіденди" Конвенції замінити таким пунктом:

"2. Однак такі дивіденди можуть також оподатковуватись у Договірній Державі, резидентом якої є компанія, що сплачує дивіденди, і відповідно до законодавства цієї Держави, але якщо особа - фактичний власник дивідендів є резидентом іншої Договірної Держави, податок, що стягується таким чином, не повинен перевищувати:

a) 5 відсотків від загальної суми дивідендів, якщо фактичним власником дивідендів є компанія (яка не є товариством), яка володіє безпосередньо принаймні 20 відсотками капіталу компанії, що сплачує дивіденди та інвестувала в придбання акцій чи інших прав компанії в еквіваленті не менше 100000 євро,

b) 10 відсотків від загальної суми дивідендів у всіх інших випадках.".

Стаття 2

Пункт 2 статті 11 "Проценти" Конвенції замінити таким пунктом:

"2. Однак такі проценти можуть також оподатковуватись у Договірній Державі, в якій вони виникають, і відповідно до законодавства цієї Держави, але якщо особа - фактичний власник процентів є резидентом іншої Договірної Держави, податок, що стягується таким чином, не повинен перевищувати 5 відсотків від загальної суми процентів. Спосіб застосування цих обмежень встановлюється компетентними органами Договірних Держав за взаємною домовленістю.".

Стаття 3

Статтю 13 "Доходи від відчуження майна" Конвенції замінити такою статтею:

"1. Доходи, що одержуються резидентом Договірної Держави від відчуження нерухомого майна, яке згадується у статті 6 цієї Конвенції і яке знаходиться в іншій Договірній Державі, можуть оподатковуватись у цій іншій Державі.

2. Доходи від відчуження рухомого майна, що формує частину майна постійного представництва, яке підприємство Договірної Держави має в іншій Договірній Державі, або рухомого майна, яке відноситься до постійної бази, що знаходиться в розпорядженні резидента Договірної Держави в іншій Договірній Державі для цілей надання незалежних особистих послуг, які включають такі доходи від відчуження такого постійного представництва (окремо чи в сукупності з цілим підприємством) або такої постійної бази, можуть оподатковуватись у цій іншій Державі.

3. Доходи від відчуження морських або повітряних суден, що експлуатуються у міжнародних перевезеннях підприємством Договірної Держави, річкових суден, які відносяться до внутрішнього водного транспорту, або рухомого майна, що відноситься до експлуатації таких морських, повітряних суден або річкових суден, оподатковуються тільки в цій Договірній Державі.

4. Доходи, одержувані резидентом Договірної Держави від відчуження акцій, які одержують більше ніж 50 відсотків їхньої вартості чи більшої частини вартості прямо або опосередковано від нерухомого майна, розташованого в іншій Договірній Державі, можуть оподатковуватись в іншій Державі.

5. (a) Пункт 4 застосовується тільки для доходів, отриманих від нерухомого майна.

(b) Пункт 4 не застосовується до доходів, отриманих від відчуження акцій:

(c) Пункт 4 не застосовується до доходів, отриманих від відчуження акцій, коли особа, що відчужує майно є:

6. Доходи від відчуження будь-якого майна, іншого ніж те, про яке йдеться у пунктах 1, 2, 3, 4 і 5 оподатковуються тільки в тій Договірній Державі, резидентом якої є особа, що відчужує майно, за умови, що ці доходи підлягають оподаткуванню у цій Договірній Державі.".

Стаття 4

Якщо після 2 липня 2015 року, дати завершення переговорів щодо перегляду Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи, Україна погодиться в будь-якій іншій конвенції про уникнення подвійного оподаткування надати звільнення від українського податку щодо сплати дивідендів або процентів або роялті, які виникають в Україні, або застосує нижчі ставки українського податку стосовно таких платежів, інші ніж ті, які передбачені статтями 10, 11, 12 або надаватиме більш сприятливі положення щодо статті 13 цієї Конвенції, то Договірні Сторони матимуть право переглянути ці статті з метою застосування такого звільнення або нижчої ставки або положень цієї Конвенції або будь-якої нової або переглянутої конвенції.

Стаття 5

1. Договірні Сторони письмово повідомляють одна одну дипломатичними каналами про завершення всіх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання цим Протоколом чинності.

2. Цей Протокол складає невід'ємну частину Конвенції та набирає чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення, відповідно до пункту 1 цієї статті. Цей Протокол застосовується:

a) стосовно податків, утриманих у джерела щодо сум, які виплачені або кредитовані нерезидентам на або після 1 січня 2019 року або першого січня календарного року, наступного за роком набрання чинності цим Протоколом, якщо ця дата буде пізніше, ніж 1 січня 2019 року; та

b) стосовно інших податків, які стягуються під час податкових років або періодів, що починаються на або після 1 січня 2019 року або першого січня календарного року, наступного за роком набрання чинності цим Протоколом, якщо ця дата буде пізніше, ніж 1 січня 2019 року.

На посвідчення чого ті, що нижче підписалися, відповідним чином на те уповноважені, підписали цей Протокол.

Учинено в м. Києві "11" грудня 2015 року в двох примірниках, кожний українською, грецькою та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення цього Протоколу переважну силу матиме текст англійською мовою.

____________
* Ратифіковано Законом України від 30 жовтня 2019 року N 243-IX ("Офіційний вісник України" від 29.11.2019, N 92, стаття 3033)

 

За Уряд України

За Уряд Республіки Кіпр

Наталія Яресько

Йоргос Лаккотрипіс

Міністр фінансів

Міністр енергетики, торгівлі,
промисловості та туризму

Опрос