Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение о сотрудничестве между Генеральной прокуратурой Украины и Федеральной прокуратурой Королевства Бельгия в борьбе с киберпреступностью, организованной преступностью, коррупцией и терроризмом

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 15.10.2015

УГОДА
про співробітництво між Генеральною прокуратурою України та Федеральною прокуратурою Королівства Бельгія у боротьбі з кіберзлочинністю, організованою злочинністю, корупцією і тероризмом

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 15.10.2015
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 15.10.2015

Генеральна прокуратура України та Федеральна прокуратура Королівства Бельгія (далі - Сторони),

з метою розвитку двостороннього співробітництва в боротьбі з кіберзлочинністю, організованою злочинністю, корупцією і тероризмом;

керуючись принципами рівноправності, взаєморозуміння та взаємних інтересів, добросовісного виконання зобов'язань і поваги прав людини;

сприяючи застосуванню принципів, викладених у Європейській конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року, Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму 2005 року, Кримінальній конвенції про боротьбу з корупцією 1999 року, Конвенції про кіберзлочинність 2001 року та Конвенції ООН проти корупції 2003 року;

ДОМОВИЛИСЬ ПРО ТАКЕ:

1. Сторони в межах своєї компетенції та відповідно до законодавства своїх держав здійснюють співробітництво в сфері боротьби з кіберзлочинністю, організованою злочинністю, корупцією і тероризмом.

2. Співробітництво в межах цієї Угоди здійснюється Сторонами шляхом обміну інформацією і документами стосовно злочинів, пов'язаних з кіберзлочинністю, організованою злочинністю, корупцією і тероризмом та причетних до них осіб.

При цьому Сторони, дотримуючись вимог конфіденційності, обмінюються інформацією про громадян своїх держав, іноземних громадян та осіб без громадянства, стосовно яких здійснюється кримінальне провадження у зв'язку із вчиненням злочинів, пов'язаних з кіберзлочинністю, організованою злочинністю, корупцією і тероризмом, якщо вказані злочини стосуються національних інтересів Сторін.

3. Сторони вживають всіх можливих заходів в межах своїх повноважень, з метою сприяння ефективному і своєчасному сконанню запитів про правову допомогу у кримінальних справах про кіберзлочинність, організовану злочинність, корупцію і тероризм, якщо такі клопотання прийняті компетентними органами запитуваної Сторони.

4. Сторони сприяють розширенню професійних контактів між їх установами з метою ефективного використання та удосконалення досвіду і обміну інформацією з питань чинного законодавства, зокрема, текстами законодавчих та інших нормативних актів, аналітичними матеріалами і статистичними даними та повідомленнями, що стосуються боротьби з кіберзлочинністю, організованою злочинністю, корупцією і тероризмом. З цією метою Сторони організовують періодичні двосторонні консультації в Україні та Бельгії в строки, що визначатимуться Сторонами.

5. З метою реалізації положень цієї Угоди запити та інші документи надаються відповідно до національного законодавства держав Сторін.

Для безпосередніх зносин використовуються такі адреси та засоби зв'язку:

Українська Сторона:

Генеральна прокуратура України
Управління
міжнародно-правового співробітництва
вул. Різницька, 13/15,
01011, м. Київ, Україна
факс: +380 44 200 69 00
електронна пошта: indep@gp.gov.ua

Бельгійська Сторона:

Федеральна прокуратура Бельгії
Вольстраат, 66/1
1000 м. Брюссель
факс: +32 2 557 77 99
електронна пошта: Federaal.parket@just.fgov.be

6. Співробітництво в рамках цієї Угоди здійснюється на підставі запитів про надання інформації. Однак, кожна Сторона без попереднього запиту може надіслати іншій Стороні інформацію, коли вона вважає, що така інформація може допомогти Стороні, якій вона надається, для започаткування або продовження розслідування.

7. Запити про надання інформації та відповіді на них надсилаються в письмовому вигляді мовою запитуючої Сторони з перекладом на мову запитуваної Сторони або англійську мову. У невідкладному випадку запити можуть бути передані електронною поштою, каналами факсимільного зв'язку або іншими технічними засобами зв'язку.

8. Запити про інформацію виконуються кожною із Сторін відповідно до законодавства її держави. У випадку, якщо виконання запиту є неможливим, запитувана Сторона повідомляє запитуючій Стороні про обставини, що перешкоджають виконанню.

9. Сторони беруть на себе зобов'язання щодо використання інформації, зазначеної у пункті 2 цієї Угоди, виключно для цілей, передбачених положеннями цієї Угоди. Така інформація може передаватися або використовуватися для інших цілей лише за письмовою згодою Сторони, що передала інформацію.

Переданій інформації Стороною, що її одержала, забезпечується такий самий режим конфіденційності, що існує для інформації аналогічного характеру й змісту згідно з національним законодавством Сторони, що одержала дану інформацію.

Якщо інформація та матеріали необхідні запитуючій Стороні для використання у судовому процесі, вона повинна звернутись із запитом про надання правової допомоги відповідно до правил, встановлених міжнародним правом та її національним законодавством.

10. Спори, що стосуються тлумачення і застосування положень цієї Угоди, вирішуватимуться на основі принципів взаєморозуміння і поваги, шляхом консультацій між Сторонами.

У разі потреби до цієї Угоди за взаємною письмовою згодою Сторін можуть вноситися зміни і доповнення, що оформлюються відповідними протоколами та становлять невід'ємну частину цієї Угоди.

11. Ця Угода не зачіпає прав і зобов'язань Сторін, що випливають з укладених ними інших міжнародних договорів. Співробітництво в рамках Угоди здійснюється при незмінному прагненні Сторін до пошуку практичних рішень у сфері боротьби з кіберзлочинністю, організованою злочинністю, корупцією і тероризмом, а також у дусі партнерства, властивому даному документу.

12. Ця Угода набирає чинності з дати її підписання та укладається на невизначений строк. Кожна Сторона може письмово повідомити іншу Сторону про своє бажання припинити дію цієї Угоди. В такому випадку Угода втрачає чинність через 6 місяців з дати останнього повідомлення про припинення її дії.

Учинено у місті Києві "15" жовтня 2015 року у двох примірниках, кожний українською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення або застосування положень цієї Угоди переважну силу матиме текст англійською мовою.

 

За Генеральну прокуратуру
України

За Федеральну прокуратуру
Королівства Бельгія

______________________

______________________

Віктор Шокін
Генеральний прокурор

Фредерік Ван Леу
Федеральний прокурор

Опрос