Идет загрузка документа (89 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Сербия о сотрудничестве в области карантина и защиты растений

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 06.06.2013
действует с 15.06.2015

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Сербія про співробітництво в галузі карантину та захисту рослин

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 06.06.2013*
ДАТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНОЮ: 25.12.2013**
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 15.06.2015

Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Сербія, далі - Договірні Сторони,

визнаючи важливість співробітництва в запобіганні ввезенню і розповсюдженню шкідливих організмів,

керуючись бажанням у майбутньому продовжувати і розширювати співробітництво в галузі карантину та захисту рослин та забезпечити координацію державних фітосанітарних заходів,

керуючись Міжнародними стандартами з фітосанітарних заходів (МСФЗ) Міжнародної конвенції із захисту рослин (МКЗР),

виходячи з інтересів взаємної охорони території держав Договірних Сторін від проникнення і розповсюдження шкідливих організмів та розвитку господарських і торговельних зв'язків між державами Договірних Сторін,

домовилися про таке:

СТАТТЯ I

У цій Угоді наведені терміни вживаються у такому значенні:

a) рослини - живі рослини та їх частини, у тому числі насіння і зародкова плазма;

b) продукти рослинного походження - неперероблені матеріали рослинного походження (у тому числі зерно), а також перероблена продукція, яка за своєю природою або за способом переробки може створювати небезпеку інтродукції та поширення шкідливих організмів;

c) фітосанітарний контроль - заходи, які вживаються для встановлення наявності або відсутності карантинних шкідливих організмів в рослинах, рослинних продуктах і транспортних заходах;

d) шкідливий організм - будь-який вид, штам або біотип рослин, тварин або патогенний агент, шкідливий для рослин або рослинних продуктів;

e) карантинний шкідливий організм - шкідливий організм, який має потенційне економічне значення для зони, що знаходиться у зв'язку з цим у небезпеці, в якій він поки відсутній або присутній, але не широко розповсюджений, і є об'єктом офіційного контролю;

f) регульований шкідливий організм - карантинний шкідливий організм або регульований не карантинний шкідливий організм;

g) регульований некарантинний шкідливий організм - некарантинний шкідливий організм, наявність якого в насіннєвому та садивному матеріалі справляє економічно неприйнятний вплив на очікуване використання цих рослин і внаслідок чого підлягає регулюванню на території держав Договірних Сторін;

h) об'єкт регулювання - будь-яка рослина, рослинний продукт, склад, пакувальний матеріал, транспортний засіб, контейнер, грунт і будь-який інший організм, об'єкт або матеріал, що може слугувати місцем укриття шкідливих організмів або сприяти їхньому поширенню, і стосовно яких вважається необхідним застосування фітосанітарних заходів, особливо у разі міжнародного перевезення.

i) перелік шкідливих для рослин організмів - перелік шкідливих організмів, які уражують види рослин взагалі або у певній зоні.

СТАТТЯ II

Компетентними органами Договірних Сторін, що відповідають за реалізацію положень цієї Угоди, є:

від України - Міністерство аграрної політики та продовольства;

від Республіки Сербія - Міністерство сільського господарства, лісництва та управління водними ресурсами.

СТАТТЯ III

Договірні Сторони будуть вживати необхідних заходів щодо перевірки вантажів з об'єктами регулювання при імпорті, експорті, реекспорті та транзиті через пункти пропуску на кордонах держав Договірних Сторін відповідно до Переліку регульованих шкідливих організмів, що містяться в Додатках 1 та 2, які є невід'ємною частиною цієї Угоди.

Усі витрати, пов'язані з перевіркою вантажів з об'єктами регулювання, бере на себе власник вантажу або представник власника згідно з діючими тарифами на територіях держав Договірних Сторін.

СТАТТЯ IV

Компетентні органи Договірних Сторін повинні здійснювати інспектування об'єктів регулювання в процесі їх виробництва, переробки, перевезення та зберігання з метою визначення наявності або відсутності карантинних шкідливих організмів, які завдають шкоди рослинам, продуктам рослинного походження і лісу.

Договірні Сторони зобов'язуються дотримуватися затверджених згідно з чинним законодавством своїх держав фітосанітарних правил щодо імпорту, експорту і транзиту об'єктів регулювання, які перевозяться з території однієї держави в іншу.

СТАТТЯ V

З метою забезпечення ефективного співробітництва в галузі карантину та захисту рослин Договірні Сторони відповідно до чинного законодавства своїх держав зобов'язуються:

- вживати необхідних заходів щодо запобігання проникненню регульованих шкідливих організмів з території держави однієї Договірної Сторони на територію держави іншої Договірної Сторони при імпорті, експорті та транзиті;

- обмінюватися правилами та положеннями, які регулюють на територіях держав обох Договірних Сторін заходи щодо карантину та захисту рослин;

- обмінюватися інформацією про появу та розповсюдження регульованих шкідливих організмів на територіях держав Договірних Сторін;

- обмінюватися інформацією про науково-дослідні роботи в галузі карантину та захисту рослин;

- обмінюватися фахівцями шляхом їх відрядження з метою здійснення вибіркової фітосанітарної перевірки вантажів з об'єктами регулювання у місцях виробництва, вирощування, заготівлі та відвантаження, оперативного вирішення питань з карантину та захисту рослин в пунктах пропуску, а також для вивчення досягнень науки і практики в галузі карантину та захисту рослин;

- надавати взаємну наукову, технічну та іншу допомогу в проведенні заходів з карантину рослин, пов'язаних із виявленням, локалізацією та ліквідацією шкідливих організмів, знезараження та інше;

- обмінюватись нотифікаційними повідомленнями про невідповідність фітосанітарних заходів та відповідними документами, що підтверджують факти невідповідності.

СТАТТЯ VI

1. Об'єкти регулювання, які вивозяться з території держави однієї Договірної Сторони на територію держави іншої Договірної Сторони, або об'єкти регулювання походженням з третіх країн, які підлягали перепакуванню, перевантажуванню або розділені на частки на території держави однієї із Договірних Сторін, повинні супроводжуватися фітосанітарним сертифікатом (оригінал) або фітосанітарним сертифікатом на реекспорт та карантинним дозволом у відповідності з фітосанітарними вимогами держави Договірної Сторони-імпортера.

З метою ідентифікації партій об'єктів регулювання у фітосанітарних сертифікатах вказується номер (назва) транспортного засобу у відповідності з МСФЗ N 12.

2. Наявність фітосанітарного сертифіката не позбавляє права компетентних органів Договірних Сторін здійснювати фітосанітарний контроль імпортованих об'єктів регулювання відповідно до законодавства держав Договірних Сторін.

3. У разі виявлення карантинних шкідливих організмів під час проведення фітосанітарного контролю компетентні органи Договірної Сторони-імпортера мають право на знезараження партії об'єктів регулювання, її знищення або повернення експортеру з повідомленням компетентних органів іншої Договірної Сторони стосовно вжитих фітосанітарних заходів із зазначенням їх причини відповідно до МСФЗ N 13.

Якщо знезараження об'єктів регулювання здійснювалось на території держави однієї Договірної Сторони, ввезення зазначеної продукції на територію держави іншої Договірної Сторони дозволяється тільки після її дегазації (штучного видалення газів з об'єктів регулювання).

СТАТТЯ VII

При експорті об'єктів регулювання з території держави однієї Договірної Сторони на територію держави іншої Договірної Сторони використовується нова упаковка (крім дерев'яного пакувального матеріалу), яка вільна від карантинних шкідливих організмів. Упаковка та пакувальні матеріали повинні бути вільними від ґрунту. Сіно, солома, полова, листа та інші рослинні матеріали не будуть використовуватись в якості упаковки.

Транспортні засоби, які використовуються при перевезенні об'єктів регулювання, повинні бути ретельно очищені, а за потреби - знезаражені.

СТАТТЯ VIII

Для вирішення практичних питань, пов'язаних з реалізацією положень цієї Угоди, компетентні органи Договірних Сторін в разі необхідності організують спільні наради, які проводяться по черзі на територіях держав Договірних Сторін.

Організаційні витрати на проведення нарад несе компетентний орган приймаючої Договірної Сторони. Кожна Договірна Сторона бере на себе витрати своєї делегації.

Місце, терміни та порядок денний таких нарад визначаються компетентними органами Договірних Сторін.

СТАТТЯ IX

Положення цієї Угоди поширюються на всі об'єкти регулювання, включаючи ті, які надходять в якості дарувань або для наукових цілей, а також призначені для дипломатичних, консульських та інших представництв.

СТАТТЯ X

Ця Угода не порушує права і обов'язки кожної із Договірних Сторін, що випливають з інших міжнародних договорів, учасниками яких є Договірні Сторони, а також їхнього членства в міжнародних організаціях з карантину та захисту рослин.

СТАТТЯ XI

За взаємною письмовою згодою Договірних Сторін до цієї Угоди можуть вноситись зміни та/або доповнення, що оформляються окремими відповідними протоколами, які становлять невід'ємну частину цієї Угоди, що набувають чинності відповідно до законодавчих процедур, викладених у Статті XIII цієї Угоди.

СТАТТЯ XII

Усі спірні питання, що виникають при тлумаченні та застосуванні положень цієї Угоди, вирішуватимуться шляхом переговорів і консультацій між Договірними Сторонами.

СТАТТЯ XIII

Ця Угода набирає чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення, дипломатичними каналами, про виконання Договірними Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності.

Ця Угода укладається на п'ять років з автоматичною пролонгацією її дії на наступні однорічні періоди, якщо жодна з Договірних Сторін не повідомить дипломатичними каналами іншу Договірну Сторону не пізніше ніж за шість місяців до закінчення чергового періоду про свій намір припинити її дію.

Припинення дії Угоди не вплине на завершення реалізації розпочатих відповідно до цієї Угоди заходів та проектів.

Учинено у м. Белград, 6 червня 2013 року у двох примірниках, кожний українською, сербською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними.

У разі виникнення розбіжностей при тлумаченні тексту цієї Угоди переважну силу матиме текст, викладений англійською мовою.

____________
* Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05 червня 2013 року N 383-р уповноважено першого заступника Міністра аграрної політики та продовольства Бісюка Івана Юрійовича підписати зазначену Угоду.

** Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 року N 962 ("Офіційний вісник України", 2014 р., N 4, ст. 108).

 

За
Кабінет Міністрів України

За
Уряд Республіки Сербія

 

ПЕРЕЛІК
регульованих шкідливих організмів

A-1
Карантинні організми, відсутні в Україні

Кліщі

1.

Aculops fuchsiae Keifer

- галовий кліщ фуксії

2.

Oligonychus perditus Pritchard & Baker

- ялівцевий кліщ.

Комахи

1.

Acleris gloverana Wals.

- західна чорноголова листокрутка-брунькоїд

2.

Acleris variana Fern.

- східна чорноголова листокрутка-брунькоїд

3.

Aeolesthes sarta Sols.

- узбецький вусач

4.

Aleurocanthus spiniferus Quaint.

- шипувата чорна білокрилка

5.

Aleurocanthus woglumi Ashby

- чорна цитрусова білокрилка

6.

Amauromyza maculosa Mall.

- хризантемний листяний мінер

7.

Anoplophora chinensis Forst.

- вусач китайський

8.

Anoplophora glabripennis Motsh.

- азіатський вусач

9.

Anthonomus bisignifer Schen.

- суничний квіткоїд

10.

Anthonomus signatus Say

- суничний брунькоїд

11.

Bactrocera dorsalis Hend.

- східна фруктова муха

12.

Bactrocera zonata Saund.

- персикова фруктова муха

13.

Bemisia tabaci Gen.

- тютюнова білокрилка

14.

Cacoecimorpha pronubana Hubn.

- гвоздична листокрутка

15.

Callosobruchus chinensis Linn.

- китайський зерноїд

16.

Callosobruchus maculatus Fabr.

- чотирьохплямистий зерноїд

17.

Carposina niponensis Wals.

- персикова плодожерка

18.

Caryedon gonagra Fabr.

- арахісовий зерноїд

19.

Ceratitis capitata Wied.

- середземноморська плодова муха

20.

Ceratitis cosyra Walk.

- мангова фруктова муха

21.

Ceratitis rosa Karch.

- натальська фруктова муха

22.

Choristoneura conflictana Walk.

- велика тополева листокрутка

23.

Choristoneura fumiferana Clem.

- ялинова листокрутка

24.

Choristoneura occidentalis Freem.

- східна ялинова листокрутка

25.

Choristoneura rosaceana Har.

- скошенополоса листокрутка

26.

Conotrachelus nenuphar Herb.

- плодовий довгоносик

27.

Cydia packardi Zell.

- вишнева плодожерка

28.

Cydia prunivora Wals.

- сливова американська плодожерка

29.

Dendrolimus sibiricus Tschetv.

- сибірський шовкопряд

30.

Diabrotica barberi Smith & Lawr.

- північний кукурудзяний жук

31.

Diabrotica speciosa Germ.

- діабротика особлива

32.

Diabrotica undecimpunctata Man.

- південний кукурудзяний жук

33.

Dinoderus bifoveolatus Woll.

- каптурник багатоїдний

34.

Dryocosmus kuriphilus Yas.

- азіатський каштановий галовий пильщик

35.

Epitrix cucumeris Har.

- гарбузова блішка

36.

Epitrix tuberis Gent.

- картопляна блішка

37.

Ips hauseri Reit.

- киргизький гірський короїд

38.

Ips subelongatus Motsch.

- великий модриновий короїд

39.

Lepidosaphes ussuriensis Bork.

- усурійська комоподібна щитівка

40.

Liriomyza huidobrensis Blanc.

- південний американський мінер

41.

Liriomyza sativae Blanc.

- овочевий листяний мінер

42.

Liriomyza trifolii Burg.

- конюшинний або хризантемний мінер

43.

Maconellicoccus hirsutus Green

- жорстковолосий червець

44.

Malacosoma americanum Fabr.

- східно-американський похідний шовкопряд

45.

Malacosoma disstria Hub.

- лісовий похідний шовкопряд

46.

Malacosoma parallella Staud.

- гірський кільчастий шовкопряд

47.

Margarodes vitis Philippi

- виноградний червець

48.

Melanotus communis Gyll.

- ковалик загальний

49.

Monochamus alternatus Hope

- вусач мінливий

50.

Monochamus carolinensis Oliv.

- вусач каролінський

51.

Monochamus marmorator Kirb.

- вусач мармуровий

52.

Monochamus mutator Le Cont.

- вусач змінний

53.

Monochamus nitens Bat.

- вусач сяючий

54.

Monochamus notatus Drury

- вусач помічений

55.

Monochamus obtusus Cas.

- вусач тупий

56.

Monochamus scutellatus Say

- вусач щитовий

57.

Monochamus titillator Fabr.

- вусач дрібний

58.

Naupactus leucoloma Boh.

- білокаймистий жук

59.

Numonia pyrivorella Mats.

- грушева вогнівка

60.

Opogona sacchari Boj.

- бананова міль

61.

Pissodes nemorensis Germ.

- смолівка кедрова

62.

Pissodes strobi Peck.

- смолівка веймутової сосни

63.

Pissodes terminalis Hop.

- смолівка верхівок сосни

64.

Popillia japonica Newm.

- японський жук

65.

Premnotrypes latithorax Pier.

- широкогрудий андійський картопляний довгоносик

66.

Premnotrypes suturicallus Kusch.

- мозолистий картопляний довгоносик

67.

Premnotrypes vorax Hust.

- ненажерливий картопляний довгоносик

68.

Rhagoletis pomonella Walsh.

- яблунева муха

69.

Rhagoletis cingulata Loew.

- східна вишнева муха

70.

Rhagoletis indifferens Cur.

- західна вишнева муха

71.

Rhizoecus hibisci Kaw. & Tak.

- кореневий червець

72.

Scirtothrips aurantii Faure.

- південноафриканський цитрусовий трипс

73.

Scirtothrips citri Moul.

- північний каліфорнійський цитрусовий трипс

74.

Scirtothrips dorsalis Hood.

- чилійський жовтий чайний трипс

75.

Scolytus morawitzi Sem.

- заболонник Моравіца

76.

Sinoxylon conigerum Gers.

- каптурник зубчастий

77.

Sirex ermak Sem

- чорно-блакитний рогохвіст

78.

Spodoptera eridania Cram.

- південна совка

79.

Spodoptera frugiperda Smith

- кукурудзяна листяна совка

80.

Spodoptera littoralis Boisd.

- єгипетська бавовникова совка

81.

Spodoptera litura Fabr.

- азіатська бавовникова совка

82.

Tecia solanivora Pov.

- гватемальська картопляна міль

83.

Tetropium gracilicorne Reit.

- тонковусий вусач

84.

Thrips palmi Karn.

- трипс Пальмі

85.

Toxoptera citricida Kirk.

- тропічна цитрусова попелиця

86.

Trogoderma granarium Ev.

- капровий жук

87.

Tuta absoluta Meyr.

- південноамериканська томатна міль

88.

Unaspis citri Comst.

- апельсинова щитівка

89.

Xylotrechus altaicus Geb.

- алтайський модриновий вусач

90.

Xylotrechus namanganensis Heyd.

- наманганський вусач

91.

Zabrotes subfasciatus Boh.

- бразильська бобова зернівка.

Хвороби рослин

Грибкові хвороби

1.

Apiosporina morbosa (Schweinitz) von Arx

- чорний рак гілок

2.

Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt

- вілт (в'янення) дубу

3.

Ceratocystis fimbriata Ellis & Halsted f.sp. platani Walter

- рак, синява деревини платану

4.

Chrysomyxa arctostaphyli Dietel

- жовта іржа відьміних мітел ялини

5.

Cronartium coleosporioides J.C. Arthur

- ріжкоподібна іржа

6.

Cronartium comandrae Peck

- іржа командри

7.

Cronartium comptoniae J.C. Arthur

- стовпчаста іржа сосни

8.

Cronartium fusiforme Hed. & Hunt ex Cum.

- веретеноподібна іржа

9.

Cronartium himalayense Bagchee

- пухироподібна іржа сосни

10.

Cronartium kamtschaticum Jorstad

- іржа японської білої сосни

11.

Cronartium quercuum (Berkeley) Miyabe ex Shirai

- ріжкоподібна іржа букових

12.

Didymella ligulicola (K.F. Baker, Dimock & L.H. Davis) von Arx.

- аскохітоз хризантем

13.

Endocronartium harknessii (J.P. Moore) Y. Hiratsuka

- західна галоподібна іржа

14.

Gymnosporangium asiaticum Miyabe ex Yamada

- іржа груші і ялівцю

15.

Gymnosporangium clavipes (Cooke & Peck) Cooke & Peck

- бурувата іржа айви

16.

Gymnosporangium globosum (Farlow) Farlow

- іржа американського глоду

17.

Gymnosporangium juniperi-virginianae Schwein

- іржа яблуні і кедру

18.

Gymnosporangium yamadae Miyabe ex Yamada

- іржа яблуні і ялівцю

19.

Melampsora farlowii (J.C. Arthur) J.J. Davis

- іржа тцуги

20.

Melampsora medusae Thmen

- іржа тополі

21.

Monilinia fructicola (Winter) Honey

- плодова гниль

22.

Mycosphaerella dearnessii M.E. Barr

- коричневий плямистий опік хвої

23.

Mycosphaerella gibsonii H.C. Evans

- коричневий опік хвої сосни

24.

Mycosphaerella laricis-leptolepidis K. Ito, K. Sato & M. Ota

- септоріоз хвої японської модрини

25.

Mycosphaerella populorum G.E. Thompson

- септоріоз, плямистість листя, рак, опік тополі

26.

Ophiostoma wageneri (Goheen & Cobb) Harrington

- почорніння коріння

27.

Phialophora cinerescens (Wollenweber) van Beyma

- фіалофорне в'янення гвоздики

28.

Phellinus weirii (Murrill) R.L. Gilbertson

- жовта кільцева гниль

29.

Phoma andigena Turkensteen

- чорний опік, фомозна плямистість листя картоплі

30.

Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart

- плямистість яблуні

31.

Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Hennebert

- техаська коренева гниль

32.

Phytophthora fragariae Hickrnan

- фітофтороз коренів суниці

33.

Puccinia horiana P. Hennings

- біла іржа хризантем

34.

Stenocarpella macrospora (Earle) Sutton

- диплодіоз кукурудзи

35.

Stenocarpella maydis (Berkeley) Sutton

- диплодіоз кукурудзи

36.

Thecaphora solani (Thirumulachar & O'Brien) Mordue

- сажка картоплі

37.

Tilletia indica Mitra

- індійська сажка пшениці.

Бактеріальні хвороби

1.

Burkholderia caryophylli (Burkholder) Yabuuchi et al.

- бактеріальний вілт гвоздики

2.

Erwinia stewartii (Smith) Dye., Pantoea stewartii, Xanthomonas stewartii Dowson

- бактеріальне в'янення кукурудзи

3.

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi

- бура гниль картоплі

4.

Xanthomonas campestris pv. hyacinthi (Wakker) Dovson.

- жовта хвороба гіацинтів

5.

Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Ishyama) Swings et al.

- бактеріальний опік рису

6.

Xanthomonas oryzae pv. oryzicola (Fang et al.) Swings et al

- бактеріальна строкатість рису

7.

Xylella fastidiosa Wells et al.

- бактеріоз винограду (хвороба Пірса)

8.

Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.

- бактеріальне в'янення винограду

Вірусні хвороби

1.

Cherry little cherry closterovirus (non-European)

- клостеровірус дрібноплідності вишні (черешні)

2.

Cherry rasp leaf nepovirus

- неповірус рашпілеподібності листя черешні

3.

Chrysanthemum stem necrosis tospovirus

- тосповірус некрозу стовбура хризантем

4.

Chrysanthemum stunt pospoviroid

- віроїд уповільнення росту хризантем

5.

Impatiens necrotic spot tospovirus

- тосповірус некротичної плямистості

6.

Peach rosette mosaic nepovirus

- мозаїка розеток персика

7.

Potato Andean mottle comovirus

- комовірус андійської плямистості картоплі

8.

Potato black ringspot nepovirus

- вірусна чорна кільцева плямистість картоплі

9.

Potato yellow dwarf nucleorhabdovirus

- рабдовірус жовтої карликовості картоплі

10.

Potato yellow vein crinivirus

- вірус пожовтіння жилок листя картоплі

11.

Raspberry ringspot nepovirus

- неповірус кільцевої плямистості малини

12.

Strawberry latent C virus

- латентна C-вірусна хвороба суниці

13.

Tobacco ringspot nepovirus

- неповірус кільцевої плямистості тютюну

14.

Tomato ringspot nepovirus

- неповірус кільцевої плямистості томатів.

Нематоди

1.

Aphelenchoides besseyi Christie

- рисова нематода

2.

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner and Buhrer) Nickle

- соснова стовбурова нематода

3.

Globodera pallida (Stone) Behrens

- бліда картопляна нематода

4.

Heterodera glycines Ichinohe

- соєва нематода

5.

Meloidogyne chitwoodi Golden, O'Bannon, Santo & Finley

- колумбійська галова нематода

6.

Meloidogyne fallax Karssen

- несправжня колумбійська нематода

7.

Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne & Allen

- несправжня галова нематода

8.

Radopholus similis (Cobb) Thorne

- бананова свердлова нематода.

Бур'яни

1.

Ambrosia psilostachya D.C.

- амброзія багаторічна

2.

Ambrosia trifida L.

- амброзія трироздільна

3.

Bidens pilosa L.

- череда волосиста

4.

Bidens bipinnata L.

- череда двічіпірчаста

5.

Helianthus californicus D.C.

- соняшник каліфорнійський

6.

Helianthus ciliaris D.C.

- соняшник війчастий

7.

Ipomea hederaseae L.

- іпомея плющеподібна

8.

Ipomea lacunosa L.

- іпомея ямчаста

9.

Iva axillaris Pursh.

- бузинник пазушний

10.

Polygonum pensylvanicum L.

- гірчак пенсільванський

11.

Raimania laciniata Hill.

- райманія розсічена

12.

Solanum carolinense L.

- паслін каролінський

13.

Solanum elaeagnifolium Cav.

- паслін лінійнолистий

14.

Solanum triflorum Nutt.

- паслін триквітковий

15.

Striga lutea Lour.

- стрига жовта

16.

Striga euphrasioides Benth.

- стрига очанкоподібна

17.

Striga hermontica Benth.

- стрига єгипетська.

A-2
Карантинні організми, обмежено поширені в Україні

Комахи

1.

Diabrotica virgifera virgifera Le Conte

- західний кукурудзяний жук

2.

Frankliniella occidentalis Perg.

- західний квітковий трипс

3.

Hyphantria cunea Drury

- американський білий метелик

4.

Phthorimaea operculella Zell.

- картопляна міль.

Хвороби рослин

Грибкові хвороби

1.

Mycosphaerella linicola Naumov

- пасмо льону

2.

Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

- рак картоплі.

Бактеріальні хвороби

1.

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

- бактеріальний опік плодових.

Вірусні хвороби

1.

Beet necrotic yellow vein furovirus

- вірусне некротичне пожовтіння жилок цукрового буряку (ризоманія)

2.

Plum pox potyvirus

- потівірус шарки сливи (віспа).

Нематоди

1.

Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

- золотиста картопляна нематода.

Бур'яни

1.

Acroptilon repens L.

- гірчак повзучий (степовий)

2.

Ambrosia artemisiifolia L.

- амброзія полинолиста

3.

Cenchrus longispinus Fernald.

- ценхрус довгоголковий

4.

Guscuta alba J. Presl et C. Presl

- повитиця біла

5.

Cuscuta approximata Bab.

- повитиця зближена

6.

Cuscuta australis R. Br.

- повитиця південна

7.

Cuscuta basarabica Buia

- повитиця бесарабська

8.

Cuscuta campestris Yunck.

- повитиця польова

9.

Cuscuta epilinum Weihe

- повитиця льонова

10.

Cuscuta epithymum L.

- повитиця чебрецева

11.

Cuscuta europaea L.

- повитиця європейська

12.

Cuscuta gronovii Willd.

- повитиця Гронова

13.

Cuscuta lupuliformis Krock.

- повитиця хмельовидна

14.

Cuscuta monogyna Vahl.

- повитиця одностовпчикова

15.

Cuscuta suaveolens Ser.

- повитиця запашна

16.

Cuscuta trifolii Bab.

- повитиця конюшинна

17.

Cuscuta viciae Schultz

- повитиця викова

18.

Cuscuta Lehmanniana Bge.

- повитиця Лемана

19.

Sorghum halepense (L.) Pers.

- сорго алепське (гумай)

20.

Solanum rostratum Dunal.

- паслін колючий.

Регульовані некарантинні шкідливі організми

Комахи

1.

Lopholeucaspis japonica Cock.

- японська паличкоподібна щитівка

2.

Quadraspidiotus perniciosus Comst.

- каліфорнійська щитівка

3.

Viteus vitifolii Fitch.

- виноградна філоксера.

Хвороби рослин

Бактеріальні хвороби

1.

Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicum (Spieckermann & Kotthoff)

- кільцева гниль картоплі

2.

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

- бактеріальна плямистісь листя кісточкових

3.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

- чорна бактеріальна плямистість пасльонових.

Вірусні хвороби

1.

Potato spindle tuber pospiviroid

- віроїд веретеноподібності бульб картоплі

2.

Tomato spotted wilt tospovirus

- вірус плямистості томату (вілт).

Нематоди

1.

Ditylenchus destructor Thorne

- стеблова нематода картоплі

2.

Ditylenchus dipsaci Filipjev

- стеблова нематода.

Бур'яни

1.

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle

- айлант найвищий (китайський ясен).

На основі пункту 2 статті 34 і пункту 2 статті 35 Закону про здоров'я рослин ("Службовий вісник РС" N 41/09),

Міністр сільського, лісового і водного господарства схвалив

Положення про список шкідливих організмів і списки рослин, рослинних продуктів та об'єктів регулювання

("Службовий вісник РС", N 7/2010 і 22/2012)

Список IA частина I
ШКІДЛИВІ ОРГАНІЗМИ, ПРО ЯКІ НЕМАЄ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ЇХ НАЯВНОСТІ НА ТЕРИТОРІЇ РЕСПУБЛІКИ СЕРБІЯ, І ВВЕЗЕННЯ ТА ПОШИРЕННЯ ЯКИХ У РЕСПУБЛІЦІ СЕРБІЯ ЗАБОРОНЕНІ

Комахи та кліщі на всіх стадіях їх розвитку

1) Acleris spp. (неєвропейські види - Acleris gloverana, Acleris variana)

2) Aculops fuchsiae

3) Agrilus planipennis

4) Aleurocanthus spp.

5) Anoplophora chinensis

6) Anoplophora malasiaca

7) Anoplophora glabripennis

8) Anthonomus bisighifer

9) Anthonomus quadrigibbus

10) Anthonomus signatus

11) Aonidiella citrine

12) Arrhenodes minutus

13) Aschistonyx eppoi

14) Bemisia tabaci (неєвропейські види) варіант вірусу:

a) Bean golden mosaic begomovirus,

b) Cowpea mild mottle carlavirus,

v) Euphorbia mosaic begomovirus,

g) Lettuce infections yellows crinivirus,

d) Pepper mild tigre begomovirus,

) Squash leaf curl begomovirus,

e) Tomato mottle begomovirus

15) Blitopertha orientalis (Anomala orientalis)

16) Callosobruchus chinensis

17) Carposina niponensis

18) Ceratitis capitata

19) Choristoneura spp. (неєвропейські види)

20) Cicadellidae (неєвропейські види) як варіант Xylella fastidiosa:

a) Carneocephala fulgida,

b) Draeculacephala minerva,

v) Graphocephala atropunctata

21) Circulifer haematoceps

22) Circulifer tenellus

23) Conotrachelus nenuphar

24) Cydia inopinata

25) Cydia packardi

26) Cydia prunivora

27) Dendrolimus sibiricus

28) Diabrotica barberi

29) Diabrotica undecimpunctata subsp. Howardi

30) Diabrotica undecimpunctata subsp. undecimpunctata

31) Diabrotica virgifera zeae

32) Diaphorina citri

33) Dryocosmus kuriphilus

34) Eotetranychus lewisi

35) Eutetranychus orientalis

36) Gonipterus scutellatus

37) Helicoverpa zea

38) Hishomonus phycitis

39) Liriomyza huidobrensis

40) Liriomyza sativae

41) Listronotus bonariensis

42) Lopholeucaspis japonica

43) Maconellicoccus hirsutus

44) Margarodes, spp. неєвропейські види:

a) Margarodes vitis

b) Margarodes vredendalensis

v) Margarodes prieskaensis

45) Monochamus spp. (неєвропейські види)

46) Myndus crudus

47) Naupactus leucoloma

48) Nemorimyza (Amauromyza) maculosa

49) Numonia pyrivorella

50) Oligonychus perditus

51) Opogona sacchari

52) Parasaissetia nigra

53) Phyllocnistis citrella

54) Pissodes spp. (неєвропейські види)

55) Popillia japonica

56) Premnotrypes spp. (неєвропейські види)

57) Pseudopityophthorus minutissimus

58) Pseudopityophthorus pruinosus

59) Rhizoecus hibisci

60) Rhynchophorus palmarum

61) Scaphoideus luteolus

62) Scirtothrips aurantii

63) Scirtothrips citri

64) Scirtothrips dorsalis

65) Scolytidae spp. (неєвропейські види)

66) Spodoptera eridania

67) Spodoptera frugiperda

68) Spodoptera littoralis

69) Spodoptera litura

70) Stenotarsonemus laticeps

71) Tecia solanivora

72) Tephritidae (неєвропейські види):

a) Anastrepha fraterculus,

b) Anastrepha ludens,

v) Anastrepha obliqua,

g) Anastrepha suspensa,

d) Bactrocera cucurbitae,

) Bactrocera dorsalis,

e) Bactrocera tryoni,

) Bactrocera tsuneonis,

z) Bactrocera zonata,

i) Ceratitis quinaria,

j) Ceratitis rosa,

k) Dacus ciliatus,

l) Epochra canadensis,

lj) Euphranta japonica,

m) Rhagoletis cingulata,

n) Rhagoletis completa,

nj) Rhagoletis fausta,

o) Rhagoletis indifferens,

p) Rhagoletis mendax,

r) Rhagoletis pomonella,

s) Rhagoletis ribicola,

t) Rhagoletis suavis,

c) Trirhithfromyia cyanescens

73) Tetranychus evansi

74) Thrips palmi

75) Toxoptera citricida

76) Trioza erytreae

77) Trogoderma granaria

78) Unaspis citri

Нематоди

1) Aphelenchoides besseyi

2) Bursaphelenchus xylophilus

3) Globodera pallida

4) Hirschmanniella spp., окрім Hirschmanniella gracilis

5) Longidorus diadecturus

6) Meloidogyne chitwoodi

7) Meloidogyne fallax

8) Nacobbus aberrans

9) Radopholus citrophilus

10) Radopholus similis

11) Xiphinema americanum sensu lato (неєвропейські види)

12) Xiphinema californicum

13) Xiphinema rivesi

Бактерії та фітоплазми

1) Acidovorax avenae subsp. Citrulli

2) Burkholderia (Pseudomonas) caryophylli

3) Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus

4) Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus

5) Elmphloem necrosis phytoplasma

6) Erwinia chrysanthemi pv. Dianthicola

7) Liberobacter africanum

8) Liberobacter asiaticum

9) Lime witches' broom phytoplasma

10) Palm lethal yellowing phytoplasma

11) Pantoea stewartii

12) Peach rosette phytoplasma

13) Peach X-disease phytoplama

14) Peach yellows phytoplasma

15) Pseudomonas syringae pv. Persicae

16) Ralstonia (Pseudomonas) solanacearum

17) Spiroplasma citri

18) Stolbur phytoplasma

19) Strawberry witchesp' broom phytoplasma

20) Xanthomonas arboricola pv. pruni (X. campestris pv. pruni)

21) Xanthomonas axonopodis pv. citri (X. campestris pv. citri)

22) Xanthomonas axonopodis pv. dieffenbachiae (X. campestris pv. dieffenbachiae)

23) Xanthomonas oryzae pv. Oryzae

24) Xanthomonas oryzae pv. Oryzicola

25) Xanthomonas translucens pv. translucens (X. campestris pv. translucens)

26) Xylella fastidiosa

27) Xylophilus ampelinus

Гриби

1) Alternaria gaisen (kikuchiana) і A. mali

2) Anisogramma anomala

3) Apiosporina morbosa

4) Atropellis spp

5) Botryosphaeria berengeriana f. sp. Piricola

6) Botryosphaeria laricina

7) Ceratocystis fagacearum і njeni vektori Pseudopityophthorus minutissimus і Pseudopityophthorus pruinosus

8) Ceratocystis fimbriata f. sp. Platani

9) Ceratocystis virescens

10) Chrysomyxa arctostaphyli

11) Ciborinia camelliae

12) Cronartium spp. (неєвропейські популяції)

13) Deuterophoma (Phoma) tracheiphila

14) Diaporthe vaccinii

15) Eisinoe spp. на Citrus spp.

16) Endocronartium spp. (неєвропейські види)

17) Fusarium oxysporum f. sp. Albedinis

18) Guignardia citricarpa (усі соєві патогени для Citrus spp.)

19) Gymnosporangium spp. (неєвропейські види)

20) Melampsora farlowii

21) Melampsora medusa

22) Monilinia fructicola

23) Mycosphaerella dearnessii

24) Mycosphaerella gibsonii

25) Mycosphaerella laricis-leptolepidis

26) Mycosphaerella populorum

21) Phaeoramularia angolensis

28) Pheltinus weirii (Inonotus weirii)

29) Phialophora cinerescens

30) Phoma andina

31) Phyllosticta solitaria

32) Phymatotrichopsis omnivore (Trechispora brinkmannii)

33) Phytophthora fragariae var. fragariae

34) Phytophtora ramorum

35) Puccinia pittieriana

36) Septoria lycopersici var. malagutii

37) Stegophora ulmea

38) Stenocarpella macrospora

39) Stenocarpella maydis

40) Synchytrium endobioticum

41) Thecaphora solani

42) Tilletia controversa

43) Tilletia indica

44) Venturia nashicola

Віруси та подібні організми

1) Apple mosaic virus (на Rubus spp.)

2) Beet curly top curtovirus (неєвропейські ізоляти)

3) Beet leaf curl rhabdovirus

4) Black raspberry latent virus

5) Cherry leaf roll virus (на Rubus spp.)

6) Cherry necrotic rusty mottle disease

7) Chrysanthemum stem necrosis tospovirus

8) Chrysanthemum stunt pospiviroi

9) Citrus blight disease

10) Citrus leprosis rhabdovirus

11) Citrus mosaic badnavirus

12) Citrus ringspot virus

13) Citrus tatter leaf capillovirus

14) Citrus tristeza closterovirus

15) Citrus vein enation virus

16) Coconut cadang-cadang cocadviroid

17) Cucumber vein yellowing ipomovirus

18) Elm phlem necrosis mycopiasma

19) Little cherry virus-1 і Little cherry virus-2

20) Неєвропейські ізоляти: Potato A potyvirus, Potato leaf roll luteovirus, Potato M carlavirus, Potato S carlavirus, Potato X potexvirus, Potato V potyvirus, Potato Y potyvirus (включаючи соєві Yo, Yn і Yc)

21) Pepino mosaic potexvirus

22) Raspberry ringspot virus

23) Satsuma dwarf virus

24) Strawberry crinkle virus

25) Strawberry latent ringspot virus

26) Tobacco ringspot virus

27) Tomato black ring virus

28) Tomato chlorosis crinivirus

29) Tomato yellow leaf curl begomovirus

30) Tomato ringspot virus

31) Віруси і подібні до вірусів організми картоплі:

a) Andean potato latent tymovirus,

b) Andean potato mottle comovirus,

v) Arracacha B virus (oca soj),

g) Potato black ringspot nepovirus,

d) Potato spindle tuber viroid,

) Potato T capillovirus

32) Віруси і подібні до вірусів організми на: Cydonia spp., Fragaria, Malus, Prunus, Pyrus, Ribes, Rubus, і Vitis, як:

a) Blueberry leaf mottle virus

b) Cherry rasp leaf virus

v) Peach American mosaic virus

g) Peach rosette mosaic virus

d) Peach phony rickettsia

) American plum line pattern virus

e) Raspberry leaf curl virus

) Strawberry latent C virus

z) Strawberry vein banding virus

i) Неєвропейські віруси і подібні до вірусів організми на Cydonia spp., Fragaria, Malus, Prunus, Pyrus, Ribes, Rubus, і Vitis,

33) Віруси, які переносить Bemisia tabaci:

a) Bean golden mosaic begomovirus,

b) Cowpea mild mottle carlavirus,

v) Euphorbia mosaic begomovirus,

g) Lettuce infections yellows crinivirus,

d) Pepper mild tigre begomovirus,

) Squash leaf curl begomovirus,

e) Tomato mottle begomovirus

Рослини-паразити

1) Arceuthobium spp. (неєвропейські)

Список IA частина II
ШКІДЛИВІ ОРГАНІЗМИ, ПРО ЯКІ НЕМАЄ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ЇХ НАЯВНОСТІ НА ОБМЕЖЕНІЙ ТЕРИТОРІЇ РЕСПУБЛІКИ СЕРБІЯ, І ВВЕЗЕННЯ ТА ПОШИРЕННЯ ЯКИХ У РЕСПУБЛІЦІ СЕРБІЯ ЗАБОРОНЕНІ

Комахи та кліщі на всіх стадіях їх розвитку

1) Cacoecimorpha pronubana

2) Frankliniella occidentalis

3) Helicoverpa armigera

4) Liriomyza bryoniae

5) Liriomyza trifolii

6) Metcalfa pruinosa

7) Obolodiplosis robiniae

8) Scaphoideus titanus

Нематоди

1) Aphelenchoides fragariae

2) Ditylenchus destructor

3) Ditylenchus dipsaci

4) Globodera rostochiensis

Бактерії та фітоплазми

1) Candidatus Phytoplasma mali (Apple proliferation phytoplasma)

2) Candidatus Phytoplasma prunorum (European stone fruit yellows phytoplasma)

3) Candidatus Phytoplasma pyri (Pear decline phytoplasma)

4) Clavibacter michiganensis subsp. Michiganensis

5) Curtobacterium flaccumfaciens ssp. Flaccumfaciens

6) Erwinia amylovora

7) Grapevine flavescence doree phytoplasma

8) Xanthomonas arboricola pv. corylina (X. campestris pv. corylina)

9) Xanthomonas fragariae

Гриби

1) Chrysomixa pirolata

2) Colletotrichum acutatum на ягоди

3) Didymella ligulicola

4) Gremmeniella abietina

5) Phytophthora fragariae вар. rubi

6) Puccinia horiana

Віруси та подібні організми

1) Arabis mosaic virus

2) Impatiens necrotic spot tospovirus

3) Peach latent mosaic viroid

4) Plum pox virus

5) Strawberry mild yellow edge potexvirus

6) Tomato spotted wilt tospovirus

Бур'яни

1) Amaranthus deflexus

2) Amaranthus graecizans

3) Amaranthus hybridus

4) Ambrosia artemisiifolia

5) Ambrosia trifida

6) Amorpha fruticosa

7) Asclepias syriaca

8) Aster lanceolatus

9) Aster novi-belgii

____________

Опрос