Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол о внесении изменений в Конвенцию между Правительством Украины и Правительством Чешской Республики об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и имущество

Страны - участницы
Протокол, Конвенция от 21.10.2013
действует с 09.12.2015

ПРОТОКОЛ
про внесення змін до Конвенції між Урядом України і Урядом Чеської Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно

21 жовтня 2013 року

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 21.10.2013
ДАТА РАТИФІКАЦІЇ УКРАЇНОЮ: 04.11.2015*
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 09.12.2015

Додатково див. розпорядження
 Кабінету Міністрів України
 від 16 вересня 2015 року N 976-р

Уряд України і Уряд Чеської Республіки,

бажаючи укласти Протокол про внесення змін до Конвенції між Урядом України і Урядом Чеської Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно, яка вчинена у м. Київ 30 червня 1997 року (далі - "Конвенція"),

домовилися про таке:

Стаття 1

Підпункт а) пункту 3 статті 2 Конвенції повинен бути змінений наступним чином:

"а) в Україні:

(далі - український податок);"

Стаття 2

Пункт 2 статті 3 Конвенції повинен бути змінений наступним чином:

"2. Під час застосування у будь-який час цієї Конвенції Договірною Державою будь-який термін, не визначений у Конвенції, має те значення, яке надається йому на той момент законодавством цієї Держави щодо податків, на які поширюється дія цієї Конвенції, якщо з контексту не випливає інше. Будь-яке значення такого терміна, яке надається йому за чинним податковим законодавством цієї Держави, превалює над значенням, що надається цьому терміну за іншими законами цієї Держави".

Стаття 3

Пункт 1 статті 4 Конвенції повинен бути змінений наступним чином:

"1. Для цілей цієї Конвенції термін "резидент Договірної Держави" означає будь-яку особу, яка за законодавством цієї Держави підлягає оподаткуванню в ній на підставі місця проживання, постійного місця перебування, місця управління, місця реєстрації або іншого аналогічного критерію, а також включає цю Державу і будь-яку її адміністративно-територіальну одиницю чи місцевий орган влади. Цей термін, проте, не включає будь-яку особу, яка підлягає оподаткуванню в цій Державі лише стосовно доходів із джерел у цій Державі або стосовно майна, що в ній знаходиться".

Стаття 4

1. Підпункт b) пункту 3 статті 5 Конвенції повинен бути змінений, замінивши фразу "три місяці" на фразу "шість місяців".

2. Підпункт е) пункту 4 статті 5 Конвенції повинен бути змінений наступним чином:

"е) утримання постійного місця діяльності виключно з метою здійснення для підприємства будь-якої іншої діяльності, яка має підготовчий або допоміжний характер;".

Стаття 5

1. Пункт 1 статті 8 Конвенції повинен бути замінений наступним чином:

"1. Прибутки, одержані підприємством Договірної Держави від експлуатації морських, річкових, повітряних суден, дорожнього або залізничного транспорту у міжнародних перевезеннях, оподатковуються лише в цій Державі."

2. Пункт 2 статті 8 Конвенції повинен бути змінений, замінивши слова "Для цілей цієї статті" словами "Для цілей цієї Конвенції".

Стаття 6

Пункт 3 статті 10 Конвенції повинен бути змінений наступним чином:

"3. Термін "дивіденди" у разі використання в цій статті означає дохід від акцій або інших прав, які не є борговими вимогами, що дають право на участь у прибутку, а також дохід від інших корпоративних прав або іншого доходу, який підлягає такому самому оподаткуванню, як дохід від акцій відповідно до законодавства тієї Держави, резидентом якої є компанія, що розподіляє або сплачує прибуток".

Стаття 7

1. Пункт 3 статті 11 Конвенції повинен бути змінений наступним чином:

"3. Незважаючи на положення пункту 2, проценти, що виникають в Договірній Державі, звільняються від оподаткування в такій Договірній Державі, якщо вони одержуються, та фактично належать, або одержуються у зв'язку з позиками або кредитами, наданими, гарантованими чи застрахованими Урядом, територіально-адміністративною одиницею або місцевими органами влади іншої Договірної Держави, або Центральним Банком такої іншої Держави або будь-яким фінансовим інститутом, який належить або контролюється Урядом такої іншої Держави.

Для цілей цього пункту термін "Центральний Банк" та "будь-який фінансовий інститут, що належить або контролюється Урядом такої іншої Держави" означає, якщо з контексту не випливає інше:

a) в Україні:

b) в Чеській Республіці:

2. Два речення повинні бути додані до пункту 4 статті 11 Конвенції, в наступній редакції:

"Штрафні санкції за несвоєчасні платежі не вважаються процентами для цілей цієї статті. Термін "проценти" не включає будь-який дохід, який розглядається як дивіденди відповідно до положень пункту 3 статті 10".

3. Пункт 5 статті 11 Конвенції повинен бути змінений, замінивши фразу "Положення пунктів 1 та 2" на фразу "Положення пунктів 1, 2 та 3".

4. Перше речення пункту 6 статті 11 Конвенції повинно бути змінене наступним чином:

"6. Вважається, що проценти виникають у Договірній Державі, якщо платником є резидент цієї Держави".

Стаття 8

1. Пункт 3 статті 12 Конвенції повинен бути змінений наступним чином:

"3. Термін "роялті" у разі використання в цій статті означає платежі будь-якого виду, що одержуються як винагорода за користування або за надання права користування будь-яким авторським правом на літературні твори, твори мистецтва або науки, в тому числі кінематографічні фільми, фільми або плівки або інші засоби зображення або відтворення звуку, що використовуються для телебачення чи радіомовлення, будь-яким патентом, торговою маркою, дизайном або моделлю, планом, таємною формулою або процесом, або за користування чи надання права на користування промисловим, комерційним або науковим обладнанням, або за інформацію, щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау)".

2. Перше речення пункту 6 статті 12 Конвенції повинно бути змінене наступним чином:

"6. Вважається, що роялті виникають у Договірній Державі, якщо платником є резидент цієї Держави".

Стаття 9

Пункт 2 статті 13 Конвенції повинен бути змінений наступним чином:

"2. Доходи, що одержуються резидентом Договірної Держави від відчуження акцій або інших прав, які складають більш ніж 50 процентів їхньої вартості прямо або опосередковано від нерухомого майна, розташованого в іншій Договірній Державі, можуть оподатковуватися в такій іншій Державі".

Стаття 10

Пункт 5 статті 15 Конвенції повинен бути змінений наступним чином:

"5. Незважаючи на попередні положення цієї статті, винагорода, одержувана у зв'язку з роботою за наймом, що здійснюється на борту судна, човна, літака, дорожнього або залізничного транспортного засобу, що експлуатується підприємством Договірної Держави у міжнародних перевезеннях, можуть оподатковуватись у цій Державі".

Стаття 11

Пункт 3 статті 18 Конвенції повинен бути змінений наступним чином:

"3. Незважаючи на положення пункту 1 цієї статті і положення підпункту b) пункту 2 статті 19 цієї Конвенції, пенсії та інші подібні винагороди, та будь-які ануїтети, що сплачуються за державним пенсійним забезпеченням, які є частиною системи соціального забезпечення Договірної Держави, її адміністративно-територіальної одиниці або місцевого органу влади, підлягають оподаткуванню тільки в цій Державі".

Стаття 12

Стаття 23 Конвенції повинна бути змінена наступним чином:

"Стаття 23
Усунення подвійного оподаткування

1. У випадку резидента України, подвійне оподаткування усувається наступним чином:

Якщо резидент України одержує доход або володіє майном, які, згідно з положеннями цієї Конвенції можуть оподатковуватись у Чеській Республіці, Україна дозволить:

a) вирахувати з податку на доход цього резидента суму, рівну податку на доход, сплаченому в Чеській Республіці;

b) вирахувати з податку на майно цього резидента суму, рівну податку на майно, сплаченому в Чеській Республіці.

Ці вирахування у будь-якому випадку не повинні перевищувати ту частину податку з доходу або майна, підраховану до надання вирахування стосовно доходу або майна, який може оподатковуватись податком в Чеській Республіці залежно від обставин.

2. Відповідно до положень законів Чеської Республіки щодо усунення подвійного оподаткування, у випадку резидента Чеської Республіки, подвійне оподаткування усувається наступним чином:

Чеська Республіка при оподаткуванні своїх резидентів може включати в податкову базу такі податки, які стягуються з доходу або майна, які відповідно до положень цієї Конвенції можуть також оподатковуватись в Україні, але дозволить вирахувати з суми податку підраховану на таку базу суму, яка рівна податку сплаченому в Україні. Такі вирахування не повинні перевищувати ту частину чеського податку, підраховану до надання вирахування, яка відповідає доходу або майну, які відповідно до положень цієї Конвенції, можуть оподатковуватись в Україні.

3. Якщо відповідно до будь-якого положення цієї Конвенції одержаний доход або майно, яким володіє резидент Договірної Держави, звільнено від податку у цій Державі, така Держава може, проте, при нарахуванні суми податку на залишок доходу або майна такого резидента, прийняти до уваги звільнений від податку доход або майно".

Стаття 13

1. Пункт 3 статті 24 Конвенції повинен бути змінений наступним чином:

"3. Оподаткування постійного представництва, яке підприємство Договірної Держави має в іншій Договірній Державі або резидента Договірної Держави, що надає в такій іншій Державі незалежні особисті послуги з розташованої там постійної бази, не буде менш сприятливим у цій іншій Державі, ніж оподаткування підприємств або резидентів цієї іншої Держави, які здійснюють подібну діяльність".

2. Пункт 7 статті 24 Конвенції повинен бути змінений наступним чином:

"7. Положення цієї статті, незважаючи на положення статті 2, застосовуються до податків будь-якого виду та роду".

Стаття 14

Стаття 26 Конвенції повинна бути змінена наступним чином:

"Стаття 26
Обмін інформацією

1. Компетентні органи Договірних Держав обмінюються інформацією, яка, як передбачається, є справді необхідною для виконання положень цієї Конвенції або виконання, або застосування національних законодавств, що стосуються податків будь-якого виду та визначення, що стягуються від імені Договірних Держав або їх адміністративно-територіальних одиниць, або місцевих органів влади тією мірою, в якій оподаткування не суперечить цій Конвенції. Обмін інформацією не обмежується статтями 1 та 2.

2. Будь-яка інформація, одержана Договірною Державою, відповідно до пункту 1 вважається конфіденційною так само, як і інформація, одержана відповідно до національного законодавства цієї Держави і розкриватиметься тільки особам або органам влади (у тому числі судам і адміністративним органам), зайнятим оцінкою або збором, примусовим стягненням або судовим переслідуванням, або розглядом апеляцій стосовно податків, зазначених у пункті 1, або наглядом за вищенаведеним. Такі особи або органи використовують інформацію тільки з цією метою. Вони можуть розкривати інформацію в ході відкритого судового засідання або в судових рішеннях.

3. У жодному випадку положення пункту 1 та 2 не слід тлумачити як такі, що покладають на Договірні Держави зобов'язання:

a) здійснювати адміністративні заходи, що суперечать законодавству та адміністративній практиці однієї або іншої Договірної Держави;

b) надавати інформацію, яку неможливо одержати за законодавством або в ході звичайного управління однієї або іншої Договірної Держави;

c) надавати інформацію, яка розкриватиме будь-яку торговельну, підприємницьку, промислову, комерційну або професійну таємницю або торговельний процес, або інформацію, розкриття якої суперечило б інтересам державної політики.

4. Якщо інформація запитується Договірною Державою відповідно до цієї статті, друга Договірна Держава використовує свої засоби щодо збору інформації з метою отримання інформації стосовно якої здійснено запит, навіть тоді, коли ця друга Держава може не потребувати такої інформації для своїх власних податкових цілей. Зобов'язання, яке міститься у попередньому реченні, підлягає обмеженням, що містяться у пункті 3, але у жодному випадку такі обмеження не будуть розглядатися як такі, що дозволяють Договірній Державі відмовлятись від надання інформації виключно з тієї причини, що вона не має національного інтересу щодо такої інформації.

5. У жодному випадку положення пункту 3 не розглядаються як такі, що дозволяють Договірній Державі не надавати інформацію виключно тому, що інформація належить банку, іншій фінансовій установі, призначеній особі (номінальному власнику) або особі, що діє як агент або довірена особа, або тому, що вона відноситься до майнових часток в особі".

Стаття 15

Для цілей цієї Конвенції домовилися:

a) Переваги передбачені цією Конвенцією не надаються компаніям жодної з Договірних Держав, якщо метою створення та існування таких компаній є отримання переваг відповідно до цієї Конвенції, які інакше не могли б бути доступні;

b) Положення цієї Конвенції у жодному випадку не перешкоджатимуть Договірній Державі застосовувати положення її внутрішнього законодавства, направлених на запобігання ухиленню та уникненню від оподаткування;

c) Компетентний орган Договірної Держави, після консультацій з компетентним органом іншої Договірної Держави, відмовляє у наданні переваг передбачених цією Конвенцією будь-якій особі, або стосовно будь-якої операції, якщо, на їхню думку, надання таких переваг призведе до зловживань положеннями цієї Конвенції.

Стаття 16

Договірні Держави повідомляють одна одну письмово дипломатичними каналами про завершення відповідних внутрішньодержавних процедур необхідних для набрання чинності цим Протоколом. Цей Протокол, який є невід'ємною частиною Конвенції, набирає чинності з дати такого останнього повідомлення, та його положення будуть застосовуватись в обох Державах для податкових періодів, починаючи з або після 1 січня календарного року наступного за роком, у якому Протокол набирає чинності.

На посвідчення чого ті, що нижче підписалися, відповідним чином на те уповноважені, підписали цей Протокол.

Учинено у м. Київ "21" жовтня 2013 року в двох примірниках, кожний українською, чеською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення будь-яких розбіжностей переважну силу матиме текст, викладений англійською мовою.

____________
* Ратифіковано Законом України від 04 листопада 2015 року N 747-VIII ("Офіційний вісник України", 2015 р., N 95, ст. 3260)

 

За Уряд України

За Уряд
Чеської Республіки

Опрос