Идет загрузка документа (97 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение о финансировании программы "Местное развитие, ориентированное на общественность - этап III"

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 20.12.2013

УГОДА
про фінансування програми "Місцевий розвиток, орієнтований на громадськість - етап III"

ДАТА ПІДПИСАННЯ:

18.12.2013*
20.12.2013

ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ:

20.12.2013

Особливі умови

Уряд України (далі - "Бенефіціар"),

з однієї Сторони, та

Європейський Союз (далі - "ЄС"), представлений Європейською Комісією (далі - "Комісія"),

з іншої Сторони,

домовились про таке:

СТАТТЯ 1 - ХАРАКТЕР ТА МЕТА ОПЕРАЦІЇ

1.1 ЄС зробить внесок у фінансування такої програми:

Номер програми/проекту: ENPI/2012/024-267

Назва: Місцевий розвиток, орієнтований на громадськість - етап III

далі - "Програма", яку описано в Технічних і адміністративних положеннях (Додаток II).

1.2 Реалізація цієї Програми буде здійснюватися відповідно до Угоди про фінансування та додатків до неї:

СТАТТЯ 2 - ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ТА ФІНАНСОВИЙ ВНЕСОК ЄС

2.1 Загальна вартість Програми становить 23800000 євро.

2.2 ЄС бере на себе зобов'язання щодо здійснення фінансування обсягом максимум 23000000 євро. Розподіл фінансової участі ЄС за статтями бюджету включено до Технічних і адміністративних положень (Додаток II).

СТАТТЯ 3 - ВНЕСОК БЕНЕФІЦІАРА

3.1 Внесок Бенефіціара до Програми становить нуль євро.

3.2 Оскільки внесок Бенефіціара не є фінансовим, передбачені заходи буде докладно викладено в Технічних і адміністративних положеннях (Додаток II).

СТАТТЯ 4 - ВИКОНАННЯ

4.1 Стаття 3 Загальних умов не буде застосовуватися до цієї Угоди про фінансування і реалізація Програми буде здійснюватися Комісією, яка діє для та на користь Бенефіціара.

4.2 Наведені далі положення Загальних умов не будуть застосовуватися до цієї Угоди про фінансування: Статті 1.3, 5, 6, 7, 8.2, 8.3, 11, 16.2, 17, 19.4, 20.6, 22.3, 22.4 та 22.6.

4.3 Нижченаведені положення Загальних умов будуть замінені такими положеннями:

4.3.1 Стаття 2.2: Якщо виникає ризик перевитрати загальної суми, яка визначена цією Угодою про фінансування, Комісія може вдатися або до зменшення обсягу проекту, або до використання власних резервів Бенефіціара після погодження з ним чи інших резервів, що походять з будь-яких джерел, крім ЄС.

4.3.2 Стаття 2.3: У разі неможливості зменшення обсягу проекту або покриття перевитрати з власних резервів Бенефіціара чи з інших резервів Комісія може прийняти рішення щодо виділення додаткових фінансових ресурсів з боку ЄС. Якщо буде ухвалено таке рішення, фінансування надмірних витрат повинно здійснюватися без порушення відповідних правил та процедур ЄС, шляхом додаткового фінансового внеску, розмір якого визначається Комісією.

4.3.3 Стаття 18.1: На кожен проект, що фінансується ЄС, поширюються відповідні правила проведення комунікаційних та інформаційних заходів. Такі заходи повинні визначатися за погодженням з Комісією.

4.3.4 Стаття 19.1: Бенефіціар має вжити відповідних заходів для недопущення незаконних дій, шахрайства та корупції, а також, на вимогу Комісії, починати процесуальні дії з метою повернення помилково сплачених коштів. Бенефіціар повинен інформувати Комісію про всі вжиті заходи.

4.3.5 Стаття 19.3: Бенефіціар має негайно повідомити Комісію про будь-який випадок, що привернув увагу та викликав підозри щодо можливих порушень чи шахрайства.

СТАТТЯ 5 - ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

5.1 Термін виконання цієї Угоди про фінансування згідно з положеннями статті 4 "Період реалізації" Загальних умов починається з дати набрання чинності цією Угодою про фінансування і закінчується через 72 місяці після цієї дати.

5.2 Період практичної реалізації становить 48 місяців.

5.3 Завершальна стадія становить 24 місяці.

СТАТТЯ 6 - АДРЕСИ СТОРІН

Усі повідомлення, що стосуються виконання цієї Угоди про фінансування, повинні бути оформлені у письмовому вигляді, мати чітке посилання на Програму і надсилатися на такі адреси:

a) Бенефіціара

пан Ігор ПРАСОЛОВ
Міністр економічного
розвитку і торгівлі України
вул. М. Грушевського, 12/2
Київ, 01008 Україна
Факс: + 380 44 226 31 81

b) Комісії

пан Ян ТОМБІНСЬКІ
Голова Представництва
Представництво Європейського Союзу в Україні
вул. Володимирська, 101
Київ, 01033 Україна
Тел: + 380 44 390 80 10
Факс: + 380 44 390 80 15

СТАТТЯ 7 - ДОДАТКИ

7.1 Наведені нижче документи є додатками до цієї Угоди про фінансування і є її невід'ємною частиною:

Додаток I:

Загальні умови;

Додаток II:

Технічні і адміністративні положення.

7.2 У разі виникнення розбіжностей між положеннями Додатків і положеннями Особливих умов Угоди про фінансування, переважатимуть положення Особливих умов. У разі розбіжностей між положеннями Додатка I і Додатка II переважатимуть положення Додатка I.

СТАТТЯ 8 - ІНШІ ОСОБЛИВІ УМОВИ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО ПРОГРАМИ

8.1 Загальні умови доповнюються таким положенням:

8.1.1 Стаття 8.1 доповнюється таким положенням:

Для компонентів цієї Угоди про фінансування, які виконуються за принципом спільного управління застосовуються процедури організації, яку уповноважено реалізовувати Програму.

СТАТТЯ 9 - НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ЦІЄЮ УГОДОЮ ПРО ФІНАНСУВАННЯ

Ця Угода про фінансування набирає чинності з дати її підписання останньою зі Сторін і не пізніше 31 грудня 2013 року.

Укладено у двох примірниках українською та англійською мовами, кожний з яких має однакову силу, один з яких переданий Бенефіціару, а інший - Комісії. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення між текстом українською й англійською мовами текст англійською мовою матиме переважну силу.

____________
* Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року N 1018-р уповноважено Міністра економічного розвитку і торгівлі Прасолова Ігоря Миколайовича підписати зазначену Угоду

 

ВІД ІМЕНІ БЕНЕФІЦІАРА

ВІД ІМЕНІ КОМІСІЇ

Ігор ПРАСОЛОВ
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України

Міхаель КОЛЕР
Директор Програм сусідства
Генеральний директорат з питань
розвитку і співробітництва -
EuropeAid

Дата

Дата

 

ДОДАТОК I - ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

ЧАСТИНА I - ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТУ / ПРОГРАМИ

СТАТТЯ 1 - ЗАГАЛЬНИЙ ПРИНЦИП

1.1 Фінансовий внесок Європейського Союзу має обмежуватися сумою, зазначеною в Угоді про фінансування.

1.2 Умовою фінансування з боку ЄС є виконання Бенефіціаром зобов'язань, передбачених цією Угодою про фінансування.

1.3 Видатки Бенефіціара, які виникли до набрання чинності Угоди про фінансування, не можуть фінансуватись ЄС.

СТАТТЯ 2 - ПЕРЕВИТРАТА КОШТІВ ТА її ПОКРИТТЯ

2.1 Окремі випадки перевитрати бюджетних статей Угоди про фінансування мають врегульовуватися шляхом перерозподілу коштів в рамках загального бюджету, відповідно до статті 22 цих Загальних умов.

2.2 Якщо виникає ризик перевитрати загальної суми, яка визначена цією Угодою про фінансування, Бенефіціар повинен негайно повідомити про це Європейську Комісію та отримати від неї попередню згоду на застосування запланованих коригуючих заходів для покриття перевитрати, запропонувавши або зменшення обсягу проекту/програми, або використання власних резервів Бенефіціара, чи інших резервів, що походять з будь-яких джерел, крім ЄС.

2.3 У випадку неможливості зменшення обсягу проекту/програми або покриття перевитрати з власних резервів Бенефіціара чи з інших резервів, Європейська Комісія на основі відповідного обґрунтованого запиту Бенефіціара може прийняти рішення щодо виділення додаткових фінансових ресурсів з боку ЄС. Якщо Європейською Комісією буде ухвалене таке рішення, фінансування надмірних витрат має здійснюватися без порушення відповідних правил та процедур ЄС, шляхом додаткового фінансового внеску, розмір якого визначається Комісією.

ЧАСТИНА II - РЕАЛІЗАЦІЯ

СТАТТЯ 3 - ЗАГАЛЬНИЙ ПРИНЦИП

Відповідальність за реалізацію проекту/програми покладається на Бенефіціара.

СТАТТЯ 4 - ПЕРІОД РЕАЛІЗАЦІЇ

4.1 Період виконання Угоди про фінансування поділяється на дві стадії:

- період практичної реалізації, коли проводяться основні види діяльності. Ця стадія починається разом з набранням чинності Угоди про фінансування, та закінчується з початком завершальної стадії;

- завершальна стадія, впродовж якої проводяться остаточні аудити та оцінки, а також здійснюється технічне та фінансове закриття контрактів та кошторисів програм, що забезпечують реалізацію Угоди про фінансування. Ця стадія закінчується не пізніше ніж через 24 місяці після завершення стадії практичного виконання.

4.2 Витрати, пов'язані з основною діяльністю, можуть фінансуватися ЄС лише за умови, що вони були понесені впродовж періоду практичної реалізації. Витрати, пов'язані з проведенням остаточних аудитів та оцінок, а також з завершальними діями, вважатимуться прийнятними до кінця завершальної стадії.

4.3 Будь-який залишок внеску ЄС автоматично анулюється не пізніше ніж через шість місяців після завершення періоду реалізації.

4.4 У виключних, належним чином обґрунтованих випадках, може бути зроблений запит на подовження періоду практичної реалізації та, відповідно, періоду виконання. Якщо ініціатором такого запиту є Бенефіціар, то він має робитися щонайменше за три місяці до дати завершення періоду практичної реалізації та затверджуватися Комісією також до цієї дати.

4.5 У виключних, належним чином обґрунтованих випадках, по закінченню періоду практичної реалізації, може бути зроблений запит на подовження завершальної стадії та, відповідно, періоду виконання. Якщо ініціатором такого запиту є Бенефіціар, то він має робитися щонайменше за три місяці до дати закінчення завершальної стадії та затверджуватися Комісією також до цієї дати.

ЧАСТИНА III - ВИПЛАТИ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЮ КОМІСІЄЮ ТРЕТІМ ОСОБАМ

СТАТТЯ 5 - ТЕРМІНИ ЗДІЙСНЕННЯ ВИПЛАТ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОМІСІЇ ТРЕТІМ ОСОБАМ

5.1 У разі здійснення Європейською Комісією виплат за контрактами, укладеними Бенефіціаром для реалізації Угоди про фінансування, Бенефіціар має надати Європейській Комісії запит щодо здійснення платежу чи інвойс не пізніше ніж за 15 календарних днів до кінцевого терміну виплати першого авансового внеску, який визначено контрактом. У разі наступних авансових платежів для грантових контрактів, проміжних та остаточних платежів, Бенефіціар має надати Європейській Комісії запит щодо здійснення платежу чи інвойс не пізніше ніж за 30 календарних днів до кінцевого терміну здійснення виплат, який визначено контрактом. Бенефіціар має також повідомити Європейську Комісію про дату реєстрації цього запиту. Запит щодо здійснення платежу не приймається у разі недотримання принаймні однієї з головних вимог. Європейська Комісія може в будь-який час тимчасово припинити дію термінів для здійснення виплат, повідомивши Бенефіціара про неможливість виконання запиту про платіж або через неналежну суму платежу, або через відсутність необхідних документів, які додаються до запиту. У разі, якщо Європейська Комісія отримує інформацію, яка ставить під сумнів прийнятність витрат, які включені до запиту, Європейська Комісія може тимчасово припинити дію термінів для здійснення виплат для проведення перевірки, в тому числі на місці, з метою встановлення прийнятності витрат до здійснення виплати. Бенефіціар має отримати повідомлення про таке рішення у найкоротші терміни. З моменту прийняття запиту щодо здійснення платежу дія термінів здійснення виплат поновлюється.

5.2 Терміни зазначені в попередньому параграфі застосовуються також у випадках, коли виплати здійснюються за умови ухвалення звіту. Термін ухвалення звіту включено у термін здійснення виплат, зазначений у контракті. Бенефіціар повинен схвалити звіт і надіслати до Європейської Комісії запит щодо здійснення платежу чи інвойс в термін, зазначений у Статті 5.1. У разі якщо Бенефіціар не схвалює звіт, він надсилає у найкоротший термін виконавцю контракту чи отримувачу гранту документ, в якому офіційно повідомляє та обґрунтовує тимчасове припинення термінів здійснення виплат. Припинення термінів здійснення виплат діє з моменту відправлення такого документу. Виконавець контракту чи отримувач гранту має надати пояснення, додаткову інформацію чи внести зміни протягом 30 днів з моменту повідомлення. Дія термінів здійснення виплат поновлюється з дати реєстрації пояснень.

5.3 У разі затримки з надсиланням запиту щодо здійснення платежу, яка виникла з боку Бенефіціара, Європейська Комісія звільнюється від зобов'язання сплачувати виконавцю контракту передбачені контрактом проценти за затримку у здійсненні виплати. В цьому випадку проценти виплачуються Бенефіціаром. Проценти за затримку у здійсненні виплати не виплачуються урядовим установам чи органам державної влади країн - членів ЄС.

ЧАСТИНА IV - ВИПЛАТИ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ БЕНЕФІЦІАРОМ ТРЕТІМ ОСОБАМ ЧЕРЕЗ КОШТОРИСИ ПРОГРАМ, ТА ПЕРЕРАХУНОК КОШТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОЮ КОМІСІЄЮ

СТАТТЯ 6 - ЗАГАЛЬНИЙ ПРИНЦИП

6.1 Бенефіціар може здійснювати виплати третім особам за попередньо складеним і прийнятим кошторисом програми.

6.2 Кошторис програми - це документ, в якому описується запланована програма заходів, людські та матеріальні ресурси, необхідні для її виконання, відповідний бюджет, технічні і адміністративні положення виконання у разі децентралізованого виконання проекту/програми протягом визначеного періоду реалізації безпосередньо установами Бенефіціара та/чи шляхом укладання контрактів на постачання та/чи надання грантів.

6.3 Всі кошториси програм, спрямовані на виконання угоди про фінансування повинні укладатися відповідно до процедур та типових документів Європейської Комісії, які застосовуються на момент прийняття відповідних кошторисів програм.

СТАТТЯ 7 - ПЕРЕРАХУНОК КОШТІВ

7.1 Європейська Комісія зобов'язується перераховувати кошти не пізніше ніж через 45 календарних днів після дати реєстрації прийнятного запиту від Бенефіціара щодо здійснення платежу. Запит щодо здійснення платежу не приймається у разі недотримання принаймні однієї з головних вимог. Європейська Комісія може тимчасово припинити дію термінів для здійснення виплат, повідомивши Бенефіціара в будь-який час протягом вказаного вище періоду про неможливість виконання запиту про платіж або через неналежну суму платежу, або через відсутність необхідних документів, які додаються до запиту. У разі, якщо Європейська Комісія отримує інформацію, яка ставить під сумнів прийнятність витрат, які включені до запиту, Європейська Комісія може тимчасово припинити дію термінів для здійснення виплат для проведення перевірки, в тому числі на місці, з метою встановлення прийнятності витрат до здійснення виплати. Бенефіціар має отримати повідомлення про таке рішення у найкоротші терміни. З моменту прийняття запиту щодо здійснення платежу дія термінів здійснення виплат поновлюється.

7.2 Європейська Комісія перераховує кошти на рахунок, відкритий в євро у фінансовому закладі, погодженому з Європейською Комісією.

7.3 Бенефіціар повинен гарантувати можливість ідентифікації на цьому рахунку авансового платежу, здійсненого Європейською Комісією.

7.4 У разі необхідності обмін перерахованих в євро коштів в національну валюту Бенефіціара здійснюється коли Бенефіціар проводить виплати з цього рахунку, при цьому для обміну валют застосовується банківський курс на дату здійснення виплати Бенефіціаром.

7.5 На кошти, перераховані Європейською Комісією на зазначений рахунок, можуть нараховуватись відсотки чи інші види прибутку. Бенефіціар повинен інформувати Європейську Комісію про отримані відсотки чи інші види прибутку від цих коштів не менше одного разу на рік.

7.6 Відсотки чи інші види прибутку отримані від перерахованих коштів у розмірі більше ніж двісті п'ятдесят тисяч євро повинні бути повернуті Європейській Комісії не пізніше ніж через 45 днів після отримання відповідного запиту від Європейської Комісії.

7.7 У випадку, якщо за кошторисом програми не було здійснено жодного перерахунку коштів протягом трьох років після її підписання, відповідна сума, виділена на програму, анулюється.

ЧАСТИНА V - УКЛАДАННЯ КОНТРАКТІВ ТА НАДАННЯ ГРАНТІВ

СТАТТЯ 8 - ЗАГАЛЬНИЙ ПРИНЦИП

8.1 Усі контракти, спрямовані на реалізацію Угоди про фінансування, мають укладатися та виконуватися відповідно до процедур та типових документів, що були розроблені та опубліковані Європейською Комісією для укладання контрактів та надання грантів, які застосовуються на дату початку відповідної процедури.

8.2 Бенефіціар має використовувати мову цієї Угоди про фінансування для укладання контрактів та надання грантів.

8.3 У разі децентралізованого управління Бенефіціар має повідомити Європейську Комісію у випадку виключення кандидата, учасника тендеру чи заявника від участі в процедурах укладання контрактів та надання грантів у відповідності до положень Фінансового Регламенту, який застосовується до загального бюджету Європейського Союзу чи коли виконавця контракту було визнано винним у наданні неправдивої інформації, допущенні серйозних помилок, вчиненні незаконних дій чи шахрайства, або значному порушенні зобов'язань, передбачених контрактом.

В таких випадках, без упередження до повноважень Європейської Комісії відсторонити установу від отримання в майбутньому контрактів та грантів ЄС у відповідності до Фінансового Регламенту, який застосовується до загального бюджету Європейського Союзу, Бенефіціаром до виконавців контрактів можуть застосовуватись фінансові штрафні санкції перелічені в розділі "Адміністративні та фінансові штрафні санкції" Загальних умов контрактів, укладених за децентралізованим управлінням, якщо це не протирічить національному законодавству. Такі штрафні санкції накладаються після проходження позовної процедури та забезпечення права на захист для виконавця контракту.

8.4 Бенефіціар зобов'язується вживати усіх необхідних заходів з метою припинення будь-яких дій, що мають ознаки активної чи пасивної корупції на всіх процедурних етапах надання контрактів чи грантів. Термін "пасивна корупція" має означати навмисну дію посадової особи, яка власноруч або через посередника вимагає чи одержує користь у будь-якій формі для себе чи для третьої сторони, або приймає обіцянку того, що він/вона її одержить, для того, щоб діяти (або утримуватися від дій, передбачених його/її посадовими обов'язками) чи виконувати покладені функції з порушенням посадових обов'язків, що призвело або може призвести до порушення фінансових інтересів ЄС. Термін "активна корупція" має означати навмисну дію будь-якої особи, яка власноруч або через посередника обіцяє надати чи надає користь у будь-якій формі іншій посадовій особі, собі чи третій стороні, щоб забезпечити дії (або утримання від дій, передбачених його/її посадовими обов'язками) чи виконання покладених функцій з порушенням посадових обов'язків, що призвело або може призвести до порушення фінансових інтересів ЄС

СТАТТЯ 9 - КІНЦЕВА ДАТА ПІДПИСУ КОНТРАКТІВ, СПРЯМОВАНИХ НА ВИКОНАННЯ УГОДИ ПРО ФІНАНСУВАННЯ

9.1 За виключенням компонентів цієї Угоди про фінансування, які виконуються за принципом спільного управління чи непрямого централізованого управління, контракти, що забезпечують виконання Угоди про фінансування, мають бути підписані обома сторонами впродовж трьох років з дня набуття чинності Угоди про фінансування. Кінцева дата підписання не може переноситися на пізніший термін.

9.2 Попереднє положення не розповсюджується на:

• контракти про аудит та оцінку, які можуть укладатися пізніше;

• доповнення до вже підписаних контрактів;

• конракти, укладені після передчасного припинення поточних контрактів;

• випадки зміни установи, на яку покладаються завдання з виконання бюджету.

9.3 Наприкінці трьох років, що минули після набуття чинності Угоди про фінансування, будь-який залишок, стосовно якого не були укладені контракти, за винятком випадків зазначених у Статті 9.2, має бути анульованим.

9.4 Попереднє положення не розповсюджується на залишки резервів для непередбачених витрат.

9.5 Дія контракту, що не призвів до здійснення жодного платежу впродовж трьох років з моменту його підписання, має автоматично припинятися, а його фінансування скасовуватися.

СТАТТЯ 10 - ПРИЙНЯТНІСТЬ

10.1 Участь у тендері на виконання робіт, постачання та надання послуг, а також запрошення про подання пропозицій мають бути однаково відкритими для усіх фізичних та юридичних осіб країн - членів ЄС та, згідно спеціальних положень основних актів, що регулюють діяльність відповідного сектору співробітництва, для усіх фізичних та юридичних осіб третіх країн-бенефіціарів чи будь-яких інших третіх країн, окремо визначених у вищезазначених актах.

10.2 Зважаючи на спеціальні умови, що містяться в основних актах та регулюють діяльність відповідного сектору співробітництва, може бути прийняте рішення щодо допущення громадян третіх країн (на відміну від зазначених у першому параграфі) до подання заявок на участь у тендері.

10.3 Товари та матеріали, що закуповуватимуться за кошти ЄС та є необхідними для виконання контрактів на проведення робіт, постачання та надання послуг, а також для процедур здіснення закупівель, розпочатих одержувачами гранту з метою реалізації фінансованої діяльності, повинні походити з країн, що мають право брати участь на умовах, викладених у попередніх двох параграфах, якщо основним актом не передбачено іншого.

СТАТТЯ 11 - ОПРИЛЮДНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ

11.1 Бенефіціар зобов'язується щорічно оприлюднювати назви всіх контрактів, які фінансуються за цією Угодою про фінансування, назву та національність одержувачів гранту чи виконавців контрактів, обраних через процедуру тендеру, а також обсяг відповідного гранту чи контракту в окремому легко доступному місці на своїй сторінці в Інтернеті.

11.2 У разі якщо публікація в Інтернеті є неможливою, інформація оприлюднюється іншим чином, таким як публікація в офіційному друкованому виданні Бенефіціара. Публікація має здійснитися у першій половині року після завершення попереднього року, в якому відбулось надання грантів чи укладання контрактів. Бенефіціар повинен повідомити Європейську Комісію про місце публікації, посилання на адресу якої буде зроблене в окремому місці на сторінці EuropeAid в Інтернеті. У разі публікації іншим чином Бенефіціар повинен надати Європейської Комісії повну інформацію про використаний спосіб.

ЧАСТИНА VI - ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ КОНТРАКТІВ

СТАТТЯ 12 - ПЕРЕБУВАННЯ ТА ПРАВО НА ПРОЖИВАННЯ

12.1 Коли це обумовлено характером контракту, Бенефіціар має надати фізичним та юридичним особам, яким запропоновано взяти участь у тендері на проведення робіт, постачання та надання послуг, тимчасове право на перебування та проживання на території Бенефіціара. Таке право має залишатися дійсним впродовж одного місяця після присудження контракту.

12.2 Бенефіціар має надати виконавцям контрактів (включно з одержувачами гранту) та фізичним особам, чиї послуги є необхідними для виконання контракту, разом з членами їх сімей, аналогічні права впродовж періоду реалізації проекту/програми.

СТАТТЯ 13 - ПОДАТКОВІ ТА МИТНІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1 Бенефіціар має застосовувати до контрактів на постачання та грантів, що фінансуються ЄС, найбільш сприятливі податкові та митні підходи, що вона використовує по відношенню до країн або організацій міжнародного розвитку, з якими вона має зв'язки.

13.2 Якщо Рамкова угода містить більш детальні положення стосовно цього питання, то ці положення також мають застосовуватися.

СТАТТЯ 14 - ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ

14.1 Бенефіціар зобов'язується дозволити імпорт або купівлю іноземної валюти, яка необхідна для реалізації проекту. Вона також зобов'язується не вдаватися до дискримінаційного застосування національних валютних правил до виконавців контрактів, участь яких дозволена відповідно до статті 10 цих Загальних умов.

14.2 Якщо Рамкова угода містить більш детальні положення стосовно цього питання, то ці положення також мають застосовуватися.

СТАТТЯ 15 - ВИКОРИСТАННЯ ДОСЛІДНИХ ДАНИХ

Якщо Угода про фінансування передбачає фінансування досліджень, то відповідний контракт, укладений з метою реалізації Угоди про фінансування, має регулювати як право власності на ці дослідження так і право Бенефіціара та Комісії використовувати дані, одержані в рамках досліджень, публікувати чи розкривати їх третім особам.

СТАТТЯ 16 - РОЗПОДІЛ СУМ, ПОВЕРНЕНИХ ЗА КОНТРАКТАМИ

16.1 Без упередження до відповідальності Бенефіціара, Європейська Комісія має право у відповідності до Фінансового Регламенту, який застосовується до загального бюджету Європейського Союзу формально визначити суму, виплачену помилково за контрактом, який фінансується за цією Угодою про фінансування та вжити заходів щодо її повернення.

16.2 Суми, повернені Бенефіціаром від помилково зроблених платежів, фінансових гарантій, наданих згідно умов отримання контракту чи за контрактами, що фінансуються в рамках цієї Угоди про фінансування, а також фінансові стягнення, накладені Бенефіціаром на кандидата, учасника тендеру, виконавця контракту чи одержувача гранту мають бути повернуті Європейській Комісії. Виплачені Бенефіціару компенсації також повинні бути повернуті Комісії.

СТАТТЯ 17 - ФІНАНСОВІ ПОЗОВИ ЗА КОНТРАКТАМИ

Бенефіціар зобов'язується попередньо до прийняття відповідного рішення щодо вимоги виконавця контракту про отримання компенсації погодити його з Європейською Комісією після розгляду вимоги Бенефіціаром і визнання її в цілому чи частково правомірною. Тільки у випадку отримання попередньої згоди від Європейської Комісії фінансові наслідки можуть повністю покриватися ЄС. Попередня згода також необхідна для будь-якого використання коштів передбачених цією Угодою про фінансування на покриття витрат внаслідок вирішення суперечок щодо контрактів.

ЧАСТИНА VII - ЗАГАЛЬНІ ТА ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

СТАТТЯ 18 - ПРОЗОРІСТЬ

18.1 На кожен проект/програму, що фінансується ЄС, розповсюджуються відповідні правила проведення комунікаційних та інформаційних заходів. Якщо не погоджено інакше, Бенефіціар має вжити необхідних заходів для забезпечення інформування громадськості про фінансування проекту/програми ЄС. Відповідальність за визначення таких заходів покладається на Бенефіціара за погодженням з Комісією.

18.2 Комунікаційні та інформаційні заходи мають здійснюватися за Правилами проведення комунікаційних та інформаційних заходів для зовнішніх дій ЄС, розробленими та опублікованими Європейською Комісією, що застосовуються на дату проведення заходу.

СТАТТЯ 19 - ЗАПОБІГАННЯ ПОРУШЕННЯМ, ШАХРАЙСТВУ ТА КОРУПЦІЇ

19.1 Бенефіціар зобов'язується проводити систематичні перевірки належного виконання заходів, які фінансуються за кошти ЄС. Він має вжити відповідних заходів для недопущення незаконних дій та шахрайства, а також, у разі необхідності, починати судові переслідування з метою повернення помилково сплачених коштів.

19.2 "Незаконна дія" - означає будь-яке порушення Угоди про фінансування, контрактів, що забезпечують її виконання, кошторисів програм чи законів ЄС в результаті дій чи бездіяльності суб'єкта економічної діяльності, які завдали чи можуть завдати шкоди загальному бюджету ЄС, шляхом скорочення або втрати доходів від власних ресурсів, які вони одержують безпосередньо від імені ЄС, або через невиправдану статтю витрат.

"Шахрайство" - означає будь-яку навмисну дію чи бездіяльність, що стосується:

- використання чи представлення неправдивих, неточних або неповних звітів чи документів, що призвело до розтрати або незаконного затримання фондів із загального бюджету ЄС

- нерозкриття інформації, результатом чого стає порушення конкретних зобов'язань, що призводить до аналогічних результатів;

- використання фондів не за призначенням та в цілях, що відрізняються від тих, для досягнення котрих вони виділялись.

19.3 Бенефіціар має негайно повідомити Європейську Комісію про будь-який випадок, що привернув увагу та викликав підозри щодо можливих незаконних дій чи шахрайства, та всі заходи вжиті з метою їх врегулювання.

19.4 У відповідності до Статті 8.3, у разі децентралізованого управління Бенефіціар має повідомити Європейську Комісію у випадку визнання виконавця контракту винним у наданні неправдивої інформації, допущенні серйозних помилок, вчиненні незаконних дій чи шахрайства, або значному порушенні зобов'язань, передбачених контрактом.

Без упередження до повноважень Європейської Комісії відсторонити установу від отримання в майбутньому контрактів та грантів ЄС у відповідності до Фінансового Регламенту, який застосовується до загального бюджету Європейського Союзу, Бенефіціаром до виконавців контрактів можуть застосовуватись фінансові штрафні санкції перелічені в розділі "Адміністративні та фінансові штрафні санкції" Загальних умов контрактів, укладених за децентралізованим управлінням, якщо це не протирічить національному законодавству. Такі штрафні санкції накладаються після проходження позовної процедури та забезпечення права на захист для виконавця контракту.

19.5 Бенефіціар має негайно повідомити Європейській Комісії назви суб'єктів економічної діяльності, які були судовим рішенням, яке має силу прецедента, визнані винними в шахрайстві, корупції, участі в злочинній організації чи іншій незаконній діяльності, яка шкодить фінансовим інтересам ЄС.

19.6 Бенефіціар зобов'язується вживати усіх необхідних заходів з метою припинення будь-яких дій, що мають ознаки активної чи пасивної корупції стадії під час виконання відповідних контрактів. Терміни застосовуються у відповідності до визначень, викладених в Статті 8.3. У разі якщо Бенефіціар не вживає необхідних заходів з метою припинення будь-яких дій, що мають ознаки корупції чи шахрайства, зазначених цією Статтею, Європейська Комісія має право вжити таких заходів самостійно, в тому числі повернути будь-яким способом кошти ЄС.

СТАТТЯ 20 - ПЕРЕВІРКИ ТА КОНТРОЛЬ З БОКУ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОМІСІЇ, УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОВЖИВАННЯМ ТА ШАХРАЙСТВУ (ОЛАФ) ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ АУДИТОРІВ

20.1 Бенефіціар погоджується з тим, що Європейська Комісія, ОЛАФ та Європейський Суд Аудиторів проводитимуть документальні перевірки та перевірки на місцях щодо використання фондів ЄС, наданих відповідно до Угоди про фінансування (включно з процедурами присудження контрактів та надання грантів), а за необхідності, проводитимуть комплексний аудит на основі супроводжувальних документів, рахунків, бухгалтерської документації та будь-яких інших документів, що стосуються фінансування проекту/програми, впродовж усього терміну дії угоди та ще семи років після дати останнього платежу.

20.2 Бенефіціар також погоджується з тим, що ОЛАФ може проводити перевірки на місцях відповідно до процедур, передбачених законодавчими актами ЄС, з метою захисту фінансових інтересів ЄС від шахрайства та інших протиправних дій.

20.3 З цією метою, Бенефіціар зобов'язується надавати посадовцям Європейської Комісії, ОЛАФ та Європейського Суду Аудиторів та їх уповноваженим представникам доступ до об'єктів та приміщень, де проводяться роботи, що фінансуються в рамках цієї Угоди про фінансування (включаючи комп'ютерні системи, будь-які документи та комп'ютеризовані дані про технічне та фінансове управління такими роботами), та вживатиме всіх необхідних заходів для сприяння їхньої діяльності. Доступ уповноваженим представникам Європейської Комісії, ОЛАФ та Європейського Суду Аудиторів має надаватися на умовах збереження суворого режиму конфіденційності щодо третіх сторін, без шкоди для зобов'язань, передбачених суспільним правом, які вони мають виконувати. Документи повинні бути доступними та зберігатися таким чином, щоб забезпечувати зручність при перевірці. Бенефіціар повинен інформувати Європейську Комісію, ОЛАФ та Європейський Суд Аудиторів про точне місцезнаходження документів.

20.4 Згадані вище перевірки та аудити також мають охоплювати підрядників та субпідрядників, діяльність яких фінансується ЄС.

20.5 Бенефіціара мають повідомляти про місії, що проводитимуться на місцях представниками Європейської Комісії, ОЛАФ та Європейського Суду Аудиторів.

20.6 Бенефіціар має зберігати наступні фінансову та контрактну документацію:

Щодо процедури закупівель:

• Оголошення про майбутні закупівлі, з підтвердженням публікації та зміни, які вносились до оголошення

• Призначення комітету для попереднього відбору учасників тендеру Звіт комітету щодо проведення відбору учасників тендеру (з додатками) та заявки про участь

• Підтвердження публікації оголошення щодо проведення відбору учасників тендеру

• Листи до заявників, яких не було відібрано для участі в тендері

• Запрошення до участі в тендері чи інший подібний документ

• Тендерна документація з додатками, поясненнями, протоколом засідань, підтвердження публікації

• Призначення тендерного комітету

• Звіт про початок тендеру, з додатками

• Звіт про проведення тендерного комітету чи переговорів щодо умов закупівлі, з додатками та отриманими пропозиціями

• Лист щодо результатів тендеру

• Підтверджуючі документи

• Лист, яким надсилається контракт

• Листи до учасників, які не перемогли в тендері

• Оголошення про результати тендеру чи його відміну, з підтвердженням публікації

• Підписаний контракт, доповнення до контракту, зміни та кореспонденція, яка стосується контракту

Щодо проведення конкурсів та прямого надання грантів:

• Призначення оціночного комітету

• Звіт про початок оцінки та щодо адміністративної відповідності, з додатками та отриманими заявками

• Листи до учасників, які були і не були відібрані для участі в конкурсі

• Звіт про проведення оцінки концепцій

• Листи до учасників, які були і не були відібрані для участі в конкурсі

• Звіт про проведення оцінки пропозицій чи переговорів щодо пропозицій, з додатками

• Перевірка відповідності критеріям для учасників та підтверджуючі документи

• Листи до учасників, які були і не були відібрані для фінансування, з схваленим резервним переліком

• Лист, яким надсилається контракт

• Оголошення про результати конкурсу чи його відміну, з підтвердженням публікації

• Підписаний контракт, доповнення до контракту, зміни та кореспонденція, яка стосується контракту

У випадку децентралізованого управління:

• Окрім зазначених вище підтверджуючих документів, також відповідна документація, яка стосується платежів та повернення коштів

СТАТТЯ 21 - КОНСУЛЬТАЦІЇ МІЖ ЄВРОПЕЙСЬКОЮ КОМІСІЄЮ ТА БЕНЕФІЦІАРОМ

21.1 Бенефіціар та Європейська Комісія повинні проводити спільні консультації до того, як спірні питання щодо реалізації чи трактування цієї Угоди про фінансування перейдуть на інший рівень їхнього вирішення.

21.2 У випадку, якщо Європейська Комісія отримує інформацію про складнощі щодо виконання процедур, які стосуються виконання цієї Угоди про фінансування, вона має встановити необхідні контакти з Бенефіціаром для виправлення ситуації, а також вжити необхідних заходів, в тому числі виступити в ролі Бенефіціара у разі, якщо Бенефіціар не виконує чи не має можливості виконати покладені на нього функції.

21.3 Консультації можуть призвести до внесення змін та доповнень, призупинення чи анулювання Угоди про фінансування.

СТАТТЯ 22 - ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ФІНАНСОВОЇ УГОДИ

22.1 Будь-які зміни та доповнення до Особливих умов, Додатку I та Додатку II до Угоди про фінансування мають робитися у письмовій формі та оформлюватися як Додаткова угода.

22.2 Якщо запит щодо внесення змін чи доповнень надходить від Бенефіціара, то він має представити такий запит Європейській Комісії щонайменше за три місяці до передбаченої дати набуття чинності запропонованих змін, крім випадків, добре обґрунтованих Бенефіціаром та погоджених Європейською Комісією.

22.3 Про внесення змін, які стосуються технічних питань і не впливають на цілі і результати проекту/програми, та змін щодо незначних деталей реалізації, які не змінюють в цілому прийнятого технічного рішення і не потребують змін в бюджеті, Бенефіціар має якнайшвидше повідомити Європейську Комісію у письмовій формі з обґрунтуванням і застосовувати ці зміни.

22.4 Використання резервних фондів дозволяється після отримання погодження у письмовій формі від Європейської Комісії.

22.5 Особливі випадки подовження стадії практичного виконання чи завершальної стадії регулюються положеннями статті 4 (4) та (5) цих Загальних умов.

22.6 Якщо Європейська Комісія вважає, що Бенефіціар більше не відповідає критеріям децентралізованого управління, викладених у разі необхідності в Особливих умовах, та без упередження до положень Статті 23 та 24 цих Загальних умов, Європейська Комісія може прийняти рішення відізвати покладені на Бенефіціара фінансові завдання щодо реалізації проекту/програми з метою продовження реалізації для та від імені Бенефіціара після повідомлення про це у письмовій формі.

СТАТТЯ 23 - ПРИЗУПИНЕННЯ УГОДИ ПРО ФІНАНСУВАННЯ

23.1 Дія Угоди про фінансування може бути призупинена у наступних випадках:

- Європейська Комісія може призупинити реалізацію Угоди про фінансування, якщо Бенефіціар порушуватиме передбачені угодою зобов'язання, а саме більше не відповідає критеріям децентралізованого управління, викладених у разі необхідності в Особливих умовах.

- Європейська Комісія може призупинити реалізацію Угоди про фінансування, якщо Бенефіціар порушуватиме зобов'язання, які встановлюються згідно прийнятих та опублікованих процедур та стандартних документів Європейської Комісії, які стосуються укладання та виконання контрактів та грантів.

- Європейська Комісія може призупинити реалізацію Угоди про фінансування, якщо Бенефіціар порушуватиме зобов'язання щодо дотримання прав людини, демократичних принципів та верховенства права, а також у випадку наявності серйозних фактів корупції.

- Угода про фінансування може бути призупинена за форс-мажорних обставин, відповідно до наведеного нижче визначення. Термін "форс-мажор" має означати будь-яку непередбачену чи виключну ситуацію або подію, що знаходиться поза контролем сторін та перешкоджає будь-якій з них виконувати свої зобов'язання. Це не стосується помилок або недбалості, допущених ними (або виконавцями контрактів, довіреними особами та співробітниками). Форс-мажорні обставини є такими, що характеризуються як нездоланні, не зважаючи на всі вжиті заходи. Дефекти обладнання чи матеріалів, трудові спори, страйки та фінансові труднощі не можуть вважатися форс-мажорними обставинами. Сторона не може вважатися винною у порушенні зобов'язань, якщо на заваді їхньому виконанню встали форс-мажорні обставини, про які належним чином було повідомлено іншу сторону. Сторона, на яку діють форс-мажорні обставини, повинна негайно повідомити про це іншу сторону, зазначаючи характер, можливу тривалість та передбачуваний вплив проблеми, а також повинна ужити всіх необхідних заходів для мінімізації можливих втрат.

23.2 Рішення про призупинення не повинне супроводжуватися попереднім повідомленням.

23.3 Європейська Комісія може вжити необхідних застережних заходів до прийняття рішення про призупинення.

23.4 У випадку надання повідомлення про призупинення, зазначаються наслідки для контрактів та кошторисів програм, що виконуються, та для контрактів та кошторисів програм, що мають бути укладені.

23.5 Призупинення Угоди про фінансування відбувається без упередження до призупинення виплат Європейською Комісією з метою забезпечення належного фінансового управління чи захисту фінансових інтересів ЄС.

СТАТТЯ 24 - ПРИПИНЕННЯ ДІЇ УГОДИ ПРО ФІНАНСУВАННЯ

24.1 Якщо проблеми, які призвели до призупинення Угоди про фінансування, не були вирішені впродовж максимум 180 днів, будь-яка зі сторін може припинити дію Угоди про фінансування, попередньо повідомивши про це за 30 днів.

24.2 Якщо за Угодою про фінансування не було здійснено жодного платежу впродовж трьох років з моменту її підписання, або, якщо впродовж аналогічного періоду не було укладено жодного контракту, що має забезпечити її реалізацію, то дія Угоди про фінансування припиняється.

24.3 У випадку надання повідомлення про припинення дії угоди, зазначаються наслідки для контрактів та кошторисів програм, що виконуються, та для контрактів та кошторисів програм, що мають бути укладені.

СТАТТЯ 25 - ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

25.1 Будь-яке спірне питання, що стосується Угоди про фінансування та не може бути вирішено впродовж шести місяців шляхом консультацій між сторонами, як зазначено у статті 21 цих Загальних умов, може, на прохання сторін, вирішуватися за допомогою третейського суду.

25.2 В такому випадку, кожна зі сторін повинна призначити третейського суддю впродовж 30 діб з дня подання прохання про арбітражний розгляд суперечки. У випадку неспроможності виконати цю умову, будь-яка зі сторін може звернутися до Генерального секретаря Постійної Палати Третейського Суду (м. Гаага) з проханням призначити другого третейського суддю. Два призначені арбітри, у свою чергу, впродовж 30 днів повинні призначити третього суддю. Якщо вони цього не можуть зробити, то будь-яка зі сторін може звернутися до Генерального секретаря Постійної Палати Третейського Суду (м. Гаага) з проханням призначити третього третейського суддю.

25.3 Якщо третейськими суддями не буде прийняте інше рішення, то для вирішення суперечки має застосовуватися процедура, що визначена в Диспозитивних нормах Постійної Палати Третейського Суду щодо арбітражного розгляду справ, сторонами яких є міжнародні організації та країни. Рішення повинні прийматися впродовж трьох місяців більшістю третейських суддів.

25.4 Кожна зі сторін зобов'язана вжити всіх необхідних заходів для виконання рішень третейських суддів.

 

ДОДАТОК II ДО ФІНАНСОВОЇ УГОДИ N ENPI/2012/024-267

ТЕХНІЧНІ ТА АДМІНІСТРАТИВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Країна-бенефіціар /регіон

Україна

Орган, від якого
надійшов запит

Уряд України

Рядок бюджету

19 08 01 03

Назва

Місцевий розвиток, орієнтований на громадськість (МРГ) - Етап III

Загальна вартість

Внесок ЄС: 23 млн. євро
Співфінансування ПРООН - 0,8 млн. євро

Метод допомоги
/режим управління

Проектний підхід
Недецентралізоване управління
(спільне управління з Програмою Розвитку ООН)

DAC-код

43010

Сектор

Мультисекторальна допомога

1. ОПИС

Третій етап Програми МРГ (МРГ III - 2014 - 2017) буде побудовано на досвіді проектів МРГ I та II, та інших успішних проектів місцевого розвитку в різних частинах України. Шляхом відтворення методик соціальної мобілізації Програма надаватиме підтримку мешканцям сіл і невеликих міст щодо їхнього залучення до місцевого розвитку в якості рушійної сили. Програма МРГ III включатиме:

• Зосередження на відтворенні громадської ініціативи із особливим наголосом на повній інституціоналізації місцевого розвитку, побудованому на потребах громадськості;

• Поширення заходів Програми на території міст, із особливою увагою до сектору житлового господарства;

• Розбудову інституційних спроможностей місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування щодо застосування інноваційних практик і технологій залучення громадськості до місцевого розвитку;

• Розширення підтримки невеликих сільськогосподарських і несільськогосподарських економічних ініціатив у відповідності до зростаючих потреб сільського населення.

Підхід до реалізації, орієнтований на потреби громадськості, було обрано як найбільш прийнятний метод досягнення визначених цілей Програми, оскільки він забезпечує не лише залучення громадськості та співпрацю мешканців відповідних населених пунктів, але також їхнє співробітництво із місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування.

Методика соціальної мобілізації використовує усталені стандарти і практики для оцінки рівня залучення і лідерських якостей громадськості. Така методика забезпечує залучення всіх сегментів територіального колективу (чоловіки, жінки, молодь та люди похилого віку) а також сталість результатів на основі спільної власності і відповідальності за процес розвитку на місцевому рівні. Процес соціальної мобілізації є невід'ємною частиною розвитку оперативних практик демократичного самоуправління. Він також є багатоступеневим процесом накопичення на місцевому рівні необхідних знань і потенціалу до покращення умов життя.

1.1. Цілі

Загальна мета:

Сприяння стійкому соціально-економічному розвитку на місцевому рівні шляхом зміцнення демократії участі та стимулювання ініціатив, орієнтованих на потреби громадськості на всій території України.

Конкретні цілі:

1) Сприяння запровадженню підходів до місцевого самоврядування та сталого розвитку, орієнтованих на потреби громадськості, шляхом:

- посилення спроможностей населення, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування та ВНЗ до застосування методів місцевого розвитку;

- інтегрування механізмів залучення населення до місцевого планування та надання адміністративних послуг на місцевому рівні до оперативних практик органів місцевого самоврядування;

- підтримка ініціатив громадськості стосовно сталого відновлення, управління та діяльності базової соціальної і комунальної інфраструктури; та

- підтримка малих сільськогосподарських та несільськогосподарських економічних ініціатив в сільській місцевості.

(2) Підвищення рівня енергоефективності на місцевому рівні за допомогою:

- розбудови потенціалу територіальних громад, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування щодо енергетичного планування та ефективного використання енергетичних ресурсів;

- підтримки ініціатив, орієнтованих на потреби громадськості, у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів; та

- підвищення рівня поінформованості громадськості щодо ефективного використання енергії, використовуючи практичний досвід на низовому рівні.

(3) Сприяння створенню мережі і банку знань кращих практик з мобілізації громадськості і демократії участі, що перебувають у місцевій власності і управлінні.

Через схеми невеликих грантів, в межах компоненту з підвищення рівня енергоефективності, Програма сприятиме забезпеченню екологічної стійкості. Методологія МРГ в першу чергу сприятиме залученню громадян до повноправної участі в житті суспільства, підвищенню рівня співпраці з місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування, надаючи підтримку в розвитку належного управління, приділяючи особливу увагу питанням покращення соціально-економічних умов.

1.2. Очікувані результати

Основою реалізації Програми є "Підхід, орієнтований на потреби громадськості", який використовує процес планування на основі участі за принципом "знизу-вгору", та мобілізації громадськості для заохочення формування організацій, орієнтованих на потреби громадськості, які реалізовуватимуть ініціативи самодопомоги в співробітництві із місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування. Здебільшого такі ініціативи самодопомоги включають заходи з відновлення базової соціальної і комунальної інфраструктури та підвищення якості надання публічних послуг з єдиною метою - покращення рівня життя. Реалізація ініціатив громадськості призводить до накопичення критичної маси практичного досвіду стосовно участі в місцевому самоврядуванні та покращення стосунків між місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування та населенням. Така критична маса забезпечуватиме інформацією дискусію, що наразі відбувається, з приводу адміністративної та фіскальної децентралізації, а також - подальшої демократизації суспільства.

Визначені виклики комунального господарства мають характер соціально-економічних проблем та проблем розвитку, відповідно мобілізація громадськості - найбільш прийнятний спосіб їх вирішення. Тільки цілісний підхід до проблем відновлення житлового фонду багатоквартирних будинків може гарантувати сталі рішення. Програма буде використовувати досвід попередніх напрацювань і поточних ініціатив в цьому секторі. Користь від реалізації Програми полягатиме в комплексному підході, що дозволить забезпечити стійке запровадження заходів з глибокої модернізації багатоквартирних будинків, наблизивши їх до стандартів ЄС з енергоефективності, та підвищивши в такий спосіб якість життя значної кількості громадян України.

Програма МРГ - Етап III забезпечить досягнення наступних результатів:

• Створено/підсилено для забезпечення належної платформи для здійснення колективних заходів та спільного процесу прийняття рішень на місцевому рівні: 1000 комунальних організацій, 300 ОСББ, 200 форумів з питань місцевого розвитку, 10 комунальних груп технічної підтримки та 25 регіональних координаційних рад.

• Підсилено інституційні спроможності 200 комунальних ресурсних центрів та 10 муніципальних ресурсних центрів в сфері розвитку, орієнтованого на потреби громадськості.

• Щонайменше двома регіональними ВНЗ/навчальними центрами затверджено навчальні програми з розвитку, рушійною силою якого є громадськість, включаючи принципи і методику розвитку, орієнтованого на потреби громадськості.

• Проведено навчання з питань взаємодії з місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування, щонайменше 6000 членів територіальних громад та 2000 представників місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.

• Проведено навчання щодо інституційного управління, спільного планування, сталої реалізації проектів в комунальній сфері щонайменше 300 посадовців ОСББ та 100 представників міських рад

• Реалізовано щонайменше 800 невеликих проектів в сільській місцевості, спрямованих на підвищення якості надання базових комунальних послуг та підтримку економічного розвитку в сільській місцевості, включаючи підтримку реалізації невеликих проектів з енергозбереження/використання відновлюваних джерел енергії, спрямованих на скорочення втрат енергоресурсів та диверсифікацію джерел енергії.

• Реалізовано щонайменше 300 комунальних проектів з метою покращення якості життя міського населення.

• Запроваджено щонайменше 10 інноваційних практик та інструментів комунального управління в сфері забезпечення інформацією, підвищення якості надання адміністративних послуг та сприяння залученню населення.

• Щонайменше 10000 членів громадських організацій пройшли підготовку в сфері енергоефективності з метою підвищення рівня поінформованості громадськості на місцевому рівні стосовно можливостей енергозбереження.

• Щонайменше 14000 членів ОСББ пройшли підготовку з питань практичного використання методу мобілізації громадськості для покращення умов проживання в багатоквартирних будинках.

1.3. Заходи та план-графік їх реалізації

Реалізація заходів Програми МРГ - Етап III відбуватиметься за 4 основними компонентами за допомогою схеми невеликих грантів:

• Компонент 1: Сприяння запровадженню підходу, орієнтованому на потреби громадськості, в межах місцевого самоврядування

• Компонент 2: Підтримка невеликих економічних ініціатив в сільській місцевості

• Компонент 3. Підхід, орієнтований на потреби громадськості, до вирішення питань щодо енергоефективності міського житлового фонду

• Компонент 4. Запровадження інноваційних заходів та нових технологій на місцевому рівні

Початок Програми буде забезпечено наступними заходами:

Компонент 1: Сприяння запровадженню підходу, орієнтованого на потреби громадськості, в межах місцевого самоврядування

Враховуючи зацікавленість з боку громадськості, місцевих державних адміністрацій і органів місцевого самоврядування до започаткування методики, орієнтованої на потреби громадськості, МРГ III буде зосереджено на питаннях інтерналізації процесів мобілізації громадськості. Враховуючи це, переважною формою роботи буде відтворення позитивного досвіду, в той час, коли стандартна підтримка груп, що представляють населення відповідної території, керована МРГ, буде застосовуватись в значно меншій мірі. Спосіб відтворення передбачає надання більш значної ролі органам місцевого самоврядування в процесі мобілізації громадськості, та зменшення частки МРГ в межах загальних витрат на реалізацію спільних невеликих проектів. Технічна допомога надається тим місцевим державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування, що мають намір застосовувати методологію розвитку, орієнтовану на потреби громадськості, поза межами територій, на яких розповсюджується діяльність Програми МРГ.

Компонент 2: Підтримка невеликих економічних ініціатив в сільській місцевості

В межах Компоненту 2 надалі розроблятимуться заходи, спрямовані на економічний розвиток сільських районів та надаватиметься підтримка стратегії інтегрованого зростання, у відповідності до принципів комплексного спільного підходу, узгодження і забезпечення синергії із національними і регіональними стратегіями розвитку, і координування цієї діяльності із зацікавленими сторонами, як визначено в межах Програми європейського сусідства щодо сільського господарства та розвитку сільських територій (ENPARD). Пілотний майданчик Проекту МРГ-II в подальшому розширено, а функції/внесок місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування буде визначено більш детально з точки зору довгострокової перспективи співробітництва та підтримки національними програмами з розвитку кооперативів. Зацікавленими сторонами та методами реалізації Компоненту 2 є ті ж, що застосовуються до Компоненту 1. Проте економічні ініціативи представлені окремим елементом, оскільки вони вимагають більш ретельної підготовки, і мають бути зосереджені більше на заходах, спрямованих на формування прибутку. В цьому відношенні, підтримка розвитку кооперативів та інших форм об'єднання громадян, або груп малих фермерів, може забезпечувати формування прибутків та сприяти підвищенню рівня зайнятості з метою покращення якості життя та автономності населення в межах території сіл.

Для територіальних громад, які мають намір створювати кооперативи з метою підтримки місцевих економічних ініціатив у відповідності до положень програми ENPARD щодо передачі ноу-хау, проводитимуться навчання, надаватимуться консультативні послуги та виділятимуться невеликі ґранти.

Компонент 3. Підхід, орієнтований на потреби громадськості, до підвищення рівня енергоефективності міського житлового фонду

Компонент 3 сприятиме покращенню якості міського житлового фонду, що визначено Урядом, донорською спільнотою та громадянами України. Періодичні зусилля Уряду щодо вирішення цієї проблеми можна побачити в спробах внести певні законодавчі зміни в цій сфері, та започаткуванні програм проведення невеликих ремонтів багатоквартирних будинків. Допомога згідно з Програмою надається територіальним громадам, налаштованим на досягнення наступних відчутних результатів:

• Створено та посилено спроможність об'єднання співвласників багатоквартирних будинків як органів місцевого самоврядування, що мають на меті спільне утримання будинків;

• Розроблено і застосовано комплексні технічні рішення в сфері житло-комунального господарства;

Розроблено і перевірено на практиці модель мобілізації громадян до участі в модернізації будинків, і ця модель може бути відтворена у інших регіонах Методологію Проекту МРГ, яку було успішно застосовано у сільській місцевості, пропонується використати також і на території міст для того, щоб дати поштовх до розвитку, керованого громадськістю. Процес мобілізації громадськості організується навколо житлово-комунальних послуг, в той час, як сприяння розвитку прогресивної форми спільного управління багатоквартирними будинками, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), буде пріоритетом для підтримки збоку Програми. МРГ III надаватиме допомогу громадянам, що мешкають в багатоквартирних будинках, щодо їхньої організації в ОСББ, або що стосується розвитку існуючих об'єднань, сприятиме в складанні планів розвитку і отриманні грантів для реалізації невеликих проектів.

Здобута цінність компоненту буде корисна з точки зору комплексного підходу, який забезпечить стійке запровадження заходів щодо глибокої модернізації багатоквартирних будинків, наблизивши їх до стандартів ЄС у сфері енергоефективності, та підвищивши в такий спосіб якості життя значної кількості громадян України.

Компонент 4. Запровадження інноваційної діяльності та нових технологій на місцевому рівні

Заходи щодо сприяння розвитку, рушійною силою якого є громадськість, будуть поглиблюватись через додаткову підтримку, що надаватиметься місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування. Відібрані місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування будуть ознайомлені з найкращими інноваційними практиками і технологіями управління. Механізми соціальної звітності, форми спільного процесу прийняття рішень, інноваційні методи надання населенню і моніторингу адміністративних послуг, доступ до адміністративних послуг, що надаються місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування, сприятимуть створенню сталого характеру розвитку, рушійною силою якого є громадськість. Інформацію про інноваційні моделі муніципального управління буде надано всім учасникам Програми. Після проведення інформаційної кампанії та цілого ряду тренінгів буде оголошено конкурс заявок на реалізацію заходів щодо підтримки запровадження інноваційних практик управління та вдосконалення адміністративних послуг. Конкурс заявок надасть можливість місцевим державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування застосувати інноваційні моделі та технології. Відібрані місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування пройдуть додаткове навчання і отримають консультативну підтримку щодо поступового запровадження запропонованих практик і використання виділених ґрантів. В якості одного з обов'язкових критеріїв відбору використовуватиметься принцип розподілу витрат. Виходячи з аналізу отриманого досвіду, буде підготовлено керівні принципи щодо створення засад для більш широкого розповсюдження досвіду на національному рівні. Аналіз перешкод і виявлених проблем стосовно запровадження інноваційних практик управління надасть основу для розробки рекомендацій щодо політики у відповідних сферах, які будуть передані Уряду. Партнерство із Асоціацією малих міст та Асоціацією місцевих і регіональних влад буде підсилено для спільної підтримки необхідних стратегічних реформ.

Проведення інформаційних кампаній та підвищення рівня поінформованості з комплексних питань

Індикативний план-графік: місяці 1 - 46 реалізації Програми

N

Ключовий захід

Рік 1

Рік 2

Рік 3

Рік 4

П1

П2

П1

П2

П1

П2

П1

П2

1

Початок реалізації Програми на національному та регіональному рівні

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Оновлення та друк посібників/інструкцій

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Набір та навчання персоналу для виконання Програми

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Встановлення партнерських зв'язків з регіонами

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Відбір районів та встановлення партнерських зв'язків

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Відбір сільських/міських рад

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Відбір громад для провадження заходів на місцевому рівні

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Формування/забезпечення функціонування громадських організацій за місцем проживання громадян

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Формування/забезпечення функціонування форуму з питань місцевого розвитку

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Створення/підсилення ресурсних центрів

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Навчання посадових осіб та представників громадських організацій

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Підготовка та активізація планів територіальних громад

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Інформаційна кампанія стосовно ОСББ як прогресивної форми управління багатоквартирними будинками

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Підготовка проектних пропозицій щодо невеликих грантів

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Розробка технічної документації

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Оцінка та схвалення проектних пропозицій щодо невеликих грантів

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Підписання угоди та фінансування невеликих проектів

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Виконання невеликих проектів

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Підтримка невеликих економічних ініціатив в межах території сіл

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Вивчення інноваційних практик і технологій, що можуть застосовуватись в контексті міст

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Інформаційна кампанія та розбудова спроможностей щодо практик управління

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Відбір і виконання муніципальних проектів з інноваційного управління

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Створення центру управління знаннями

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Документування набутого досвіду та рекомендацій з формування політики

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Розповсюдження досвіду та інтерналізація політики

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Розроблення навчальних планів для підготовки студентів, державних службовців та представників відібраних органів місцевого самоврядування

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Підвищення рівня поінформованості громадськості з комплексних питань

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Оцінка виконання Програми

 

 

 

 

 

 

 

 

2. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

2.1. Місцезнаходження

Програма МРГ III охопить всю територію України. Група управління Програмою базуватиметься в Києві.

2.2. Термін виконання

Термін виконання Угоди визначено в ст. 5 Особливих умов.

3. ВИКОНАННЯ

3.1 Організаційна схема та розподіл обов'язків

Програму буде реалізовано Програмою розвитку ООН (ПРООН).

Як сторона Угоди про фінансування, що є донором, Європейська Комісія залишає за собою право зміни зазначеної вище організації, або обсягу делегування завдань, без необхідності внесення змін до Угоди про фінансування. В цьому випадку Європейська Комісія проведе консультації з Бенефіціаром стосовно таких змін та повідомить йому назву нової організації і/або обсягу делегованих їй завдань.

Для здійснення нагляду та перевірки правильності загального напряму та методики Програми буде створено наглядовий комітет. Наглядовий комітет Програми проводитиме наради щонайменше двічі на рік.

До складу наглядового комітету увійдуть:

представники країни-бенефіціара: Секретаріат Кабінету Міністрів України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі, Міністерство освіти і науки України, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, Міністерство аграрної політики та продовольства України, Міністерство охорони здоров'я України, Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України, Державний Фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні, Українська асоціація районних та обласних рад, Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад (за потреби представники - місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування).

представники ПРООН,

представники Європейського Союзу.

3.2 Звітність

ПРООН подаватиме квартальні і річні звіти, які міститимуть опис основної діяльності та фінансових аспектів ходу реалізації Програми.

3.3 Бюджет

Загальний бюджет Програми складає 23.8 млн. євро, з яких 23 млн. євро буде виділено із загального бюджету Європейського Союзу, а 0.8 млн. євро - ПРООН.

Категорії

Внесок ЄС (євро)

Внесок ПРООН (євро)

Разом

Компонент 1

6000000

 

6000000

Компонент 2

2000000

400000

2400000

Компонент 3

13000000

 

13000000

Компонент 4

2000000

400000

2400000

ЗАГАЛОМ

23000000

800000

23800000

Для проектів відібраних в рамках конкурсу з боку українських партнерів1, орієнтовно передбачатиметься співфінансування з різних джерел, залучаючи, наприклад: регіональні, місцеві чи приватні кошти.

____________
1 Вимоги до українських партнерів визначатимуться в керівництві для аплікантів відповідно до процедур, визначених у Практичному посібнику з процедур укладання договорів на виконання зовнішніх дій ЄК

4. МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНКА

4.1 Моніторинг

Європейська Комісія може проводити Моніторинг, орієнтований на досягнення результату (ROM моніторинг), із залученням незалежних консультантів, починаючи з шостого місяця реалізації заходів Програми, і який буде завершено щонайменше за шість місяців до закінчення етапу реалізації.

4.2 Оцінка

a) Незалежні консультанти, найняті Європейською Комісією, проведуть зовнішню оцінку за такою схемою:

• місія з проведення проміжної оцінки після завершення першого року реалізації;

• підсумкова оцінка на початку завершального етапу;

• заключна оцінка.

b) ПРООН та Європейська Комісія проведуть аналіз висновків, зроблених під час роботи місії з проведення проміжної оцінки Програми, і приймуть спільне рішення стосовно додаткових заходів, яких слід вжити, а також - що стосується внесення необхідних змін і уточнень, включно із переорієнтацією Програми, в разі, якщо таке буде зазначено. Звіти за результатами інших оціночних і моніторингових місій будуть передані Бенефіціарові для врахування будь-яких рекомендацій, зроблених такими місіями.

c) Європейська Комісія інформуватиме ПРООН щонайменше за 10 днів до початку діяльності зовнішніх місій. ПРООН дієво і оперативно співпрацюватиме з експертами з моніторингу та/або оцінки, та, окрім іншого надасть експертам всю необхідну інформацію та документи, а також забезпечить експертам доступ до приміщень та заходів Програми.

5. ІНФОРМАЦІЙНА ВЗАЄМОДІЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОСТІ

Забезпечення публічності ЄС та ПРООН, Заходи інформаційної взаємодії та забезпечення публічності проводитимуться відповідно до "Спільних рекомендацій щодо забезпечення публічності діяльності ЄС-ООН на місцях"2. Стратегію забезпечення публічності та інформаційної взаємодії, яку було розроблено і яка застосовувалась під час реалізації проекту МРГ II, буде переглянуто і оновлено. Будь-які інформаційні матеріали будуть готуватись і поширюватись серед всіх учасників. Організації донорів, ЗМІ та партнери отримуватимуть актуальну інформацію про Програму в рамках регулярних звітів про хід виконання Програми та через інформаційні бюлетені. Веб-сайт Програми МРГ буде надавати партнерам спрощений доступ до ресурсних матеріалів та інформації стосовно заходів Програми. Окрім цього, буде проведено інформаційну кампанію для підвищення рівня поінформованості громадськості стосовно комплексних питань, включаючи ґендерні питання, проблеми змін клімату та належного управління.

____________
2 http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/international_organisations/ other_documents_related_united_nations/document/joint_visibility_guidelines.pdf

____________

Опрос