Идет загрузка документа (167 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение о финансировании программы "Продолжение поддержки реализации Энергетической стратегии Украины"

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 20.12.2013

УГОДА
про фінансування програми "Продовження підтримки реалізації Енергетичної стратегії України"

ДАТА ПІДПИСАННЯ:

18.12.2013*
20.12.2013

ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ:

20.12.2013

Особливі умови

Уряд України (далі - "Бенефіціар"),

з однієї сторони, та

Європейський Союз (далі - "ЄС"), представлений Європейською Комісією (далі - "Комісія"),

з іншої сторони,

домовились про таке:

СТАТТЯ 1 - ХАРАКТЕР ТА МЕТА ОПЕРАЦІЇ

1.1. ЄС зробить внесок у фінансування такої програми:

Назва:

Продовження підтримки реалізації Енергетичної стратегії України

Посилання:

ENPI/2012/023-677

далі - "Програма", яку описано в Технічних та адміністративних положеннях (Додаток II).

1.2 Реалізація цієї Програми буде здійснюватись відповідно до Угоди про фінансування та додатків до неї: Загальні умови (Додаток I) та Технічні та адміністративні положення (Додаток II).

СТАТТЯ 2 - ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ТА ФІНАНСОВИЙ ВНЕСОК ЄС

2.1 Загальна вартість Програми оцінюється в 45 мільйонів євро.

2.2 ЄС бере на себе зобов'язання щодо здійснення фінансування обсягом максимум 45 мільйонів євро. Розподіл фінансового внеску ЄС за статтями бюджету включено до Технічних і адміністративних положень (Додаток II).

СТАТТЯ 3 - ВНЕСОК БЕНЕФІЦІАРА

3.1 Внесок Бенефіціара до Програми становить нуль євро.

3.2 У випадку, коли внесок Бенефіціара не є фінансовим, відповідні положення щодо організації такого внеску має бути викладено у Технічних та адміністративних положеннях (Додаток II).

СТАТТЯ 4 - ВИКОНАННЯ

4.1 Стаття 3 Загальних Умов не буде застосовуватись до цієї Угоди про фінансування і реалізація Програми буде здійснюватись Комісією, яка діє для та на користь Бенефіціара.

4.2 Наведені нижче положення Загальних умов не будуть застосовуватись до цієї Угоди про фінансування: статті 1.3, 5, 6, 7, 11, 17, 19.4, 22.3, 22.4, 22.6 та 23.3.

4.3 Нижченаведені положення Загальних умов буде замінено такими положеннями:

4.3.1 Стаття 2.2: Якщо виникає ризик перевитрати загальної суми, яка визначена цією Угодою про фінансування, Комісія може вдатися або до зменшення обсягу проекту/програми, або до використання власних ресурсів Бенефіціара, після погодження з ним, чи інших ресурсів, що походять з будь-яких джерел, крім ЄС.

4.3.2 Стаття 2.3: У випадку неможливості зменшення обсягу проекту/програми або покриття перевитрати з інших ресурсів, включаючи власні ресурси Бенефіціара, Комісія може прийняти рішення щодо виділення додаткових фінансових ресурсів з боку ЄС. У разі прийняття такого рішення, фінансування таких додаткових ресурсів має бути здійснено без порушення відповідних правил та процедур ЄС шляхом здійснення додаткового фінансового внеску, розмір якого буде визначено Комісією.

4.3.3 Стаття 18.1: На кожен проект/програму, що фінансується ЄС, розповсюджуються відповідні правила проведення комунікаційних та інформаційних заходів. Такі заходи мають визначатися за погодженням з Комісією.

4.3.4 Стаття 19.1: Бенефіціар має вжити відповідних заходів для недопущення незаконних дій, шахрайства та корупції, а також, на вимогу Комісії, починати процесуальні дії з метою повернення помилково сплачених коштів. Бенефіціар повинен інформувати Європейську Комісію про усі вжиті заходи.

4.3.5 Стаття 19.3: Бенефіціар має негайно повідомити Комісію про будь-який випадок, що привернув увагу та викликав підозри щодо можливих порушень чи шахрайства.

СТАТТЯ 5 - ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

5.1 Термін виконання цієї Угоди про фінансування згідно з положеннями статті 4 Загальних Умов починається з дати набрання чинності цією Угодою про фінансування і закінчується через 78 місяців після цієї дати.

5.2 Період практичної реалізації складає 54 місяці.

5.3 Завершальна стадія складає 24 місяці.

СТАТТЯ 6 - АДРЕСИ СТОРІН

Всі повідомлення, що стосуються виконання цієї Угоди про фінансування, мають бути оформлені у письмовому вигляді, мати чітке посилання на Програму та надсилатися на такі адреси:

а) Бенефіціарові

пан Ігор Прасолов
Міністр
Міністерство економічного розвитку та торгівлі України
вул. М. Грушевського, 12/2
Київ, 01008, Україна
Факс: +380 (44) 226-31-81

б) Комісії

пан Ян Томбінський
Голова Представництва
Представництво Європейського Союзу в Україні
вул. Володимирська, 101
Київ, 01033, Україна
Факс: +380 (44) 390-80-15

СТАТТЯ 7 - ДОДАТКИ

7.1 Наведені нижче документи є додатками до Угоди про фінансування і є її невід'ємною частиною:

Додаток I:

Загальні умови

Додаток II:

Технічні та адміністративні положення

7.2 У разі виникнення розбіжностей між положеннями Додатків і положеннями Особливих умов Угоди про фінансування, переважають положення Особливих умов. У разі розбіжностей між положеннями Додатка I та положеннями Додатка II, переважають положення Додатка I.

СТАТТЯ 8 - ОСОБЛИВІ УМОВИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО КОМПОНЕНТУ БЮДЖЕТНОЇ ПІДТРИМКИ

8.1. Наведені нижче положення Загальних умов не будуть застосовуватись до компоненту бюджетної підтримки цієї Програми: Стаття 2, перше речення Статті 4.2, Статті 8, 9, 10, 12, 13, 15 та 18.2.

8.2. Разом з цим нижченаведені положення Загальних умов будуть замінені такими положеннями:

8.2.1 Стаття 3: Компонент бюджетної підтримки Програми має бути реалізований Комісією. Це полягатиме у перевірці відповідності умов для здійснення платежів та у здійсненні платежів у обсягах, визначених цією Угодою про фінансування.

8.2.2 Стаття 14: Бенефіціар зобов'язується недискримінаційно застосовувати свої національні нормативні положення щодо іноземної валюти до коштів, перерахованих відповідно до даної Угоди про фінансування. Перерахована іноземна валюта буде обліковуватись на дату зарахування платежу на рахунок Національного банку, відкритого з цією метою. При цьому, операцію з продажу отриманих коштів та купівлю коштів у національній валюті з подальшим перерахуванням на відповідний рахунок у Державному Казначействі України має бути здійснено, якщо це можливо, у день зарахування платежу, проте не пізніше наступного операційного дня Національного банку України. Курсом обміну валюти буде середній курс іноземної валюти, що склався на міжбанківському ринку на дату, що передує дню здійснення операції.

8.3 Стаття 4.1 Загальних умов доповнюється абзацом такого змісту: Всі запити щодо платежів, надіслані Бенефіціаром відповідно до умов, які визначено у Технічних та адміністративних положеннях (Додаток II), будуть прийнятними для фінансування ЄС, якщо ці запити будуть направлятися Бенефіціаром протягом періоду практичної реалізації.

8.4 Стаття 19.5 Загальних умов має застосовуватись mutatis mutandis щодо будь-якої практики пов'язаної з активною чи пасивною корупцією стосовно виконання цієї Програми.

СТАТТЯ 9 - НАБРАННЯ ЧИННОСТІ УГОДОЮ ПРО ФІНАНСУВАННЯ

Дана Угода про фінансування набирає чинності з дати її підписання останньою зі Сторін, але не пізніше 31 грудня 2013 року.

Цю Угоду про фінансування укладено у двох примірниках українською та англійською мовами, кожний з яких має однакову силу. Один примірник передано Бенефіціару, а інший - Комісії. В разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення між текстом українською і англійською мовами, переважатиме текст англійською мовою.

____________
* Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року N 1020-р уповноважено Міністра економічного розвитку і торгівлі Прасолова Ігоря Миколайовича підписати зазначену Угоду

 

ВІД ІМЕНІ БЕНЕФІЦІАРА
Ігор Прасолов
Міністр економічного розвитку і
торгівлі України

ВІД ІМЕНІ КОМІСІЇ
Міхаель А. Колер
Директор програм Сусідства
Генеральний директорат з питань
Розвитку і співробітництва EuropeAid

[Підпис]

[Підпис]

[Дата]

[Дата]

 

ДОДАТОК I - ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

ЧАСТИНА I - ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТУ / ПРОГРАМИ

СТАТТЯ 1 - ЗАГАЛЬНИЙ ПРИНЦИП

1.1 Фінансовий внесок Європейського Союзу має обмежуватися сумою, зазначеною в Угоді про фінансування.

1.2 Умовою фінансування з боку ЄС є виконання Бенефіціаром зобов'язань, передбачених цією Угодою про фінансування.

1.3 Видатки Бенефіціара, які виникли до набрання чинності Угоди про фінансування, не можуть фінансуватись ЄС.

СТАТТЯ 2 - ПЕРЕВИТРАТА КОШТІВ ТА ЇЇ ПОКРИТТЯ

2.1 Окремі випадки перевитрати бюджетних статей Угоди про фінансування мають врегульовуватися шляхом перерозподілу коштів в рамках загального бюджету, відповідно до статті 22 цих Загальних умов.

2.2 Якщо виникає ризик перевитрати загальної суми, яка визначена цією Угодою про фінансування, Бенефіціар повинен негайно повідомити про це Європейську Комісію та отримати від неї попередню згоду на застосування запланованих коригуючих заходів для покриття перевитрати, запропонувавши або зменшення обсягу проекту/програми, або використання власних резервів Бенефіціара, чи інших резервів, що походять з будь-яких джерел, крім ЄС.

2.3 У випадку неможливості зменшення обсягу проекту/програми або покриття перевитрати з власних резервів Бенефіціара чи з інших резервів, Європейська Комісія на основі відповідного обґрунтованого запиту Бенефіціара може прийняти рішення щодо виділення додаткових фінансових ресурсів з боку ЄС. Якщо Європейською Комісією буде ухвалене таке рішення, фінансування надмірних витрат має здійснюватися без порушення відповідних правил та процедур ЄС, шляхом додаткового фінансового внеску, розмір якого визначається Комісією.

ЧАСТИНА II - РЕАЛІЗАЦІЯ

СТАТТЯ 3 - ЗАГАЛЬНИЙ ПРИНЦИП

Відповідальність за реалізацію проекту/програми покладається на Бенефіціара.

СТАТТЯ 4 - ПЕРІОД РЕАЛІЗАЦІЇ

4.1 Період виконання Угоди про фінансування поділяється на дві стадії:

- період практичної реалізації, коли проводяться основні види діяльності. Ця стадія починається разом з набранням чинності Угоди про фінансування, та закінчується з початком завершальної стадії;

- завершальна стадія, впродовж якої проводяться остаточні аудити та оцінки, а також здійснюється технічне та фінансове закриття контрактів та кошторисів програм, що забезпечують реалізацію Угоди про фінансування. Ця стадія закінчується не пізніше ніж через 24 місяці після завершення стадії практичного виконання.

4.2 Витрати, пов'язані з основною діяльністю, можуть фінансуватися ЄС лише за умови, що вони були понесені впродовж періоду практичної реалізації. Витрати, пов'язані з проведенням остаточних аудитів та оцінок, а також з завершальними діями, вважатимуться прийнятними до кінця завершальної стадії.

4.3 Будь-який залишок внеску ЄС автоматично анулюється не пізніше ніж через шість місяців після завершення періоду реалізації.

4.4 У виключних, належним чином обґрунтованих випадках, може бути зроблений запит на подовження періоду практичної реалізації та, відповідно, періоду виконання. Якщо ініціатором такого запиту є Бенефіціар, то він має робитися щонайменше за три місяці до дати завершення періоду практичної реалізації та затверджуватися Комісією також до цієї дати.

4.5 У виключних, належним чином обґрунтованих випадках, по закінченню періоду практичної реалізації, може бути зроблений запит на подовження завершальної стадії та, відповідно, періоду виконання. Якщо ініціатором такого запиту є Бенефіціар, то він має робитися щонайменше за три місяці до дати закінчення завершальної стадії та затверджуватися Комісією також до цієї дати.

ЧАСТИНА III - ВИПЛАТИ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЮ КОМІСІЄЮ ТРЕТІМ ОСОБАМ

СТАТТЯ 5 - ТЕРМІНИ ЗДІЙСНЕННЯ ВИПЛАТ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОМІСІЇ ТРЕТІМ ОСОБАМ

5.1 У разі здійснення Європейською Комісією виплат за контрактами, укладеними Бенефіціаром для реалізації Угоди про фінансування, Бенефіціар має надати Європейській Комісії запит щодо здійснення платежу чи інвойс не пізніше ніж за 15 календарних днів до кінцевого терміну виплати першого авансового внеску, який визначено контрактом. У разі наступних авансових платежів для грантових контрактів, проміжних та остаточних платежів, Бенефіціар має надати Європейській Комісії запит щодо здійснення платежу чи інвойс не пізніше ніж за 30 календарних днів до кінцевого терміну здійснення виплат, який визначено контрактом. Бенефіціар має також повідомити Європейську Комісію про дату реєстрації цього запиту. Запит щодо здійснення платежу не приймається у разі недотримання принаймні однієї з головних вимог. Європейська Комісія може в будь-який час тимчасово припинити дію термінів для здійснення виплат, повідомивши Бенефіціара про неможливість виконання запиту про платіж або через неналежну суму платежу, або через відсутність необхідних документів, які додаються до запиту. У разі, якщо Європейська Комісія отримує інформацію, яка ставить під сумнів прийнятність витрат, які включені до запиту, Європейська Комісія може тимчасово припинити дію термінів для здійснення виплат для проведення перевірки, в тому числі на місці, з метою встановлення прийнятності витрат до здійснення виплати. Бенефіціар має отримати повідомлення про таке рішення у найкоротші терміни. З моменту прийняття запиту щодо здійснення платежу дія термінів здійснення виплат поновлюється.

5.2 Терміни зазначені в попередньому параграфі застосовуються також у випадках, коли виплати здійснюються за умови ухвалення звіту. Термін ухвалення звіту включено у термін здійснення виплат, зазначений у контракті. Бенефіціар повинен схвалити звіт і надіслати до Європейської Комісії запит щодо здійснення платежу чи інвойс в термін, зазначений у Статті 5.1. У разі якщо Бенефіціар не схвалює звіт, він надсилає у найкоротший термін виконавцю контракту чи отримувачу гранту документ, в якому офіційно повідомляє та обґрунтовує тимчасове припинення термінів здійснення виплат. Припинення термінів здійснення виплат діє з моменту відправлення такого документу. Виконавець контракту чи отримувач гранту має надати пояснення, додаткову інформацію чи внести зміни протягом 30 днів з моменту повідомлення. Дія термінів здійснення виплат поновлюється з дати реєстрації пояснень.

5.3 У разі затримки з надсиланням запиту щодо здійснення платежу, яка виникла з боку Бенефіціара, Європейська Комісія звільнюється від зобов'язання сплачувати виконавцю контракту передбачені контрактом проценти за затримку у здійсненні виплати. В цьому випадку проценти виплачуються Бенефіціаром. Проценти за затримку у здійсненні виплати не виплачуються урядовим установам чи органам державної влади країн-членів ЄС.

ЧАСТИНА IV - ВИПЛАТИ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ БЕНЕФІЦІАРОМ ТРЕТІМ ОСОБАМ ЧЕРЕЗ КОШТОРИСИ ПРОГРАМ, ТА ПЕРЕРАХУНОК КОШТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОЮ КОМІСІЄЮ

СТАТТЯ 6 - ЗАГАЛЬНИЙ ПРИНЦИП

6.1 Бенефіціар може здійснювати виплати третім особам за попередньо складеним і прийнятим кошторисом програми.

6.2 Кошторис програми - це документ, в якому описується запланована програма заходів, людські та матеріальні ресурси, необхідні для її виконання, відповідний бюджет, технічні і адміністративні положення виконання у разі децентралізованого виконання проекту/програми протягом визначеного періоду реалізації безпосередньо установами Бенефіціара та/чи шляхом укладання контрактів на постачання та/чи надання грантів.

6.3 Всі кошториси програм, спрямовані на виконання угоди про фінансування повинні укладатися відповідно до процедур та типових документів Європейської Комісії, які застосовуються на момент прийняття відповідних кошторисів програм.

СТАТТЯ 7 - ПЕРЕРАХУНОК КОШТІВ

7.1 Європейська Комісія зобов'язується перераховувати кошти не пізніше ніж через 45 календарних днів після дати реєстрації прийнятного запиту від Бенефіціара щодо здійснення платежу. Запит щодо здійснення платежу не приймається у разі недотримання принаймні однієї з головних вимог. Європейська Комісія може тимчасово припинити дію термінів для здійснення виплат, повідомивши Бенефіціара в будь-який час протягом вказаного вище періоду про неможливість виконання запиту про платіж або через неналежну суму платежу, або через відсутність необхідних документів, які додаються до запиту. У разі, якщо Європейська Комісія отримує інформацію, яка ставить під сумнів прийнятність витрат, які включені до запиту, Європейська Комісія може тимчасово припинити дію термінів для здійснення виплат для проведення перевірки, в тому числі на місці, з метою встановлення прийнятності витрат до здійснення виплати. Бенефіціар має отримати повідомлення про таке рішення у найкоротші терміни. З моменту прийняття запиту щодо здійснення платежу дія термінів здійснення виплат поновлюється.

7.2 Європейська Комісія перераховує кошти на рахунок, відкритий в євро у фінансовому закладі, погодженому з Європейською Комісією.

7.3 Бенефіціар повинен гарантувати можливість ідентифікації на цьому рахунку авансового платежу, здійсненого Європейською Комісією.

7.4 У разі необхідності обмін перерахованих в євро коштів в національну валюту Бенефіціара здійснюється коли Бенефіціар проводить виплати з цього рахунку, при цьому для обміну валют застосовується банківський курс на дату здійснення виплати Бенефіціаром.

7.5 На кошти, перераховані Європейською Комісією на зазначений рахунок, можуть нараховуватись відсотки чи інші види прибутку. Бенефіціар повинен інформувати Європейську Комісію про отримані відсотки чи інші види прибутку від цих коштів не менше одного разу на рік.

7.6 Відсотки чи інші види прибутку отримані від перерахованих коштів у розмірі більше ніж двісті п'ятдесят тисяч євро повинні бути повернуті Європейській Комісії не пізніше ніж через 45 днів після отримання відповідного запиту від Європейської Комісії.

7.7 У випадку, якщо за кошторисом програми не було здійснено жодного перерахунку коштів протягом трьох років після її підписання, відповідна сума, виділена на програму, анулюється.

ЧАСТИНА V - УКЛАДАННЯ КОНТРАКТІВ ТА НАДАННЯ ГРАНТІВ

СТАТТЯ 8 - ЗАГАЛЬНИЙ ПРИНЦИП

8.1 Усі контракти, спрямовані на реалізацію Угоди про фінансування, мають укладатися та виконуватися відповідно до процедур та типових документів, що були розроблені та опубліковані Європейською Комісією для укладання контрактів та надання грантів, якізастосовуються на дату початку відповідної процедури.

8.2 Бенефіціар має використовувату мову цієї Угоди про фінансування для укладання контрактів та надання грантів.

8.3 У разі децентралізованого управління Бенефіціар має повідомити Європейську Комісію у випадку виключення кандидата, учасника тендеру чи заявника від участі в процедурах укладання контрактів та надання грантів у відповідності до положень Фінансового Регламенту, який застосовується до загального бюджету Європейського Союзу чи коли виконавця контракту було визнано винним у наданні неправдивої інформації, допущенні серйозних помилок, вчиненні незаконних дій чи шахрайства, або значному порушенні зобов'язань, передбачених контрактом.

В таких випадках, без упередження до повноважень Європейської Комісії відсторонити установу від отримання в майбутньому контрактів та грантів ЄС у відповідності до Фінансового Регламенту, який застосовується до загального бюджету Європейського Союзу, Бенефіціаром до виконавців конртактів можуть застосовуватись фінансові штрафні санкції перелічені в розділі "Адміністративні та фінансові штрафні санкції" Загальних умов контрактів, укладених за децентралізованим управлінням, якщо це не протирічить національному законодавству. Такі штрафні санкції накладаються після проходження позовної процедури та забезпечення права на захист для виконавця контракту.

8.4 Бенефіціар зобов'язується вживати усіх необхідних заходів з метою припинення будь-яких дій, що мають ознаки активної чи пасивної корупції на всіх процедурних етапах надання контрактів чи грантів. Термін "пасивна корупція" має означати навмисну дію посадової особи, яка власноруч або через посередника вимагає чи одержує користь у будь-якій формі для себе чи для третьої сторони, або приймає обіцянку того, що він/вона її одержить, для того, щоб діяти (або утримуватися від дій, передбачених його/її посадовими обов'язками) чи виконувати покладені функції з порушенням посадових обов'язків, що призвело або може призвести до порушення фінансових інтересів ЄС. Термін "активна корупція" має означати навмисну дію будь-якої особи, яка власноруч або через посередника обіцяє надати чи надає користь у будь-якій формі іншій посадовій особі, собі чи третій стороні, щоб забезпечити дії (або утримання від дій, передбачених його/її посадовими обов'язками) чи виконання покладених функцій з порушенням посадових обов'язків, що призвело або може призвести до порушення фінансових інтересів ЄС

СТАТТЯ 9 - КІНЦЕВА ДАТА ПІДПИСУ КОНТРАКТІВ, СПРЯМОВАНИХ НА ВИКОНАННЯ УГОДИ ПРО ФІНАНСУВАННЯ

9.1 За виключенням компонентів цієї Угоди про фінансування, які виконуються за принципом спільного управління чи непрямого централізованого управління, контракти, що забезпечують виконання Угоди про фінансування, мають бути підписані обома сторонами впродовж трьох років з дня набуття чинності Угоди про фінансування. Кінцева дата підписання не може переноситися на пізніший термін.

9.2 Попереднє положення не розповсюджується на:

• контракти про аудит та оцінку, які можуть укладатися пізніше;

• доповнення до вже підписаних контрактів;

• контракти, укладені після передчасного припинення поточних контрактів;

• випадки зміни установи, на яку покладаються завдання з виконання бюджету.

9.3 Наприкінці трьох років, що минули після набуття чинності Угоди про фінансування, будь-який залишок, стосовно якого не були укладені контракти, за винятком випадків зазначених у Статті 9.2, має бути анульованим.

9.4 Попереднє положення не розповсюджується на залишки резервів для непередбачених витрат.

9.5 Дія контракту, що не призвів до здійснення жодного платежу впродовж трьох років з моменту його підписання, має автоматично припинятися, а його фінансування скасовуватися.

СТАТТЯ 10 - ПРИЙНЯТНІСТЬ

10.1 Участь у тендері на виконання робіт, постачання та надання послуг, а також запрошення про подання пропозицій мають бути однаково відкритими для усіх фізичних та юридичних осіб країн-членів ЄС та, згідно спеціальних положень основних актів, що регулюють діяльність відповідного сектору співробітництва, для усіх фізичних та юридичних осіб третіх країн-бенефіціарів чи будь-яких інших третіх країн, окремо визначених у вищезазначених актах.

10.2 Зважаючи на спеціальні умови, що містяться в основних актах та регулюють діяльність відповідного сектору співробітництва, може бути прийняте рішення щодо допущення громадян третіх країн (на відміну від зазначених у першому параграфі) до подання заявок на участь у тендері.

10.3 Товари та матеріали, що закуповуватимуться за кошти ЄС та є необхідними для виконання контрактів на проведення робіт, постачання та надання послуг, а також для процедур здіснення закупівель, розпочатих одержувачами гранту з метою реалізації фінансованої діяльності, повинні походити з країн, що мають право брати участь на умовах, викладених у попередніх двох параграфах, якщо основним актом не передбачено іншого.

СТАТТЯ 11 - ОПРИЛЮДНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ

11.1 Бенефіціар зобов'язується щорічно оприлюднювати назви всіх контрактів, які фінансуються за цією Угодою про фінансування, назву та національність одержувачів гранту чи виконавців контрактів, обраних через процедуру тендеру, а також обсяг відповідного гранту чи контракту в окремому легко доступному місці на своїй сторінці в Інтернеті.

11.2 У разі якщо публікація в Інтернеті є неможливою, інформація оприлюднюється іншим чином, таким як публікація в офіційному друкованому виданні Бенефіціара. Публікація має здійснитися у першій половині року після завершення попереднього року, в якому відбулось надання грантів чи укладання конрактів. Бенефіціар повинен повідомити Європейську Комісію про місце публікації, посилання на адресу якої буде зроблене в окремому місці на сторінці EuropeAid в Інтернеті. У разі публікації іншим чином Бенефіціар повинен надати Європейської Комісії повну інформацію про використаний спосіб.

ЧАСТИНА VI - ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ КОНТРАКТІВ

СТАТТЯ 12 - ПЕРЕБУВАННЯ ТА ПРАВО НА ПРОЖИВАННЯ

12.1 Коли це обумовлено характером контракту, Бенефіціар має надати фізичним та юридичним особам, яким запропоновано взяти участь у тендері на проведення робіт, постачання та надання послуг, тимчасове право на перебування та проживання на території Бенефіціара. Таке право має залишатися дійсним впродовж одного місяця після присудження контракту.

12.2 Бенефіціар має надати виконавцям контрактів (включно з одержувачами гранту) та фізичним особам, чиї послуги є необхідними для виконання контракту, разом з членами їх сімей, аналогічні права впродовж періоду реалізації проекту / програми.

СТАТТЯ 13 - ПОДАТКОВІ ТА МИТНІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1 Бенефіціар має застосовувати до контрактів на постачання та грантів, що фінансуються ЄС, найбільш сприятливі податкові та митні підходи, що вона використовує по відношенню до країн або організацій міжнародного розвитку, з якими вона має зв'язки.

13.2 Якщо Рамкова угода містить більш детальні положення стосовно цього питання, то ці положення також мають застосовуватися.

СТАТТЯ 14 - ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ

14.1 Бенефіціар зобов'язується дозволити імпорт або купівлю іноземної валюти, яка необхідна для реалізації проекту. Вона також зобов'язується не вдаватися до дискримінаційного застосування національних валютних правил до виконавців контрактів, участь яких дозволена відповідно до статті 10 цих Загальних умов.

14.2 Якщо Рамкова угода містить більш детальні положення стосовно цього питання, то ці положення також мають застосовуватися.

СТАТТЯ 15 - ВИКОРИСТАННЯ ДОСЛІДНИХ ДАНИХ

Якщо Угода про фінансування передбачає фінансування досліджень, то відповідний контракт, укладений з метою реалізації Угоди про фінансуванння, має регулювати як право власності на ці дослідження так і право Бенефіціара та Комісії використовувати дані, одержані в рамках досліджень, публікувати чи розкривати їх третім особам.

СТАТТЯ 16 - РОЗПОДІЛ СУМ, ПОВЕРНЕНИХ ЗА КОНТРАКТАМИ

16.1 Без упередження до відповідальності Бенефіціара, Європейська Комісія має право у відповідності до Фінансового Регламенту, який застосовується до загального бюджету Європейського Союзу формально визначити суму, виплачену помилково за контрактом, який фінансується за цією Угодою про фінансування та вжити заходів щодо її повернення.

16.2 Суми, повернені Бенефіціаром від помилково зроблених платежів, фінансових гарантій, наданих згідно умов отримання контракту чи за контрактами, що фінансуються в рамках цієї Угоди про фінансування, а також фінансові стягнення, накладені Бенефіціаром на кандидата, учасника тендеру, виконавця контракту чи одержувача гранту мають бути повернуті Європейській Комісії. Виплачені Бенефіціару компенсації також повинні бути повернуті Комісії.

СТАТТЯ 17 - ФІНАНСОВІ ПОЗОВИ ЗА КОНТРАКТАМИ

Бенефіціар зобов'язується попередньо до прийняття відповідного рішення щодо вимоги виконавця контракту про отримання компенсації погодити його з Європейською Комісією після розгляду вимоги Бенефіціаром і визнання її в цілому чи частково правомірною. Тільки у випадку отримання попередньої згоди від Європейської Комісії фінансові наслідки можуть повністю покриватися ЄС. Попередня згода також необхідна для будь-якого використання коштів передбачених цією Угодою про фінансування на покриття витрат внаслідок вирішення суперечок щодо контрактів.

ЧАСТИНА VII - ЗАГАЛЬНІ ТА ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

СТАТТЯ 18 - ПРОЗОРІСТЬ

18.1 На кожен проект/програму, що фінансується ЄС, розповсюджуються відповідні правила проведення комунікаційних та інформаційних заходів. Якщо не погоджено інакше, Бенефіціар має вжити необхідних заходів для забезпечення інформування громадськості про фінансування проекту/програми ЄС. Відповідальність за визначення таких заходів покладається на Бенефіціара за погодженням з Комісією.

18.2 Комунікаційні та інформаційні заходи мають здійснюватися за Правилами проведення комунікаційних та інформаційних заходів для зовнішніх дій ЄС, розробленими та опублікованими Європейською Комісією, що застосовуються на дату проведення заходу.

СТАТТЯ 19 - ЗАПОБІГАННЯ ПОРУШЕННЯМ, ШАХРАЙСТВУ ТА КОРУПЦІЇ

19.1 Бенефіціар зобов'язується проводити систематичні перевірки належного виконання заходів, які фінансуються за кошти ЄС. Він має вжити відповідних заходів для недопущення незаконних дій та шахрайства, а також, у разі необхідності, починати судові переслідування з метою повернення помилково сплачених коштів.

19.2 "Незаконна дія" - означає будь-яке порушення Угоди про фінансування, контрактів, що забезпечують її виконання, кошторисів програм чи законів ЄС в результаті дій чи бездіяльності суб'єкта економічної діяльності, які завдали чи можуть завдати шкоди загальному бюджету ЄС, шляхом скорочення або втрати доходів від власних ресурсів, які вони одержують безпосередньо від імені ЄС, або через невиправдану статтю витрат.

"Шахрайство" - означає будь-яку навмисну дію чи бездіяльність, що стосується:

- використання чи представлення неправдивих, неточних або неповних звітів чи документів, що призвело до розтрати або незаконного затримання фондів із загального бюджету ЄС

- нерозкриття інформації, результатом чого стає порушення конкретних зобов'язань, що призводить до аналогічних результатів;

- використання фондів не за призначенням та в цілях, що відрізняються від тих, для досягнення котрих вони виділялись.

19.3 Бенефіціар має негайно повідомити Європейську Комісію про будь-який випадок, що привернув увагу та викликав підозри щодо можливих незаконних дій чи шахрайства, та всі заходи вжиті з метою їх врегулювання.

19.4 У відповідності до Статті 8.3, у разі децентралізованого управління Бенефіціар має повідомити Європейську Комісію у випадку визнання виконавця контракту винним у наданні неправдивої інформації, допущенні серйозних помилок, вчиненні незаконних дій чи шахрайства, або значному порушенні зобов'язань, передбачених контрактом.

Без упередження до повноважень Європейської Комісії відсторонити установу від отримання в майбутньому контрактів та грантів ЄС у відповідності до Фінансового Регламенту, який застосовується до загального бюджету Європейського Союзу, Бенефіціаром до виконавців контрактів можуть застосовуватись фінансові штрафні санкції перелічені в розділі "Адміністративні та фінансові штрафні санкції" Загальних умов контрактів, укладених за децентралізованим управлінням, якщо це не протирічить національному законодавству. Такі штрафні санкції накладаються після проходження позовної процедури та забезпечення права на захист для виконавця контракту.

19.5 Бенефіціар має негайно повідомити Європейській Комісії назви суб'єктів економічної діяльності, які були судовим рішенням, яке має силу прецедента, визнані винними в шахрайстві, корупції, участі в злочинній організації чи іншій незаконній діяльності, яка шкодить фінансовим інтересам ЄС.

19.6 Бенефіціар зобов'язується вживати усіх необхідних заходів з метою припинення будь-яких дій, що мають ознаки активної чи пасивної корупції стадії під час виконання відповідних контрактів. Терміни застосовуються у відповідності до визначень, викладених в Статті 8.3. У разі якщо Бенефіціар не вживає необхідних заходів з метою припинення будь-яких дій, що мають ознаки корупції чи шахрайства, зазначних цією Статтею, Європейська Комісія має право вжити таких заходів самостійно, в тому числі повернути будь-яким способом кошти ЄС.

СТАТТЯ 20 - ПЕРЕВІРКИ ТА КОНТРОЛЬ З БОКУ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОМІСІЇ, УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОВЖИВАННЯМ ТА ШАХРАЙСТВУ (ОЛАФ) ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ АУДИТОРІВ

20.1 Бенефіціар погоджується з тим, що Європейська Комісія, ОЛАФ та Європейський Суд Аудиторів проводитимуть документальні перевірки та перевірки на місцях щодо використання фондів ЄС, наданих відповідно до Угоди про фінансування (включно з процедурами присудження контрактів та надання грантів), а за необхідності, проводитимуть комплексний аудит на основі супроводжувальних документів, рахунків, бухгалтерської документації та будь-яких інших документів, що стосуються фінансування проекту/програми, впродовж усього терміну дії угоди та ще семи років після дати останнього платежу.

20.2 Бенефіціар також погоджується з тим, що ОЛАФ може проводити перевірки на місцях відповідно до процедур, передбачених законодавчими актами ЄС, з метою захисту фінансових інтересів ЄС від шахрайства та інших протиправних дій.

20.3 З цією метою, Бенефіціар зобов'язується надавати посадовцям Європейської Комісії, ОЛАФ та Європейського Суду Аудиторів та їх уповноваженим представникам доступ до об'єктів та приміщень, де проводяться роботи, що фінансуються в рамках цієї Угоди про фінансування (включаючи комп'ютерні системи, будь-які документи та комп'ютеризовані дані про технічне та фінансове управління такими роботами), та вживатиме всіх необхідних заходів для сприяння їхньої діяльності. Доступ уповноваженим представникам Європейської Комісії, ОЛАФ та Європейського Суду Аудиторів має надаватися на умовах збереження суворого режиму конфіденційності щодо третіх сторін, без шкоди для зобов'язань, передбачених суспільним правом, які вони мають виконувати. Документи повинні бути доступними та зберігатися таким чином, щоб забезпечувати зручність при перевірці. Бенефіціар повинен інформувати Європейську Комісію, ОЛАФ та Європейський Суд Аудиторів про точне місцезнаходження документів.

20.4 Згадані вище перевірки та аудити також мають охоплювати підрядників та субпідрядників, діяльність яких фінансується ЄЄ.

20.5 Бенефіціара мають повідомляти про місії, що проводитимуться на місцях представниками Європейської Комісії, ОЛАФ та Європейського Суду Аудиторів.

20.6 Бенефіціар має зберігати наступні фінансову та контрактну документацію:

Щодо процедури закупівель:

• Оголошення про майбутні закупівлі, з підтвердженням публікації та зміни, які вносились до оголошення

• Призначення комітету для попереднього відбору учасників тендеру Звіт комітету щодо проведення відбору учасників тендеру (з додатками) та заявки про участь

• Підтвердження публікації оголошення щодо проведення відбору учасників тендеру

• Листи до заявників, яких не було відібрано для участі в тендері

• Запрошення до участі в тендері чи інший подібний документ

• Тендерна документація з додатками, поясненнями, протоколом засідань, підтвердження публікації

• Призначення тендерного комітету

• Звіт про початок тендеру, з додатками

• Звіт про проведення тендерного комітету чи переговорів щодо умов закупівлі, з додатками та отриманими пропозиціями

• Лист щодо результатів тендеру

• Підтверджуючі документи

• Лист, яким надсилається контракт

• Листи до учасників, які не перемогли в тендері

• Оголошення про результати тендеру чи його відміну, з підтвердженням публікації

• Підписаний контракт, доповнення до контракту, зміни та кореспонденція, яка стосується контракту

Щодо проведення конкурсів та прямого надання грантів:

• Призначення оціночного комітету

• Звіт про початок оцінки та щодо адміністративної відповідності, з додатками та отриманими заявками

• Листи до учасників, які були і не були відібрані для участі в конкурсі

• Звіт про проведення оцінки концепцій

• Листи до учасників, які були і не були відібрані для участі в конкурсі

• Звіт про проведення оцінки пропозицій чи переговорів щодо пропозицій, з додатками

• Перевірка відповідності критеріям для учасників та підтверджуючі документи

• Листи до учасників, які були і не були відібрані для фінансування, з схваленим резервним переліком

• Лист, яким надсилається контракт

• Оголошення про результати конкурсу чи його відміну, з підтвердженням публікації

• Підписаний контракт, доповнення до контракту, зміни та кореспонденція, яка стосується контракту

У випадку децентралізованого управління:

• Окрім зазначених вище підтверджуючих документів, також відповідна документація, яка стосується платежів та повернення коштів

СТАТТЯ 21 - КОНСУЛЬТАЦІЇ МІЖ ЄВРОПЕЙСЬКОЮ КОМІСІЄЮ ТА БЕНЕФІЦІАРОМ

21.1 Бенефіціар та Європейська Комісія повинні проводити спільні консультації до того, як спірні питання щодо реалізації чи трактування цієї Угоди про фінансування перейдуть на інший рівень їхнього вирішення.

21.2 У випадку, якщо Європейська Комісія отримує інформацію про складнощі щодо виконання процедур, які стосуються виконання цієї Угоди про фінансування, вона має встановити необхідні контакти з Бенефіціаром для виправлення ситуації, а також вжити необхідних заходів, в тому числі виступити в ролі Бенефіціара у разі, якщо Бенефіціар не виконує чи не має можливості виконати покладені на нього функції.

21.3 Консультації можуть призвести до внесення змін та доповнень, призупинення чи анулювання Угоди про фінансування.

СТАТТЯ 22 - ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ФІНАНСОВОЇ УГОДИ

22.1 Будь-які зміни та доповнення до Особливих умов, Додатку I та Додатку II до Угоди про фінансування мають робитися у письмовій формі та оформлюватися як Додаткова угода.

22.2 Якщо запит щодо внесення змін чи доповнень надходить від Бенефіціара, то він має представити такий запит Європейській Комісії щонайменше за три місяці до передбаченої дати набуття чинності запропонованих змін, крім випадків, добре обґрунтованих Бенефіціаром та погоджених Європейською Комісією.

22.3 Про внесення змін, які стосуються технічних питань і не впливають на цілі і результати проекту/програми, та змін щодо незначних деталей реалізації, які не змінюють в цілому прийнятого технічного рішення і не потребують змін в бюджеті, Бенефіціар має якнайшвидше повідомити Європейську Комісію у письмовій формі з обґрунтуванням і застосовувати ці зміни.

22.4 Використання резервних фондів дозволяється після отримання погодження у письмовій формі від Європейської Комісії.

22.5 Особливі випадки подовження стадії практичного виконання чи завершальної стадії регулюються положеннями статті 4 (4) та (5) цих Загальних умов.

22.6 Якщо Європейська Комісія вважає, що Бенефіціар більше не відповідає критеріям децентралізованого управління, викладених у разі необхідності в Особливих умовах, та без упередження до положень Статті 23 та 24 цих Загальних умов, Європейська Комісія може прийняти рішення відізвати покладені на Бенефіціара фінансові завдання щодо реалізації проекту/програми з метою продовження реалізації для та від імені Бенефіціара після повідомлення про це у письмовій формі.

СТАТТЯ 23 - ПРИЗУПИНЕННЯ УГОДИ ПРО ФІНАНСУВАННЯ

23.1 Дія Угоди про фінансування може бути призупинена у наступних випадках:

- Європейська Комісія може призупинити реалізацію Угоди про фінансування, якщо Бенефіціар порушуватиме передбачені угодою зобов'язання, а саме більше не відповідає критеріям децентралізованого управління, викладених у разі необхідності в Особливих умовах.

- Європейська Комісія може призупинити реалізацію Угоди про фінансування, якщо Бенефіціар порушуватиме зобов'язання, які встановлюються згідно прийнятих та опублікованих процедур та стандартних документів Європейської Комісії, які стосуються укладання та виконання контрактів та грантів.

- Європейська Комісія може призупинити реалізацію Угоди про фінансування, якщо Бенефіціар порушуватиме зобов'язання щодо дотримання прав людини, демократичних принципів та верховенства права, а також у випадку наявності серйозних фактів корупції.

- Угода про фінансування може бути призупинена за форс-мажорних обставин, відповідно до наведеного нижче визначення. Термін "форс-мажор" має означати будь-яку непередбачену чи виключну ситуацію або подію, що знаходиться поза контролем сторін та перешкоджає будь-якій з них виконувати свої зобов'язання. Це не стосується помилок або недбалості, допущених ними (або виконавцями контрактів, довіреними особами та співробітниками). Форс-мажорні обставини є такими, що характеризуються як нездоланні, не зважаючи на всі вжиті заходи. Дефекти обладнання чи матеріалів, трудові спори, страйки та фінансові труднощі не можуть вважатися форс-мажорними обставинами. Сторона не може вважатися винною у порушенні зобов'язань, якщо на заваді їхньому виконанню встали форс-мажорні обставини, про які належним чином було повідомлено іншу сторону. Сторона, на яку діють форс-мажорні обставини, повинна негайно повідомити про це іншу сторону, зазначаючи характер, можливу тривалість та передбачуваний вплив проблеми, а також повинна ужити всіх необхідних заходів для мінімізації можливих втрат.

23.2 Рішення про призупинення не повинне супроводжуватися попереднім повідомленням.

23.3 Європейська Комісія може вжити необхідних застережних заходів до прийняття рішення про призупинення.

23.4 У випадку надання повідомлення про призупинення, зазначаються наслідки для контрактів та кошторисів програм, що виконуються, та для контрактів та кошторисів програм, що мають бути укладені.

23.5 Призупинення Угоди про фінансування відбувається без упередження до призупинення виплат Європейською Комісією з метою забезпечення належного фінансового управління чи захисту фінансових інтересів ЄС.

СТАТТЯ 24 - ПРИПИНЕННЯ ДІЇ УГОДИ ПРО ФІНАНСУВАННЯ

24.1 Якщо проблеми, які призвели до призупинення Угоди про фінансування, не були вирішені впродовж максимум 180 днів, будь-яка зі сторін може припинити дію Угоди про фінансування, попередньо повідомивши про це за 30 днів.

24.2 Якщо за Угодою про фінансування не було здійснено жодного платежу впродовж трьох років з моменту її підписання, або, якщо впродовж аналогічного періоду не було укладено жодного контракту, що має забезпечити її реалізацію, то дія Угоди про фінансування припиняється.

24.3 У випадку надання повідомлення про припинення дії угоди, зазначаються наслідки для контрактів та кошторисів програм, що виконуються, та для контрактів та кошторисів програм, що мають бути укладені.

СТАТТЯ 25 - ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

25.1 Будь-яке спірне питання, що стосується Угоди про фінансування та не може бути вирішено впродовж шести місяців шляхом консультацій між сторонами, як зазначено у статті 21 цих Загальних умов, може, на прохання сторін, вирішуватися за допомогою третейського суду.

25.2 В такому випадку, кожна зі сторін повинна призначити третейського суддю впродовж 30 діб з дня подання прохання про арбітражний розгляд суперечки. У випадку неспроможності виконати цю умову, будь-яка зі сторін може звернутися до Генерального секретаря Постійної Палати Третейського Суду (м. Гаага) з проханням призначити другого третейського суддю. Два призначені арбітри, у свою чергу, впродовж 30 днів повинні призначити третього суддю. Якщо вони цього не можуть зробити, то будь-яка зі сторін може звернутися до Генерального секретаря Постійної Палати Третейського Суду (м. Гаага) з проханням призначити третього третейського суддю.

25.3 Якщо третейськими суддями не буде прийняте інше рішення, то для вирішення суперечки має застосовуватися процедура, що визначена в Диспозитивних нормах Постійної Палати Третейського Суду щодо арбітражного розгляду справ, сторонами яких є міжнародні організації та країни. Рішення повинні прийматися впродовж трьох місяців більшістю третейських суддів.

25.4 Кожна зі сторін зобов'язана вжити всіх необхідних заходів для виконання рішень третейських суддів.

 

ДОДАТОК II ДО УГОДИ ПРО ФІНАНСУВАННЯ N ENPI/2012/023-677

ТЕХНІЧНІ І АДМІНІСТРАТИВНІ ПОЛОЖЕННЯ

КРАЇНА /РЕГІОН БЕНЕФІЦІАР

Україна/ENPI

ОРГАН, ВІД ЯКОГО НАДІЙШОВ ЗАПИТ

Уряд України

СТАТТЯ БЮДЖЕТУ

19 08 01 03

НАЗВА

Продовження підтримки реалізації Енергетичної стратегії України

ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ

Загальна вартість: 45 млн євро
Внесок ЄС: 45 млн євро

Метод надання допомоги / метод управління

Програма підтримки секторальної політики:
- бюджетна підтримка сектору (централізоване управління);

КОД DAC

23010

СЕКТОР

Енергетична політика та адміністративне управління

1. ВСТУП

1.1. Цілі

Цілі та ключові елементи секторальної політики Уряду

Національна політика розвитку нині визначається Програмою економічних реформ на 2010 - 2014 роки (ПЕР), яку було прийнято 2 червня 2010 року на засіданні Комітету з економічних реформ при Президентові України. ПЕР пов'язана з основними пріоритетами Порядку денного асоціації, включаючи заходи, що стосуються створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, спрощення візового режиму, співпраці в енергетичній та інших сферах. Енергетичному сектору та його підгалузям у ПЕР приділено особливу увагу. Щодо енергетики, програма оговорює в дуже структурованому вигляді (1) проблеми, (2) цілі та завдання і (3) необхідні заходи, що їх, імовірно, треба буде вжити. Зокрема, програма передбачає поступове збільшення тарифів на електроенергію та цін на газ для населення до рівня відшкодування витрат паралельно з реформою системи соціального захисту, ліквідацію перехресного субсидування, впровадження стандартів ЄС щодо якості нафтопродуктів з одночасним створенням системи управління якістю, а також визнає потребу залучення інвестицій у модернізацію теплової генерації.

Відповідно до положень Програми економічних реформ Кабінет Міністрів України розпочав перегляд Енергетичної стратегії України до 2030 року. Енергетична стратегія, затверджена в 2006 році, стала важливою віхою на шляху розвитку цього сектору. Оскільки численні прогнози закладені у стратегію мали спірний характер (основний акцент був на заходах з постачання енергії, а не на попиті на енергію та ефективності), завданням ПЕР став перегляд Енергетичної стратегії. Початковий план уряду полягав у завершенні процесу перегляду до кінця 2011 року, однак кінцевий термін переносився багато разів, зокрема внаслідок необхідності врахувати поточні зміни. 24 липня 2013 року Кабінет Міністрів України затвердив проект переглянутої Енергетичної стратегії, але відповідне рішення опубліковане не було. Важливо, щоб цей документ було сформульовано у відповідності до міжнародних зобов'язань України, в тому числі, в рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства.

На знак прогресу у енергетичній співпраці між Україною та ЄС у рамках Східного партнерства та Європейської політики сусідства (ЄПС) у 2005 році на Самміті Україна - ЄС було підписано Меморандум про порозуміння щодо співробітництва в енергетичній галузі (Меморандум про порозуміння). Меморандум про порозуміння визначає спільну стратегію у напрямку поступової інтеграції українського енергетичного ринку з ринком ЄС. Одним з ключових пріоритетів у енергетичній співпраці між Україною та ЄС, що передбачено у Меморандумі про порозуміння, було приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства (ДЕС).

Починаючи з лютого 2011 року, Україна є повноправним членом ДЕС. Нормативно-правова база та обов'язки передбачені ДЕС можуть суттєво допомогти Україні на шляху реформ, адже надають чіткий план законодавчих та нормативно-правових реформ, в тому числі в галузі організації ринку, конкуренції, принципів регулювання та прозорості. 1 січня 2012 року минув кінцевий термін виконання першої черги зобов'язань в рамках ДЕС, які охоплювали, зокрема, відкриття ринків електроенергії та газу для непобутових споживачів, розмежування послуг та доступ третіх сторін. Ці зобов'язання були виконані Україною лише частково. Наближається кінцевий термін виконання інших завдань, що вимагає відповідних підготовчих кроків. У жовтні 2012 року Україна підтримала рішення щодо розширення пакету зобов'язань у рамках ДЕС, що включає в себе зобов'язання щодо виконання Директиви Ради Європи 2009/119/ЕС від 14 вересня 2009 щодо мінімальних запасів сирої нафти та/або нафтопродуктів та Регламенту N 1099/2008 від 22 жовтня 2008 року щодо статистики в енергетичному секторі. Україна також підписала Меморандум про взаєморозуміння з соціальних питань, який, зокрема, стосується доступності енергії для різних категорій споживачів (зобов'язання в громадському обслуговуванні).

План заходів щодо виконання зобов'язань в рамках ДЕС було схвалено Кабінетом Міністрів України 3 серпня 2011 року Розпорядженням N 733-р. Це Розпорядження, зокрема, передбачає, що центральні органи виконавчої влади відповідальні за реалізацію Плану заходів, щоквартально мають доповідати Міністерству енергетики та вугільної промисловості України про стан виконання. Однак зважаючи на те, що План заходів Кабінету Міністрів не забезпечує необхідний рівень деталізації процесу впровадження, у 6-ому та 7-ому спільних звітах України та ЄС з виконання Меморандуму про порозуміння було визнано необхідність узгодження між Україною та Секретаріатом Енергетичного Співтовариства детального плану заходів з виконання законодавства в рамках ДЕС, а також відповідної дорожньої карти робіт.

Цілі Програми підтримки секторальної політики та їх зв'язок з програмою Уряду

З метою підтримки України на шляху всеосяжних реформ в енергетичному секторі, у 2008 році ЄС розпочав Річну програму дій на 2007 рік щодо підтримки секторальної політики в енергетичному секторі на загальну суму 87 млн євро. Зокрема, програма включала механізм бюджетної підтримки, який був вперше застосований у рамках Інструменту Європейського сусідства і партнерства для Східного регіону. Програма завершилася виплатою варіативного траншу в грудні 2012 року (28 млн євро з 42 млн євро).

Керуючись важливістю комплексних реформ в енергетичному секторі, Уряд підтвердив свою зацікавленість у розширенні бюджетної підтримки в енергетичному секторі на наступний етап з тим, щоб забезпечити подальше поглиблення і посилення стійкості реформ, розпочатих у ході першої програми підтримки секторальної політики. Європейська Комісія погодилася з цією пропозицією, але порекомендувала, щоб майбутні програми включали в себе питання соціального захисту населення у разі підвищення цін на енергоносії.

Також було визнано, що під час розроблення нової програми підтримки секторальної політики слід взяти до уваги висновки, зроблені під час реалізації першої програми, які, зокрема, стосуються таких аспектів:

- програми підтримки секторальної політики мають розроблятися в рамках поточного діалогу з розвитку секторальної політики;

- існує необхідність у розробленні постійної і чітко визначеної системи моніторингу впровадження програми підтримки секторальної політики, але ця система має узгоджуватися з урядовою системою моніторингу впровадження секторальної політики;

- індикатори програми підтримки секторальної політики мають бути однозначними, суттєвими, досяжними і повинні мати реальні терміни виконання;

- пріоритет має надаватися індикаторам, які мають найбільш значимий потенціал для економічного та соціального впливу.

Рішення Європейської Комісії щодо впровадження частини 2 Річної програми дій на 2012 рік для України було прийнято 5 грудня 2012. Це рішення, зокрема, включає Програму "Продовження підтримки реалізації Енергетичної стратегії України" на загальну суму 45 млн євро. Головною метою нової Програми підтримки секторальної політики в енергетичному секторі є забезпечення енергетичних потреб української економіки і суспільства в безпечній, ефективній і економічній формі, а також підтримка узгодження з нормами ЄС щодо енергетики і навколишнього середовища та зобов'язаннями України в рамках ДЕС, що також відображено в Порядку денному асоціації, який готує до Угоди про асоціацію/Угоди про створення зони вільної торгівлі. Програма підтримки секторальної політики має сприяти подальшій реалізації стратегії сектору, в тому числі поглибленню реформ в ключових сферах, полегшенню виконання зобов'язань України в ДЕС, зміцненню фінансової стійкості в енергетичному секторі та забезпеченню більшої прозорості й захисту навколишнього середовища в енергетичному секторі. Конкретні цілі нової Програми підтримки секторальної політики є такими:

- зменшення забруднення навколишнього середовища, що пов'язано з електроенергетичною галуззю і, зокрема, прогрес стосовно реалізації Директиви щодо великих спалювальних установок (2001/80/ЄС);

- поліпшення якості нафтопродуктів і впровадження системи контролю якості з метою прийняття стандартів Євро-4 і Євро-5;

- підвищення енергетичної безпеки шляхом створення системи запасів нафти і нафтопродуктів.

Перехресні питання (екологічна стійкість, гендерні питання, ефективне управління та права людини)

Програма матиме позитивний вплив на екологічну стійкість, адже дві з трьох її конкретних цілей (реалізація Директиви щодо великих спалювальних установок та підвищення якості нафтопродуктів) базуються на застосуванні екологічної та енергетичної політики.

У том час як програма має прямий вплив на ефективне управління, вона також має і непрямий вплив на права людини і гендерну рівність, що, зокрема, випливає з наступних причин:

- ринкові реформи, згадані у Загальних Умовах щодо здійснення виплат мають підвищити макроекономічну стабільність України. Ці реформи повинні передбачити належні механізми захисту споживачів, що сприятимуть створенню рівних можливостей всіх соціальних груп в Україні. Без таких заходів родини та пенсіонери опиняться у найбільш невигідному положенні і жінки можуть стати основною групою, що опиниться під основним тиском. Крім того, ринкові реформи, які виконуватимуться паралельно з відповідними заходами з підтримки інституційної спроможності, мають підвищити прозорість та забезпечити ефективне управління, тим самим усуваючи підстави для потенційної корупції в цьому секторі, а також мають сприяти інтегруванню екологічної політики в цей сектор, що має призвести до зміцнення прав людини та гендерної рівності;

- широке громадське обговорення необхідності зменшення викидів від великих спалювальних установок та поліпшення якості палива посилить прозорість та екологічну обізнаність, забезпечить публічну фінансову підзвітність та участь суспільства у процесі прийняття рішень;

- поліпшення в сфері формування запасів нафти допоможе підвищити енергетичну безпеку країни та зробить Україну менш вразливою до зовнішніх шоків пов'язаних з поставками нафти та цінами на неї, що є важливим передусім для найвразливіших верств суспільства;

- членство України в Ініціативі прозорості видобувних галузей (ЕІТІ) та виконання відповідних зобов'язань є питанням ефективного управління в секторі, а тому буде пильно відслідковуватись.

1.2. Очікувані результати

Очікувані результати у рамках Програми підтримки секторальної політики, які відповідають положенням Програми економічних реформ, проекту переглянутої Енергетичної стратегії України до 2030 року та міжнародним зобов'язанням України (у тому числі, проекту Угоди про асоціацію та ДЕС), є такими:

Очікуваний результат 1: Затвердження галузевої програми зі скорочення викидів деяких забруднюючих речовин в атмосферу великими спалювальними установками в електроенергетичному секторі України з метою допомоги Україні у виконанні зобов'язань в рамках ДЕС. Це має включати детальний аналіз потреб і стратегію отримання необхідних інвестицій.

У цій сфері Україна має зобов'язання щодо виконання Директиви 2001/80/ЄС Європейського Парламенту та Ради Європи від 23 жовтня 2001 року про обмеження викидів деяких забруднюючих речовин у повітря від великих спалювальних установок. Кінцевий термін - 31 грудня 2017 року.

Проект переглянутої Енергетичної стратегії посилається на зобов'язання України в рамках Директиви 2001/80/ЕС та передбачає, що Україна підготує два документи, які стануть частиною комплексної програми з охорони навколишнього середовища, а саме: державну цільову програму для досягнення вимог Директиви 2001/80/ЕС, а також план для зниження викидів діоксиду сірки, оксидів азоту та пилу. Останній повинен встановити цілі, визначити завдання, заходи і терміни виконання, вказати джерела фінансування та механізми контролю виконання.

Очікуваний результат 2: Посилення національних стандартів, які стосуються якості нафтопродуктів (бензину та дизельного палива) та зміцнення системи перевірки якості на відповідність національним стандартам якості. Система якості має бути відкритою для перевірок та подальших вдосконалень.

У цій сфері проект Угоди про Асоціацію в Додатку XXIX, розділ 6 "Навколишнє середовище", містить положення про реалізацію Директиви 98/70/ЕС стосовно якості бензину і дизельного палива із поправками до Директиви 93/12/ЕЕС, внесеними за Директивами 2000/71/ЕС, 2003/17/ЕС і 2009/30/ЕС а також Регламентом (ЄС) 1882/2003. Директиву 98/70/ЕС має бути виконано протягом 3 років з моменту набрання чинності Угодою про Асоціацію.

ПЕР передбачає введення європейських стандартів якості на нафтопродукти з паралельним створенням, до кінця 2014 року, системи контролю якості.

Проект переглянутої Енергетичної стратегії до 2030 року закликає до поступового переходу до більш жорстких стандартів якості палива, виробленого в Україні, до відповідності стандартам ЄС, а також до припинення продажу нафтопродуктів з якістю нижчою, ніж Євро-4. Крім того, в документі підкреслюється необхідність забезпечення належного рівня регулювання ринку та контролю за якістю палива, включаючи постійний контроль за якістю продукції, що продається на АЗС, і запобігання торгівлі контрафактною продукцією.

16 червня 2013 року Міністерством енергетики та вугільної промисловості України (наказ N 367) було схвалено План дій щодо забезпечення якості та безпеки нафтопродуктів. У липні 2013 року було схвалено, хоча офіційно не опубліковано, Технічний регламент щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднового та котельного палив. Цей Технічний регламент зазначає кінець 2015 року як дату обов'язкової відмови від стандартів, нижчих за Євро-4. Оскільки урядовий План заходів та Технічний регламент охоплюють заходи та положення, які стосуються всіх видів палива (не тільки бензину і дизельного палива, які підпадають під положення директиви 98/70/ЕС), то індикатори, відібрані для Програми підтримки галузевої політики, є орієнтованими на ті положення вказаних документів, які можна застосувати до типів палива, що підпадають під положення Директиви 98/70/ЕС;

Очікуваний результат 3: Затвердження Україною підходу (моделі) до утримання запасів нафти для забезпечення енергетичної безпеки. Ця модель включатиме в себе створення необхідних механізмів і план поступового нарощування резервів сирої нафти і нафтопродуктів, зокрема згідно із майбутніми зобов'язаннями за ДЕС, а також кроки щодо змін у нормативно-правовій базі, що стосується нафтових запасів.

У цій сфері в 2012 році Україна долучилась до рішення Ради Міністрів Енергетичного Співтовариства про розширення нормативно-правової бази для ДЕС на виконання Директиви 2009/119/ЕС про мінімальні запаси сирої нафти та/або нафтопродуктів з кінцевою датою виконання - 1 січня 2023 року.

Проект переглянутої Енергетичної стратегії посилається на необхідність коригування законодавства відповідно до Директиви 2009/119/ЕС щодо запасів нафти та нафтопродуктів, єдиного порядку обліку, плану дій у надзвичайних обставинах, компетентного органу і міждержавних консультацій в кризових ситуаціях. Крім того, проект переглянутої Енергетичної стратегії передбачає, що план зі створення стратегічних запасів нафти і нафтопродуктів має розроблятися відповідно до положень Директиви 2009/119/ЕС (розділ 14 проекту переглянутої Енергетичної стратегії).

2. ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

2.1 Метод впровадження та умови закупівель та платежів

Виплату у сумі до 45000000 євро буде здійснено до Державної казначейської служби України у вигляді нецільової бюджетної підтримки в умовах прямого централізованого управління.

Уряд країни-партнера має підтвердити, що було створено відповідний рахунок у Державній казначейській службі України, а також надати документальне підтвердження здійснення платежів, включаючи щодо використаного обмінного курсу.

2.2 Бюджет і календар

2.2.1 Бюджет: Бюджетна підтримка

 

Сума (в євро)

Внесок ЄС (в євро)

Інші джерела фінансування

Бюджет сектору/міністерства

Бюджетна підтримка

45000000

45000000

-

-

Технічна співпраця

Де це може бути застосовано, має фінансуватися з інших програм / бюджетних статей ЄС, але підлягає належному обґрунтуванню через відповідний запит з боку Уряду.

Аудит і оцінка

Аудит не застосовується до бюджетної підтримки. Де це може бути застосовано, оцінки, огляди мають фінансуватися з інших програм / бюджетних ліній ЄС.

Поширення інформації

Де це може бути застосовано, має фінансуватися з інших програм / бюджетних ліній ЄС.

2.2.2 Календар

Виконання програми триватиме 54 місяці з моменту набрання чинності Угоди про фінансування.

Бюджетна підтримка сплачуватиметься трьома перемінними траншами у сумі до 15 млн євро кожен. Виплату траншів буде орієнтовно здійснено в першому кварталі 2016, 2017, і 2018 років. Перемінні транші будуть сплачуватись за умови виконання Загальних і Спеціальних Умов (тобто Індикаторів та інших Спеціальних умов), які було узгоджено між сторонами до підписання Угоди про фінансування (див. нижче розділ 2.3 і Додаток 1, 2). Для виплати траншу буде необхідно забезпечити:

• виконання Загальних Умов;

• виконання Спеціальних Умов, визначених для відповідного траншу;

• у випадку виконання Загальних і Спеціальних Умов, транш може бути сплачено. Сума траншу залежатиме від рівня виконання індикаторів.

Частина траншу

Перша

Друга

Третя

Орієнтовна оцінка

2-ий та 3-ій квартал 2015 року

2-ий та 3-ій квартал 2016 року

2-ий та 3-ій квартал 2017 року

Орієнтовна виплата

1-ий квартал 2016 року

1-ий квартал 2017 року

1-ий квартал 2018 року

Перемінні транші (максимум)

15 млн євро

15 млн євро

15 млн євро

2.3 Моніторинг виконання та критерії для здійснення виплат

Ця програма може бути предметом перегляду у випадку внесення змін до політики Комісії щодо бюджетної підтримки.

2.3.1. Опис заходів моніторингу продуктивності:

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України є головним органом центральної виконавчої влади, який несе відповідальність за опрацювання та впровадження державної політики в енергетичному секторі (а саме: в секторі електроенергетики, атомної та вугільної промисловості, секторах видобутку торфу, нафти і газу). Міністерство відповідає за впровадження Енергетичної стратегії до 2030 року і за відповідну звітність перед Кабінетом Міністрів України, а також за координацію процесу виконання ДЕС в Україні.

Впровадження політики в енергетичному секторі України знаходиться під контролем Координаційного центру з упровадження економічних реформ при Президентові України в рамках реалізації ПЕР, а також під контролем Кабінету Міністрів України в рамках реалізації Енергетичної стратегії України до 2030 року. Оскільки відповідна звітність не є публічною, важко оцінити, наскільки ці процеси моніторингу узгоджені.

Проект переглянутої Енергетичної стратегії до 2030 року передбачає, що протягом 6-ти місячного періоду після прийняття переглянутої стратегії буде опрацьовано та затверджено План дій з її впровадження. План повинен визначити індикатори, виконання яких можна буде перевірити, детальні кроки, а також строки виконання заходів. План дій з реалізації переглянутої Енергетичної стратегії, схвалення якого є однією з Спеціальних Умов для виділення першого перемінного траншу (див. Додаток 2), має поліпшити наявні в Україні інструменти моніторингу виконання політики сектору. Проект переглянутої Енергетичної стратегії також передбачає розробку та затвердження процедури моніторингу виконання Плану дій. Ця процедура повинна, зокрема, визначити розклад засідань компетентних органів, у тому числі Кабінету Міністрів, для обговорення прогресу у впровадженні стратегії.

Двосторонні документи, підписані між Україною та ЄС, мають свої власні механізми моніторингу виконання. Зокрема, реалізація Порядку денного асоціації передбачає систему регулярної звітності міністерств і державних установ перед Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, а також проведення регулярних засідань Комітету з питань співробітництва Україна - ЄС і підкомітетів, у тому числі з питань енергетики. З 2006 року Міністерство енергетики та вугільної промисловості України та Європейська Комісія спільно схвалюють звіти про річний прогрес згідно з Меморандумом між Україною та Європейським Союзом про порозуміння щодо співробітництва в енергетичній галузі.

Починаючи з лютого 2011 року, механізм моніторингу в рамках членства України в ДЕС підкріплюється щорічними звітами, які готує Секретаріат Енергетичного Співтовариства.

Для цієї Програми підтримки секторальної політики буде працювати консультативний орган, що складатиметься з двох сторін - представників Уряду України та ЄС, які зустрічатимуться у Спільній Групі Моніторингу (далі - СГМ). СГМ слугуватиме форумом для контролю за впровадженням стратегії політики сектору. СГМ буде очолювати Міністерство енергетики та вугільної промисловості України принаймні на рівні заступника міністра. Передбачається, що з українського боку у СГМ будуть представлені такі органи центральної виконавчої влади (список не є вичерпним):

- Кабінет Міністрів України;

- Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (у тому числі представник відділу технічного регулювання);

- Міністерство фінансів України;

- Міністерство енергетики та вугільної промисловості України;

- Міністерство екології та природних ресурсів України;

- Міністерство соціальної політики України;

- Міністерство доходів і зборів України;

- Національна комісія, що здійснює державнерегулювання у сфері енергетики України;

- Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів;

- Державна екологічна інспекція України.

СГМ збиратиметься не рідше двох разів на рік. На рівні міністрів має проводитися щонайменше один щорічний політичний діалог високого рівня.

Уряд України має надавати Європейській Комісії щорічні звіти з таких питань:

- про досягнення Загальних Умов 2 - 4 (макроекономічна стабільність, управління державними фінансами, прозорість бюджету та нагляд). Проект цих звітів може обговорюватися на Спільній групі моніторингу бюджетної підтримки, створеній між ЄС і Україною за участю з української сторони: заступника Міністра фінансів, заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі, представників Кабінету Міністрів, Адміністрації Президента, Рахункової палати України та Міністерства закордонних справ;

- про досягнення Загальної Умови 1 (політика в секторі і стратегія) і Спеціальних Умов, у тому числі щодо виконання критеріїв та індикаторів. Проект цих звітів може обговорюватися на зустрічах СГМ. Європейська Комісія може використовувати зовнішню підтримку для перевірки інформації, що міститься в річних звітах про прогрес.

Результати такого обговорення можуть призводити до прийняття рішень українською владою щодо секторальної політики в процесі реалізації стратегії, а також можуть надати європейській стороні більш детальну інформацію щодо процесу реалізації секторальної стратегії. Рішення, пов'язані з виплатою траншів бюджетної підтримки, ухвалюються виключно Європейською Комісією на основі її власного аналізу щодо рівня виконання критеріїв та індикаторів.

Звіти, як зазначено вище, повинні представлятися незалежно від ступеня досягнення Загальних та Спеціальних Умов, в тому числі критеріїв та індикаторів, а також незалежно від наміру Уряду щодо запиту про виплату коштів бюджетної підтримки.

Якість, регулярність і надійність галузевих статистичних даних і заходи, вжиті для їхнього поліпшення

Що стосується статистичних даних у секторі, проект переглянутої Енергетичної стратегії України до 2030 року підкреслює необхідність вдосконалення інструментів збору та аналізу статистичних даних. У цьому контексті передбачено розробку індикаторів з енергоефективності, включаючи засоби їх моніторингу, на основі методології МЕА.

У жовтні 2012 року Україна підтримала рішення Ради Міністрів Енергетичного Співтовариства щодо реалізації Правил у сфері енергетичної статистики в Енергетичному Співтоваристві з метою забезпечення збору, узагальнення та поширення послідовних, точних і зрозумілих енергетичних даних (Інструкція (ЄС) N 1099/2008 і Директива 2008/92/ЄС). Термін впровадження законодавства щодо статистики - кінець 2013 року.

У березні 2013 року Кабінет Міністрів схвалив Стратегію розвитку державної статистики на період до 2017 року, яка, зокрема, стосується статистики в енергетичній галузі.

- Індикатори виконання, обрані для Програми підтримки секторальної політики, узгоджені із загальною схемою оцінки виконання державної секторальної програми

Критерії та індикатори, відібрані для програми, є частиною політики України в енергетичному секторі і, таким чином, вони підлягають відповідному моніторингу з боку Уряду в рамках наявних механізмів контролю, як описано вище.

- Додаткова допомога

Додаткова технічна допомога для програми бюджетної підтримки не є частиною даної програми. Таку допомогу може бути надано в рамках фінансування з інших бюджетних ліній, а тому її надання потребуватиме підписання окремої угоди між сторонами.

- Механізми координування дій уряду і партнерів

Координація дій між Урядом України та Європейською Комісією буде проводитися через механізми, передбачені у цій Угоді про фінансування і описані у розділі 2.3.1 вище. Іншим зацікавленим сторонам, таким як представники Секретаріату Енергетичного Співтовариства, представники громадськості чи галузевих асоціацій, буде запропоновано приєднатися до цих засідань на правах спостерігачів та за спільною згодою. Подальша координація з іншими донорами має здійснюватися у рамках тематичних робочих груп, переважно як частина загального координаційного процесу під керівництвом Уряду.

2.3.2. Критерії для виплат

Загальні Умови для виплати всіх траншів на підтримку бюджету з урахуванням критеріїв прийнятності:

(1) Політика і стратегія сектору: задовільний прогрес у впровадженні політики та стратегії енергетичного сектору;

(2) Макроекономічна стабільність: задовільний прогрес у підтриманні надійної та відповідної макроекономічної політики, орієнтованої на стабільність, або прогрес досягнутий на шляху відновлення основних балансів;

(3) Управління державними фінансами: задовільний прогрес у виконанні програми щодо поліпшення управління державними фінансами [стратегії та плану дій];

(4) Прозорість бюджету і нагляд: задовільний прогрес щодо доступності своєчасної, всеосяжної і зрозумілої бюджетної інформації для громадськості.

Спеціальні Умови для виділення окремих траншів, у тому числі критерії та індикатори:

Спеціальні Умови для виділення траншу застосовуються до окремих траншів на додаток до Загальних Умов, які застосовуються до всіх траншів. Детальна інформація про Загальні та Спеціальні Умови, в тому числі критерії та індикатори, наведено в додатках 1 і 2. Аналіз вибраних індикаторів в Додатку 1 говорить нам про те, що вони є належної якості, а тому можуть бути використані для виплат коштів бюджетної підтримки.

Обрані індикатори, зазначені у Додатку 1, буде застосовано протягом усього терміну програми. Однак в разі важливих обставин, Уряд України може направити запит до Європейської Комісії щодо зміни цілей і показників. Узгоджені зміни до індикаторів можуть схвалюватися шляхом обміну листами між двома сторонами.

3. МОНІТОРИНГ, ОЦІНКА І АУДИТ

Проведення незалежних оглядів програм і оцінок у разі необхідності буде вирішуватися Європейською Комісією та фінансуватися за рахунок технічної допомоги ЄС. Підписуючи цю Угоду про фінансування, Сторони беруть на себе зобов'язання підтримувати таку діяльність.

Аудит Європейської Комісії щодо цієї програми не передбачено, оскільки дана програма є нецільовою бюджетною підтримкою. Частина технічної допомоги ЄС може використовуватися для зміцнення відповідних місцевих потужностей аудиту.

4. КОМУНІКАЦІЯ І ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ

Програма буде виконуватись відповідно до вимог Посібника з комунікації та поширення інформації щодо зовнішньої діяльності ЄС. Відповідне інформаційне забезпечення програми буде відбуватись у рамках регулярних інформаційних заходів з нагоди виконання критеріїв виплати за програмою. Заходи з комунікації та поширення інформації будуть фінансуватися з інших програм.

ДОДАТКИ

1 - Критерії та індикатори, що використовуються для виплат

2 - Механізм виплати та графік виплат

 

Додаток 1: Критерії та індикатори, що використовуються для виплати (бюджетна підтримка)

Критерії та індикатори сформульовано на основі документів у сфері національної політики України в енергетичному секторі та на основі енергетичних частин двосторонніх документів, підписаних між Україною та ЄС, а також зобов'язань України а рамках ДЕС. Цей перелік, зокрема, включає в себе такі документи:

- Порядок денний асоціації Україна-ЄС і проект Угоди про асоціацію/Угоди про створення поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі;

- Меморандум про порозуміння між Україною та ЄС щодо співробітництва в енергетичній галузі, підписаний у грудні 2005 року;

- Програма Економічних Реформ на 2010 - 2014 роки та щорічні плани дій з її реалізації;

- Протокол про приєднання України до ДЕС, підписаний у жовтні 2011 року, та рішення Ради Міністрів Енергетичного Співтовариства, підписане в жовтні 2012 року;

- проект переглянутої Енергетичної стратегії України до 2030 року (проект затверджений 24 липня 2013 Кабінетом Міністрів України);

- План дій щодо забезпечення якості та безпеки нафтопродуктів, затверджений Міністерством енергетики та вугільної промисловості України (наказ N 387 від 19 червня 2013 року);

- проект Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднового та котельного палив [який має бути затверджено Кабінетом Міністрів у 2013 році].

Перелік індикаторів ділиться на три групи з метою відображення трьох результатів, які очікуються від Програми.

Індикатори, згруповані у розділі "Очікуваний результат 1: Затвердження галузевої програми зі скорочення викидів деяких забруднюючих речовин в атмосферу великими спалювальними установками в електроенергетичному секторі України, з метою підготовки України до виконання зобов'язань в рамках ДЕС. Ці заходи повинні включати в себе детальний аналіз потреб і стратегію для отримання необхідних інвестицій" було сформульовано на основі зобов'язань України в рамках ДЕС у сфері виконання Директиви 2001/80/ЄС Європейського Парламенту та Ради Європи від 23 жовтня 2001 про обмеження викидів деяких забруднюючих речовин в атмосферу від великих спалювальних установок до 31 грудня 2017 року, а також на основі відповідної галузевої політики України в цій сфері (тобто положень проекту переглянутої Енергетичної стратегії України до 2030 р.). Проект переглянутої стратегії передбачає, що реалізація Директиви розпочнеться із затвердження галузевої програми стосовно скорочення викидів деяких забруднюючих речовин в атмосферу від великих спалювальних установок в електроенергетичному секторі, ставши частиною більш широкої програми щодо захисту навколишнього середовища України. Слід зазначити, що на великі спалювальні установки в електроенергетичному секторі припадає майже 80 % викидів від усіх великих спалювальних установок, які знаходяться у сфері дії Директиви 2001/80/ЕС.

У цьому контексті Сторони домовилися, що програма підтримки секторальної політики буде зосереджена на великих спалювальних установках в електроенергетичному секторі з метою підтримки стратегії уряду в цій галузі. Угода про фінансування містить 4 індикатори в цій сфері, а саме:

- Індикатор 1 з основним фокусом на розробці реєстру великих спалювальних установок, в тому числі реєстру викидів, в електроенергетичному секторі, який є необхідним для створення реальної бази з метою впровадження Директиви 2001/80/ЄС, і передбачає два етапи: (під-індикатор 1.1) в 2014 році Україна має скласти реєстр, який містить дані зазначені в Рекомендації Комісії від 15 січня 2003 року або в її оновленій версії стосовно принципів підготовки національного плану скорочення викидів в рамках виконання Директиви 2001/80/ЕС (2003/47/ЕС), якщо така буде; а також (під-індикатор 1.2) в 2015 і 2016 роках Україна має публікувати оновлені реєстри;

- Індикатор 2 буде підтримувати розробку та затвердження секторальної програми стосовно скорочення викидів деяких забруднюючих речовин в атмосферу від великих спалювальних установок. Ця програма має містити спеціальні положення щодо її фінансування та термінів досягнення показників зниження викидів. Даний індикатор має три етапи, пов'язані з підготовкою та затвердженням секторальної програми. Підготовчі кроки охоплюють (під-індикатор 2.1) заходи щодо поліпшення процесу координації між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та Міністерством охорони навколишнього природного середовища України та інших зацікавлених сторін (ЄС, Секретаріат Енергетичного Співтовариства, представники неурядових організацій) через створення спільної робочої групи, яка братиме участь у розробці секторальної програми, розробку якої буде розпочато після затвердження відповідного рішення на рівні Міністерства енергетики та вугільної промисловості України; і (під-індикатор 2.2) схвалення технічного завдання на розробку секторальної програми з метою визначення її наповнення та кінцевих строків підготовки (цей крок формально необхідний для будь-якої секторальної програми перед початком її розробки). Затвердження програми заплановано на початок 2015 року (під-індикатор 2.3), що залишає Україні достатньо часу для того, щоб на основі цієї програми, та у разі схвалення рішення про обрання такого підходу до виконання Директиви 2001/80/ЕС, підготувати Національний план скорочення викидів, який врахує всі великі спалювальні установки, та подати цей документ до Секретаріату Енергетичного Співтовариства до кінця 2015 року;

- Індикатор 3 підтримуватиме заходи щодо початку виконання положень затвердженої секторальної програми шляхом внесення необхідних змін до законодавства. Передбачається, що секторальна програма визначить перелік змін до законодавства, які є необхідними для виконання Директиви 2001/80/ЕС. Програма підтримки секторальної політики підтримуватиме опрацювання цілого комплексу цих поправок відповідно до переліку, визначеного в секторальній програмі;

- Індикатор 4 підтримує реалізацію інвестиційних проектів на теплових електростанціях, спрямованих на зниження викидів діоксиду сірки та оксидів азоту (три пілотні проекти, які має бути завершено у 2016 році), а також заходи щодо контролю показників щодо викидів пилу, яких було досягнуто внаслідок реалізації відповідних інвестиційних проектів (три проекти). Результати моніторингу показників викидів пилу будуть оцінюватись у 2014 році - для одного з інвестиційних проектів, і у 2015 році - для інших 2-х інвестиційних проектів.

Враховуючи дуже короткий термін щодо виконання Україною її зобов'язань в рамках ДЕС щодо Директиви 2001/80/ЕС, а також масштаби цієї проблеми для країни, зокрема з точки зору необхідних інвестицій, ця група індикаторів має найбільшу вагу в загальному бюджеті Програми підтримки секторальної політики.

Індикатори, згруповані у розділі "Очікуваний результат 2: Посилення національних стандартів, які стосуються якості нафтопродуктів (бензину та дизельного палива), та зміцнення системи управління якістю на відповідність вимогам національних стандартів на нафтопродукти, по відношенню до якої можна б було проводити перевірки", було сформульовано на основі політики України у цій сфері. Зокрема, Програма Економічних Реформ передбачає впровадження європейських стандартів щодо якості нафтопродуктів з одночасним створенням до кінця 2014 року системи контролю якості. Крім того, Україна буде зобов'язана виконувати положення Угоди про асоціацію після набуття нею чинності в сфері реалізації Директиви 98/70/ЕС, що стосується якості бензину і дизельного палива (має бути виконано протягом трьох років з моменту набрання чинності Угоди про асоціацію).

Уряд відкладає введення мінімального рівня стандарту ЄВРО-4 на якість палива на роздрібному ринку вже протягом трьох років з метою захисту місцевих нафтопереробних заводів. Важливо, аби ринок отримав відповідні сигнали, які б сприяли конкуренції палива імпортованого та вітчизняного виробництва. Зі створенням у країні належної системи перевірки системи якості нафтопродуктів у відповідності з відповідною практикою у ЄС, даний захід матиме прямий вплив на захист прав споживачів та на охорону навколишнього середовища.

Угода про фінансування містить 3 індикатори в цій сфері, а саме:

- Індикатор 5 націлений на законодавчу базу за видами палива, що підпадають під положення Директиви 98/70/ЕС (бензин та дизельне паливо), з особливою увагою до реалізації Плану дій щодо забезпечення якості та безпеки нафтопродуктів, затвердженого Міністерством енергетики та вугільної промисловості України у наказі N 387 від 19 червня 2013 року. Сюди, зокрема, входить затвердження стандартів якості палива та перевірки якості. Цей показник розглядається як відправна точка на шляху до покращення якості палива в Україні. Враховуючи, що План заходів охоплює заходи, пов'язані з усіма видами палива, моніторинг його виконання буде зосереджено тільки на тих його частинах, які пов'язані з видами палива, що підпадають під положення Директиви 98/70/ЕС;

- Індикатор 6 спрямований на те, щоб зупинити неодноразове подовження терміну використання палива (бензину та дизельного палива) з якісними параметрами, нижчими за стандарт ЄВРО-4. Реалізація цього індикатора буде контролюватися в 2015 році для забезпечення того, щоб жодні рішення, які б суперечили положенням Директиви 98/70/ЕС з правками внесеними Директивами 2000/71/ЕС, 2003/17/ЕС та 2009/30/ЕС, не приймалися б Урядом України (на будь-якому рівні) для забезпечення подальшого продовження цього терміну або з метою встановлення винятків. Це необхідно для отримання результату, згідно з яким після 31 грудня 2015 року моторне паливо з якістю, нижчою за ЄВРО-4, не буде реалізовуватися на ринку;

- Індикатор 7 спрямований на ефективний моніторинг паливного ринку, з метою забезпечення результату на 1 січня 2016 року (припинення продажу моторного палива, якість якого є нижчою за стандарт ЄВРО-4). Це повинно забезпечуватися за допомогою цільових перевірок і, у разі необхідності, санкцій, щодо роздрібних операторів ринку на предмет дотримання ними обов'язкового мінімального рівня якості ЄВРО-4, а також контроль якості на роздрібному ринку, який здійснюється відповідно до нового національного стандарту EN 14274:2003 з постійного контролю якості пального. Важливо, щоб такі заходи з моніторингу охоплювали всі регіони країни та щонайменше 70 % операторів ринку.

Індикатори, згруповані у розділі "Очікуваний результат 3: Рішення про підхід (модель), який (яку) буде прийнято Україною для створення запасів нафти та нафтопродуктів. Ця модель буде включати в себе створення необхідних механізмів і план поступового нарощування запасів нафти і нафтопродуктів, зокрема згідно із зобов'язаннями в рамках ДЕС, а також кроки з апроксимації законодавства щодо запасів нафти та нафтопродуктів".

У жовтні 2012 року Україна приєдналася до Рішення Ради Міністрів Енергетичного Співтовариства з виконання Директиви 2009/119/ЕС від 14 вересня 2009 року, якою накладаються зобов'язання на держави-учасниці щодо утримання мінімальних запасів сирої нафти та/або нафтопродуктів, а також з виконання Регламенту ЄС N 1099/2008 від 22 жовтня 2008 року щодо енергетичної статистики. Термін реалізації цієї Директиви поки що далеко попереду для України (кінець 2022 року).

Проект переглянутої Енергетичної стратегії посилається на необхідність внесення правок в законодавство відповідно до Директиви 2009/119/ЕС щодо запасів нафти та нафтопродуктів, єдиного порядку обліку, плану надзвичайних ситуацій, компетентного органу і міждержавних консультацій в кризових ситуаціях.

- Індикатор 8 спрямований на розв'язання проблеми зі статистичними даними у сфері нафти і нафтопродуктів, у тому числі щодо запасів. Таких даних в Україні на даний час немає. Наявність такої статистики має першорядне значення для надійності поставок в країні.

Моніторинг виконання даного індикатору здійснюватиметься протягом трьох років. Важливо, щоб у 2014 році Україна опублікувала переглянуту Заяву про Надійність Поставок, з забезпеченням належного рівня деталізації інформації щодо нафти і нафтопродуктів, в тому числі запасів, відповідно до вимог Інструкції про оновлення Заяв про Надійність Поставок (відповідно до Додатку 11 Ref.: 19 PHLG/23-03-2011-annex11/11.03.11 або будь-якої оновленої версії). Паралельно, компетентний орган має ухвалити рішення, яке дозволятиме збір статистичних даних щодо запасів нафти і нафтопродуктів на щомісячній і щорічній основі. Даний крок є необхідним з точки зору виконання положень статті 4 (а) і (б) Регламенту (ЄС) N 1099/2008 та з метою офіційного подання компетентним органом в 2015 і 2016 рр. до Секретаріату Енергетичного Співтовариства статистичних даних щодо нафти і нафтопродуктів, передбачених у статті 4 (а) і (б) Регламенту (ЄС) N 1099/2008. Ці статистичні дані повинні стати основою для подальшого прийняття рішень в цій сфері в Україні;

- Індикатор 9 повинен підштовхнути до затвердження рішення Урядом про модель запасів нафти. Це рішення, що включатиме план поступового нарощування запасів сирої нафти і нафтопродуктів, програму фінансування, відповідальний орган, а також кроки щодо апроксимації законодавства про запаси нафти, повинен стати відправною точкою для країни у процесі впровадження Директиви 2009/119/ЕС;

- Рішення про модель, описану в індикаторі 9, як зазначено вище, повинно надалі супроводжуватися кроком з апроксимації положень Директиви 2009/119/ЕС. Саме тому Індикатор 10 орієнтований на затвердження Кабінетом Міністрів України проекту закону про запаси нафти і нафтопродуктів.

Докладний перелік критеріїв і індикаторів надано у таблиці А нижче.

Всі критерії і індикатори відповідають цілям національної політики і стратегії у секторі, адже були сформульовані на основі положень документів зазначених у Додатку 1 вище.

Таблиця A. Індикатори виконання

N ІНДИКАТОРА

ІНДИКАТОР/ КРИТЕРІЙ

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

ЗАСОБИ ПЕРЕВІРКИ

2014

2015

2016

 

ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 1: Затвердження секторальної програми зі скорочення викидів деяких забруднюючих речовин в атмосферу великими спалювальними установками в електроенергетичному секторі України, з метою підготовки України до виконання зобов'язань в рамках ДЕС. Ці заходи повинні включати в себе детальний аналіз потреб і стратегію для отримання необхідних інвестицій

Індикатор 1

Реєстр великих спалювальних установок в електроенергетичному секторі України, у тому числі реєстр викидів, які підпадають під дію Директиви 2001/80/ЕС, створюється і регулярно оновлюється

 

 

 

Офіційний документ схвалений компетентним органом щодо реєстру / переглянутого реєстру, який знаходиться у відкритому доступі в 2014, 2015, 2016 рр.

Під-індикатор
1.1.

Створення реєстру великих спалювальних установок в електроенергетичному секторі, в тому числі реєстру викидів, який, як мінімум, охоплює такі дані: види палива, потужність установки, рік введення в експлуатацію, встановлення обладнання для обробки димового газу, номінальна теплова потужність, річне напрацювання, середньорічні викиди SO2, NOx і пилу з 2006 по 2010 pp.; останні щорічні викиди SO2, NOx і пилу (2011-2013).

Х

 

 

Під-індикатор
1.2.

Щорічне оновлення реєстру, розробленого у відповідності до під-індикатора 1.1

 

Х

Х

Індикатор 2

Секторальну програму обмеження викидів в атмосферу деяких забруднюючих речовин від великих спалювальних установок в електроенергетичному секторі України затверджено

 

 

 

 

Під-індикатор 2.1

Формування спільної робочої групи, до складу якої будуть входити представники Міністерства енергетики та вугільної промисловості України та Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та інші зацікавлені сторони (ЄС, Секретаріат ДЕС, НГО), з метою скеровування процесу реалізації Директиви 2001/80/ЄС; офіційне рішення, затверджене на відповідному рівні, щодо започаткування підготовки секторальної програми по обмеженню викидів в атмосферу деяких забруднюючих речовин від великих спалювальних установок в електроенергетичному секторі України

Х

 

 

Офіційне рішення на необхідному рівні про створення спільної робочої групи, за участі представники ЄС і Секретаріату Енергетичного Співтовариства в якості спостерігачів, а також про започаткування роботи з підготовки секторальної програми

Під-індикатор
2.2.

Схвалення Технічного завдання, яке визначає наповнення секторальної програми, план заходів щодо її реалізації та терміни, з зазначенням інструменту моніторингу та вимог до звітності

Х

 

 

Протокол засідання Науково-технічної ради в Міністерстві енергетики (Наказ Міністерства енергетики про Науково-технічну раду N 150 від 25.05.2011), що підтримується доказами щодо ефективної координації з Секретаріатом Енергетичного Співтовариства

Під-індикатор
2.3

Затвердження секторальної програми з обмеження викидів в атмосферу деяких забруднюючих речовин від великих спалювальних установок в електроенергетичному секторі, розробленої у співпраці з Секретаріатом Енергетичного Співтовариства

 

Х

 

Спільне офіційне рішення Міністерства енергетики вугільної промисловості України та Міністерства екології та природних ресурсів України, що підтримується доказами щодо ефективної координації з Секретаріатом Енергетичного Співтовариства

Індикатор 3

Повний пакет законодавчих актів розроблено і схвалено на необхідному рівні для реалізації секторальної програми з обмеження викидів в атмосферу деяких забруднюючих речовин від великих спалювальних установок в електроенергетичному секторі України

 

 

Х

Проекти законодавчих актів, прийнятих на необхідному рівні, або рішення про прийняті законодавчі акти

Індикатор 4

Впровадження інвестиційних проектів по відібраних підприємствах

 

 

 

 

Під-індикатор
4.1.

Представлення компетентним органом результатів моніторингу викидів у 2014 і 2015 роках, які підтверджують зниження викидів пилу в результаті установки пилових фільтрів, принаймні для одного інвестиційного проекту у 2014 році та принаймні двох інших інвестиційних проектів у 2015 році

Х

Х

 

Результати моніторингу викидів в 2014 році для одного інвестиційного проекту і 2015 році - для двох інших інвестиційних проектів, схвалені компетентним органом, а також свідоцтво Державної інспекції з архітектури і будівництва, яке підтримується сертифікатом ДП "Укрінвестекспертиза"

Під-індикатор
4.2.

Завершення принаймні двох пілотних інвестиційних проектів з встановлення обладнання для денітрифікації

 

 

Х

Свідоцтво Державної архітектурно-будівельної інспекції України, яке підтримується сертифікатом ДП "Укрінвестекспертиза"

Під-індикатор
4.3.

Завершення принаймні одного інвестиційного пілотного проекту по десульфуризації

 

 

Х

ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 2: Посилення національних стандартів, які стосуються якості нафтопродуктів (бензину та дизельного палива), та зміцнення системи управління якістю на відповідність вимогам національних стандартів на нафтопродукти, по відношенню до якої можна б було проводити перевірки"

Індикатор 5

Затвердження підзаконних актів (в тому числі щодо стандартів) для видів палива, які підпадають під положення Директиви 98/70/ЕС, перелічених у Плані заходів щодо забезпечення якості та безпеки нафтопродуктів, затвердженого наказом N 387 Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.06.2013

Х

 

 

Офіційне рішення компетентного органу щодо затверджених стандартів (і самих стандартів) та інших законодавчих актів по видах палива, які підпадають під положення Директиви 98/70/ЕС

Індикатор 6

Обов'язковий мінімальний рівень ЄВРО-4 на роздрібному ринку: кінцевий термін виведення з обігу палива стандарту ЄВРО-3, як це передбачено в Технічному регламенті щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднового та котельного палив, який має бути затверджено Кабінетом Міністрів у 2013 році не буде продовжений, і ніякі винятки, що суперечать положенням Директиви 98/70/ЕС з правками внесеними Директивами 2000/71/ЕС, 2003/17/ЕС та 2009/30/ЕС та Регламентом (EC) 1882/2003, не буде продовжено

 

Х

 

Набуття чинності положень Технічного регламенту в частині, що відноситься до терміну відмови від ЄВРО-3 в кінці 2015 року

Індикатор 7

Ефективний моніторинг ринку палива забезпечено

 

 

 

 

Під-індикатор
7.1

Цільові перевірки і, у разі необхідності, санкції щодо операторів роздрібного ринку щодо дотримання ними обов'язкового мінімального рівня якості ЄВРО-4

 

 

Х

Річний звіт (статистика) або інші звіти компетентного органу (наприклад, Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів) щодо цільових перевірок операторів роздрібного ринку на предмет їхнього дотримання обов'язкового мінімального рівня якості ЄВРО-4, в тому числі інформація про санкції, що застосовуються

Під-індикатор 7.2

Збільшення кількості перевірок якості на роздрібному ринку по всім регіонам України та щонайменше для 70 % операторів ринку в 2016 році в порівнянні з 20151 роком, коли перевірки мають здійснюватись у відповідності з новим національним стандартом EN 14274:2003 щодо постійного контролю якості палива

 

 

Х

Річний звіт (статистика) або інші звіти компетентного органу (тобто Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів) щодо кількості тестів контролю якості пального, які проводилися в 2016 році відповідно до нового національного стандарту EN 14274:2003. Такий звіт (звіти) мають надати необхідне обґрунтування щодо виконання індикатору (див формулювання під-індикатор 7.2)

____________
1 У випадку, коли кількість перевірок у 2015 році буде нижчою, ніж у 2014 році, середня кількість перевірок здійснених у 2012 - 2014 році буде вважатися baseline для оцінки виконання даного під-індикатору у 2016 році

ОЧІКУВАНИЙ результат 3: Рішення про підхід (модель), який (яку) буде затверджено Україною для створення запасів нафти та нафтопродуктів. Ця модель буде включати в себе створення необхідних механізмів і план поступового нарощування запасів нафти і нафтопродуктів, зокрема згідно із зобов'язаннями в рамках ДЕС, а також кроки з апроксимації законодавства щодо запасів нафти та нафтопродуктів

Індикатор 8

Збір статистичних даних щодо запасів нафти і нафтопродуктів, необхідних для розрахунку мінімальних запасів нафти, і відповідна звітність

 

 

 

 

Під-індикатор 8.1

Внесення змін до Заяви про Надійність Поставок у відповідності до положень статті 29 ДЕС із забезпеченням належного рівня деталізації даних щодо нафти і нафтопродуктів, в тому числі запасів, та у відповідності до вимог Інструкції про оновлення Заяв про Надійність Поставок (Додаток 11 Ref:. PHLG 19/23-03-2011-annex11/11.03.11 або будь-яка його оновлена версія); схвалення рішення компетентним органом щодо збору статистичних даних щодо запасів нафти і нафтопродуктів на щомісячній і щорічній основі, необхідних з метою забезпечення виконання положень статті 4 (а) і (б) Регламенту (ЄС) N 1099/2008

Х

 

 

Заява про Надійність Поставок зі змінами, розроблена відповідно до положень Інструкції з оновлення Заяв про Надійність Поставок. Офіційне рішення компетентного органу, яке дозволяє збирати статистику щодо запасів нафти і нафтопродуктів на щомісячній і щорічній основі

Під-індикатор 8.2

Подання до Секретаріату Енергетичного Співтовариства щомісячних та щорічних статистичних даних щодо запасів нафти і нафтопродуктів, як це передбачено статтею 4 (а) і (б) Регламенту (ЄС) N 1099/2008

 

Х

Х

Офіційне подання компетентним органом до Секретаріату Енергетичного Співтовариства у 2015 і 2016 роках, статистичних даних щодо нафти і нафтопродуктів, як передбачено у статті 4 (а) і (б) Регламенту (ЄС) N 1099/2008.

Індикатор 9

Затвердження рішення Уряду на необхідному рівні щодо моделі запасів нафти і нафтопродуктів, яке містить план поступового нарощування запасів сирої нафти і нафтопродуктів, програму фінансування, інформацію про відповідальний орган, а також кроки з апроксимації законодавства щодо запасів нафти і нафтопродуктів. Дане рішення буде затверджено у координації з Секретаріатом Енергетичного Співтовариства та з метою виконання положень Директиви 2009/119/ЄС у термін, визначений Рішенням Ради Міністрів Енергетичного Співтовариства D/2012/03/MC-EnC

 

Х

 

Офіційне рішення на необхідному рівні щодо моделі системи запасів нафти і нафтопродуктів, яке підкріплюється доказами щодо ефективної координації з Секретаріатом Енергетичного співтовариства

Індикатор 10

Схвалення проекту закону про запаси нафти і нафтопродуктів Кабінетом Міністрів України після погодження з Секретаріатом Енергетичного Співтовариства

 

 

Х

Законопроект, схвалений Кабінетом Міністрів України і поданий до Верховної Ради України та / або реєстрація проекту закону у Верховній Раді України, що підкріплюються доказами щодо ефективної координації з Секретаріатом Енергетичного Співтовариства

 

Додаток 2: Механізм та графік виплат (бюджетна підтримка)

1. Зобов'язання

Виходячи з умов виплат, викладених у цій Угоді про фінансування, Міністерство фінансів України має надіслати офіційні запити до Комісії про виплату кожного траншу в терміни, визначені в таблиці D нижче, що в тому числі включатимуть (і) якомога повніший аналіз і обґрунтування для виділення коштів, з наданням підтверджуючої документації у додатку, і (іі) підписану Фінансову Ідентифікаційну Форму, що дозволить зробити виплату.

2. Орієнтовний графік виплат

Нижче наведено орієнтовний графік виплат.

Таблиця B. Підсумкова таблиця графіку виплат

Перемінні транші

2016

2017

2018

Всього

 

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

 

Очікуваний результат 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 млн євро

Індикатор 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

4 млн євро

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

 

 

 

 

1 млн євро

 

 

 

1 млн євро

 

 

 

 

Індикатор 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

2 млн євро

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

2 млн євро

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

 

 

 

 

4 млн євро

 

 

 

 

 

 

 

 

Індикатор 3

 

 

 

 

 

 

 

 

2 млн євро

 

 

 

 

Індикатор 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.

1 млн євро

 

 

 

2 млн євро

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3 млн євро

 

 

 

 

4.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

2 млн євро

 

 

 

 

Очікуваний результат 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 млн євро

Індикатор 5

4 млн євро

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індикатор 6

 

 

 

 

6 млн євро

 

 

 

 

 

 

 

 

Індикатор 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

1 млн євро

 

 

 

 

7.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

4 млн євро

 

 

 

 

Очікуваний результат 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 млн євро

Індикатор 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.

2 млн євро

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.

 

 

 

 

1 млн євро

 

 

 

1 млн євро

 

 

 

 

Індикатор 9

 

 

 

 

1 млн євро

 

 

 

 

 

 

 

 

Індикатор 10

 

 

 

 

 

 

 

 

1 млн євро

 

 

 

 

Всього

15 млн євро

 

 

 

15 млн євро

 

 

 

15 млн євро

 

 

 

45 млн євро

3. Загальні Умови для виплати траншів

Загальні Умови для виплати надання траншів, викладені нижче, застосовуються до виплати всіх траншів, і всі запити на надання траншів мають супроводжуватися додатковою інформацією з цього питання.

Таблиця C. Загальні Умови для виплати траншів

Сфера

Умова

Джерело перевірки

Секторальна політика і стратегія

Задовільний прогрес у реалізації секторальної політики і стратегії України

- Звіти про хід реалізації Енергетичного меморандуму порозуміння;
- Звіти про хід виконання Порядку денного асоціації або - починаючи з набуття чинності - Угоди про асоціацію/DCFTA;
- Нове законодавство і нормативна база (розроблене та/або прийняте);
- Річні звіти Секретаріату Енергетичного Співтовариства
- Веб-сайт Секретаріату ЕІТІ

Макроекономічна стабільність

Задовільний прогрес у підтриманні надійної та відповідної макроекономічної політики, орієнтованої на стабільність, або прогрес досягнутий на шляху відновлення основних балансів;

- Огляди та звіти ЄС, МВФ, та інші

Управління державними фінансами

Задовільний прогрес у реалізації програми з вдосконалення системи управління державними фінансами [стратегії та плану дій]

- Звіти з виконання стратегії з питань управління державними фінансами

Бюджетна прозорість і нагляд

Задовільний прогрес відносно вільного доступу для громадськості до доступної, своєчасної, всеосяжної і достовірної бюджетної інформації

- публікація бюджету на сайті Верховної Ради;
- звіти Рахункової палати України;
- звіти від CSOs;
- сайти українських органів влади;

4. Спеціальні Умови для виплати траншів

Спеціальні Умови для виплати траншів, є додатковими до критеріїв і індикаторів, перелічених у Додатку 1, і застосовуються до окремих траншів на додаток до Загальних Умов, які застосовуються до всіх траншів.

Таблиця D. Спеціальні Умови для виплати траншів

Транш

Сума

Орієнтовна дата запиту на виплату (Квартал/Рік)

Орієнтовна дата виплати (Квартал/Рік)

Умова/Критерій/Діяльність для виплати

Джерело перевірки
(якщо застосовується)

Перший перемінний транш

15 млн євро

2-й квартал 2015 року (до 31 травня 2015 р.)

1-й квартал 2016 р.

(I) Спеціальна Умова 1 -  офіційне прийняття і публікація переглянутої Енергетичної стратегії. Затверджений документ має відповідати міжнародним зобов'язанням України, в тому числі, в рамках ДЕС.
 
(II) Спеціальна Умова 2 - ухвалення Плану заходів щодо реалізації Енергетичної стратегії. План заходів, зокрема, має передбачати зобов'язання України в рамках ДЕС, включаючи детальну інформацію про заходи та терміни, що стосуються виконання Директиви 2001/80/ЄС і Директиви 2009/119/ЄС. Крім того, він повинен охоплювати докладні заходи і терміни щодо введення стандартів якості палива;
 
(III) Спеціальна Умова 3 - прийняття закону про основні принципи функціонування ринку електроенергії;  
 
 
 
 
(IV) Спеціальна Умова 4 - передбачення бюджетної статті у Законі України "Про Державний бюджет на 2014 рік" щодо ЕІТІ відповідно до положень Плану заходів, представленого у секретаріат ЕІТІ.  
 
(v) Спеціальна Умова 5 - затвердження Кабінетом Міністрів України Технічного регламенту про вимоги до бензину, дизельного палива, суднового і котельного палив з кінцевою датою відмови від EURO-3 у кінці 2015 року

(I) Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження переглянутої Енергетичної стратегії;
 
 
 
(II) Постанова Кабінету Міністрів України / Наказ Міністерства енергетики України про прийняття Плану заходів із реалізації стратегії;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(III) Постанова Верховної Ради України про прийняття закону і публікацію закону в офіційному виданні Верховної Ради України;
 
(IV) Закон України "Про Державний бюджет на 2014 рік", Секретаріат ЕІТІ

 
 
 
 
 
(v) Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження Технічного регламенту про вимоги до бензину, дизельного палива, суднового і котельного палив

Другий перемінний транш

€15 млн

2-й квартал 2016 року (до 31 травня 2016 р.)

1-й квартал 2017 р.

(I) Спеціальна Умова 1 -  представлення соціального плану заходів до Секретаріату Енергетичного співтовариства, зокрема спрямованого на захист вразливих споживачів відповідно до умов про сталий та конкурентоспроможний енергетичний ринок;
 
(II) Спеціальна Умова 2 -  прийняття закону про державне регулювання в енергетиці відповідно до положень законодавства Енергетичного співтовариства;
 
(III) Спеціальна Умова 3 - прогрес у ході здійснення Плану заходів у реалізації Енергетичної стратегії в рамках зобов'язань до Енергетичного співтовариства (або відповідного розділу в Плані заходів щодо реалізації Енергетичної стратегії)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(IV) Спеціальна Умова 4 - передбачення бюджетної статті у Законі України "Про Державний бюджет на 2015 рік" на ЕІТІ відповідно до положень Плану заходів, поданого до Секретаріату ЕІТІ.

(I) вебсайт Секретаріату Енергетичного Співтовариства, де соціальний план заходів повинен бути опублікований;
 
 
 
 
 
 
(II) Постанова Верховної Ради України про прийняття закону і публікацію закону в офіційних джерелах;
 
 
(III) Звіти Секретаріату Енергетичного співтовариства, веб-сайти українських органів влади, де опубліковано прийняте законодавство, звіти Міністерства енергетики про реалізацію Плану заходів, звіти громадських організацій, контроль за виконанням Україною зобов'язань в ДЕС
 
(IV) Закон України "Про Державний бюджет на 2015 рік", Секретаріат ЕІТІ

Третій перемінний транш

€15 млн

2-й квартал 2017 року (до 31 травня 2017 р.)

1-й квартал 2018 р.

(I) Спеціальна Умова 1 - прогрес у економічній сталості цін на енергоресурси
 
(II) Спеціальна Умова 2 - прогрес у ході здійснення Плану заходів у реалізації Енергетичної стратегії в рамках зобов'язань до Енергетичного співтовариства
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(III) Спеціальна Умова 3 - передбачення бюджетної статті у Законі України "Про Державний бюджет на 2016 рік" на ЕІТІ відповідно до положень Плану заходів, поданого до Секретаріату ЕІТІ.

(I) Звіти МВФ щодо України, вебсайт НКРЕ з рішеннями про тарифи і ціни;
 
(II) Звіти Секретаріату Енергетичного співтовариства, веб-сайти українських органів влади, де опубліковано прийняте законодавство, звіти Міністерства енергетики про реалізацію Плану заходів, звіти громадських організацій, контроль за виконанням Україною зобов'язань в ДЕС
 
(III) Закон України "Про Державний бюджет на 2016 рік", Секретаріат ЕІТІ

Умови виплат перемінних траншів фіксуються на термін всієї програми, але вони можуть бути змінені відповідно до розділу 2.3.2 Технічних та адміністративних положень (Додаток II) до цієї Угоди про фінансування.

5. Підхід до оцінки виконання у випадку перемінних траншей

Програма передбачає три перемінних транші, максимальною сумою до 15 млн. євро в 2015, 2016 та 2017 роках. Перемінні транші передбачають, що сума виплати може бути меншою у разі неповного дотримання критеріїв і індикаторів продуктивності, визначених у Додатку 1.

Кожен індикатор буде оцінюватися індивідуально, з точки зору його повного дотримання, неповного (часткового) дотримання (коли спостерігається значний прогрес) або недотримання. На підставі цих результатів розраховується сума перемінних траншів:

- Якщо індикатор, за підсумками звітного року N, повністю дотримано, то буде виплачено 100 % від суми, виділеної на конкретний індикатор для виплати у році N+1 (як зазначено в таблиці В Додатку 2 до Технічних і адміністративних положень);

- Якщо індикатор, за підсумками звітного року N, дотримано неповністю (частково), то буде виплачено лише 50 % від суми, виділеної на цей конкретний індикатор для виплат у році N+1 (як зазначено в таблиці В Додатку 2 до Технічних і адміністративних положень);

- Якщо буде заявлено, що індикатор не дотримано, то виплата суми, виділеної на цей конкретний індикатор на виплату у році N+1, не відбудеться взагалі.

У разі, коли перемінний транш для року N, виплачено частково, сума, що залишилася, не переноситься на майбутні періоди, і не додається до перемінного траншу року N+1. Ця сума, що залишилася, відкликається Європейською Комісією.

Наступний принцип оцінки буде застосовуватися до оцінки критеріїв і індикаторів, зазначених у Додатку I Таблиця А цієї Угоди про фінансування, тобто:

(1) індикатор 3 буде оцінюватися таким чином:

• Вважатиметься повністю виконаним, коли міністерство або інший компетентний орган подав проект документу (документів), після проходження відповідної узгоджувальної процедури, до Кабінету Міністрів або до іншого органу державної влади для схвалення або затвердження. У цьому випадку, міністерство чи інший компетентний орган повинен надати підтвердження, що проект документу був представлений на розгляд Кабінету Міністрів України чи іншому органу державної влади;

• Вважатиметься частково виконаним, коли міністерство або інший компетентний орган розробив проект документу і, принаймні один раз, представив його до відповідних міністерств та інших органів для офіційних консультацій. У цьому випадку, міністерство чи інший компетентний орган повинен надати підтвердження, що така процедура консультацій була офіційно розпочата.

(2) індикатор 9 буде оцінюватися таким чином:

• Вважатиметься повністю виконаним, коли законодавчий чи регуляторний акт затверджено Кабінетом Міністрів України або іншим компетентним органом, він отримує, якщо це потрібно, реєстраційний номер Міністерства юстиції та/або публікується в офіційному друкованому виданні України;

• Вважатиметься частково виконаним, коли він буде представлений на розгляд Кабінету Міністрів України або іншого компетентного органу для затвердження.

(3) індикатор 2.3 буде оцінюватися таким чином:

• Вважатиметься повністю виконаним, коли законодавчий чи регуляторний акт затверджено компетентним органом. Часткове виконання не передбачено;

(4) індикатори 1, 2.1, 2.2, 4.2, 4.3, 6, 7.1, 8 та 10 будуть оцінюватися таким чином:

• Вважатиметься повністю виконаним, коли їх виконання буде підтверджено у відповідності до положень Фінансової Угоди, наведених у Додатку 1 у Таблиця А згідно з відповідним переліком Засобів перевірки

• Часткове виконання даних індикаторів не передбачено.

(5) індикатор 4.1 буде оцінюватися таким чином:

• Вважатиметься повністю виконаним у 2014 році, коли його виконання буде підтверджено у відповідності до положень Фінансової Угоди, наведених у Додатку 1 у Таблиця А згідно з відповідним переліком Засобів перевірки щонайменше для одного інвестиційного проекту зі зменшення викидів пилу. Часткове виконання не передбачено

• Вважатиметься повністю виконаним у 2015 році, коли його виконання буде підтверджено у відповідності до положень Фінансової Угоди, наведених у Додатку 1 у Таблиця А згідно з відповідним переліком Засобів перевірки щонайменше для двох інвестиційних проектів зі зменшення викидів пилу. Вважатиметься частково виконаним, коли виконання буде підтверджено у відповідності до положень Фінансової Угоди, наведених у Додатку 1 у Таблиця А згідно з відповідним переліком Засобів перевірки щонайменше для одного інвестиційного проекту зі зменшення викидів пилу.

(6) індикатор 5 буде оцінюватися на основі такого методу:

Цей індикатор стосується плану заходів Міністерства енергетики та вугільної промисловості України з питань забезпечення якості та безпеки нафтопродуктів, затверджений Міністерством енергетики та вугільної промисловості України наказом N 387 від 19 червня 2013 року. Всі заходи, передбачені планом, планується завершити в 2014 році. Цей план містить заходи щодо підготовки/схвалення законодавчих та регуляторних актів (включаючи стандарти) пов'язані з усіма видами палива, але моніторинг його виконання в рамках даної програми бюджетної підтримки буде зосереджений тільки на тих його частинах, які пов'язані з видами палива, що підпадають під положення Директиви 98/70/ЕС.

Індикатор буде вважатися:

• повністю виконаним, коли 100 % законодавчих і регуляторних актів, в тому числі стандартів, передбачених початковою версією Плану дій (наказ N 387 від 19 червня 2013 року) щодо підготовки/затвердження законодавчих та регуляторних актів (включаючи стандарти) у сфері, що підпадає під Директиву 98/70/ЄС, підготовлено, схвалено і затверджено на відповідному рівні;

• частково виконаним, коли досягнуто виконання 50 % законодавчих і регуляторних актів, в тому числі стандартів, передбачених початковою версією Плану дій (наказ N 387 від 19 червня 2013 року) щодо підготовки/затвердження законодавчих та регуляторних актів (включаючи стандарти) у сфері, що підпадає під Директиву 98/70/ЄС, підготовлено, схвалено і затверджено на відповідному рівні;

(7) під-індикатор 7.2 буде оцінюватися на основі такого методу:

• Вважатиметься повністю виконаним, коли його виконання буде підтверджено у відповідності до положень Фінансової Угоди, наведених у Додатку 1 у Таблиця А згідно з відповідним переліком Засобів перевірки. Дані мають бути по всім регіонам України та бути досить детальними з тим, щоб підтвердити повне виконання індикатору;

• Вважатиметься частково виконаним, коли його виконання буде підтверджено у відповідності до положень Фінансової Угоди, наведених у Додатку 1 у Таблиця А згідно з відповідним переліком Засобів перевірки, але дані будуть надані лише по обмеженій кількості областей України, а кількість операторів ринку, які піддаватимуться перевіркам, буде меншою за 70 % як це передбачено індикатором.

____________

Опрос