Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение о координации межгосударственных отношений государств - участников СНГ в области использования атомной энергии в мирных целях

Страны - участницы
Многостороннее соглашение (СНГ) от 31.05.2013

УГОДА
про координацію міждержавних відносин держав - учасниць СНД в галузі використання атомної енергії в мирних цілях

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 31.05.2013
ДАТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНОЮ: 25.12.2013*
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 12.02.2014

Офіційний переклад.

Уряди держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав, які далі іменуються Сторонами,

ґрунтуючись на Угоді про основні принципи співробітництва в галузі мирного використання атомної енергії від 26 червня 1992 року і враховуючи Угоду про співробітництво у формуванні й обміні інформаційними ресурсами та у створенні й розвитку інформаційних систем держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав у сфері мирного використання атомної енергії від 14 вересня 2007 року, Стратегію економічного розвитку Співдружності Незалежних Держав на період до 2020 року, затверджену Рішенням Ради глав урядів СНД від 14 листопада 2008 року, Рамкову програму співробітництва держав - учасниць СНД в галузі мирного використання атомної енергії на період до 2020 року "СПІВРОБІТНИЦТВО "АТОМ - СНД", прийняту Рішенням Ради глав урядів СНД від 19 травня 2011 року,

враховуючи значну роль атомної галузі в економічному й соціальному розвитку держав - учасниць СНД,

визнаючи важливість забезпечення скоординованої роботи атомних галузей держав - учасниць СНД,

враховуючи спільну заінтересованість в ефективному вирішенні актуальних питань в атомній галузі держав - учасниць СНД,

виходячи з необхідності зміцнення ядерної та радіаційної безпеки шляхом удосконалення нормативно-правових інструментів і переходу до нових інноваційних технологій, які відповідають вимогам сталого розвитку, нерозповсюдження та гарантованого забезпечення ядерної та радіаційної безпеки,

в цілях ефективного виконання зобов'язань за міжнародними договорами, учасницями яких є їхні держави,

домовились про таке:

Стаття 1

Сторони вживають узгоджених заходів для забезпечення ефективної координації спільних дій, спрямованих на сталий розвиток атомної енергетики держав - учасниць цієї Угоди, і для сприяння реалізації укладених у рамках СНД міжнародних договорів та рішень вищих органів СНД в галузі використання атомної енергії в мирних цілях.

Стаття 2

Сторони сприяють забезпеченню стабільного функціонування і зміцненню безпеки об'єктів використання атомної енергії в мирних цілях (далі - об'єкти), здійсненню спільних заходів щодо запобігання ядерних аварій, організації взаємодопомоги у збереженні надійності функціонування об'єктів у надзвичайних ситуаціях.

Сторони взаємодіють з питань зближення національних норм і правил, що сприяють забезпеченню ядерної та радіаційної безпеки об'єктів з урахуванням стандартів Міжнародного агентства з атомної енергії і міжнародних зобов'язань держав - учасниць цієї Угоди.

Стаття 3

Сторони сприяють розвитку системи нормативно-правового й нормативно-технічного регулювання в галузі використання атомної енергії в мирних цілях з урахуванням стандартів Міжнародного агентства з атомної енергії і міжнародних зобов'язань держав - учасниць цієї Угоди та вживають заходів щодо вироблення єдиних підходів до встановлення обов'язкових вимог щодо безпеки, стандартизації, оцінки відповідності та метрологічного забезпечення в цілях надійного й безпечного функціонування об'єктів і створення сприятливих умов для співробітництва держав - учасниць цієї Угоди.

Сторони сприяють координації діяльності з розробки та зближення норм і правил з безпеки під час розміщення, проектування, спорудження, експлуатації, введення в експлуатацію та виведення з експлуатації об'єктів, конструювання та виготовлення обладнання для них, а також з розробки методичних рекомендацій для адаптації та впровадження цих норм і правил.

Сторони забезпечують дотримання заходів щодо правової охорони об'єктів інтелектуальної власності, в тому числі щодо забезпечення конфіденційності й таємності інформації відповідного характеру в порядку, встановленому законодавством держав - учасниць цієї Угоди.

Стаття 4

Сторони координують взаємодію під час спільного вирішення питань, пов'язаних з діями в надзвичайних ситуаціях, дотримання вимог ядерної та радіаційної безпеки під час розробки уранових родовищ, переробки ядерного палива, поводження з радіоактивними відходами та реалізації заходів щодо реабілітації радіаційно забруднених територій в державах - учасницях цієї Угоди.

Стаття 5

Сторони сприяють розвитку технологічної та науково-технічної бази держав - учасниць цієї Угоди, нових технологій і впровадженню інновацій у галузі використання атомної енергії в мирних цілях, враховуючи їх пріоритетність і потенційний внесок у модернізацію економіки.

Сторони розвивають співробітництво в галузі науково-технічних досліджень і розробок, проведення спільних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, обміну технічною документацією і науково-технічною інформацією відповідно до законодавства держав - учасниць цієї Угоди.

Сторони здійснюють взаємодію під час розробки та реалізації спільних міждержавних двосторонніх та багатосторонніх проектів, заходів і програм у галузі ядерного паливного циклу й атомного енергетичного комплексу, в тому числі під час розробки уранових родовищ, виготовлення ядерного палива, безпечного поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованими джерелами іонізуючого випромінювання, переробки відпрацьованого ядерного палива, проектування, будівництва та безпечної експлуатації ядерних установок та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, розвитку технологічних розробок і рішень, спрямованих на підвищення ефективності співробітництва, відповідно до міжнародних зобов'язань держав - учасниць цієї Угоди в галузі нерозповсюдження ядерної зброї.

Стаття 6

Сторони сприяють розвитку системи управління інтелектуальною власністю в галузі використання атомної енергії в мирних цілях, забезпечують взаємодію у сфері збереження та управління знаннями, створення й розвитку інформаційних систем шляхом формування і обміну відповідними інформаційними ресурсами. Під управлінням інтелектуальною власністю розуміється сукупність процесів організації і координації робіт щодо процедур реєстрації, підтвердження, придбання, передачі, охорони та іншого організаційно-процесуального супроводу авторських прав на матеріали, що залучаються до процедури інформаційного обміну.

Стаття 7

Сторони взаємодіють під час вироблення спільних підходів до забезпечення організацій, що експлуатують об'єкти, кадрами високої кваліфікації, сприяють здійсненню спільної наукової і технічної підготовки та підвищенню кваліфікації фахівців, технічного та навчально-методичного забезпечення підготовки, в тому числі у форматі міжнародних програм співробітництва в галузі використання атомної енергії в мирних цілях.

Стаття 8

Кожна Сторона визначає уповноважений (компетентний) орган, на який покладається реалізація цієї Угоди, про що інформує депозитарій цієї Угоди одночасно з повідомленням про виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання ним чинності.

Функції уповноваженого (компетентного) органу можуть виконувати міністерство, відомство, державна корпорація або інша організація, що забезпечує координацію діяльності Сторони в галузі використання атомної енергії в мирних цілях.

У разі зміни уповноваженого (компетентного) органу відповідна Сторона протягом 30 календарних днів інформує про це депозитарій цієї Угоди.

Стаття 9

Координація взаємодії уповноважених (компетентних) органів з реалізації цієї Угоди здійснюється Комісією держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав з використання атомної енергії в мирних цілях.

Під час підготовки та реалізації спільних проектів уповноважені (компетентні) органи в разі необхідності визначають узгоджений перелік об'єктів.

Стаття 10

Ця Угода не зачіпає прав і зобов'язань кожної із Сторін, які випливають з інших міжнародних договорів, учасницею яких є її держава.

Стаття 11

За згодою Сторін до цієї Угоди можуть бути внесені зміни та доповнення, які є його невід'ємною частиною та оформлюються відповідним протоколом.

Стаття 12

Спірні питання між Сторонами, що виникають під час застосування та тлумачення цієї Угоди, вирішуються шляхом консультацій і переговорів заінтересованих Сторін або за допомогою іншої узгодженої Сторонами процедури.

Стаття 13

Ця Угода набирає чинності після закінчення 30 днів з дати отримання депозитарієм третього повідомлення про виконання Сторонами, що її підписали, внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності.

Для Сторін, що виконали внутрішньодержавні процедури пізніше, ця Угода набирає чинності після закінчення 30 днів з дати отримання депозитарієм відповідних документів.

Стаття 14

Ця Угода після набрання нею чинності відкрита для приєднання будь-якої держави - учасниці СНД шляхом передачі депозитарію документа про приєднання.

Для держави, що приєднується, ця Угода набирає чинності після закінчення 30 днів з дати отримання депозитарієм документа про приєднання.

Стаття 15

Ця Угода укладається на невизначений строк. Кожна зі Сторін має право вийти із цієї Угоди, надіславши депозитарію письмове повідомлення про такий свій намір не пізніше ніж за шість місяців до виходу і врегулювавши зобов'язання, що виникли під час дії цієї Угоди.

Учинено в місті Мінськ 31 травня 2013 року в одному оригінальному примірнику російською мовою. Оригінальний примірник цієї Угоди зберігається у Виконавчому комітеті Співдружності Незалежних Держав, який надішле кожній державі, що підписала цю Угоду, її засвідчену копію.

____________
* Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 року N 961 із застереженням ("Офіційний вісник України", 2014 р., N 4, ст. 107)

 

За Уряд
Азербайджанської Республіки

За Уряд
Російської Федерації

-

(Підпис)

За Уряд
Республіки Вірменія

За Уряд
Республіки Таджикистан

(Підпис)

(Підпис)

За Уряд
Республіки Білорусь

За Уряд
Туркменістану

(Підпис)

-

За Уряд
Республіки Казахстан

За Уряд
Республіки Узбекистан

-

-

За Уряд
Киргизької Республіки

За Уряд
України

(Підпис)

(Підпис)

За Уряд
Республіки Молдова

 

-

 

Опрос