Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Беларусь о межрегиональном и пограничном сотрудничестве между Украиной и Республикой Беларусь

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (СНГ) от 22.05.2013

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про міжрегіональне та прикордонне співробітництво між Україною та Республікою Білорусь

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 22.05.2013*
ДАТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНОЮ: 23.10.2013**
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 14.11.2013

Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Білорусь, далі - Сторони,

керуючись Договором про дружбу, добросусідство і співробітництво між Україною та Республікою Білорусь від 17 липня 1995 року, а також іншими міжнародними договорами, чинними у відносинах між державами Сторін,

беручи до уваги положення Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями від 21 травня 1980 року,

висловлюючи намір сприяти розширенню дружніх зв'язків між народами України та Республіки Білорусь,

бажаючи продовжувати і розвивати довгострокове міжрегіональне і прикордонне співробітництво між Україною та Республікою Білорусь,

визнаючи практичну значимість і потенціал взаємної вигоди від сталого розвитку міжрегіонального та прикордонного співробітництва між Україною і Республікою Білорусь,

бажаючи зміцнити правову основу здійснення міжрегіонального та прикордонного співробітництва між Україною і Республікою Білорусь,

керуючись загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права,

домовилися про таке:

Стаття 1

Сторони зміцнюють і розвивають міжрегіональне та прикордонне співробітництво на основі рівноправності і взаємної вигоди відповідно до законодавства держав Сторін та міжнародних договорів, учасниками яких вони є.

Стаття 2

Для цілей цієї Угоди використовувані терміни мають такі значення:

"регіон" - Автономна Республіка Крим, області України, міста Київ і Севастополь, області Республіки Білорусь, місто Мінськ;

"прикордонний регіон" - області України та Республіки Білорусь, територія яких прилягає до українсько-білоруського державного кордону;

"компетентні органи держав Сторін":

від Української Сторони - органи виконавчої влади, наділені компетенцією і повноваженнями щодо вирішення питань, пов'язаних з реалізацією цієї Угоди;

від Білоруської Сторони - органи виконавчої влади, республіканські органи державного управління та інші державні організації, підпорядковані Уряду Республіки Білорусь, наділені компетенцією і повноваженнями щодо вирішення питань, пов'язаних з реалізацією цієї Угоди;

"суб'єкти господарювання" - суб'єкти господарювання, зареєстровані на території України або території Республіки Білорусь.

Стаття 3

Сторони сприяють розвиткові торговельно-економічного, науково-технічного, соціального, екологічного, культурного, етнокультурного, гуманітарного співробітництва між регіонами, у тому числі прикордонними регіонами, а також розвиткові інфраструктури прикордонних регіонів, співробітництву у сфері освіти, охорони здоров'я, інформаційних технологій, енергетики, агропромислового комплексу та в інших сферах.

Стаття 4

Компетентні органи держав Сторін з метою здійснення міжрегіонального та прикордонного співробітництва:

укладають угоди в порядку, передбаченому законодавством держав Сторін, у тому числі за окремими напрямами міжрегіонального та прикордонного співробітництва;

розробляють спільні програми та проекти у сфері міжрегіонального та прикордонного співробітництва і беруть участь у їх реалізації;

здійснюють інформаційний обмін з питань міжрегіонального та прикордонного співробітництва.

Стаття 5

У сфері здійснення регіональної політики компетентні органи держав Сторін здійснюють співробітництво за такими основними напрямами:

розробка та реалізація регіональних стратегій розвитку, у тому числі стратегій розвитку прикордонних територій, а також методик підготовки довгострокових цільових програм;

формування та реалізація регіональної політики, у тому числі у сфері прикордонного співробітництва та соціально-економічного розвитку прикордонних регіонів;

реалізація регіональної інвестиційної політики та підвищення інвестиційної привабливості регіонів;
 
розвиток інноваційної сфери;

встановлення і розвиток контактів між регіональною владою держав Сторін, у тому числі за допомогою сприяння укладенню міжрегіональних угод, активізації міжрегіональної кооперації;

активізація ділових контактів.

Стаття 6

Сторони сприяють здійсненню спільних програм та проектів, що реалізуються з метою соціально-економічного розвитку прикордонних регіонів, а також програм і проектів, спрямованих на етнокультурний розвиток населення регіонів. При цьому Сторони забезпечують відповідність таких програм і проектів стратегій розвитку України та Республіки Білорусь, взаємодоповнюваність зазначених програм і проектів, а також заходів, що проводяться в рамках інших (у тому числі галузевих) програм і проектів, що здійснюються на території України та Республіки Білорусь.

Стаття 7

З метою розвитку міжрегіонального та прикордонного співробітництва Сторони створюють сприятливі умови для встановлення прямих контактів між суб'єктами господарювання.

З метою встановлення та розвитку торгово-економічних зв'язків між суб'єктами господарювання Сторони вживають заходів, спрямованих на формування системи державної підтримки пріоритетних напрямів розвитку міжрегіонального та прикордонного співробітництва, гармонізацію законодавства держав Сторін у частині забезпечення сприятливих умов взаємодії.

Стаття 8

Кожна зі Сторін, ґрунтуючись на принципі взаємності, сприяє забезпеченню на територіях прикордонних регіонів своєї держави сприятливих умов при здійсненні перевезень вантажів і пасажирів між прикордонними регіонами, а також транзиту вантажів та пасажирів по території своєї держави.

Стаття 9

Сторони докладатимуть зусиль, а також сприятимуть співробітництву між компетентними органами держав Сторін на територіях прикордонних регіонів у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, у тому числі при здійсненні спільного використання природних ресурсів, керуючись принципом сталого розвитку, на основі рівності.

З метою оперативного реагування на надзвичайні ситуації транскордонного характеру Сторони сприяють взаємодії компетентних органів держав Сторін при здійсненні спільних заходів, спрямованих на запобігання стихійним лихам і техногенним аваріям і ліквідацію їх наслідків на територіях прикордонних регіонів держав Сторін.

Стаття 10

Сторони сприяють зміцненню співробітництва у сфері забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, сприяють розвиткові взаємодії та партнерства органів виконавчої влади регіонів з метою запобігання загрозам виникнення і розповсюдження інфекційних хвороб та інших надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я, що мають міжнародне значення.

Сторони сприяють гармонізації нормативних документів у галузі профілактики інфекційних хвороб та здійсненню санітарно-протиепідемічних (профілактичних) і карантинних заходів.

Стаття 11

Сторони сприяють встановленню та зміцненню співробітництва між компетентними органами держав Сторін, у тому числі у сфері:

взаємодії та обміну інформацією в галузі облаштування пунктів пропуску через українсько-білоруський державний кордон;

протидії транскордонній протиправній діяльності, насамперед у боротьбі з незаконним обігом зброї, її основних частин та боєприпасів, вибухових та отруйних речовин і вибухових пристроїв, ядерних і радіоактивних матеріалів, наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів, алкогольної, тютюнової та іншої підакцизної продукції, контрабандою культурних цінностей, а також торгівлею людьми та нелегальною міграцією;

здійснення контролю (нагляду) на територіях прикордонних регіонів з метою забезпечення безпеки для населення за продукцією (товарами), хімічними, біологічними і радіоактивними речовинами, відходами та іншими вантажами, небезпечними для людини.

Стаття 12

Сторони сприяють реалізації проектів та інших заходів, спрямованих на розвиток співробітництва регіонів у сфері зміцнення культури міжнаціонального спілкування, міжрелігійного та міжкультурного діалогу, а також етнокультурного розвитку.

Стаття 13

Відповідальними за реалізацію цієї Угоди є компетентні органи держав Сторін.

Стаття 14

Спори та розбіжності між Сторонами щодо застосування положень цієї Угоди вирішуються Сторонами шляхом переговорів і консультацій.

Стаття 15

За взаємною домовленістю Сторін до цієї Угоди можуть бути внесені зміни, які оформлюються окремими протоколами.

Стаття 16

Ця Угода набирає чинності з дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності.

Ця Угода діє протягом п'яти років і автоматично продовжується на наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна із Сторін не повідомить іншій Стороні в письмовій формі дипломатичними каналами не пізніше ніж за шість місяців до закінчення чергового п'ятирічного періоду про свій намір припинити дію цієї Угоди.

Припинення дії цієї Угоди не зачіпає зобов'язань Сторін за проектами, здійснення яких почалося в період її дії і не було завершене до дати припинення її дії.

Учинено в місті Києві 22 травня 2013 року у двох примірниках, кожний українською та російською мовами, при цьому всі тексти мають однакову силу.

____________
* Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 червня 2012 року N 391-р уповноважено Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Темника Геннадія Павловича підписати зазначену Угоду

** Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 року N 781 ("Офіційний вісник України", 2013 р., N 85, ст. 3151)

 

За Кабінет
Міністрів України

За Уряд
Республіки Білорусь

Опрос