Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Договор о сотрудничестве между Государственными архивами Бельгии и Государственной архивной службой Украины

Страны - участницы
Договор, Двустороннее соглашение (не СНГ) от 27.03.2013

ДОГОВІР
про співробітництво між Державними архівами Бельгії та Державною архівною службою України

ДАТА ПІДПИСАННЯ:

17.01.2013
27.03.2013

ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ:

27.03.2013

Державні архіви Бельгії та Державна архівна служба України, далі - Сторони,

діючи в інтересах подальшого розвитку фахових, наукових та культурних зв'язків,

виходячи із взаємного прагнення до всебічної співпраці між архівними установами держав Сторін

домовилися про таке:

Стаття 1

Сторони у відповідних випадках співпрацюватимуть на основі принципів рівноправності та взаємовигоди, із дотриманням відповідного законодавства держав Сторін, загальновизнаних принципів і норм міжнародного права.

Стаття 2

Сторони сприятимуть здійсненню обміну інформацією про законодавство у галузі архівної справи їхніх держав та про зміни в ньому, забезпечують обмін методичними посібниками, інструкціями, правилами та іншою фаховою архівознавчою літературою.

Стаття 3

Відповідно до законодавства держав Сторони забезпечуватимуть вільний доступ персоналу Сторін, який працюватиме в рамках реалізації цього Договору, до відкритих архівних документів, а також до допоміжної як опублікованої, так і неопублікованої інформації, яка стосуватиметься тем їхніх досліджень.

Стаття 4

З метою поповнення національних архівних фондів Сторони на засадах взаємності обмінюватимуться копіями доступних архівних документів, які знаходяться на збереженні в державних архівах іншої Сторони. В таких випадках, умови обміну (масштаб, підтримка та формат копіювання...) визначатимуться окремими протоколами.

Стаття 5

Сторони разом співпрацюватимуть з метою організації спільних виставок документів за тематикою, що представляє інтерес для Сторін, при цьому письмово узгоджуючи конкретні умови в кожному окремому випадку.

Стаття 6

У разі доцільності Сторони співпрацюватимуть з метою публікації збірників документів з історії відносин Бельгії та України.

Стаття 7

З метою реалізації положень цього Договору Сторони можуть укладати окремі договори щодо конкретних напрямків двостороннього співробітництва згідно з законодавством Королівства Бельгії та України, у тому числі здійснювати прямі контакти між державними архівними установами Сторін.

Стаття 8

За взаємною домовленістю Сторони можуть вносити до цього Договору зміни та доповнення, які оформлюються додатковими Протоколами, що становитимуть невід'ємну частину цього Договору.

Стаття 9

Цей Договір набирає чинності з дати підписання і діє протягом трьох років. Він продовжується на наступний трьохрічний період, якщо жодна зі Сторін не пізніше ніж за 3 місяці до закінчення відповідного періоду дії цього Договору письмово не повідомить іншій Стороні про свій намір припинити його дію

Учинено в м. Києві 17.01.2013 року та в м. Брюселі 27.03.2013 року в двох примірниках, кожний англійською, українською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей в тлумаченні цього Договору перевага надаватиметься тексту англійською мовою.

 

За Державний архів Бельгії

За Державну архівну службу
України

Карел Велле

Ольга Гінзбург

Опрос