Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Королевства Норвегия о сотрудничестве в сфере ядерной и радиационной безопасности, снятия с эксплуатации Чернобыльской атомной электростанции и преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 30.11.2012

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Норвегія про співробітництво у сфері ядерної і радіаційної безпеки, зняття з експлуатації Чорнобильської атомної електростанції та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 30.11.2012*
ДАТА РАТИФІКАЦІЇ УКРАЇНОЮ: 05.06.2013**
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ: 04.07.2013

Кабінет Міністрів України та Уряд Королівства Норвегія (далі - Сторони),

будучи впевненими, що міжнародне співробітництво в галузі зняття з експлуатації Чорнобильської атомної електростанції (АЕС) має важливе значення для підвищення рівня ядерної, радіаційної та екологічної безпеки на вищезазначеній АЕС та на значно ширших географічних територіях;

підкреслюючи роль міжнародних організацій та установ, задіяних у галузі зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему;

підкреслюючи роль та відповідальність України за забезпечення екологічної, ядерної та радіаційної безпеки на майданчику Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" та прилеглих територій на екологічно безпечну систему;

визнаючи потенціал розширення співробітництва в рамках цієї Угоди за іншими напрямками ядерної та радіаційної безпеки, у тому числі щодо нерозповсюдження зброї масового знищення, за бажанням Сторін,

домовились про таке

Стаття 1

Сторони будуть співпрацювати у реалізації заходів щодо підвищення рівня ядерної та радіаційної безпеки в Україні, зокрема, у зв'язку зі зняттям Чорнобильської АЕС з експлуатації.

Стаття 2

У цій Угоді вживаються такі терміни:

"Донор" - Уряд Королівства Норвегія та його уповноважені органи, що надають міжнародну технічну допомогу;

"Бенефіціар" - центральний орган виконавчої влади України, до компетенції якого належить реалізація державної політики щодо зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему;

"Виконавець" - будь-яка юридична особа, що має письмову угоду з Донором щодо реалізації частини або всього Проекту;

"Реципієнт" - будь-яка юридична особа (резидент України), яка безпосередньо отримує міжнародну технічну допомогу відповідно до Проекту, узгодженого з Бенефіціаром;

"Проект" - регламентований окремою угодою перелік спільних дій учасників у рамках програми міжнародної технічної допомоги (донорів, виконавців, бенефіціарів, реципієнтів), спрямованих на вирішення цілей надання міжнародної технічної допомоги протягом установлених строків, а також перелік ресурсів, необхідних для досягнення зазначених цілей;

"Проектна угода" - окрема угода, яка регулює конкретний проект у галузі ядерної та радіаційної безпеки, зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему;

"Міжнародна технічна допомога" - ресурси, які надаються на умовах, визначених цією Угодою, на безоплатній та безповоротній основі Донором у вигляді майна, необхідного для забезпечення виконання завдань проектів, яке ввозиться або набувається в Україні; робіт та послуг; прав інтелектуальної власності; фінансових та інших ресурсів, не заборонених законодавством держав Сторін.

Стаття 3

Компетентними органами у реалізації цієї Угоди є:

в Україні - Державне агентство України з управління зоною відчуження;

у Королівстві Норвегія - Міністерство закордонних справ.

У разі призначення інших Компетентних урядових органів для реалізації всього обсягу співробітництва або його частини, передбаченого цією Угодою, Сторони письмово повідомляють одна одну дипломатичними каналами.

Стаття 4

Співробітництво в рамках цієї Угоди здійснюватиметься відповідно до законодавства держав Сторін за такими напрямками:

спільне планування, розроблення і здійснення науково-дослідних проектів, обмін результатами робіт;

обмін інформацією та технологіями відповідно до законодавства та стандартів держав Сторін;

постачання матеріалів, обладнання та послуг, необхідних для реалізації Проектів;

проведення спільних нарад, семінарів та навчання персоналу;

інші питання у сфері ядерної і радіаційної безпеки та зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС, які узгоджено Виконавцем і Реципієнтами та схвалено Компетентними органами.

Стаття 5

Відповідно до законодавства держав Сторін Сторони вживатимуть необхідні заходи для сприяння ефективній реалізації та успішному завершенню Проектів.

Матеріали та обладнання, що ввозяться в Україну або придбані в Україні за кошти Донора для реалізації Проектних угод у рамках співробітництва з надання технічної допомоги, звільняються від сплати податків та зборів.

Українська Сторона створює умови з метою забезпечення своєчасного митного контролю та оформлення, транспортування обладнання в межах України, якщо в Проектній угоді не було домовлено про інше.

Донор або будь-який Виконавець не нестимуть відповідальності за збитки, що їх може бути завдано під час виконання Виконавцем завдань у межах Проектів, крім випадків, коли Сторони разом не встановлять, що такі збитки заподіяно внаслідок грубої необережності або зумисних дій Виконавців.

Бенефіціар гарантує, що Реципієнти міжнародної технічної допомоги відповідно до цієї Угоди ведуть належний облік усіх фінансових коштів, матеріалів, обладнання та іншого майна, наданих Донором, та подають звіти, разом із завіреною документацією, як це передбачатиметься відповідними Проектними угодами, або як узгоджено Сторонами.

Виконуючи цю Угоду, Сторони погоджуються протидіяти всілякій корупційній діяльності. Крім цього, вони зобов'язуються не приймати безпосередньо чи опосередковано будь-які пропозиції, подарунки, платежі чи прибуток, які вважалися б чи могли б вважатися незаконною чи корупційною діяльністю. Сторони повинні невідкладно повідомити одна одну про будь-яке виявлення корупції чи зловживання при використанні ресурсів, пов'язаних з цією Угодою.

Донор зберігає за собою право відкликати всю частину чи частини гранта і припинити дію цієї Угоди, якщо буде виявлено, що кошти програми не використовуються відповідно до цієї Угоди або є незадовільною звітність.

Стаття 6

Для здійснення співробітництва в рамках цієї Угоди компетентні органи можуть заснувати Спільну координаційну групу та визначити її склад, функції і порядок роботи.

Стаття 7

Умови участі або надання допомоги будь-якою третьою стороною в діяльності, яку передбачено цією Угодою, визначаються Сторонами окремо в кожному конкретному випадку.

Стаття 8

Інформація, отримана в результаті діяльності, що виконувалася в рамках цієї Угоди, за винятком інформації з обмеженим доступом або такої, якій Сторони бажають надати такий статус відповідно до законодавства держав Сторін, передається третім Сторонам або публікується лише за згодою Сторін.

Сторони сприяють відповідному та ефективному захистові прав на об'єкти інтелектуальної власності, отримані в результаті спільних робіт у рамках цієї Угоди та будь-якої Проектної угоди відповідно до законодавства держав Сторін. Розподіл таких прав здійснюється відповідно до умов Проектних угод.

Стаття 9

Ця Угода не обмежує права і зобов'язання Сторін відповідно до інших міжнародних договорів, учасницями яких є держави Сторін.

Стаття 10

Спори щодо тлумачення або застосування цієї Угоди Компетентні органи вирішують шляхом переговорів.

Стаття 11

До цієї Угоди за взаємною письмовою згодою Сторін можуть вноситися зміни і доповнення, що оформляються письмово і становлять невід'ємну частину цієї Угоди.

Стаття 12

Ця Угода укладається на п'ять років і набирає чинності з дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання цією Угодою чинності.

Дію цієї Угоди може бути продовжено на наступні п'ятирічні періоди за письмовою згодою Сторін.

Дію цієї Угоди може бути припинено кожною із Сторін шляхом письмового повідомлення дипломатичними каналами. Ця Угода втрачає чинність через шість місяців з дати отримання однією із Сторін письмового повідомлення іншої Сторони про свій намір припинити дію цієї Угоди.

Припинення дії цієї Угоди не впливає на виконання Проектів у рамках цієї Угоди, які не було завершено на дату її припинення, якщо Сторони письмово не домовилися про інше.

Учинено в м. Осло 30 листопада 2012 року у двох примірниках, кожний українською, норвезькою та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення та застосування положень цієї Угоди, переважну силу матиме текст англійською мовою.

____________
* Розпорядженням КМУ від 11 липня 2012 р. N 455-р уповноважено заступника Міністра надзвичайних ситуацій - керівника апарату Сиротіна Володимира Геннадійовича підписати зазначену Угоду.

** Ратифіковано ЗУ від 05 червня 2013 р. N 325-VII ("Офіційний вісник України", 2013 р., N 49, ст. 1747).

 

За Кабінет Міністрів
України

За Уряд
Королівства Норвегія

Опрос