Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Федеральной службой по финансовому мониторингу Российской Федерации относительно сотрудничества в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (СНГ) от 11.07.2012

УГОДА
між Державною службою фінансового моніторингу України та Федеральною службою з фінансового моніторингу Російської Федерації щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 11.07.2012
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 11.07.2012

Державна служба фінансового моніторингу України та Федеральна служба з фінансового моніторингу Російської Федерації, (далі - Сторони),

керуючись взаємними інтересами в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, а також пов'язаною з ними кримінальною діяльністю,

враховуючи необхідність здійснення співробітництва найбільш ефективним чином,

домовилися про таке:

Стаття 1

Сторони здійснюють співробітництво, у тому числі обмін інформацією, згідно з положеннями цієї Угоди, діючи в межах компетенції, з додержанням законодавства та міжнародних зобов'язань держав Сторін.

Стаття 2

Сторони співпрацюють, у тому числі здійснюють обмін інформацією, на стадіях збору, обробки та аналізу інформації, що є у їх розпорядженні про операції з грошовими коштами або іншим майном, відносно яких є підозри, що вони пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та кримінальною діяльністю, пов'язаною з ними, а також взаємодіють у сфері обміну інформацією щодо діяльності фізичних та юридичних осіб, залучених до таких операцій.

Стаття 3

1. Обмін інформацією здійснюватиметься у письмовій формі, у тому числі за письмовою згодою Сторін з використанням технічних засобів передачі тексту, за ініціативою або на запит Сторін.

2. Запит включатиме наступне:

а) найменування держави запитуючої Сторони;

б) найменування держави запитуваної Сторони;

в) стислий зміст суті запиту та його обґрунтування (якщо запит є терміновим, запитуюча Сторона зобов'язана обґрунтувати необхідність термінового запиту);

г) опис змісту запитуваної інформації;

д) мета використання запитуваної інформації;

е) інші відомості, необхідні для його виконання.

3. У разі необхідності запитуюча Сторона може, в межах компетенції, запитати у запитуваної Сторони додаткову інформацію, необхідну для належного виконання запиту.

Стаття 4

1. У виконанні запиту може бути відмовлено повністю або частково, якщо його виконання може завдати шкоду суверенітету, безпеці, громадському порядку або іншим суттєвим інтересам держави запитуваної Сторони, суперечити національному законодавству та (або) міжнародним зобов'язанням запитуваної Сторони, а також якщо по фактам, зазначених у запиті, вже триває судовий розгляд у державі запитуваної Сторони.

2. Якщо запитувана Сторона приймає рішення про відмову виконати запит, то вона письмово повідомляє про це запитуючу Сторону, вказуючи причину прийняття такого рішення.

Стаття 5

1. Інформація, одержана в межах цієї Угоди, не може бути використана без письмової згоди Сторони, що надала її, в інших цілях, ніж ті, для яких вона запитувалася або була надана.

2. Інформація, одержана в межах цієї Угоди, є конфіденційною, і на неї поширюється режим захисту, передбачений законодавством держави одержуючої Сторони для подібної інформації, одержаної з національних джерел.

3. Сторони, керуючись законодавством та міжнародними зобов'язаннями кожної із держав Сторін, вживають необхідних організаційно-технічних заходів, спрямованих на захист інформації, одержаної в межах цієї Угоди, від випадкового або незаконного знищення, зміни, розголошення, а також від будь-якого неправомірного використання.

4. Інформація, одержана в межах цієї Угоди, зберігається не довше, ніж цього вимагають цілі, для яких вона була надана. Інформація підлягає знищенню згідно з нормативно-правовими актами кожної із держав Сторін.

Стаття 6

1. Для Української Сторони обмін інформацією здійснюється згідно з законодавством України.

2. Для Російської Сторони обмін інформацією здійснюється згідно з законодавством Російської Федерації.

3. Зазначена у цій статті інформація може бути використана у досудових та судових цілях лише у справах, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму, а також пов'язаною з ними злочинною діяльністю.

Стаття 7

1. Сторони спільно визначають порядок передачі інформації згідно із законодавством кожної із держав Сторін та консультують одна одну щодо виконання цієї Угоди.

2. Сторони можуть за запитом або за власною ініціативою здійснювати обмін інформацією щодо законодавства кожної із держав Сторін в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.

3. Сторони за взаємною домовленістю можуть проводити спільні конференції та семінари для здійснення обміну досвідом та обговорення питань, що становлять спільний інтерес.

4. Ця Угода не перешкоджає розробці та розвитку інших взаємоприйнятних форм співробітництва.

Стаття 8

Співробітництво та обмін інформацією між Сторонами здійснюється російською мовою.

Стаття 9

За взаємною письмовою згодою Сторін до цієї Угоди можуть вноситись зміни та доповнення, які оформлюються окремими протоколами, які є її невід'ємною частиною.

Стаття 10

Розбіжності щодо тлумачення та/або застосування положень цієї Угоди вирішуються шляхом консультацій та переговорів між Сторонами.

Стаття 11

Положення цієї Угоди не впливають на права та зобов'язання, що випливають з інших міжнародних договорів, учасниками яких є Україна та Російська Федерація.

Стаття 12

1. Ця Угода укладається на невизначений строк.

2. Ця Угода набирає чинності з дати її підписання.

З дати набрання чинності цією Угодою втрачає чинність Угода між Державним департаментом фінансового моніторингу, що діє у складі Міністерства фінансів України, та Комітетом Російської Федерації по фінансовому моніторингу про взаємодію у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинена 29 серпня 2003 року у м. Москва.

3. Кожна із Сторін може припинити дію цієї Угоди, надіславши письмове повідомлення іншій Стороні. Ця Угода втрачає чинність через 90 днів з дати одержання такого повідомлення іншої Сторони.

4. Положення цієї Угоди, що передбачають забезпечення конфіденційності інформації, одержаної раніше, залишаються чинними після припинення дії цієї Угоди.

Вчинено у Санкт-Петербурзі 11 липня 2012 року у двох примірниках, кожний українською та російською мовами, при цьому всі тексти є автентичними.

 

За Державну службу фінансового
моніторингу України

За Федеральну службу з
фінансового моніторингу
(Російської Федерації)

Опрос