Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Международный стандарт бухгалтерского учета 1 (МСБУ 1). Представление финансовой отчетности

Совет по Международным стандартам бухгалтерского учета
Международный стандарт от 01.01.2014

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1 (МСБО 1)
Подання фінансової звітності

Додатково див. (МСБО 1)
 (версія перекладу українською мовою - 2016 рік)

Мета

1. Цей стандарт визначає основи подання фінансової звітності загального призначення для забезпечення їхньої зіставності з фінансовою звітністю суб'єкта господарювання за попередні періоди, а також з фінансовою звітністю інших суб'єктів господарювання. Він установлює загальні вимоги щодо подання фінансової звітності, настанови щодо її структури та мінімальні вимоги щодо її змісту.

Сфера застосування

2. Суб'єкт господарювання повинен застосовувати цей Стандарт при підготовці та поданні фінансової звітності загального призначення відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

3. Вимоги щодо визнання, оцінки та розкриття про конкретні операції та інші події визначаються в інших МСФЗ.

4. Цей Стандарт не поширюється на структуру та зміст скороченої проміжної фінансової звітності, складеної відповідно до МСБО 34 "Проміжна фінансова звітність". Проте на таку фінансову звітність поширюється дія параграфів 15 - 35. Цей Стандарт поширюється на всі суб'єкти господарювання, включаючи ті, що подають консолідовану фінансову звітність відповідно до МСФЗ 10 "Консолідована фінансова звітність", та ті, що подають окрему фінансову звітність відповідно до МСБО 27 "Окрема фінансова звітність".

5. У цьому Стандарті використовується термінологія, яка є доречною для суб'єктів господарювання, що мають за мету отримання прибутку, включаючи суб'єкти господарювання у державному секторі. Якщо суб'єкти господарювання у приватному чи державному секторі, метою діяльності яких не є отримання прибутку, застосовують цей Стандарт, у них може виникнути необхідність змінити назви, що застосовуються для певних рядків у фінансовій звітності та для самих фінансових звітів.

6. Так само у суб'єктів господарювання, які не мають власного капіталу, як визначено в МСБО 32 (наприклад, деякі взаємні фонди), та у суб'єктів господарювання, акціонерний капітал яких не є власним капіталом (наприклад, деякі кооперативні суб'єкти господарювання), може виникнути необхідність адаптувати подання у фінансовій звітності інформації про частки участі членів або власників господарських одиниць.

Визначення

7. Терміни, які використовуються в цьому Стандарті, мають такі значення:

Власники - це ті, хто утримують інструменти, класифіковані як власний капітал.

Загальний сукупний дохід - це зміна у власному капіталі протягом періоду внаслідок операцій та інших подій, окрім тих змін, що виникли внаслідок операцій з власниками, які діють згідно з їх повноваженнями власників.

Загальний сукупний дохід включає всі компоненти "прибутку або збитку" та "іншого сукупного доходу".

Інший сукупний дохід містить статті доходів або витрат (включаючи коригування перекласифікації), які не визнані у прибутку або збитку, як вимагають або дозволяють інші МСФЗ.

Компонентами іншого сукупного доходу є:

а) зміни у надлишку переоцінки (див. МСБО 16 "Основні засоби" та МСБО 38 "Нематеріальні активи");

б) переоцінки програмам з визначеними виплатами (див. МСБО 19 "Виплати працівникам");

в) прибутки та збитки, що виникають внаслідок переведення фінансової звітності закордонної господарської одиниці (див. МСБО 21 "Вплив змін валютних курсів");

г) прибутки та збитки від інвестицій в інструменти власного капіталу, оцінені за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки в іншому сукупному доході відповідно до параграфа 5.7.5 МСФЗ 9 "Фінансові інструменти";

Опрос