Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Министерством внутренних дел Украины и Федеральной службой Российской Федерации по контролю за обращением наркотиков о сотрудничестве в борьбе с незаконным обращением наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (СНГ) от 28.01.2011

УГОДА
між Міністерством внутрішніх справ України і Федеральною службою Російської Федерації з контролю за обігом наркотиків про співробітництво в боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 28.01.2011
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 28.01.2011

Міністерство внутрішніх справ України і Федеральна служба Російської Федерації з контролю за обігом наркотиків, далі - Сторони,

висловлюючи занепокоєність через зростання масштабів незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин (далі - наркотики) та зловживання ними,

усвідомлюючи, що незаконний обіг наркотиків, а також їх прекурсорів становить серйозну загрозу здоров'ю і добробуту населення держав Сторін,

беручи до уваги положення Єдиної конвенції про наркотичні засоби 1961 року з поправками, внесеними до неї Протоколом 1972 року про поправки до Єдиної конвенції про наркотичні засоби 1961 року, Конвенції про психотропні речовини 1971 року, Конвенції Організації Об'єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 року,

виходячи із взаємної зацікавленості у впровадженні ефективних заходів, спрямованих на боротьбу з незаконним обігом наркотиків та їх прекурсорів,

керуючись законодавством і міжнародними зобов'язаннями своїх держав,

домовилися про наступне:

Стаття 1

1. Предметом Угоди є співробітництво Сторін з метою організації ефективної протидії незаконному обігу наркотиків та їх прекурсорів.

2. Сторони здійснюють співробітництво на підставі цієї Угоди в рамках своєї компетенції відповідно до національного законодавства і міжнародних договорів своїх держав.

3. Ця Угода не зачіпає питань екстрадиції та надання правової допомоги в кримінальних справах.

Стаття 2

1. Співробітництво між Сторонами в рамках цієї Угоди здійснюється в таких формах:

а) обмін інформацією з питань протидії незаконному обігу наркотиків та їх прекурсорів;

б) проведення в межах своєї компетенції однією Стороною на запит іншої Сторони оперативно-розшукових заходів щодо питань, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків та їх прекурсорів;

в) взаємодія у питаннях щодо організації і проведення профілактики незаконного зловживання та обігу наркотиків;

г) взаємодія та надання взаємної допомоги при проведенні заходів щодо протидії незаконному обігу наркотиків та їх прекурсорів, в тому числі при проведенні контрольованих поставок і контролю за їх легальним обігом;

д) обмін досвідом роботи, в тому числі шляхом проведення нарад, конференцій і семінарів;

є) обмін законодавчими та іншими нормативно-правовими актами своїх держав, матеріалами про практику їх виконання, статистичними даними і методичними рекомендаціями з питань протидії незаконному обігу наркотиків та їх прекурсорів, у тому числі з контролю за їх легальним обігом;

ж) підготовка та підвищення кваліфікації кадрів;

з) надання матеріально-технічної та консультативної допомоги, а також сприяння в проведенні експертиз;

и) проведення спільних наукових досліджень, що становлять взаємний інтерес, з проблем боротьби з незаконним обігом наркотиків та їх прекурсорів;

к) обмін у разі потреби зразками та результатами досліджень наркотиків, вилучених з незаконного обігу;

л) координація діяльності з питань, що виникають в процесі співробітництва, включаючи створення робочих груп та обмін представниками.

2. Ця Угода не перешкоджає Сторонам у розробленні та розвитку інших взаємоприйнятних форм співробітництва.

Стаття 3

Обмін інформацією у рамках цієї Угоди здійснюється відносно:

а) будь-яких пов'язаних з незаконним обігом наркотиків злочинів, які вже чинені або готуються до вчинення на території держави іншої Сторони;

б) осіб, які підозрюються у причетності до незаконного транскордонного обігу наркотиків;

в) конкретних фактів і подій, пов'язаних з незаконним переміщенням або спробою незаконного переміщення наркотиків з території держави однієї Сторони на територію держави іншої Сторони;

г) структури, персонального складу, сфери діяльності, організації управління і зв'язків кримінальних угруповань, які причетні до незаконного обігу наркотиків та їх прекурсорів і діяльність яких має транснаціональний характер;

д) контактів, що мали місце або були передбачені між окремими особами та злочинними групами, діючими на території держав Сторін і пов'язаних з незаконним обігом наркотиків та їх прекурсорів;

е) форм і методів здійснення злочинної діяльності, пов'язаної з незаконним обігом наркотиків та їх прекурсорів;

ж) діяльності, що спрямована на легалізацію (відмивання) доходів, отриманих від незаконного обігу наркотиків та їх прекурсорів;

з) форм і методів виявлення джерел надходження наркотиків та їх прекурсорів у незаконний обіг та заходів припинення цього незаконного обігу;

и) нових видів наркотиків, що з'явилися в незаконному обігу, технологій їх виготовлення та використання;

к) способів, які застосовуються при приховуванні та маскуванні наркотиків та їх прекурсорів під час вирощування, виробництва, транспортування та збуту, а також методів їх виявлення;

л) інших питань, що становлять взаємний інтерес.

Стаття 4

1. Співробітництво в рамках цієї Угоди здійснюється на підставі запиту або за ініціативою однієї зі Сторін, яка вважає, що таке сприяння становить інтерес для іншої Сторони.

Запит про сприяння передається у письмовій формі або з використанням технічних засобів передачі тексту.

У невідкладних випадках може бути прийнятий усний запит, але він має бути підтверджений протягом трьох діб у письмовій формі або з використанням технічних засобів передачі тексту.

При використанні технічних засобів передачі інформації, а також при виникненні сумнівів відносно достовірності або змісту отриманого запиту запитувана Сторона може запитати підтвердження у запитуючої Сторони в письмовій формі.

2. Запит про сприяння має містити:

- найменування запитуючої Сторони;

- найменування запитуваної Сторони;

- викладення суті запиту та його обґрунтування;

- інші відомості, що необхідні для його виконання.

3. У разі необхідності запитувана Сторона може зробити запит щодо отримання додаткової інформації, яка необхідна для належного виконання запиту.

Стаття 5

1. Запитувана Сторона вживає всіх необхідних заходів для забезпечення швидкого та, по можливості, більш повного виконання запиту. Запит виконується, як правило, в строк, що не перевищує 30 діб з дати його надходження.

2. Запитувана Сторона може дозволити уповноваженим представникам запитуючої Сторони бути присутніми при виконанні запиту на території своєї держави, якщо це не суперечить законодавству її держави.

Стаття 6

1. При неможливості або в разі відмови виконання запиту запитувана Сторона без зволікань повідомляє про це в письмовій формі запитуючу Сторону із зазначенням причин, що перешкоджають виконанню запиту.

2. У виконанні запиту може бути відмовлено повністю або частково, якщо запитувана Сторона вважає, що його виконання може завдати шкоди суверенітету, безпеці або іншим суттєвим інтересам її держави або суперечить законодавству її держави.

3. Якщо запитувана Сторона вважає, що негайне виконання запиту може зашкодити кримінальному переслідуванню або іншому провадженню, що здійснюється на території її держави, вона може відкласти виконання запиту або пов'язати його виконання з дотриманням умов, визначених як необхідні після консультацій із запитуючою Стороною. Якщо запитуюча Сторона згодна на надання їй сприяння на запропонованих умовах, вона зобов'язана дотримуватися цих умов.

Стаття 7

1. Сторони забезпечують конфіденційність інформації, так само як і змісту документів та матеріалів з питань протидії незаконному обігу наркотиків та їх прекурсорів, які є предметом обміну між Сторонами, за винятком документів та матеріалів, які не є конфіденційними.

2. Запитуюча Сторона використовує отриману інформацію тільки в цілях, зазначених у запиті.

3. Конфіденційна інформація, в тому числі документи та матеріали, які отримано в рамках цієї Угоди, не можуть бути передані третій Стороні без попередньої письмової згоди Сторони, що надала цю інформацію.

Стаття 8

У рамках цієї Угоди територіальні органи Сторін, які знаходяться в прикордонних регіонах їхніх держав, можуть безпосередньо здійснювати співробітництво за узгодженням зі своїми центральними органами.

Стаття 9

Сторони при здійсненні співробітництва в рамках цієї Угоди використовують російську мову.

Стаття 10

Сторони самостійно несуть витрати, які виникатимуть в ході виконання цієї Угоди, якщо у кожному конкретному випадку не домовляться про інше.

Стаття 11

Для розгляду ходу реалізації співробітництва, передбаченого цією Угодою, та розроблення напрямків його подальшого вдосконалення, Сторони на основі взаємності проводять спільні робочі зустрічі, наради, семінари.

Стаття 12

До цієї Угоди за спільним рішенням Сторін можуть у встановленому порядку вноситися зміни та доповнення, які оформлюються окремими протоколами, що становитимуть невід'ємну частину цієї Угоди.

Стаття 13

Сторони вирішуватимуть будь-які спірні питання чи розбіжності, які можуть виникнути у зв'язку з тлумаченням або застосуванням положень цієї Угоди, шляхом консультацій і переговорів.

Стаття 14

1. Дія Угода укладається на невизначений термін.

2. Ця Угода набирає чинності з дати її підписання і діятиме до закінчення трьох місяців з дня отримання однією із Сторін письмового повідомлення іншої Сторони про її намір припинити дію цієї Угоди.

Учинено в м. Києві "28" січня 2011 року в двох примірниках, кожен українською та російською мовами, причому обидва тексти мають однакову силу.

 

За Міністерство
внутрішніх справ
України
 

За Федеральну службу
Російської Федерації з контролю
за обігом наркотиків
 

Опрос