Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол о внесении изменений и дополнений в Конвенцию о взаимной административной помощи по налоговым делам

Страны - участницы
Протокол, Конвенция от 27.05.2010

ПРОТОКОЛ
про внесення змін і доповнень до Конвенції про взаємну адміністративну допомогу в податкових справах

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 27.05.2010*
ДАТА РАТИФІКАЦІЇ УКРАЇНОЮ: 11.01.2013**
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 01.09.2013

Офіційний переклад.

Преамбула

Держави - члени Ради Європи та країни - члени Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), які підписали цей Протокол,

ураховуючи, що Конвенцію про взаємну адміністративну допомогу в податкових справах, підписану в Страсбурзі 25 січня 1988 року (далі - Конвенція), було укладено до досягнення угоди про погоджені на міжнародному рівні стандарти з обміну інформацією в податкових справах;

ураховуючи, що нове середовище співробітництва виникло після того, як Конвенцію було укладено;

ураховуючи, що бажано, щоб багатосторонній документ був доступним для надання можливості найбільшій кількості держав отримувати перевагу нового середовища співробітництва й водночас упроваджувати найвищі міжнародні стандарти співробітництва в податковій сфері;

домовилися про таке:

Стаття I

1. Сьомий абзац преамбули до Конвенції вилучено та замінено таким:

"будучи впевненими у зв'язку із цим, що держави повинні здійснювати заходи чи надавати інформацію, звертаючи увагу на необхідність захисту конфіденційності інформації та беручи до уваги міжнародні документи про захист особистого життя й про потоки персональних даних".

2. Після сьомого абзацу преамбули до Конвенції додано таке:

"ураховуючи, що виникло нове середовище співробітництва й що бажано, щоб багатосторонній документ був доступним для надання можливості найбільшій кількості держав отримувати перевагу нового середовища співробітництва й водночас упроваджувати найвищі міжнародні стандарти співробітництва в податковій сфері".

Стаття II

Статтю 4 Конвенції вилучено та замінено таким:

"Стаття 4. Загальні положення

1. Сторони, зокрема як передбачено в цьому розділі, здійснюють обмін будь-якою інформацією, яка може бути доречною для виконання чи застосування внутрішнього законодавства, яке стосується податків, передбачених цією Конвенцією.

2. Вилучено.

3. Будь-яка Сторона в заяві на ім'я одного з Депозитаріїв може зазначити, що відповідно до її внутрішнього законодавства її органи можуть інформувати свого резидента чи громадянина до передачі інформації, яка його стосується, згідно зі статтями 5 й 7".

Стаття III

1. Сполучник "та" в підпункті "b" пункту 1 статті 18 Конвенції замінено сполучником "або".

2. Посилання на "статтю 19" в підпункті "f" пункту 1 статті 18 Конвенції замінено посиланням на "підпункт "g" пункту 2 статті 21".

Стаття IV

Статтю 19 Конвенції вилучено.

Стаття V

Статтю 21 Конвенції вилучено та замінено таким:

"Стаття 21. Захист осіб та межі зобов'язання надавати допомогу

1. Ніщо в цій Конвенції не зашкоджує правам і гарантіям, які забезпечуються особам законодавством чи адміністративною практикою запитуваної держави.

2. За винятком статті 14, положення цієї Конвенції не тлумачаться як такі, що покладають на запитувану державу зобов'язання:

a) здійснювати заходи всупереч її законодавству чи адміністративній практиці або законодавству чи адміністративній практиці запитуючої держави;

b) здійснювати заходи, які порушують громадський порядок (ordre public);

c) надавати інформацію, якої не може бути отримано відповідно до її законодавства чи адміністративної практики або відповідно до законодавства чи адміністративної практики запитуючої держави;

d) надавати інформацію, яка може розкрити будь-яку торгову, підприємницьку, промислову, комерційну чи професійну таємницю або торговий процес чи інформацію, розголошення яких може порушувати громадський порядок (ordre public);

e) надавати адміністративну допомогу, якщо та настільки, наскільки вона вважає, що оподаткування в запитуючій державі суперечить загальновизнаним принципам оподаткування чи положенням будь-якої конвенції про уникнення подвійного оподаткування чи будь-якої іншої конвенції, укладеної запитуваною державою із запитуючою державою;

f) надавати адміністративну допомогу для виконання чи застосування положення податкового законодавства запитуючої держави чи будь-якої пов'язаної із цим вимоги, яка ставить в гірші умови громадянина запитуваної держави порівняно з громадянином запитуючої держави, який знаходиться в таких самих умовах;

g) надавати адміністративну допомогу, якщо запитуюча держава не вжила всіх обґрунтованих заходів відповідно до її законодавства чи адміністративної практики, за винятком випадку, коли вжиття таких заходів призводить до надмірних труднощів;

h) надавати адміністративну допомогу в стягненні в тих випадках, коли адміністративне навантаження для тієї держави є явно надмірним порівняно з вигодою, яку отримає запитуюча держава.

3. Якщо інформація запитується запитуючою державою відповідно до цієї Конвенції, запитувана держава вживає своїх заходів для збору інформації з метою отримання запитуваної інформації, навіть якщо запитуваній державі така інформація може бути непотрібною для власних податкових цілей. Зобов'язання, яке міститься в попередньому реченні, підлягає обмеженням, які містяться в цій Конвенції, але в жодному разі такі обмеження, у тому числі ті, які зазначені в пунктах 1 та 2, не тлумачаться як такі, що дозволяють запитуваній державі відмовляти в наданні інформації лише тому, що вона не має внутрішньодержавного інтересу в такій інформації.

4. У жодному разі положення цієї Конвенції, у тому числі ті, які зазначені в пунктах 1 та 2, не тлумачаться як такі, що дозволяють запитуваній державі відмовляти в наданні інформації лише тому, що інформацією володіє банк, інша фінансова установа, представник чи особа, яка діє як агентство або довірена особа, чи тому, що вона стосується інтересів в особі, які пов'язані з правом власності".

Стаття VI

Пункти 1 та 2 статті 22 вилучено та замінено таким:

"1. З будь-якою інформацією, отриманою Стороною згідно із цією Конвенцію, поводяться як з таємною, така інформація захищається так само, як інформація, отримана відповідно до внутрішнього законодавства цієї Сторони, настільки, наскільки це є необхіднім для забезпечення необхідного рівня захисту особових даних, відповідно до гарантій, які можуть зазначатися Стороною, яка надає інформацію, та які вимагаються відповідно до її внутрішнього законодавства.

2. Така інформація в будь-якому разі розголошується лише особам або органам (зокрема, судам та адміністративним чи наглядовим органам), які причетні до оцінки, збору або стягнення податків цієї Сторони, до здійснення виконавчих заходів або кримінального переслідування стосовно податків цієї Сторони чи до прийняття рішень за апеляціями стосовно податків цієї Сторони, чи до нагляду за зазначеним вище. Ця інформація може використовуватися лише особами чи органами, зазначеними вище, і тільки для цих цілей. Незважаючи на положення пункту 1, вони можуть розголошувати її під час відкритого судового розгляду або в судових рішеннях, які стосуються таких податків".

Стаття VII

Пункт 2 статті 27 Конвенції вилучено та замінено таким:

"2. Незважаючи на пункт 1, ці Сторони, які є державами - членами Європейського Союзу, можуть застосовувати у своїх взаємних відносинах можливості допомоги, передбачені Конвенцією, оскільки вони передбачають ширше співробітництво, ніж можливості, які надаються застосовними правилами Європейського Союзу".

Стаття VIII

1. У кінці статті 28 Конвенції додано такі пункти:

"4. Будь-яка держава - член Ради Європи чи будь-яка країна - член ОЕСР, яка стає Стороною Конвенції після набрання чинності Протоколом про внесення змін і доповнень до цієї Конвенції, який є відкритим для підписання 27 травня 2010 року (далі - Протокол 2010 року), стає Стороною Конвенції, до якої цим Протоколом унесено зміни й доповнення, якщо вони не висловлять іншого наміру в письмовому повідомленні одному з Депозитаріїв.

5. Після набрання чинності Протоколом 2010 року будь-яка держава, яка не є членом Ради Європи або ОЕСР, може робити запит, щоб їй запропонували підписати й ратифікувати цю Конвенцію, до якої Протоколом 2010 року внесено зміни й доповнення. Будь-який запит із цією метою надсилається одному з Депозитаріїв, який передає його Сторонам. Депозитарій також інформує Комітет міністрів Ради Європи та Раду ОЕСР. Рішення запропонувати державам, які роблять запит, стати Стороною цієї Конвенції, приймається Сторонами Конвенції шляхом досягнення консенсусу через координаційний орган. Стосовно будь-якої держави, яка ратифікує Конвенцію, до якої Протоколом 2010 року внесено зміни й доповнення, відповідно до цього пункту, Конвенція набирає чинності в перший день місяця, який настає після закінчення тримісячного строку від дати передачі на зберігання ратифікаційної грамоти одному з Депозитаріїв.

6. Положення цієї Конвенції, до якої Протоколом 2010 року внесено зміни й доповнення, застосовуються до адміністративної допомоги, що стосується податкових періодів, які починаються 1 січня або після 1 січня року, що настає після року, у якому Конвенція, до якої Протоколом 2010 року внесено зміни й доповнення, набрала чинності для Сторони або у випадках, коли податкового періоду немає, - до адміністративної допомоги, що стосується нарахувань податків, які виникають 1 січня або після 1 січня року, що настає після року, у якому Конвенція, до якої Протоколом 2010 року внесено зміни й доповнення, набрала чинності для Сторони. Будь-які дві чи більше Сторін можуть взаємно погодитися, що Конвенція, до якої Протоколом 2010 року внесено зміни й доповнення, застосовується до адміністративної допомоги, що стосується попередніх податкових періодів або нарахувань податків.

7. Незважаючи на пункт 6, стосовно податкових питань, які охоплюють умисну поведінку, яка підлягає кримінальному переслідуванню відповідно до кримінального законодавства запитуючої держави, положення цієї Конвенції до якої Протоколом 2010 року внесено зміни й доповнення, застосовуються з дати набрання чинності для Сторони стосовно попередніх податкових періодів або нарахувань податків".

2. Після підпункту "е" пункту 1 статті 30 Конвенції додано такий підпункт:

"f) застосовувати пункт 7 статті 28 виключно до адміністративної допомоги, що стосується податкових періодів, 1 січня або після 1 січня третього року, який передує рокові, у якому Конвенція, до якої Протоколом 2010 року внесено зміни й доповнення, набрала чинності для Сторони або у випадках, коли податкового періоду немає, - до адміністративної допомоги, що стосується нарахувань податків, які виникають 1 січня або після 1 січня третього року, який передує рокові, у якому Конвенція, до якої Протоколом 2010 року внесено зміни й доповнення, набрала чинності для Сторони".

3. Після слів "країнам - членам ОЕСР" у пункті 1 статті 32 Конвенції додано слова "та будь-якій Стороні цієї Конвенції".

Стаття IX

1. Цей Протокол відкрито для підписання Сторонами, які підписали Конвенцію. Він підлягає ратифікації, прийняттю чи затвердженню. Сторона, яка підписала Протокол, не може ратифікувати, прийняти чи затвердити цього Протоколу, якщо вона попередньо або одночасно не ратифікувала, прийняла чи затвердила Конвенції. Ратифікаційні грамоти або документи про прийняття чи затвердження передаються на зберігання одному з Депозитаріїв.

2. Цей Протокол набирає чинності в перший день місяця, який настає після закінчення тримісячного строку від дати, станом на яку п'ять Сторін Конвенції висловили свою згоду на обов'язковість для них Протоколу відповідно до положень пункту 1.

3. Для будь-якої Сторони Конвенції, яка потім висловлює свою згоду на її обов'язковість для неї, Протокол набирає чинності в перший день місяця, який настає після закінчення тримісячного строку від дати передачі на зберігання ратифікаційної грамоти або документа про прийняття чи затвердження.

Стаття X

1. Депозитарій, якому подано документ, повідомлення чи сповіщення, повідомляє державам - членам Ради Європи, країнам - членам ОЕСР та будь-якій Стороні Конвенції, до якої Протоколом 2010 року внесено зміни й доповнення, про:

a) будь-яке підписання;

b) передачу на зберігання будь-якої ратифікаційної грамоти або документа про прийняття чи затвердження;

c) будь-яку дату набрання чинності цим Протоколом відповідно до положень статті IX;

d) будь-яку іншу дію, повідомлення чи сповіщення, які стосуються цього Протоколу.

2. Депозитарій, який отримує сповіщення або надсилає повідомлення для виконання положень пункту 1, повідомляє про це іншому Депозитарієві.

3. Депозитарії передають державам - членам Ради Європи та країнам - членам ОЕСР засвідчену копію цього Протоколу.

4. Коли цей Протокол набирає чинності відповідно до статті IX, один з Депозитаріїв видає текст Конвенції, до якої Протоколом 2010 року внесено зміни й доповнення, та надсилає засвідчену копію всім Сторонам Конвенції, до якої Протоколом 2010 року внесено зміни й доповнення.

На посвідчення чого ті, що підписалися нижче, належним чином на те вповноважені, підписали цей Протокол.

Учинено в м. Париж 27 травня 2010 року англійською та французькою мовами, при цьому обидва тексти є рівноавтентичними, у двох примірниках, один з яких передається на зберігання в архіві Ради Європи, а інший в архіві ОЕСР.

____________
* Розпорядженням Президента України від 21 травня 2010 року N 803/2010-рп уповноважено Голову Державної податкової адміністрації України Папаіку Олександра Олексійовича на підписання Протоколу

** Ратифіковано Законом України від 11 січня 2013 року N 21-VII ("Офіційний вісник України", 2013 р., N 12, ст. 448)

____________

Опрос