Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение о сотрудничестве государств - участников СНГ в создании, использовании и развитии межгосударственной сети информационно-маркетинговых центров для продвижения товаров и услуг на национальные рынки

Страны - участницы
Многостороннее соглашение (СНГ) от 21.05.2010

УГОДА
про співробітництво держав - учасниць СНД у створенні, використанні та розвитку міждержавної мережі інформаційно-маркетингових центрів для просування товарів і послуг на національні ринки

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 21.05.2010
ДАТА РАТИФІКАЦІЇ: 06.07.2011*
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 27.08.2011

Додатково див. розпорядження
 Кабінету Міністрів України
 від 16 травня 2011 року N 413-р

Офіційний переклад.

Уряди держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав (далі - Сторони),

з метою забезпечення співробітництва у створенні, використанні та розвитку міждержавної мережі інформаційно-маркетингових центрів для просування товарів і послуг на національні ринки як одного з пріоритетних напрямів економічного співробітництва держав - учасниць СНД з виконання Плану основних заходів з реалізації Концепції дальшого розвитку Співдружності Незалежних Держав, затвердженого Рішенням Ради глав держав СНД від 5 жовтня 2007 року, а також з виконання Стратегії економічного розвитку Співдружності Незалежних Держав на період до 2020 року, затвердженої Рішенням Ради глав урядів СНД від 14 листопада 2008 року;

підтверджуючи свою переконаність у тому, що створення міждержавної мережі інформаційно-маркетингових центрів підвищує ефективність соціально-економічних і гуманітарних процесів, зміцнює торговельні зв'язки, відкриває доступ до нових можливостей електронної взаємодії держав - учасниць СНД на основі рівності й взаємної вигоди,

домовилися про таке:

Стаття 1

Метою цієї Угоди є проведення заходів з дальшого створення, використання та розвитку національних мереж інформаційно-маркетингових центрів на погодженій Сторонами методологічній основі та об'єднання їх у міждержавну мережу для просування товарів і послуг держав - учасниць цієї Угоди на їхні національні ринки для цілей підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності.

Стаття 2

Для цілей цієї Угоди використовувані терміни мають такі значення:

"інформаційна система" - сукупність інформації, яка міститься в базах даних, та інформаційних технологій і технічних засобів, які забезпечують її обробку;

"інформаційно-маркетинговий центр (ІМЦ)" - юридична особа, яка здійснює функції оператора міждержавної мережі ІМЦ з надання електронних інформаційно-комунікаційних послуг на базі інформаційних систем, ресурсів і технологій, що реалізуються в міждержавній мережі ІМЦ;

"інформаційний ресурс" - сукупність інформації, що міститься в базі даних інформаційних систем міждержавної мережі ІМЦ, для здійснення електронної взаємодії;

"міждержавна мережа ІМЦ" - сукупність національних мереж ІМЦ, які взаємодіють між собою через міждержавний ІМЦ за погодженими Сторонами правилами й принципами та сприяють просуванню товарів і послуг національних товаровиробників держав - учасниць цієї Угоди на їхні ринки;

"міждержавний ІМЦ" - юридична особа, яка здійснює функції оператора міждержавної мережі ІМЦ і забезпечує електронну взаємодію національних мереж ІМЦ за погодженими Сторонами правилами й принципами;

"суб'єкти мережі ІМЦ" - підприємства, організації, громадяни, органи влади, які використовують інформаційно-комунікаційні послуги операторів міждержавної мережі ІМЦ;

"електронна взаємодія" - інформаційний обмін у міждержавній мережі ІМЦ за погодженими Сторонами правилами й принципами;

"електронна торгівля" - торгівля, що здійснюється з використанням інформаційних систем, інформаційно-комунікаційної мережі та регламентів електронної взаємодії;

"електронне повідомлення" - інформація, передана або отримана користувачем інформаційно-телекомунікаційної мережі.

Стаття 3

Сторони створюють, використовують і розвивають національні мережі ІМЦ з подальшим об'єднанням їх у міждержавну мережу ІМЦ та здійсненням на її основі електронної торгівлі для вирішення таких основних завдань:

сприяння на системній основі забезпеченню організацій і громадян товарами, роботами та послугами, державами походження яких є держави - учасниці цієї Угоди;

забезпечення інформаційної взаємодії між виробниками та споживачами у сфері виробничого споживання, а також між виробниками й органами державної влади держав - учасниць цієї Угоди, які здійснюють закупівлю продукції (робіт, послуг) для державних потреб;

створення умов для формування виробничих замовлень, розвитку виробничої кооперації та залучення фінансових коштів й інших видів інвестицій у розвиток і модернізацію виробництва;

забезпечення укладення угод з використанням засобів електронної торгівлі;

забезпечення послуг електронної взаємодії, загальних форматів надання інформації, уніфікованого документування операцій та обміну електронними повідомленнями, що мають юридичну силу, між учасниками електронної торгівлі та іншими суб'єктами мережі ІМЦ у ході взаємодії;

забезпечення інформаційної безпеки під час електронної взаємодії державних і комерційних організацій - учасниць міждержавної мережі ІМЦ;

створення бази даних про виробників товарів і послуг, що функціонують у державах - учасницях цієї Угоди;

підвищення конкурентоспроможності товарів і послуг держав - учасниць цієї Угоди.

Стаття 4

1. Міждержавна мережа ІМЦ ґрунтується на:

структуруванні електронних інформаційних ресурсів;

широкому наборі електронних сервісів для створення інформаційних систем і здійснення їхньої електронної взаємодії.

2. У міждержавній мережі ІМЦ під час створення національних мереж ІМЦ й організації їхньої електронної взаємодії Сторони дотримуються таких умов та принципів:

проведення спільних заходів зі створення, використання та розвитку міждержавної мережі ІМЦ здійснюється на принципах рівноправності й взаємної вигоди з урахуванням економічних та географічних особливостей кожної держави - учасниці цієї Угоди;

здійснення інформаційної взаємодії на основі погоджених форматів і стандартів обміну даними, у тому числі засобів із забезпечення інформаційної безпеки;

реалізація програмно-технічних і технологічних рішень, що забезпечують наступність, нарощування та розвиток функціональних можливостей міждержавної мережі ІМЦ без її докорінної реконструкції;

забезпечення схоронності й безпеки даних;

забезпечення достовірності даних;

забезпечення автентичності й цілісності даних;

забезпечення умов необхідності й достатності інформаційних ресурсів про товари та послуги, виходячи з потреб національних виробників;

використання коштів для відновлення функціонування міждержавної мережі ІМЦ після збоїв;

забезпечення можливостей електронної взаємодії з іншими міждержавними та національними мережами електронної торгівлі з дотриманням необхідного рівня інформаційної безпеки.

Стаття 5

Фінансування спільних заходів з реалізації цієї Угоди здійснюється за рішенням Ради глав урядів СНД державами - учасницями цієї Угоди за рахунок коштів національних бюджетів, що передбачаються на ці цілі, а також за рахунок позабюджетних коштів.

Стаття 6

Відповідальними за реалізацію цієї Угоди є вповноважені органи чи організації, перелік яких визначається кожною Стороною та передається депозитарієві під час здачі повідомлення про виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності цією Угодою.

Кожна зі Сторін протягом 30 днів письмово повідомляє депозитарієві про зміни переліку її вповноважених органів чи організацій.

Уповноважені органи чи організації організовують роботи з розвитку та забезпечення функціонування міждержавної мережі ІМЦ, здійснюють обмін досвідом між Сторонами з питань створення, використання та розвитку національних мереж ІМЦ для просування товарів і послуг держав - учасниць цієї Угоди на їхні національні ринки.

Стаття 7

Ця Угода не зачіпає прав і зобов'язань кожної зі Сторін, що випливають з інших міжнародних договорів, учасницею яких є її держава.

Стаття 8

До цієї Угоди за взаємною згодою Сторін можуть бути внесені зміни та доповнення, що є її невід'ємною частиною, які оформляються відповідним протоколом і набирають чинності в порядку, передбаченому для набрання чинності цією Угодою.

Стаття 9

Спірні питання між Сторонами, що виникають під час застосування й тлумачення цієї Угоди, вирішуються шляхом консультацій і переговорів заінтересованих Сторін.

У разі неможливості врегулювати спірні питання шляхом консультацій і переговорів Сторони звертаються до Економічного Суду Співдружності Незалежних Держав або до іншої погодженої процедури.

Стаття 10

Ця Угода набирає чинності після закінчення 30 днів з дати отримання депозитарієм третього повідомлення про виконання Сторонами, що її підписали, внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності.

Для Сторін, які виконали внутрішньодержавні процедури пізніше, ця Угода набирає чинності після закінчення 30 днів з дати отримання депозитарієм відповідних документів.

Стаття 11

Ця Угода після набрання нею чинності відкрита для приєднання будь-якої держави шляхом передачі депозитарієві документа про приєднання.

Для держави - учасниці СНД ця Угода набирає чинності після закінчення 30 днів з дати отримання депозитарієм документа про приєднання.

Для держави, яка не є учасницею СНД, ця Угода набирає чинності після закінчення 30 днів з дати отримання депозитарієм останнього повідомлення про згоду держав, які підписали її або приєдналися до неї, на таке приєднання.

Стаття 12

Ця Угода укладається на невизначений строк. Кожна зі Сторін має право вийти із цієї Угоди, надіславши депозитарієві письмове повідомлення про такий свій намір не пізніше ніж за 6 місяців до виходу та врегулювавши фінансові та інші зобов'язання, що виникли за час дії цієї Угоди.

Учинено в місті Санкт-Петербург 21 травня 2010 року в одному оригінальному примірнику російською мовою. Оригінальний примірник зберігається у Виконавчому комітеті Співдружності Незалежних Держав, який надішле кожній державі, яка підписала цю Угоду, її засвідчену копію.

____________
* Ратифіковано Законом України від 6 липня 2011 року N 3593-VI ("Офіційний вісник України" 2011 р., N 57, ст. 2271).

 

За Уряд
Азербайджанської Республіки
 

За Уряд
Російської Федерації
 

- 

(Підпис) 

За Уряд
Республіки Білорусь
 

За Уряд
Республіки Таджикистан
 

(Підпис) 

(Підпис) 

За Уряд
Республіки Вірменія
 

За Уряд
Туркменістану
 

- 

- 

За Уряд
Республіки Казахстан

За Уряд
Республіки Узбекистан
 

(Підпис) 

(Підпис) 

За Уряд
Киргизької Республіки
 

За Уряд
України
 

- 

(Підпис) 

За Уряд
Республіки Молдова
 

  

(Підпис із застереженням) 

  

 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Республіки Молдова до Рішення Ради глав урядів СНД про Угоду про співробітництво держав - учасниць СНД у створенні, використанні та розвитку міждержавної мережі інформаційно-маркетингових центрів для просування товарів і послуг на національні ринки

21 травня 2010 року 

 м. Санкт-Петербург 

"Республіка Молдова застосовуватиме положення цієї Угоди в суворій відповідності до вимог національного законодавства, а також у межах фінансових коштів, які щорічно затверджуються в національному публічному бюджеті країни".

 

  

(Підпис) 

  

Володимир Філат 

  

Прем'єр-міністр 

Опрос