Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Решение о Положении о Рабочей группе по развитию межгосударственной сети информационно-маркетинговых центров для продвижения товаров и услуг государств - участников СНГ на национальные рынки

Страны - участницы
Многостороннее соглашение (СНГ), Решение от 21.05.2010

РІШЕННЯ
про Положення про Робочу групу з розвитку міждержавної мережі інформаційно-маркетингових центрів для просування товарів і послуг держав - учасниць СНД на національні ринки

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 21.05.2010
ДАТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНОЮ: 16.05.2011*
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 25.05.2011

Санкт-Петербург, 21 травня 2010 року

Офіційний переклад.

Рада глав урядів Співдружності Незалежних Держав

 вирішила:

затвердити Положення про Робочу групу з розвитку міждержавної мережі інформаційно-маркетингових центрів для просування товарів і послуг держав - учасниць СНД на національні ринки (додається).

____________
* Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2011 року N 504 ("Офіційний вісник України" 2011 р., N 36, ст. 1487) 

  

Від Азербайджанської Республіки 

Від Російської Федерації 

- 

(Підпис) 

Від Республіки Білорусь 

Від Республіки Таджикистан 

(Підпис) 

(Підпис) 

Від Республіки Вірменія 

Від Туркменістану 

- 

- 

Від Республіки Казахстан 

Від Республіки Узбекистан 

(Підпис) 

(Підпис) 

Від Киргизької Республіки 

Від України 

- 

(Підпис із застереженням) 

Від Республіки Молдова 

  

(Підпис із застереженням) 

  

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Робочу групу з розвитку міждержавної мережі інформаційно-маркетингових центрів для просування товарів і послуг держав - учасниць СНД на національні ринки

I. Загальні положення

1.1. Робоча група є органом з розвитку міждержавної мережі інформаційно-маркетингових центрів для просування товарів і послуг держав - учасниць СНД на національні ринки (далі - Робоча група), створюється для узгодженого розвитку національних мереж інформаційно-маркетингових центрів (далі - ІМЦ) та об'єднання їх у міждержавну мережу ІМЦ.

1.2. Робоча група у своїй діяльності керується Планом основних заходів з реалізації Концепції дальшого розвитку СНД, затвердженим Рішенням Ради глав урядів від 5 жовтня 2007 року, а також Стратегією економічного розвитку Співдружності Незалежних Держав на період до 2020 року, затвердженою Рішенням Ради глав урядів СНД від 14 листопада 2008 року, у частині створення національних ІМЦ, об'єднання їх у міждержавну мережу та розвитку електронної торгівлі як одного з пріоритетних напрямів економічного співробітництва держав - учасниць СНД, а також Угодою про співробітництво держав - учасниць СНД у створенні, використанні та розвитку міждержавної мережі інформаційно-маркетингових центрів для просування товарів і послуг на національні ринки від 21 травня 2010 року (далі - Угода) та цим Положенням.

1.3. Робоча група в рамках своєї компетенції взаємодіє з Координаційною радою держав - учасниць СНД з інформатизації при Регіональному співробітництві в галузі зв'язку (далі - КРІ при РСЗ) та органами галузевого співробітництва СНД, а також з Виконавчим комітетом РСЗ та Виконавчим комітетом СНД.

II. Основні завдання та функції

2.1. Основними завданнями Робочої групи є:

підготовка пропозицій і рекомендацій стосовно визначення основних напрямів створення, використання та розвитку міждержавної мережі ІМЦ;

організація підготовки проектів зі створення, використання та розвитку міждержавного інформаційно-маркетингового центру (далі - МІМЦ) та національних мереж ІМЦ держав - учасниць Угоди;

вироблення рекомендацій стосовно вирішення питань фінансово-економічного забезпечення створення, використання та розвитку міждержавної мережі ІМЦ;

сприяння формуванню нормативно-правової бази держав - учасниць Угоди, необхідної для створення, використання та розвитку міждержавної мережі ІМЦ.

2.2. Основними функціями Робочої групи є:

підготовка за участю заінтересованих організацій держав - учасниць Угоди проектів угод про співробітництво у створенні, використанні та розвитку міждержавної мережі ІМЦ, розгляд їх на своїх засіданнях та внесення за необхідності на розгляд КРІ при РСЗ;

організація обміну інформацією про створення, використання та розвиток міждержавної мережі ІМЦ;

розгляд інформації про створення, використання та розвиток МІМЦ та національних мереж ІМЦ, яка надається членами Робочої групи й заінтересованими вповноваженими органами чи організаціями держав - учасниць Угоди, та прийняття із цих питань відповідних рішень;

участь у багатосторонніх консультаціях і нарадах з питань створення, використання та розвитку МІМЦ та національних мереж ІМЦ, які проводяться державами - учасницями Угоди;

участь в організації розробки міжнародних і національних проектів у галузі створення, використання та розвитку міждержавної мережі ІМЦ, забезпечення інформаційної безпеки в процесі міждержавного інформаційного обміну;

участь в організації вповноваженими органами чи організаціями, заінтересованими державними органами держав - учасниць Угоди моніторингу створення міждержавної мережі ІМЦ для подання в установленому порядку на розгляд КРІ при РСЗ та Економічної ради СНД;

проведення робіт із залучення нових суб'єктів до міждержавної мережі ІМЦ.

III. Права

Для виконання зазначених завдань і функцій Робоча група має право:

готувати проекти організаційно-методичних та інших документів про створення, використання та розвитку МІМЦ та національних мереж ІМЦ і вносити їх на розгляд КРІ при РСЗ та затвердження вищих органів СНД у встановленому порядку;

залучати за необхідності за погодженням із заінтересованими міністерствами й відомствами для виконання цієї роботи представників цих міністерств і відомств, а також підвідомчих їм організацій;

розглядати організаційні, програмно-технічні, технологічні, інформаційно-методичні та інші рішення, підготовлені під час виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;

розглядати техніко-економічне обґрунтування проектів зі створення, функціонування та розвитку мереж ІМЦ, передбачених для реалізації на багатосторонній основі;

запитувати й отримувати інформацію про створення, використання та розвиток МІМЦ та національних мереж ІМЦ від представників державних органів, які беруть участь у роботі Робочої групи, та відповідних організацій держав - учасниць Угоди;

розглядати й приймати рішення з інших питань, що належать до компетенції Робочої групи.

IV. Організація роботи

4.1. Робоча група формується з представників уповноважених органів чи організацій держав - учасниць Угоди за поданням цих держав. Кожна держава має один голос.

4.2. Як спостерігачі в засіданнях Робочої групи можуть брати участь повноважні представники заінтересованих органів управління держав - учасниць Угоди, які не є учасниками міждержавної мережі ІМЦ, а також представники КРІ при РСЗ, органів галузевого співробітництва СНД, Виконавчого комітету СНД та Виконавчого комітету РСЗ.

4.3. Керівництво Робочою групою здійснюється головою, який обирається із членів Робочої групи простою більшістю голосів строком на один рік, на основі принципу ротації російської абетки назв держав - учасниць Угоди.

4.4. Голова Робочої групи:

організовує роботу й керує Робочою групою;

веде засідання Робочої групи та підписує прийняті документи;

затверджує плани заходів, які проводяться Робочою групою з питань, що належать до її компетенції;

представляє Робочу групу у взаємовідносинах з органами державного управління, органами галузевого співробітництва СНД та іншими організаціями.

4.5. Основною формою діяльності Робочої групи є засідання, які проводяться не менше одного разу на рік і є правомочними, якщо на них присутні не менше двох третин її членів.

Строк і місце проведення чергового засідання Робочої групи визначаються на попередньому засіданні.

Проект порядку денного засідання Робочої групи та документи, що вносяться на її розгляд, надсилаються учасникам засідання не пізніше ніж за 20 днів до початку засідання. Остаточний порядок денний затверджується на засіданні Робочої групи.

4.6. Позачергові засідання Робочої групи проводяться за ініціативою будь-якого члена Робочої групи за підтримки не менше однієї третини її членів.

Дата проведення й проект порядку денного позачергового засідання Робочої групи визначаються головою, але не пізніше ніж через три місяці з дати надходження пропозиції про його проведення.

4.7. Члени Робочої групи мають однакові права в частині отримання необхідної інформації про діяльність Робочої групи, а також під час винесення на обговорення Робочої групи питань, що стосуються її діяльності.

4.8. Рішення Робочої групи приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів членів Робочої групи, які присутні на засіданні. У разі рівності кількості голосів голос голови Робочої групи є вирішальним.

Член Робочої групи може заявити про незаінтересованість його держави в розгляді того чи того питання, що не є перешкодою для прийняття Робочою групою рішення.

Думка члена Робочої групи, який відсутній з будь-яких причин на засіданні, ураховується, якщо її подано в письмовому вигляді.

4.9. Рішення засідання Робочої групи оформляються протоколом і підписуються головою.

4.10. Рішення Робочої групи доводяться до відома всіх членів Робочої групи, а також представників відповідних міністерств і відомств держав - учасниць Угоди, які брали участь у засіданні Робочої групи.

4.11. Рішення Робочої групи з питань порядку денного, які безпосередньо зачіпають інтереси будь-якої держави - учасниці Угоди, не може прийматися за відсутності члена Робочої групи відповідної держави.

4.12. Оригінали рішень, протоколів засідань та інших документів Робочої групи зберігаються у Виконавчому комітеті РСЗ.

4.13. Кожний член Робочої групи має право вийти з її складу або може бути замінений іншим представником держави - учасниці Угоди шляхом надіслання голові Робочої групи відповідного письмового повідомлення про це вповноваженого органу чи організації цієї держави, уповноваженої в прийнятті такого рішення.

4.14. Робочою мовою Робочої групи є російська мова.

4.15. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Робочої групи здійснює Виконавчий комітет РСЗ.

V. Фінансування діяльності Робочої групи

5.1. Витрати на підготовку та проведення засідання Робочої групи здійснюються вповноваженим органом або організацією держави - учасниці Угоди, відповідальною за створення, використання та розвиток національної мережі ІМЦ, на території якої проводиться її чергове засідання.

5.2. Витрати на відрядження членів Робочої групи несуть уповноважені органи й організації держави - учасниці Угоди, яка відряджає.

 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Республіки Молдова до Рішення Ради глав урядів СНД про Положення про Робочу групу з розвитку міждержавної мережі інформаційно-маркетингових центрів для просування товарів і послуг держав - учасниць СНД на національні ринки

21 травня 2010 року 

м. Санкт-Петербург 

"Республіка Молдова застосовуватиме це Положення точно згідно з вимогами національного законодавства, а також у межах фінансових коштів, які щорічно затверджуються в національному публічному бюджеті країни".

 

  

(Підпис) 

  

Володимир Філат
Прем'єр-міністр
 

 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНИ
до пункту 5 порядку денного засідання Ради глав урядів СНД про Положення про Робочу групу з розвитку міждержавної мережі інформаційно-маркетингових центрів для просування товарів і послуг держав - учасниць СНД на національні ринки

21 травня 2010 року

"Для України рішення набирає чинності після виконання внутрішньодержавних процедур".

 

Прем'єр-міністр України,
Глава делегації
 

(Підпис) 

М. Азаров 

Опрос