Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол о присоединении Украины к Договору об учреждении Энергетического Сообщества

Страны - участницы
Протокол, Многостороннее соглашение (не СНГ) от 24.09.2010

ПРОТОКОЛ
про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 24.09.2010
ДАТА РАТИФІКАЦІЇ УКРАЇНОЮ: 15.12.2010
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 01.02.2011

Офіційний переклад.

Україна, з одного боку,

та Енергетичне Співтовариство згідно з Договором про заснування Енергетичного Співтовариства (далі - Договір), з іншого боку,

ураховуючи результати переговорів про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства,

беручи до уваги Рішення Ради Міністрів Енергетичного Співтовариства від 18 грудня 2009 р., яким затверджується приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства на умовах, викладених у ньому (Рішення 2009/04/MC-EnC),

домовилися про таке:

Стаття 1

1. Україна приєднується до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства як Договірна Сторона відповідно до термінів та строків, викладених у Рішенні Ради Міністрів Енергетичного Співтовариства від 18 грудня 2009 р. про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства (Рішення 2009/04/MC-EnC), як це зазначено нижче в цьому Протоколі.

2. Якщо іншого не зазначено в цьому Протоколі, на дату приєднання, Україні надаються всі права, надані Договірним Сторонам, і вона виконує всі зобов'язання, покладені на Договірні Сторони Договором і всіма Рішеннями та Процедурними актами, прийнятими під час застосування Договору із часу набрання ним чинності.

Стаття 2

1. Для відповідності розділові II Договору про заснування Енергетичного Співтовариства й пов'язаним з ним додаткам, графік імплементації acquis communautaire визначено так:

Директива 2003/55/EC стосовно загальних засад функціонування внутрішнього ринку природного газу 

До 1 січня 2012 р. 

Регламент N 1775/2005 про умови доступу до систем транспортування природного газу 

До 1 січня 2012 р. 

Директива 2004/67/EC про заходи із забезпечення безпеки постачання природного газу 

До 1 січня 2012 р. 

Директива 2003/54/EC про загальні правила функціонування внутрішнього ринку електроенергії 

До 1 січня 2012 р. 

Регламент N 1228/2003 стосовно умов доступу до мережі транскордонної передачі електроенергії 

До 1 січня 2012 р. 

Рішення Комісії 2006/770/EC, що вносить зміни до додатка до Регламенту N 1228/2003 стосовно умов доступу до мережі транскордонної передачі електроенергії 

До 1 січня 2012 р. 

Директива 2005/89/EC стосовно заходів для забезпечення безпеки інвестування до системи електропостачання та інфраструктури 

До 1 січня 2012 р. 

Директива 85/337/EEC стосовно оцінки впливу певних державних та приватних проектів на навколишнє середовище з поправками, унесеними Директивою 97/11/EC та Директивою 2003/35/EC 

До 1 січня 2013 р. 

Директива 1999/32/EC щодо зменшення вмісту сірки у певних видах рідкого палива 

До 1 січня 2012 р. 

Директива 2001/80/EC стосовно встановлення граничного рівня викидів певних забруднювачів до атмосфери великими спалювальними установками 

До 1 січня 2018 р. 

Пункт 2 статті 4 Директиви 79/409/EC стосовно охорони диких птахів 

До 1 січня 2015 р. 

План імплементації Директиви 2001/77/EEC стосовно сприяння використанню електроенергії, виробленої за допомогою відновлюваних джерел енергії, на внутрішньому ринку електроенергії 

До 1 липня 2011 р. 

План імплементації Директиви 2003/30/EC стосовно сприяння використанню біопального та інших відновлювальних видів пального для транспорту 

До 1 липня 2011 р. 

2. Україна має забезпечити, що кваліфікованими споживачами в рамках значення Директив Європейського Співтовариства 2003/54/EC та 2003/55/EC є:

- з 1 січня 2012 р. - усі споживачі, які здійснюють споживання не для побутових цілей, а також

- з 1 січня 2015 року - усі споживачі.

3. У статті 19 Договору вислів "через 6 місяців з дати набрання чинності Договором" потрібно розуміти як такий, що означає "через 6 місяців з дати приєднання України". У статті 22 Договору вислів "протягом року після затвердження Списку" потрібно розуміти як такий, що означає "протягом року з дати приєднання України". У статті 29 Договору вислів "протягом одного року з дати набрання чинності цим Договором" потрібно розуміти як такий, що означає "протягом року з дати приєднання України".

4. Стаття 15 Договору застосовується до України через два роки з дати приєднання України.

Стаття 3

1. Внесок України та інших Сторін до бюджету Енергетичного Співтовариства визначається в Процедурному акті, який приймається відповідно до статті 73 Договору. Застосовувана методологія ґрунтується на пропорційному розрахунку стосовно ВВП та загальної пропозиції первинної енергії.

2. Перший внесок України підлягає здійсненню за перший повний бюджетний рік, який настає після приєднання.

Стаття 4

1. Після прийняття Радою Міністрів Енергетичного Співтовариства Рішення про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства Україна ініціює проведення відповідних внутрішньодержавних процедур, які є необхідними для набрання чинності її приєднанням до Енергетичного Співтовариства.

2. Приєднання до Енергетичного Співтовариства набирає чинності першого дня другого місяця, що настає після місяця завершення процедур, передбачених пунктом 1 цієї статті.

Учинено в м. Скоп'є двадцять четвертого вересня дві тисячі десятого року.

 

За Україну 

За Енергетичне Співтовариство 

(Підпис) 

(Підпис) 

Опрос