Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение о сотрудничестве между Генеральной прокуратурой Украины и Генеральной прокуратурой Российской Федерации

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (СНГ) от 15.09.2010

УГОДА
про співробітництво між Генеральною прокуратурою України та Генеральною прокуратурою Російської Федерації

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 15.09.2010 р.
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 15.09.2010 р.

Генеральна прокуратура України та Генеральна прокуратура Російської Федерації, які далі іменуються Сторонами,

ґрунтуючись на загальновизнаних нормах міжнародного права і міждержавних договорів,

надаючи особливого значення зусиллям, спрямованим на захист прав і свобод людини,

визнаючи важливість зміцнення і подальшого розвитку співробітництва між органами прокуратури в боротьбі зі злочинністю, особливо в її організованих, транснаціональних формах,

виходячи із взаємного прагнення Сторін розвивати взаємодію з питань, які становлять взаємний інтерес, найбільш ефективним способом,

досягли взаєморозуміння про нижчевикладене:

Стаття 1

Сторони здійснюють співробітництво у відповідності до даної Угоди, діючи в межах своєї компетенції при дотриманні законодавства і міжнародних договорів своїх держав.

Стаття 2

1. Сторони здійснюють співробітництво в наступних основних напрямках:

забезпечення захисту прав і свобод людини та громадянина;

боротьба зі злочинністю, в тому числі в її організованих формах, тероризмом, корупцією, торгівлею людьми та людськими органами, незаконним обігом зброї, наркотичних засобів і психотропних речовин, злочинами у сфері економіки та високих технологій (кіберзлочинністю), а також іншими видами злочинів, що становлять підвищену загрозу для суспільства;

організація та забезпечення виконання міжнародних договорів про видачу, правову допомогу та правові відносини в кримінальних справах;

пересилання матеріалів прокурорсько-слідчої діяльності, в тому числі архівних;

підготовка та підвищення кваліфікації кадрів для органів і установ прокуратури;

науково-дослідницька діяльність з питань, які становлять взаємний інтерес.

2. Взаємодія з питань видачі та надання правової допомоги в кримінальних справах здійснюється в порядку, передбаченому міжнародними договорами, учасниками яких є Україна та Російська Федерація.

Стаття 3

З метою виконання положень статей 1 та 2 даної Угоди співробітництво Сторін здійснюється, зокрема, в наступних формах:

обмін інформацією з питань діяльності Сторін, в тому числі про тенденції злочинності та в сфері захисту прав і свобод людини та громадянина;

проведення робочих зустрічей з правових питань, в тому числі на етапах підготовки та розгляду конкретних запитів про видачу та правову допомогу в кримінальних справах;

проведення консультацій з питань, які становлять взаємний інтерес, в тому числі, які виносяться для обговорення міжнародних організацій і форумів;

обмін законодавчими та іншими нормативними правовими актами, а також відомчими виданнями та методичними матеріалами;

обмін досвідом роботи, в тому числі шляхом проведення ознайомчих візитів, стажувань і семінарів;

проведення дослідчих перевірок, розгляд і вирішення заяв та повідомлень фізичних і юридичних осіб;

проведення спільних наукових досліджень, наукових і науково-практичних конференцій, підготовка наукових публікацій;

взаємодія в підготовці та підвищенні кваліфікації кадрів для органів і установ прокуратури, в тому числі шляхом проведення лекцій і семінарів, спільної підготовки навчальних видань;

обмін на взаємовигідній основі навчальною літературою та науковими виданнями.

Стаття 4

Дана Угода не перешкоджає Сторонам у визначенні та розвитку інших взаємоприйнятних напрямків і форм співробітництва при дотриманні умов, передбачених статтею 1 даної Угоди.

Стаття 5

1. Співробітництво в рамках даної Угоди здійснюється на підставі запитів про надання сприяння (надалі - запитів) зацікавленої Сторони, в тому числі, з ініціативи Сторони, яка вважає, що запропоноване сприяння чи спільний захід становить інтерес для іншої Сторони.

2. Запит скеровується в письмовій формі, однак у невідкладних випадках він може передаватися усно за умови обов'язкового наступного його підтвердження письмово протягом трьох днів, в тому числі з використанням технічних засобів передачі тексту.

Стаття 6

1. Запитувана Сторона вживає всіх необхідних заходів для забезпечення швидкого та якомога більш повного виконання запиту.

Під час виконання запиту застосовується законодавство держави запитуваної Сторони.

Запитуюча Сторона негайно повідомляється про обставини, які перешкоджають виконанню запиту чи суттєво затримують його виконання.

2. Запитувана Сторона вправі витребувати додаткові відомості, необхідні, на її думку, для належного виконання запиту.

3. Запитувана Сторона в якомога стислі терміни інформує запитуючу Сторону про результати виконання запиту.

Стаття 7

У виконанні запиту відмовляється повністю або частково, якщо запитувана Сторона вважає, що його виконання може спричинити шкоду суверенітету, безпеці чи іншим суттєвим інтересам її держави або суперечить законодавству чи міжнародним зобов'язанням її держави. Про причини такої відмови письмово інформується запитуюча Сторона.

Стаття 8

1. Кожна із Сторін вживає необхідних заходів для забезпечення конфіденційності інформації та документів, отриманих від іншої Сторони в рамках даної Угоди та наданих за умови дотримання конфіденційності.

2. Кожна Сторона у відповідності до законодавства її держави забезпечує таку ступінь конфіденційності, про яку просить інша Сторона.

3. Інформація та документи, отримані від запитуваної Сторони, можуть бути використані для інших цілей, окрім тих, для яких вони були запитані, тільки за попередньою згодою Сторони, яка їх надала.

Стаття 9

1. Координація заходів із співробітництва Сторін в рамках даної Угоди покладається на наступні структурні підрозділи Сторін, які можуть зноситися між собою безпосередньо:

від Української Сторони - Міжнародно-правове управління Генеральної прокуратури України:

від Російської Сторони - Головне управління міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури Російської Федерації:

2. У випадку зміни вищевказаних структурних підрозділів, Сторони негайно повідомляють одна одну про це.

Стаття 10

Представники Сторін за необхідності проводять робочі зустрічі та консультації з метою розгляду питань зміцнення та підвищення ефективності співробітництва на підставі даної Угоди.

Стаття 11

Сторони самостійно несуть витрати, які виникають в ході виконання даної Угоди, якщо в кожному конкретному випадку не буде погоджено іншого порядку.

Стаття 12

Документи, які направляються у відповідності до даної Угоди, супроводжуються перекладом на мову держави Сторони, якій вони адресовані, якщо не буде досягнуто домовленостей про інше.

Стаття 13

Положення даної Угоди не зачіпають прав і зобов'язань Сторін, які випливають із міжнародних договорів, учасниками яких є Україна та Російська Федерація.

Стаття 14

Розбіжності, які можуть виникати у зв'язку із тлумаченням та застосуванням даної Угоди, вирішуються шляхом консультацій і переговорів між Сторонами.

Стаття 15

За ініціативи кожної Сторони до даної Угоди можуть бути внесені зміни, які оформляються окремими протоколами.

Стаття 16

1. Дана Угода укладається на невизначений строк і застосовуватиметься з дня її підписання.

2. Дана Угода припиняє застосовуватися через 60 днів з дати отримання однією із Сторін письмового повідомлення іншої Сторони про наміри припинити її застосування.

3. Припинення застосування даної Угоди не тягне за собою припинення зобов'язань, які виникли для Сторін в період її застосування, якщо Сторони не домовляться про інше.

4. З моменту початку застосування даної Угоди припиняє свою дію Угода між Генеральною прокуратурою України та прокуратурою Російської Федерації про правову допомогу та співробітництво, підписана в Москві 21 травня 1993 року.

Вчинено в Москве "15" вересня 2010 року в двох примірниках, кожен українською та російською мовами. Обидва тексти є автентичними.

 

За Генеральну прокуратуру
України
 

За Генеральну прокуратуру
Російської Федерації
 

О. Медведько 

Ю. Чайка 

Опрос