Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение о сотрудничестве между Государственным комитетом Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики и Управлением по технической стандартизации, метрологии и государственным испытаниям Чешской Республики в сфере оценки соответствия, стандартизации и метрологии

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 17.09.2009
Утратил силу

УГОДА
про співробітництво між Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики та Управлінням з технічної стандартизації, метрології і державних випробувань Чеської Республіки у сфері оцінки відповідності, стандартизації і метрології

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 17.09.2009 р.
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 17.09.2009 р.

Угода втратила чинність
(у зв'язку із закінченням строку її дії)

Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики та Управління з технічної стандартизації, метрології і державних випробувань Чеської Республіки, надалі - "Сторони",

з метою усунення технічних бар'єрів у зовнішньоторговельних відносинах,

враховуючи взаємну зацікавленість у забезпеченні захисту прав споживачів і безпеки продукції, що взаємно постачається,

усвідомлюючи прагнення Сторін до гармонізації своїх національних систем оцінки відповідності, у тому числі сертифікації продукції на основі директив Ради Європейського Союзу, міжнародних і європейських стандартів і рекомендацій, і прагнучи до взаємовигідного співробітництва у сфері оцінки відповідності,

домовилися про наступне:

Стаття 1

Співробітництво між Сторонами у сфері стандартизації, метрології й оцінки відповідності продукції, яка виготовляється і взаємно постачається, здійснюється відповідно до національного законодавства держав обох Сторін.

Стаття 2

Сторони, в межах своїх повноважень, затверджених національним законодавством і технічними регламентами, будуть співробітничати за наступними напрямами:

1) співробітництво з питань розвитку національних систем стандартизації і метрології та обмін відповідною інформацією;

2) обмін національними технічними регламентами, розробленими на основі рішень і директив Європейського Союзу;

3) обмін інформацією про авторизовані органи і органи з сертифікації обох Сторін;

4) співробітництво між авторизованими органами та органами з сертифікації у сфері оцінки відповідності для визначення умов визнання результатів робіт з оцінки відповідності;

5) обмін програмами навчання у сфері стандартизації, метрології й оцінки відповідності.

Стаття 3

Сторони будуть взаємно інформувати одна одну про групи продукції, які відносяться до законодавчо регульованої сфери і підлягають оцінці відповідності третьою стороною.

Стаття 4

Співробітництво між уповноваженими Сторонами авторизованими органами в Чеській Республіці та органами з сертифікації в Україні (далі в множині "уповноважені органи") у відповідності з пунктом 4 статті 2 даної Угоди здійснюється на основі укладених між ними угод, які будуть ґрунтуватися на даній Угоді.

Сторони будуть щорічно інформувати одна одну про уповноважені ними органи.

Компетентність уповноважених органів перевіряється в процесі акредитації, проведеної на національному рівні відповідно до вимог міжнародних і європейських стандартів з акредитації. При необхідності і на основі взаємної домовленості, можливе проведення перевірки компетентності уповноважених органів другою контрактною Стороною.

При взаємному співробітництві уповноважені органи керуються національним законодавством своїх держав.

Стаття 5

Співробітництво між уповноваженими органами спрямовано головним чином на:

1) надання можливості участі експертів у системах навчання;

2) проведення порівняльних випробувань;

3) використання компетентності уповноважених авторизованих органів, призначених як нотифіковані органи, при оцінці відповідності продукції, що випускається в обіг на ринки Європейського Союзу;

4) використання компетентності уповноважених органів з сертифікації при оцінці відповідності продукції, що випускається в обіг на ринок України.

Стаття 6

Діяльність відповідно до Статті 5 цієї Угоди проводиться за замовленням. Витрати відшкодовує замовник.

Стаття 7

Сторони забезпечують конфіденційність документації та іншої інформації, отриманої в результаті виконання робіт в рамках цієї Угоди, яка може поставити під загрозу інтереси Сторін. Документація та інформація можуть бути передані третій стороні винятково за домовленістю Сторін.

Стаття 8

Спірні питання, пов'язані з тлумаченням або застосуванням цієї Угоди, вирішуються шляхом консультацій і переговорів. При цьому Сторони та уповноважені органи керуються положеннями цієї Угоди.

Стаття 9

Ця Угода укладається терміном на 5 років і набуває чинності з дати її підписання.

За попередньою згодою Сторін до Угоди можуть бути внесені зміни і доповнення шляхом підписання відповідного протоколу, який буде невід'ємною частиною Угоди.

Кожна із Сторін може припинити дію цієї Угоди, письмово повідомивши іншу Сторону про свої наміри. Дія Угоди припиняється через 6 місяців від дня одержання іншою Стороною такого повідомлення.

Вчинено в Києві "17" вересня 2009 року у двох примірниках, кожний українською, чеською і англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними.

У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цієї Угоди, перевага надається тексту англійською мовою.

 

За Державний комітет
України з питань технічного
регулювання та споживчої
політики
 

За Управління з технічної
стандартизації, метрології і
державних випробувань Чеської
Республіки
 

Заступник Голови
Богдан Баласинович
 

Заступник Голови
Віктор Покорний
 

Опрос