Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Итальянской Республики о военно-техническом сотрудничестве

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 24.07.2007

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Італійської Республіки про військово-технічне співробітництво

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 24.07.2007 р.*
ДАТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНОЮ: 23.07.2008 р.**
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 28.10.2008 р.

Кабінет Міністрів України та Уряд Італійської Республіки, в подальшому "Сторони",

відповідно до положень Договору про дружбу і співробітництво між Україною та Італійською Республікою, підписаного 3 травня 1995 року у Римі,

прагнучи до зміцнення обороноздатності двох держав,

підкреслюючи важливість розвитку співробітництва між державами-членами Європейського Союзу та державами Східної Європи,

заохочуючи взаємний інтерес у співробітництві між Сторонами у військово-технічній галузі,

домовились про наступне:

СТАТТЯ 1
МЕТА

Метою цієї Угоди є підвищення ефективності співробітництва між Сторонами у сфері досліджень, розробки і виробництва товарів та послуг оборонного призначення, постачання обладнання та відповідного матеріально-технічного забезпечення в технічній сфері, а також в інших напрямах співробітництва в галузі оборонної промисловості шляхом зміцнення оборонно-промислового потенціалу обох держав.

Співробітництво між сторонами здійснюється відповідно до законодавства держав Сторін, в тому числі, міжнародних договорів, учасниками яких є держави Сторін.

СТАТТЯ 2
Визначення термінів

1. "Товари військового призначення" означає озброєння, військове обладнання, технологію та матеріали для їх виробництва, а також матеріально-технічну підтримку та необхідне технічне обслуговування.

2. "Технічна сфера" означає дослідження, розробку і технології виробництва товарів та послуг оборонного призначення.

3. "Технічні послуги" означає послуги щодо дослідження, розробки, виробництва, модернізації, ремонту та технічного обслуговування товарів оборонного призначення.

4. "Гарантія якості" означає функції та дії, що необхідно виконати для забезпечення якості одержаних товарів та послуг оборонного призначення.

5. "Інформація з обмеженим доступом" означає інформацію у будь-якій формі та будь-які документи, вироби, речовини чи фізичні поля, на/в яких розміщена або може бути записана інформація, яка в інтересах національної безпеки держав Сторін, згідно з їх чинним законодавством підлягають захисту від несанкціонованого доступу, яким було надано відповідний гриф обмеження доступу, зокрема ті, які створені Сторонами спільно в рамках співробітництва, і яким було надано грифи обмеження доступу на підставі чинного законодавства держав Сторін та спільно погоджених критеріїв.

СТАТТЯ 3
Напрями співробітництва

Сторони розвивають співробітництво стосовно розробки, виробництва та обміну товарами оборонного призначення в наступних напрямках:

- наукові дослідження, випробування та проектування;

- обмін досвідом в технічній сфері;

- спільне виробництво, модернізація та взаємні технічні послуги у визначених Сторонами галузях;

- постачання товарів військового призначення в рамках спільних проектів та виробництва за замовленням однієї із Сторін відповідно до чинного національного законодавства держав Сторін стосовно експорту-імпорту озброєння;

- сприяння підприємствам оборонної промисловості та державним організаціям у налагодженні співробітництва в галузі виробництва товарів військового призначення.

СТАТТЯ 4
Уповноважені органи

Для реалізації положень цієї Угоди Сторони призначають уповноважені органи:

в Україні 

- Міністерство промислової політики України та Міністерство оборони України; 

в Італії 

- Міністерство оборони Італійської Республіки. 

СТАТТЯ 5
Спільна комісія

Для виконання положень цієї Угоди Сторони створять Спільну українсько-італійську комісію з військово-технічного співробітництва (далі - Комісія).

Комісія протягом погодженого Сторонами строку розробляє Положення про свою діяльність.

СТАТТЯ 6
Зобов'язання сторін

Виконуючи заходи співробітництва згідно із цією Угодою, Сторони ухвалюють документи стосовно взаємних прав, завдань та умов співробітництва.

Сторони гарантують захист будь-якої інформації, отриманої під час співробітництва в рамках цієї Угоди, відповідно до чинного законодавства держав Сторін.

Сторони вживають всіх необхідних заходів для того, щоб гарантувати захист прав інтелектуальної власності, що будуть виникати під час виконання цієї Угоди відповідно до законодавства держав Сторін та міжнародних угод у цій сфері, укладених Сторонами.

З цією метою Сторони укладуть міжнародні договори стосовно захисту відповідних прав інтелектуальної власності та впровадження процедури управління та зберігання винаходів, які містять інформацію з обмеженим доступом, створені на території Сторін та відповідно захищених патентами чи подібними засобами.

Метою вищезгаданих міжнародних договорів є запровадження спрощеної процедури передачі та зберігання відповідних документів і користування такими правами.

Обмін інформацією з обмеженим доступом та їх захист здійснюється Сторонами відповідно до вимог національного законодавства держав Сторін та положень Угоди між Урядом України та Урядом Італійської Республіки про взаємну охорону секретної інформації, підписаної 6 червня 2001 року в м. Київ.

Інформація, одержана в рамках обміну та співробітництва в галузі оборонної промисловості не буде використана на шкоду інтересам Сторін.

Сторони зобов'язуються не передавати третім державам, фізичним чи юридичним особам інформацію, одержану в рамках двостороннього співробітництва в галузі оборонної промисловості, крім випадків одержання попереднього письмового дозволу іншої Сторони.

Сторони спільно визначають можливість участі третіх Сторін у спільних українсько-італійських проектах в рамках цієї Угоди.

Ця Угода не впливає на зобов'язання Сторін за іншими міжнародними договорами, укладеними кожною із Сторін.

СТАТТЯ 7
Забезпечення якості

Загальні принципи та процедури гарантії якості під час виконання проектів, пов'язаних з товарами та послугами оборонного призначення, які впроваджуються двома Сторонами, визначаються окремою Угодою між ними. До підписання та набуття чинності такою Угодою, процедури забезпечення якості будуть визначаються в контрактах між відповідними організаціями та підприємствами Сторін відповідно до національних законодавств їх держав.

СТАТТЯ 8
Юридичні питання

Права та обов'язки Сторін стосовно промислової правовласності, виробництва, розподілу ліцензій на виробництво, передачі ноу-хау, продажу третім Сторонам і захисту патентів на розробки та винаходи, що було здійснено в рамках спільних проектів, повинні бути точно визначені в імплементаційних угодах між Сторонами, що підписуються для кожного проекту у відповідності до національного законодавства Держав Сторін.

В зазначених угодах повинні детально визначатися, у відповідності до законодавства держав Сторін, принципи та методи, а також форма, місце, час та умови ліквідації взаємних дебіторських заборгованостей та одержання результатів досліджень, розробок, виробництва, поставок, технічного обслуговування і матеріально-технічного забезпечення також як обслуговування інфраструктури, виконання фінансових і юридичних зобов'язань, витрати на оздоровчу та адміністративну діяльність і, можливо, специфічні види діяльності щодо безпеки видань.

СТАТТЯ 9
Вирішення спірних питань

Будь-які спори щодо тлумачення та/або виконання положень цієї Угоди будуть вирішені шляхом проведення консультацій та переговорів між Сторонами.

СТАТТЯ 10
Зміни

Кожна Сторона може пропонувати зміни та доповнення до цієї Угоди. Будь-які зміни та доповнення, які оформлюються окремими протоколами, з моменту прийняття їх Сторонами, набирають чинності у відповідності до параграфу 1 статті 11 цієї Угоди та стають її складовою.

СТАТТЯ 11
Прикінцеві положення

Угода набуває чинності з дати отримання Сторонами останнього письмового повідомлення про виконання відповідних внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття чинності цією Угодою.

Термін дії цієї Угоди складає п'ять років. Термін дії автоматично продовжується на наступні п'ятирічні періоди, якщо одна із Сторін за шість місяців до закінчення поточного періоду не повідомить письмово про свій намір припинити дію Угоди.

Припинення дії цієї Угоди не впливає на виконання будь-яких незавершених проектів, програм та контрактів, укладених в рамках цієї Угоди, крім випадків, коли Сторони домовились про інше.

У випадку припинення дії цієї Угоди положення Статті 6 залишаються чинними.

Вчинено в м. Києві, "24" липня 2007 року, в двох примірниках, кожен українською, італійською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними.

У разі виникнення розбіжностей в тлумаченні положень цієї Угоди, перевага буде надаватися тексту англійською мовою.
____________
* Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2007 року N 242-р уповноважено Міністра промислової політики Головка Анатолія Івановича підписати зазначену Угоду.

** Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 року N 674.

 

ЗА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ
УКРАЇНИ
 

ЗА УРЯД
ІТАЛІЙСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ
 

Опрос