Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Меморандум о сотрудничестве в сфере защиты экономической конкуренции между Антимонопольным комитетом Украины и Комиссией по вопросам защиты конкуренции Республики Болгария

Страны - участницы
Меморандум от 12.12.2007

МЕМОРАНДУМ
про співробітництво в сфері захисту економічної конкуренції між Антимонопольним комітетом України та Комісією з питань захисту конкуренції Республіки Болгарія

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 12.12.2007 р.
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 06.05.2008 р.

Преамбула

Антимонопольний комітет України та Комісія з питань захисту конкуренції Республіки Болгарія, надалі - Сторони;

беручи до уваги Договір про дружбу і співробітництво між Україною і Республікою Болгарія підписаний 05.10.1992 року;

посилаючись на Угоду про співробітництво між Сторонами від 26.05.1994;

висловлюючи бажання продовжувати співробітництво у сфері конкуренції;

вважаючи, що таке співробітництво між Сторонами має здійснюватись на добровільній основі і за наявності взаємного інтересу;

підкреслюючи роль конкурентної політики у сприянні розвитку ринкової економіки для вигоди споживачів;

визнаючи незалежність Сторін при прийнятті рішень у сфері конкуренції

ДОМОВИЛИСЬ ПРО ТАКЕ:

Стаття 1. Мета Меморандуму

Метою Меморандуму є укріплення співробітництва між Сторонами у сфері захисту економічної конкуренції.

Стаття 2. Сфери співробітництва

1. Для цілей цього Меморандуму термін "антиконкурентні дії" означає дії чи бездіяльність суб'єктів господарювання, які становлять порушення конкурентного законодавства згідно із національними правовими нормами держав Сторін.

2. З метою забезпечення правового і організаційного механізму взаємодії з питань захисту економічної конкуренції Сторони в межах своєї компетенції домовились про таке:

обмінюватись досвідом у проведенні розслідувань антиконкурентних дій;

обмінюватись інформацією щодо законодавчих норм та інших правових джерел, що регулюють конкурентні правовідносини, а також надавати річні звіти, описи справ, аналітичні дослідження в галузі захисту економічної конкуренції та інші пов'язані з цим матеріали;

забезпечувати можливість приймати фахівців іншої Сторони з метою обміну досвідом;

повідомляти одна одну про професійні форуми, організовані кожною із Сторін і, за необхідності, забезпечувати участь у них;

за необхідності, надавати допомогу у визначенні стратегічних і тактичних аспектів правозастосовчої діяльності Сторін.

Стаття 3. Обмін інформацією

1. Якщо одна із Сторін встановить, що дії суб'єкта господарювання на території її держави мають чи можуть мати негативний вплив на конкуренцію на території держави іншої Сторони, то вона повинна проінформувати про це іншу Сторону.

2. Якщо одна із Сторін встановить, що на конкуренцію в її державі мають чи можуть мати негативний вплив дії суб'єктів господарювання, які відбуваються на території держави іншої Сторони, то вона повинна проінформувати про це іншу Сторону.

3. Якщо одна із Сторін встановить, що її правозастосовча діяльність зачіпає чи може зачіпати важливі інтереси іншої Сторони, то вона повинна проінформувати про це іншу Сторону.

4. Інформація надається у письмовій формі і має містити коротку характеристику змісту справи, посилання на національні правові норми та іншу інформацію, яку Сторона, що надає інформацію, вважатиме за необхідне надати.

5. У випадку, коли відповідно до національних правових норм процедура злиття (концентрація) суб'єктів господарювання підлягає погодженню з однією із Сторін і якщо такі злиття мають чи можуть мати негативний вплив на конкуренцію на території держави іншої Сторони, перша Сторона в найкоротші строки надає іншій Стороні відповідну інформацію.

6. Сторона, що отримала інформацію, розглядає можливість своєчасного вживання відповідних заходів згідно з вимогами національного законодавства і про результати інформує іншу Сторону.

7. Кожна із Сторін має право надіслати іншій Стороні запит про надання інформації, необхідної для проведення розслідування антиконкурентних дій, що мають або можуть мати негативний вплив на конкуренцію на території держави Сторони, що надіслала запит. Інша Сторона надає інформацію в межах повноважень, передбачених її національним законодавством.

8. В запиті про інформацію має бути зазначена мета запиту та основні обставини справи.

9. Про можливість надання інформації має бути повідомлено не пізніше одного місяця з дня отримання запиту. Якщо Сторона, що отримала запит, вбачає за можливе надати інформацію, що запитується, вона має надати цю інформацію не пізніше трьох місяців з дня отримання такого запиту.

10. Обмін інформацією, в тому числі з використанням технічних та електронних засобів, а також під час зустрічей представників Сторін, має відбуватись англійською мовою.

Стаття 4. Процедурна допомога

Кожна із Сторін під час розслідування антиконкурентних дій, які мають свій прояв також на території держави іншої Сторони, має право звернутися до неї із запитом про надання відповідної процедурної допомоги. Кожна Сторона за можливості надає процедурну допомогу в межах повноважень, передбачених її національним законодавством, та з урахуванням національних інтересів їхніх держав.

Стаття 5. Захист інформації

Інформація, отримана в результаті застосування цього Меморандуму, не підлягає розголошенню, якщо Сторони не домовились про інше.

Сторони можуть відмовитися від співробітництва в межах цього Меморандуму виходячи з необхідності забезпечення захисту комерційної та іншої таємної інформації відповідно до національного законодавства.

Стаття 6. Врегулювання спорів

Спори щодо тлумачення та застосування положень цього Меморандуму підлягають врегулюванню шляхом проведення консультацій і переговорів.

Стаття 7. Заключні положення

1. Кожна з Сторін бере на себе усі витрати, пов'язані з її участю в будь-яких заходах, організованих іншою Стороною щодо співробітництва в межах цього Меморандуму, якщо Сторони не домовились про інше.

2. Меморандум набуває чинності відповідно до внутрішньодержавних процедур кожної із Сторін щодо Меморандуму. Кожна із Сторін в найкоротші строки інформує іншу Сторону в письмовій формі щодо факту набуття чинності цим Меморандумом відповідно до її внутрішнього законодавства.

3. Меморандум укладається на строк у п'ять років і буде автоматично продовжений на наступні п'ятирічні періоди, доки одна із Сторін не менш ніж за 60 днів до закінчення поточного строку не повідомить у письмовій формі іншу Сторону про свій намір припинити дію цього Меморандуму.

4. Цей Меморандум не застосовується всупереч нормам внутрішнього законодавства Сторін та існуючих міжнародних угод, в яких Сторони беруть участь, а також якщо таке застосування потребує внесення змін в положення національних нормативно-правових актів Сторін.

5. З моменту набуття чинності цим Меморандумом, Угода про співробітництво між Антимонопольним комітетом України та Комісією з питань захисту конкуренції Республіки Болгарія від 26.05.94 р. втрачає чинність.

6. Цей Меморандум може бути змінений в письмовій формі за взаємною згодою Сторін після попередніх консультацій.

Вчинено 12 грудня 2007 р. у місті Києві у двох ідентичних примірниках кожний українською, болгарською та англійською мовами, причому всі тексти є автентичними. У випадку виникнення розбіжностей у тлумаченні перевага буде надана тексту англійською мовою.

 

За Антимонопольний комітет
України 

За Комісію з питань захисту
конкуренції Республіки Болгарія 

Олексій КОСТУСЄВ

Петко НІКОЛОВ

Голова Комітету 

Голова Комісії 

Опрос