Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Директива 2006/43/ЄС Европейского Парламента и Совета об обязательном аудите годовой отчетности и консолидированной отчетности, вносящая изменения в Директивы Совета 78/660/ЄЕС и 83/349/ЄЕС и прекращающая действие Директивы Совета 84/253/ЄЕС

Страны - участницы
Многостороннее соглашение (не СНГ), Директива от 17.05.2006 № 2006/43/ЄС

ДИРЕКТИВА 2006/43/ЄС
Європейського Парламенту та Ради про обов'язковий аудит річної звітності та консолідованої звітності, що вносить зміни до Директив Ради 78/660/ЄЕС та 83/349/ЄЕС і припиняє дію Директиви Ради 84/253/ЄЕС

17 травня 2006 року

(Текст призначений для Європейського економічного простору)

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ ТА РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ,

беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства й зокрема його статтю 44(2)(g);

беручи до уваги пропозицію Комісії;

беручи до уваги висновок Європейського Економічного та соціального Комітету1;

діючи згідно з процедурою, викладеною в статті 251 Договору2,

оскільки:

____________
1 OB C 157, 28.6.2005, С. 115.

2 Висновок Європейського Парламенту від 28 вересня 2005 року (ще не опублікований в Офіційному віснику) та Рішення Ради від 25 квітня 2006 року.

(1) Положеннями Четвертої Директиви Ради 78/660/ЄЕС від 25 липня 1978 року про річну звітність компаній певних типів3, Сьомої Директиви Ради 83/349/ЄЕС від 13 червня 1983 року про консолідовану звітність4Директиви Ради 86/635/ЄЕС від 8 грудня 1986 року про річну звітність та консолідовану звітність банків та інших фінансових установ5 і Директиви Ради 91/674/ЄС від 19 грудня 1991 року про річну звітність та консолідовану звітність суб'єктів страхової діяльності6 вимагається, щоб річна або консолідована звітність піддавалася аудитові з боку однієї чи кількох осіб, уповноважених такий аудит виконувати.

____________
3 OB L 222, 14.8.1978, С. 11 Директива з поправками, востаннє внесеними Директивою 2003/51/ЄС Європейського Парламенту та Ради (OB L 178, 17.7.2003, С. 16).

4 OB L 193, 18.7.1983, С. 1 Директива з поправками, востаннє внесеними Директивою 2003/51/ЄС.

5 OB L 372, 31.12.1986, С. 1 Директива з поправками, востаннє внесеними Директивою 2003/51/ЄС.

6 OB L 374, 31.12.1991, С. 7 Директива з поправками, внесеними Директивою 2003/51/ЄС.

(2) Умови допуску осіб, відповідальних за проведення обов'язкового аудиту, були викладені у Восьмій Директиві Ради 84/253/ЄЕС від 10 квітня 1984 року про допуск осіб, відповідальних за виконання обов'язкового аудиту облікової документації7.

____________
7 OB L 126, 12.5.1984, С. 20.

(3) Брак гармонізованого підходу до обов'язкового аудиту у Співтоваристві став причиною внесення Комісією пропозицій, що містилися в її повідомленні 1998 року про обов'язковий аудит у Європейському Союзі: дорога вперед8, утворення Комітету з аудиту, котрий міг би розробити подальші заходи в тісній співпраці з представниками бухгалтерської професії та державами-членами.

____________
8 OB C 143, 08.5.1998, С. 12.

Опрос