Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Меморандум о взаимопонимании между Государственным комитетом финансового мониторинга Украины и Центром анализа финансовых операций и отчетов Канады (FINTRAC) относительно сотрудничества в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Страны - участницы
Меморандум от 24.02.2006

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Центром аналізу фінансових операцій та звітів Канади (FINTRAC) щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 24.02.2006 р.
ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ: 24.02.2006 р.

Державний комітет фінансового моніторингу України та Центр аналізу фінансових операцій та звітів Канади (FINTRAC) (далі - "Сторони") бажають в дусі співробітництва та взаємної зацікавленості, та в рамках національного законодавства кожної із Сторін, сприяти обміну інформацією з метою виявлення або переслідування відмивання грошей або фінансування тероризму.

З цією метою, Сторони, не маючи наміру створювати юридично обов'язковий документ, з метою сприяння зазначеному обміну інформацією в якнайповнішому обсязі, домовились про таке:

Мета

1. Встановити рамки, які дозволять Сторонам в повному обсязі, дозволеному законодавством відповідних країн, надавати одна одній інформацію щодо якої є обґрунтовані підстави підозрювати, що вона може мати відношення до виявлення або переслідування відмивання грошей або фінансування тероризму.

Обмін інформацією

2. В межах, визначених законодавством своєї країни, та у відповідності із внутрішніми нормами та процедурами, кожна Сторона надаватиме, за власною ініціативою або на запит іншої Сторони, будь-яку наявну інформацію, що може мати відношення до виявлення або переслідування відмивання грошей або фінансування тероризму. Інформація, яка надана Стороні, може бути використана лише у цілях виявлення або переслідування відмивання грошей або фінансування тероризму.

Обґрунтування запиту

3. Запитуюча Сторона надаватиме, в допустимому обсязі, стисле викладення основних фактів, що підтверджують запит на інформацію.

Розголошення інформації

4(a). За винятком, передбаченим статтею 4(b), запитуюча Сторона не вправі розголошувати (включаючи розголошення у адміністративному, слідчому або судовому провадженні) інформацію (за виключенням випадків, коли це визначено у запиті на інформацію) без попереднього ясно висловленого дозволу запитуваної Сторони.

4(b). Якщо Сторона є суб'єктом юридичного процесу або провадження, що може вимагати розголошення інформації, яку він отримав від іншої Сторони, Сторона, суб'єкт такого процесу або провадження негайно повідомить та звернеться за отриманням ясно висловленої згоди іншої Сторони на розголошення інформації та, якщо згоду не буде надано, вживатиме відповідних заходів для забезпечення того, що інформацію не буде розповсюджено будь-якій третій стороні або того, що застосовані необхідні обмеження щодо розголошення.

Використання та розголошення інформації, що міститься у запиті

5(a). Інформація, що міститься в запиті, буде використовуватись лише в цілях виявлення або переслідування злочинів відмивання грошей або фінансування тероризму.

5(b). Запитувана Сторона не може без попередньої згоди запитуючої Сторони, розголошувати інформацію, що міститься в запиті, в інших цілях, ніж отримання інформації для надання відповіді на запит.

Повідомлення

6. Якщо Сторона приймає рішення не відповідати на запит, Сторона, що отримала запит на інформацію, повідомить запитуючу Сторону про своє рішення.

Процедури спілкування

7. Сторони спільно узгодять, у відповідності із законодавством своїх країн, прийнятні процедури спілкування та консультуватимуть одна одну з метою виконання цього Меморандуму. Спілкування між Сторонами здійснюватиметься англійською мовою.

Конфіденційність

8. Вся інформація, якою обмінюються Сторони, підлягатиме суворому контролю та запобіжним заходом для забезпечення того, що інформація використовуватиметься виключно в дозволений спосіб та підлягатиме режиму конфіденційності. На отриману інформацію поширюється режим захисту, аналогічний передбаченому законодавством країни одержуючої Сторони для подібної інформації, отриманої з національних джерел.

Подальше співробітництво

9. Сторони обговорюватимуть інші шляхи співробітництва між ними в сфері запобігання, виявлення та протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.

Внесення змін та доповнень

10. За взаємною згодою Сторін до цього Меморандуму можуть вноситись зміни та доповнення, які оформляються окремими протоколами, що складатимуть його невід'ємну частину.

Вирішення спорів

11. Усі спори щодо тлумачення або застосування положень цього Меморандуму вирішуватимуться шляхом переговорів між Сторонами.

Строк та припинення дії

12. Цей Меморандум набуває чинності з дати підписання Сторонами.

13. Цей Меморандум укладається на невизначений термін та може бути анульований у будь-який час. Дія цього Меморандуму припиняється з дати отримання однією із Сторін письмового повідомлення від іншої Сторони про її намір припинити дію цього Меморандуму. Положення та умови цього Меморандуму, що стосуються конфіденційності інформації, отриманої до припинення цього Меморандуму, залишатимуться чинними після припинення дії цього Меморандуму.

Вчинено у двох примірниках, кожний українською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними.

Підписано в м. Київ, 02.02.2006 р. Підписано в _______________ 2006 р.

 

За Державний комітет
фінансового моніторингу
України
 

За Центр аналізу фінансових
операцій та звітів Канади
(FINTRAC)
 

Сергій Гуржій 

Хорст Інсчер 

Голова 

Директор 

Опрос